Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
 • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
 • Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
 • Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
 • Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.

Керівництво для авторів

Керівництво для авторів

Якщо Ви автор і маєте намір опублікувати свою статтю в нашому журналі, необхідно ознайомитися з «Правилами для авторів». При цьому звертаємо Вашу увагу на те, що редакція не приймає Вашу статтю до розгляду, якщо стаття оформлена з порушенням вимог, викладених у даних Правилах.

До друку приймаються статті докторів наук, кандидатів наук, молодих науковців (аспірантів, здобувачів), а також інших осіб, які мають вищу освіту та займаються науковою діяльністю.

Розширена версія Правил для авторів

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРІВ

До редакції подаються:

 • Редакція «Вісника Одеського національного університету Серія: Географічні та геологічні науки» приймає до публікації оригінальні статті з географічних і геологічних наук, які характеризуються науковою новизною. До розгляду приймаються матеріли, які не були опубліковані раніше і на даний час не розглядаються для опублікування в інших виданнях. Усі оригінальні статті рецензують провідні українські та іноземні фахівці. Журнал не публікує оглядових (реферативних) статей, що не містять нових оригінальних даних;
 • статті, надруковані в одному примірнику на стандартних аркушах паперу А4 українською, російською або англійською мовою, що супроводжуються електронною версією на будь-якому електронному носії, чи надіслані електронною поштою на Email редакції журналу: visgeo@onu.edu.ua (друкований примірник надсилається поштою). Стаття має бути підписана авторами на останній сторінці; Формат файлів для тексту і таблиць – документ MS Word 2003, 2007, 2010 (*doc, *docx), для рисунків та іншого ілюстративного матеріалу – *TIFF, *bmp, *jpg, *pdf;
 • анотація мовою публікації, резюме українською або російською мовою, авторське англомовне резюме (Abstract) і його російсько- або українськомовний оригінал;
 • на окремому аркуші - відомості про автора: прізвище, ім’я, по-батькові; вчена ступінь, вчене звання; назва, адреса, телефон установи, де працює автор; контактний телефон, поштова чи електронна адреса для співпраці. Якщо авторів декілька і вони працюють у різних установах, слід позначити арабськими цифрами (індексами) установи, в яких вони працюють;
 • якщо автор працює в установі з закритою тематикою і поданий матеріал може містити елементи державної таємниці, то автор додатково має надати лист-направлення від організації з дозволом на публікацію статті. При цьому «Вісник ....», його засновники, видавець, редактори, члени редакційної колегії та співробітники не несуть жодної відповідальності за можливі порушення автором чинного законодавства України;
 • аспіранти, які подають до редколегії Журналу одноосібні статті, обов'язково додають рекомендацію у вільній формі від свого наукового керівника за його підписом;
 • до розгляду приймаються статті студентів написані лише у співавторстві із керівником;
 • термін подання рукописів: № 1 поточного року - до 15 квітня;  № 2 поточного року до 15 жовтня.

Технічні вимоги:

 • загальний обсяг статті (з урахуванням малюнків, таблиць і підписів до них, анотацій, резюме, списку літератури) — не більше 16 сторінок, оглядів — до 10 сторінок, рецензій — до 3 сторінок, коротких повідомлень про конференції та публікації — до 2 сторінок. Рукописи більшого обсягу приймаються до журналу тільки після попереднього узгодження з редколегією;
 • стандарти: папір формату А4; шрифт набору Times New Roman (Суr), відступ абзацу 1,25, поля: ліве — 2,5 см, праве — 1,5 см, верхнє — 2 см, нижнє — 2 см); назва, текст статті, додатки: кегль 14 pt, міжрядковий інтервал – 1,5; відомості про автора, анотації, ключові слова, резюме, список літератури: кегль 12 pt, міжрядковий інтервал – 1; сторінки без нумерації;
 • рисунки, фотографії, схеми подаються у чорно-білому варіанті (кольорові рисунки та рисунки з градацією сірого кольору мають бути переведені в чорно-білий формат) разом із текстом у місцях посилань на них та обов’язково в окремих файлах (*.TIFF, *.jpg та ін.). Підписи до рисунків повинні містити нумерацію за порядком розміщення в тексті та мати пояснювальний підпис, що виділяється курсивом. Не припустимо включати підписи до самого рисунку. Перед рисунком в тексті обов'язково йде посилання на рисунок виду: рис. 1. Підпис рисунка має вигляд: Рис. 1. Назва рисунка;
 • формули в статтях мають бути набрані за допомогою редактора формул (внутрішній редактор формул у редакторі Microsoft Word for Windows). Прості формули та символи, що їх складають, набираються за допомогою редактора формул, стиль – математичний (курсив). Формули відокремлюють від тексту зверху та знизу одним інтервалом. Нумерація формул, на які є посилання в тексті, – справа в дужках. Усі фізичні величини подаються в системі СІ. Цілі частини від десяткових відокремлюються комою. Розмірності (м, км, кг, г та ін.) подаються пробілом від цифри, окрім градусів, відсотків та проміле;
 • таблиці повинні мати тематичні заголовки і номери, фон таблиці кольором не виділяють.

