Про журнал

Галузь та проблематика

Мета журналу полягає у висвітленні фундаментальних та прикладних здобутків з географії, геології та туризмознавства.

Основні завдання журналу:

 1. Висвітлення наукових результатів і проблем географічних та геологічних наук, туризмології, сприяння формуванню географічного та геологічного мислення, консолідації зусиль географів, геологів і туризмознавців з розробки фундаментальних і вирішення прикладних питань, геоекологічне виховання населення, формування сучасної "туристської свідомості".
 2. Публікації наукових досліджень з географічних та геологічних наук, туристичної діяльності та рекреації.
 3. Створення необхідного науково-теоретичного підґрунтя для постановки та розв’язання завдань географічного напряму, які стосуються законів і закономірностей розміщення і взаємодії компонентів географічного середовища і їх поєднань на різних рівнях; та геологічного напряму, які стосуються речовинного складу земної кори, внутрішньої будови земної кори; процесів, що відбуваються в земній корі і на її поверхні, рухів та історії розвитку земної кори, закономірності утворення й поширення корисних копалин, регіональної інженерної геології та геодинаміки, гідрогеології і геокріології, методики інженерно-геологічних, гідрогеологічних і геокріологічних  досліджень; теорії та методології туризму, туристично-ресурсного потенціалу дестинацій, актуальних проблем сфери туризму та рекреації
 4. Поширення наукових знань, сприяння підвищенню професійного рівня географів, геологів та туризмознавців.

Процес рецензування

Внутрішнє рецензування здійснюється членом редакційної колегії, здебільшого головним редактором або його заступником, який визначає наукову цінність авторського оригіналу, відповідність матеріалу тематиці журналу та призначає одного чи двох рецензентів – незалежних фахівців, які мають найбільш близьку до тематики роботи наукову спеціалізацію для подвійного сліпого рецензування.

Рукопис, отриманий для рецензування, розглядається як конфіденційний документ, який забороняється  передавати для ознайомлення або обговорення третім особам, що не мають на те повноваження від редакції.

Зовнішнє рецензування здійснюється висококваліфікованими фахівцями,  що мають наукові праці з проблематики статті. Зовнішній рецензент обирається з урахуванням його поточного навантаження та з його згоди.

Редколегії Журналу належить виняткове право прийому і відхилення статті, спрямованої в Журнал з метою її публікації. Рішення редколегії є остаточним.

Стаття рецензується за рішенням редколегії Журналу і при необхідності редагування  відправляється авторові (співавторам) на доопрацювання (в цьому випадку датою надходження статті до редакції вважається дата отримання редакцією остаточного тексту). Рішення редколегії про прийняття статті до публікації, доопрацюванні або її відхиленні доводиться редакцією до відома автора (співавторів, правовласників) не пізніше 30 календарних днів з моменту прийняття редколегією Журналу відповідного рішення. Повернення редакцією рукопису статті на доопрацювання не означає, що стаття прийнята до публікації. Допрацьований варіант надається в редакцію разом з початковою версією. Редколегія зберігає за собою право скорочувати статті і у разі потреби піддавати їх літературній редакції.

Періодичність публікації

Періодичність журналу – 2 рази на рік.

Політика відкритого доступу

Журнал підтримує політику вільного доступу, виходячи з принципу вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

 У виданні використовується ліцензія Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Загальні положення

Засновником науково-теоретичного та науково-практичного журналу є Одеський національний університет імені І. І. Мечнікова. Журнал є друкованим засобом професійної інформації, що висвітлює питання географічних та геологічних наук. Він є науковим фаховим виданням, яке було засновано у 1996 р.  

Предмет діяльності журналу – це збирання, творення, редагування, підготовка інформації до друку та видання журналу з метою поширення цієї інформації серед читачів.

Діяльність журналу регламентується законодавством України, діючими Державними стандартами у галузі географічних та геологічних наук.

Журнал видається у традиційному друкованому вигляді, електронна версія журналу зберігається на офіційному сайті журналу та на порталі «Наукова періодика» на сайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: Серія КВ № 11466–339Р від 07.07.2006 р.

Мови видання

Основні мови – українська, англійська. Кожна стаття супроводжується розширеним авторським резюме українською, російською та англійською мовами.

Етика до публікацій

Редакція журналу представляє набір етичних норм, якими повинні керуватися особи (редактори, автори і рецензенти), що беруть участь у публікації результатів досліджень, відповідних профілю журналу. При розробці цих правил редакція керувалася рекомендаціями Комітету з етики публікацій – Committee on Publication Ethics (COPE), Етичним кодексом ученого України, а також досвідом роботи вітчизняних та зарубіжних наукових організації і редакцій видань.

