Том 19, № 3(22) (2014)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ВОДНОЇ ЕРОЗІЇ ГРУНТІВ: РЕЗУЛЬТАТИ І ПЕРСПЕКТИВИ PDF (Русский)
О. О. Світличний С. 13-21.
ДОСЛІДЖЕННЯ І КАРТОГРАФУВАННЯ ТЕХНОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА СУЧАСНІ ЛАНДШАФТИ БІЛОРУСЬКОГО ПОЛІССЯ PDF (Русский)
Н. К. Чертко С. 22-28.
НОРМУВАННЯ РОЗРАХУНКОВИХ ХАРАКТЕРИСТИК МАКСИМАЛЬНОГО СТОКУ ВЕСНЯНОГО ВОДОПІЛЛЯ В БАСЕЙНІ РІЧКИ СІВЕРСЬКИЙ ДОНЕЦЬ НА ОСНОВІ ФОРМУЛ ОБ’ЄМНОГО ТИПУ PDF
Є. Д. Гопченко, Є. О. Гарькавенко С. 29-35.
ПРИРОДНО-ОРІЄНТОВАНИЙ ТУРИЗМ ТА УМОВИ ЙОГО РОЗВИТКУ В ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ PDF
Л. І. Медвідь С. 36-43.

ЕКОЛОГІЯ ОКЕАНІВ ТА МОРІВ

РЕЗУЛЬТАТИ ВИВЧЕННЯ ПІГМЕНТІВ ФІТОПЛАНКТОНУ В ПРИБЕРЕЖНИХ ВОДАХ ОСТРОВА ЗМІЇНИЙ В 2004-2012 РР. PDF (English)
Н. В. Ковальова, В. І. Медінець С. 44-59.

ҐРУНТОЗНАВСТВО ТА ГЕОГРАФІЯ ҐРУНТІВ

ВПЛИВ ЗРОШЕННЯ НА ПОКАЗНИКИ СТАНУ РОДЮЧОСТІ ЧОРНОЗЕМІВ ПІВДЕННИХ НИЖНЬОДНІСТРОВСЬКОЇ ЗРОШУВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ PDF
О. І. Цуркан, Я. М. Біланчин, Г. С. Сухорукова, М. Й. Тортик С. 60-68.
РЕНДЗИНИ ЛІСОСТЕПУ ПІВНІЧНОЇ МОЛДОВИ PDF (Русский)
А. В. Оверченко, А. Ф. Урсу, І. В. Марков С. 69-78.
РЕЗУЛЬТАТИ АТМОСФЕРНО-ХІМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ N2O ТА CH4 PDF (Русский)
С. В. Медінець С. 79-91.

СУСПІЛЬНА ҐЕОГРАФІЯ

СУЧАСНІ НОВІТНІ ТЕНДЕНЦІЇ У РЕГІОНАЛЬНИХ ГЕОДЕМОГРАФІЧНИХ ПРОЦЕСАХ В УКРАЇНІ PDF
В. В. Яворська, Н. В. Дімова, О. М. Тюрін С. 92-106.
СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНИХ МЕРЕЖ ТА СИСТЕМ PDF
Н. Є. Нефедова С. 107-114.
ІМІДЖ ТЕРИТОРІЇ ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ PDF
І. В. Гукалова С. 115-124.
ГЕОПЛАНУВАННЯ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ: ДОСВІД РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ БАСЕЙНОВОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ PDF (Русский)
Ф. М. Лисецький, А. В. Землякова, А. Г. Нарожня, Е. А. Терьохiн, В. І. Пiчура, Ж. А. Буряк, О. М. Самофалова, О. І. Григор’єва С. 125-137.

ПРОБЛЕМИ ТА ПИТАННЯ ГЕОГРАФІЧНОЇ ОСВІТИ

ДО ПИТАННЯ ПРО ФОРМУВАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ З ГЕОГРАФІЇ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ PDF (Русский)
Ю. Д. Шуйський С. 138-149.
НАОЧНІСТЬ І МЕТРИЧНІСТЬ ГЕОЗОБРАЖЕНЬ У НАВЧАННІ PDF
Т. М. Курач С. 150-159.
ВПЛИВ ІСТОРИЧНИХ ЧИННИКІВ НА ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК СУЧАСНОГО ОСВІТНЬОГО КОМПЛЕКСУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ PDF
О. В. Рябоконь С. 160-167.

ІСТОРІЯ ГЕОГРАФІЧНИХ НАУК

ДО ПИТАННЯ ПЕРІОДИЗАЦІЇ ГРУНТОВО-ГЕОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ПІВДНЯ УКРАЇНИ PDF
В. І. Тригуб, Н. О. Попельницька С. 168-178.
КОМПЛЕКСНІ ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНІ ЛАНДШАФТНІ ДОСЛІДЖЕННЯ КАФЕДРИ ФІЗИЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ ГЕОЛОГО-ГЕОГРАФІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ PDF
Г. П. Пилипенко, С. П. Тодорова С. 179-188.
ОДЕСЬКИЙ ЛАНДШАФТОЗНАВЧИЙ ЦЕНТР: ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ, НАПРЯМИ ДОСЛІДЖЕНЬ, РЕЗУЛЬТАТИ PDF
С. В. Міхелі С. 189-197.