Оформлення та послідовність розташування обов’язкових складових статті, згідно ДСТУ 7152:2010 «Інформація та документація. Видання. Оформлення публікацій у журналах і збірниках» та за вимогами міжнародних наукометричних баз даних.

Індекс УДК (в лівому верхньому кутку аркуша, прописні букви, кегль 14 pt).

Після слів УДК ставиться два проміжки, між цифрами та словами у самому індексі проміжки не ставлять.

В наступному рядку після УДК необхідно зліва написати “DOI:”.

Інформація про авторів набирається у наступній послідовності: ініціали, прізвище (напівжирний шрифт); наукове звання та посада; назва наукової установи, адреса, електронна адреса автора (кегль 12 pt, міжрядковий інтервал – 1,0), ORCID ID.

Назва статті (прописні букви, напівжирний шрифт, кегль 14 pt) повинна точно відображати зміст статті. При виборі заголовка статті необхідно дотримуватися таких загальних рекомендацій.

Заголовок повинен бути інформативним. Основна вимога до назви статті ‑ стислість і ясність. Максимальна довжина заголовка — 10-12 слів. У назві, як і у всій статті, слід строго дотримуватися наукового стилю мовлення. Воно має чітко відображати головну тему дослідження і не вводити читача в оману щодо розглянутих у статті питань. У заголовок повинні бути включені деякі з ключових слів, що відображають суть статті. Бажано, щоб вони стояли на початку заголовка.

В заголовку можна використовувати тільки загальноприйняті скорочення.

При перекладі заголовка статті на англійську мову не можна використовувати ніяких транслітерацій з української (російської) мови, крім назв власних імен, приладів та ін. об'єктів, що мають власні назви, які не перекладаються; також не використовується сленг, відомий тільки українсько-та російськомовним фахівцям.

Анотація мовою публікації друкується перед початком статті (12 кегль, міжрядковий інтервал – 1,0) (близько 50 слів). Анотація — це коротка, стисла характеристика змісту статті. В анотації лише перераховуються питання, які висвітлені в публікації, не розкриваючи самого змісту. Таким чином, анотація відповідає на питання «Про що йдеться в тексті?»

Ключові слова повинні бути лаконічними, відображати основні терміни, поняття, які розглядаються у статті (до 10 слів). Це можуть бути слова та словосполучення. Друкуються після анотації мовою статті.

Далі йде основний текст статті (14 кегль, міжрядковий інтервал – 1,5).

Вступ, в якому міститься:

- постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

- аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор;

- виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячена означена стаття;

- формулювання мети і завдань статті.

Матеріали і методи дослідження. У даному розділі описуються матеріали, на підставі яких були виконані наукові дослідження, а також описується та обґрунтовується вибір методів, які використовуються. Розділ повинен дати можливість читачеві оцінити правильність цього вибору, надійність і аргументованість отриманих результатів. Відсилання до літературних джерел без опису суті методу можливе тільки за умови його стандартності.

Результати дослідження та їх обговорення. У цьому розділі приводиться виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Обговорення результатів потрібно обмежити розглядом лише найважливіших встановлених фактів з урахуванням попередніх даних щодо питання, яке вивчалося. Іншими словами, більша частина обговорення має бути присвячена інтерпретації результатів.