Етичні зобов’язання редакційної колегії 

 1. Редакційна колегія несе відповідальність за все, що публікується в журналі, що накладає необхідність дотримуватись наступних принципів: усі надані до публікації матеріали проходять ретельний відбір, а також внутрішнє та зовнішнє рецензування; за результатами рецензування редакційна колегія має право відхилити статтю або повернути її на доопрацювання; редактор не повинен допускати до публікації інформацію, якщо достатньо підстав вважати, що вона є плагіатом; при прийнятті рішення про публікацію редактор журналу керується достовірністю представлення даних та науковою значимістю розглянутої роботи.
 2. Редакційна колегія повинна виносити справедливі та неупереджені рішення, незалежні від комерційних чи інших інтересів, та забезпечити чесний процес рецензування, оцінювати інтелектуальний зміст рукописів незалежно від раси, статі, сексуальної орієнтації, релігійних поглядів, походження, громадянства, соціального стану або політичних уподобань авторів.
 3. Редколегія має право вилучити навіть опубліковану статтю, за умов з’ясування порушення чиїхось прав або ж загальноприйнятих норм наукової етики. Про факт вилучення статті редакція повідомляє автора, який надав статтю, та організацію, де була виконана робота.
 4. Відповідно до міжнародного законодавства в частині дотримання авторського права на інформаційні ресурси, матеріали журналу не можуть бути відтворені повністю або частково в будь-якій формі (електронній або друкованій) без попередньої письмової згоди авторів і редакції журналу. При використанні опублікованих матеріалів у контексті інших документів необхідним є посилання на першоджерело.
 5. Неопубліковані дані, отримані з представлених до розгляду рукописів, не повинні використовуватися для особистих цілей або передаватися третім особам без письмової згоди автора. Інформація або ідеї, отримані в ході редагування та пов'язані з можливими перевагами, повинні зберігатися конфіденційними, і не використовуватися з метою отримання особистої вигоди.
 6. Редакційна колегія не повинна залишати без відповіді претензії, що стосуються розглянутих рукописів або опублікованих матеріалів. При виявленні конфліктної ситуації приймаються всі необхідні заходи для відновлення порушених прав.

Етичні зобов’язання рецензентів 

 1. Рецензент зобов'язаний давати об'єктивну та аргументовану оцінку викладеним результатам дослідження. Персональна критика автора неприйнятна. Дії рецензента повинні носити неупереджений характер.
 2. Рецензент повинен одразу повернути переданий йому для рецензування рукопис без рецензії, якщо: обраний рецензент не впевнений, що його кваліфікація відповідає рівню досліджень, представлених в рукописі; враховувати можливість конфлікту інтересів у разі, коли даний рукопис близько пов'язаний з поточною або опублікованою роботою рецензента.
 3. Рецензент повинен поводитися з рукописом, присланим на рецензію, як з конфіденційним документом, який не можна передавати для ознайомлення та обговорення третім особам, які не мають на те повноважень від редакції.
 4. Він не повинен показувати рукопис іншим особам або обговорювати його з іншими колегами за винятком особливих випадків, коли рецензент потребує чиєїсь спеціальної консультації.
 5. Неопубліковані дані, отримані з представлених до розгляду рукописів, не повинні використовуватись рецензентом для особистих цілей.
 6. Рецензенти повинні адекватно пояснити й аргументувати свої судження, щоб редактори і автори могли зрозуміти, на чому ґрунтуються їх зауваження. Будь-яке твердження про те, що спостереження, висновок або аргумент був вже раніше опублікований, повинне супроводжуватися відповідним посиланням.
 7. Рецензент повинен відмічати будь-які випадки недостатнього цитування авторами робіт інших учених, що мають безпосереднє відношення до роботи, що рецензується; при цьому слід враховувати, що зауваження щодо недостатнього цитування власних досліджень рецензента можуть виглядати як упереджені. Рецензент повинен звернути увагу редактора на будь-яку істотну схожість між даним рукописом і будь-якою опублікованою статтею або будь-яким рукописом, одночасно представленим до іншого журналу.

 Етичні зобов’язання авторів 

 1. Автори статей несуть відповідальність за зміст статей і за сам факт їх публікації, за новизну та достовірність результатів наукового дослідження. Свідомо помилкові або сфальсифіковані твердження неприйнятні.
 2. Автори повинні дотримуватися вимог редакційної колегії до оформлення публікацій.
 3. Недопустимим є представлення плагіату в якості оригінальної роботи та подання до публікації раніше опублікованої статті.
 4. Автори повинні чітко вказати джерела всієї процитованої або представленої інформації та мають належним чином оформити посилання на літературні джерела (див. вимоги до статей).

Якщо автор виявить суттєві помилки або неточності в статті на етапі її розгляду або після її опублікування, він повинен якнайшвидше повідомити про це редакцію журналу.

Бази реферування та індексування

Науковий журнал "Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки" реферується та індексується в таких наукових базах:

 • Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського - найбільша за обсягом фонду та площею приміщень бібліотека України, головний науково-інформаційний центр держави, науково-дослідний інститут Відділення історії, філософії та права НАН України. Згідно з наказом ВАК України і НАН України від 07.07.2008 N 436/311 усі електронні версії періодичних друкованих наукових фахових видань оприлюднюються на офіційному сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.
 • "Україніка наукова" - українська загальнодержавна реферативна база даних з природничих, технічних, суспільних, гуманітарних та медичних наук. Започаткована Національною бібліотекою України імені В. І. Вернадського та Інститутом проблем реєстрації інформації НАН України. Має друкований аналог — реферативний журнал "Джерело".
 • Інституційний репозитарій Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова - електронний архів для тривалого зберігання, накопичення та забезпечення довготривалого та надійного відкритого доступу до результатів наукових досліджень Одеського національного університету імені І. І. Мечникова.
 • Ulrich's Periodicals Directory - передплатний каталог американського видавництва Bowker, є найбільшою БД, яка описує світовий потік періодичних видань по всім тематичним напрямкам.
 • Index Copernicus (Польша) - міжнародна наукометрична база даних, що включає індексування, ранжирування, реферування журналів і статей. Створена з метою просування досягнень науки і підтримки національного та міжнародного співробітництва між науковцями, видавцями наукових журналів і  науковими організаціями, знаходиться у веденні Index Copernicus International.
 • Google Академія - вільна доступна пошукова система, яка індексує повний текст наукових публікацій всіх форматів і дисциплін.
 • ResearchBib - міжнародна мультидисциплінарна база даних наукових журналів, що включає в себе описи журналів більш ніж 5400 видавців.

Фінансова політика видання

Публікація праць у журналі здійснюється на некомерційній основі.