ЗАГАЛЬНА ТА МОРСЬКА ГЕОЛОГІЯ

СИСТЕМА ПРОГНОЗУВАННЯ ЗОЛОТОГО ЗРУДЕНІННЯ В ДОКЕМБРІЙСЬКИХ КОМПЛЕКСАХ УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА PDF (Русский)
О. В. Драгомирецький С. 201-212.
ПЕРСПЕКТИВИ ВИДОБУТКУ ВУГЛЕВОДНІВ У ПІВДЕННО–ЗАХІДНІЙ ЧАСТИНІ ОДЕСЬКОГО РЕГІОНУ ПІВНІЧНОГО ПРИЧОРНОМОР’Я УКРАЇНИ PDF
О. В. Чепіжко, В. М. Кадурін, А. І. Самсонов, Л. М. Шатохіна С. 213-222.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОСТОРОВОГО РОЗПОДІЛУ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ У ДОННИХ ВІДКЛАДАХ ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОГО ШЕЛЬФУ ЧОРНОГО МОРЯ PDF (English)
Д. В. Мелконян, В. Н. Великова, А. Л. Березовська С. 223-235.
ЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ГЕОЛОГІЇ ТА ГЕОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У РОЗВИТКУ ТА ВІДТВОРЕННІ ВІТЧИЗНЯНОЇ МІНЕРАЛЬНО-СИРОВИННОЇ БАЗИ PDF
М. М. Курило, О. В. Плотніков С. 236-243.

ІНЖЕНЕРНА ГЕОЛОГІЯ

ІНЖЕНЕРНО-ГЕОДИНАМІЧНА ТИПІЗАЦІЯ ЗСУВОНЕБЕЗПЕЧНОЇ ТЕРИТОРІЇ ДІЛЯНКИ ПРАВОБЕРЕЖЖЯ М. АДЖАЛИКСЬКОГО ЛИМАНУ PDF (Русский)
Є. А. Черкез, В. І. Шмуратко, Т. В. Козлова, О. Е. Чуйко С. 244-257.
ГЛИБОКОВОДНІ ПЕЛОЇДИ ЧОРНОГО МОРЯ – РЕЧОВИННИЙ СКЛАД, ВЛАСТИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВНІ РЕСУРСИ PDF
В. О. Ємельянов, А. О. Нікітіна С. 258-268.

ГІДРОГЕОЛОГІЯ

ДО ПИТАННЯ ВРАЗЛИВОСТІ ПИТНИХ ПІДЗЕМНИХ ВОД В МЕЖАХ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ АГЛОМЕРАЦІЇ З ВРАХУВАННЯМ ПРИРОДНОЇ ЗАХИЩЕНОСТІ PDF
О. Є. Кошляков, О. В. Диняк, О. В. Диняк, І. Є. Кошлякова, І. Є. Кошлякова С. 269-275.
ГІДРОГЕОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ, ЩО ВИНИКАЮТЬ В ІНТЕНСИВНО ГОСПОДАРСЬКО ОСВОЄНИХ СЕЙСМОАКТИВНИХ РЕГІОНАХ PDF (Русский)
А. В. Лущик, Н. І. Швирло С. 276-288.
ЕВОЛЮЦІЯ МАКРОКОМПОНЕНТНОГО СКЛАДУ ПИТНИХ ПІДЗЕМНИХ ВОД В УМОВАХ ТЕХНОГЕНЕЗУ НА ТЕРИТОРІЇ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ PDF
О. В. Щербак, О. П. Лобасов, Л. О. Калініченко С. 289-298.

ПРОБЛЕМИ ТА ПИТАННЯ ГЕОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ

РОЛЬ ПОЛЬОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ПРАКТИК У НАВЧАННІ СТУДЕНТІВ НАПРЯМКУ ПІДГОТОВКИ “ГЕОЛОГІЯ” PDF (Русский)
І. О. Сучков, В. М. Кадурін, Н. О. Федорончук С. 299-307.

ІСТОРІЯ ГЕОЛОГІЧНИХ НАУК

ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ МОРСЬКОЇ ГЕОЛОГІЇ В ОДЕСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ PDF (Русский)
В. В. Янко, Г. О. Кравчук, О. П. Кравчук С. 308-318.
ОДЕСЬКА ШКОЛА ІНЖЕНЕРНОЇ ГЕОЛОГІЇ PDF (Русский)
Є. А. Черкез, Т. В. Козлова С. 319-339.
ДО ПИТАННЯ ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ МЕОТИЧНОГО ЯРУСУ PDF (Русский)
Г. О. Кравчук, О. П. Кравчук, Н. Г. Подоплелова С. 340-346.