Внутрішньотекстове бібліографічне посилання. Внутрішньотекстові посилання здійснюються за вимогами APA (American Psychological Association). Внутрішньотекстові посилання подаються у круглих дужках та містять інформацію про автора праці (редактора/укладача/назву цитованого джерела, якщо автор відсутній), що цитується, рік видання та номери сторінок, з яких наводиться цитата. Сторінки дозволяється не вказувати, якщо ви наводите не цитату, а лише посилаєтесь на роботу в цілому. Наприклад: У редакційно-видавничому процесі існує кілька етапів редагування (Тимошик, 2004).

Висновки з даного дослідження та перспективи подальшого розвитку в цьому напрямі.

Список використаної літератури (заголовок, прописні букви, напівжирний шрифт, кегль 14), що приводиться наприкінці публікації, містить список джерел, на які посилається автор (кегль 12, міжрядковий інтервал ‑ 1, прізвище та ініціали — курсивом). 

Список літератури до публікації подавати у наступній послідовності:

1) cписок літератури у традиційному варіанті із заголовком «СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ». Відомості про джерела повинні розташовуватися в алфавітному порядку й бути оформлені у відповідності з державним стандартом України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила складання». Детальніше з прикладами оформлення бібліографічних джерел для списку використаної літератури також можна ознайомитися за посиланням: http://aphd.ua/pryklady-oformlennia-bibliohrafichnoho-opysu-vidpovidno-do-dstu-83022015/ .  

2) транслітерований та перекладений англійською список літератури з дотриманням вимог міжнародних стандартів оформлення бібліографічних посилань із заголовком REFERENCES (Перелік літературних джерел латиницею (REFERENCES) повністю відповідає переліку літературних джерел мовою оригіналу (СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ). References повинні бути оформлені згідно стандарту АРА (American Psychological Association). До списків використаної літератури у статтях необхідно додавати DOI джерел (за наявності).

Транслітерація. Постанова КМ України 2010 р. № 55 «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» затверджує офіційну транслітерацію українського алфавіту латиницею. Он-лайн транслітератор – https://slovnyk.ua/translit.php Для російської мови: – http://english-letter.ru/translit_perevodchik_s_russkogo_na_angliyskiy

Транслітерувати слід лише назву рукопису джерела (монографії, статті тощо), цю ж назву слід вказати в перекладі на англійську.

Наприклад:

Adorno, T. (2011). Negativnaja dialektika. (Negative dialectics). Moscow: Academic project [in Russian].

Almond, G. A. & Verba, S. (1992). Grazhdanskaja kul'tura i stabil'nost' demokratii. (Civic culture and stability of democracy). Polis, 4, 122 -133. [in Russian].

Прізвища авторів, назви періодичних видань, місто видання, видавництво вказується в перекладі на англійську, без транслітерації. Під час транслітерації доцільно використовувати офіційні абревіатури назв періодичних видань відповідно до ISSN (Abbreviated key title).

 

Російсько- та україномовні резюме та англомовний Abstract

Резюме. Після REFERENCES розміщують резюме (російською і англійською мовами для україномовних статей; українською та англійською — для російськомовних, українською і російською - для англомовних). Російсько- та україномовні резюме оформлюються таким чином: ініціали та прізвище автора (авторів), наукове звання та посада, назва наукової установи, повна поштова адреса установи, електронна адреса автора, назва статті, слово "Резюме", текст резюме, ключові слова (все - кеглем 12 pt). В англомовних резюме після прізвищ авторів наукове звання та посада, назва наукової установи не вказуються. В україномовних статях російськомовне резюме коротке, ідентичне україномовній анотації. Якщо стаття представлена не українською мовою, вона повинна супроводжується розширеним резюме українською мовою обсягом не менш як 1800 знаків, включаючи ключові слова (фактично повинна бути ідентичною авторському резюме англійською мовою (Abstract’y).

Abstract. Авторське резюме англійською мовою (Abstract) повинно бути написано якісною англійською мовою, обсягом не менш як 1800 знаків, включаючи ключові слова (кегль 12 pt); зміст повинен повністю відображати зміст статті, але в скороченому варіанті. Резюме російською (українською) мовою є основою для підготовки авторського резюме англійською мовою, але англомовне резюме має бути більшим за обсягом і не повторювати російсько- або українськомовну анотацію

Структура авторського резюме англійською мовою повторює структуру статті та містить:

- Problem Statement and Purpose (постановка проблеми та мета);

- Data & Methods (матеріали і методи);

- Results (основні результати та висновки).

Авторське резюме може публікуватися самостійно, у відриві від основного тексту, а отже, повинне бути зрозумілим без звертання до самої публікації. Авторське резюме до статті є основним джерелом інформації у вітчизняній і закордонній інформаційній системах та базах даних, що індексують журнал, а також у пошукових системах.

У статтях, що надійшли до редколегії журналу англійською мовою, розширений англомовний абстракт поміщається перед Вступом, наприкінці ж статті - тільки коротке російськомовне і розширене (≥1800 знаків) україномовне резюме. Після CONCLUSIONS або, якщо є, ACKNOWLEDGEMENTS поміщається REFERENCES, оформлений відповідно до вимог, викладених у цих Правилах. В тому випадку, коли серед використаних джерел є джерела на кирилиці, після REFERENCES розташовується СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ, в якому джерела даються мовою оригіналу і оформлені відповідно до вимог ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила складання». При цьому послідовність переліку літературних джерел у СПИСКУ ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ повністю відповідає послідовності переліку літературних джерел у REFERENCES.

 

Особливості оформлення ювілейних статей

 

Статті, присвячені ювілеям вчених або пам'ятним датам, оформляються за загальними правилами, АЛЕ ТЕКСТ СТАТТІ НЕ ПОДІЛЯЄТЬСЯ НА РОЗДІЛИ, а дається єдиним масивом.

 

Зразок оформлення статті

 

УДК  557.577.13: 624.131.6 (210.7) (262.5) (477.74)

DOI:

 

Я. М. Біланчин1, канд. геогр. наук, доцент

В. І. Медінець2, канд. фіз.-мат. наук, керівник Центру

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова,

1  кафедра ґрунтознавства і географії ґрунтів,

регіональний центр інтегрованого моніторингу та екологічних досліджень,

вул. Дворянська, 2, Одеса, 65082, Україна

ggfr@onu.edu.ua

 

Атмосферні опади і вІДКЛАДЕННЯ та води підґрунтового стоку острова Зміїний

 

Схарактеризовано результати вивчення у 2009-2012 рр. хімічного (іонного) складу атмосферних опадів та атмосферних сумарних (сухих і вологих) відкладень на поверхню о. Зміїний, умови формування і результати хімічного аналізу вод підґрунтового стоку.

 

Ключові слова: острів Зміїний, атмосферні опади та атмосферні відкладення, води підґрунтового стоку.

 

Текст  статті:

ВСТУП

………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………

 

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

REFERENCES

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Надійшла

(Дата надходження статті до редакції проставляється редакцією)

 

Я. М. Биланчин1, канд. геогр. наук, доцент

В. И. Мединец2, канд. физ.-мат. наук, руководитель Центра

Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова,

1кафедра почвоведения и географии почв,

2региональный центр интегрированного мониторинга и экологических исследований,

ул. Дворянская, 2, Одесса, 65082, Украина

ggfr/@onu.edu.ua

 

АТМОСФЕРНЫЕ ОСАДКИ И ОТЛОЖЕНИЯ ВОДЫ ПОДПОЧВЕННОГО СТОКА ОСТРОВА ЗМЕИНЫЙ

 

Резюме

.....................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………................................

 

Ключевые слова:…………………………………………………………………………….

 

 

Ya. M. Bilanchyn1

 1. I. Medinets2

Odessa I. I. Mechnikov National University,

1Departament of Soil Science and Soil Geography,

2Regional Centre for Integrated Enviromental Monitoring and Ecological Researches,

Dvorianskaya St., 2, Odessa, 65082, Ukraine

ggfr@onu.edu.ua

 

ATMOSPHERIC PRECIPITATION, ATMOSPHERIC SEDIMENTS, AND SUBSOIL RUNOFF ON ZMIINY ISLAND

 

Abstract

Problem Statement and Purpose...............................................................................................

....................................................................................................

Data & Methods................................................................................................................................................................................................................................................

Results....................................................................................................................................................

.....................................................................................................

 

Keywords:…………………………………………………………………………………….

 

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.