DOI: https://doi.org/10.18524/2303-9914.2014.3(22).40420

ОСОБЛИВОСТІ ПРОСТОРОВОГО РОЗПОДІЛУ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ У ДОННИХ ВІДКЛАДАХ ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОГО ШЕЛЬФУ ЧОРНОГО МОРЯ

Д. В. Мелконян, В. Н. Великова, А. Л. Березовська

Анотація


У роботі вивчені особливості розподілу вмісту важких металів (ВМ) у донних відкладах північно-західного шельфу Чорного моря та джерела надходження ВМ в донні відклади. Розділено ступінь впливу різних техногенних джерел на вміст і розподіл ВМ у донних відкладах. Виявлено особливості просторового розподілу ВМ природного і техногенного походження у донних відкладах шельфу.


Ключові слова


донні відклади; важкі метали; поділ джерел (природні та техногенні); густина ймовірностей

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Arbuzova, L. S., Kirychenko, A. F., Barda, T. Yu. (1991), Geological map of the north-western Black Sea coastal line [Geologicheskaya karta Severo-Zapadnogo Prichernomorya], Goskomgeologya Ukraini, Kiev, 182 p.

Chepizhko, A. V., Kadurin, S. V., Kakaranza, S. D. (2002), “Some characteristics of the distribution of chemical elements in the sea-bed deposits of the north-western Black Sea shelf” [“Nekotorye osobennosti raspredeleniya khimicheskikh elementov v donnykh otlozheniyakh severo-zapadnogo shelfa Chernogo morya”], Environment Ecology and Safety of Life Activity, No 2, pp. 54-61.

Dobrovolskiy, V. V. (1983), Geography of micro-elements. Global dispersion. [Geografiya mikroelementov. Globalnoe rasseyanie], Myisl, Мoscow, 271 p.

Kakaranza, S. D., Avramets, V. M., Sybirchenko, M. G., Rokytskij, V. E., Rusakov, V. M. (2007), The geological screening in scale 1:200 000 in the north-western part of the Black Sea shelf in the boundaries of layers L-36-XIII, -XIV, -XV [Geologіchna zyomka masshtabu 1:200 000 pіvnіchno-zakhіdnoї chastini shelfu Chornogo morya v mezhakh arkushіv], Black Sea Coastal Regional Geological Enterprise (Prichornomor DRGP), DRGP Technical report], No 1, 462 p.

Kakaranza, S. D., Larchenkov, E. P. (2007), “Lithofacies of upper Pleistocene–Holocene deposits of the transient zone of the north-western shelf towards the abyssal Black Sea trench” [“Litofatsii verkhnepleystotsen-golotsenovykh osadkov perekhodnoy zony ot severo-zapadnogo shelfa k glubokovodnoy vpadine Chernogo morya”], Geology and Mineral Resources of the World Ocean, No 1, pp. 88-98.

Kholodov, V. N., Lyubchenko, I. Yu. (1989), “Problems of geo-chemistry of modern deposits in the Caspian and Black Seas”, Genesis of deposits and fundamental problems of lithology [“Problemy geokhimii sovremennykh osadkov Kaspiyskogo i Chernogo morey”, Genezis osadkov i fundamentalnye problemy litologii], Nauka, Moscow. pp. 109-151.

Larchenkov, E. P., Cherednichenko, A. P. (1996), “Influence of the geological processes on the ecological conditions of the на north-western Black Sea shelf”, Geo-ecology of the recreational zones in Ukraine [“Vliyanie geologicheskikh protsessov na ekologicheskoe sostoyanie severo-zapadnogo shelfa Chernogo morya”, Geoekologiya rekreatsionnykh zon Ukrainy], Kiev University Press, Kiev, pp. 71-78.

Mitropolskiy, O. Yu., Nasedkin, E. I., Oskina, N. P. (2006), Eco-geo-chemistry of the Black Sea [Yekogeokhіmіya Chornogo morya], Naukova dumka, Kiev, 279 p.

Moroz, S. A., Sulimov, I. N., Gozhik, P. F. (1995), Geological structure of the north Black Sea [Geologicheskoe stroenie Severnogo Chernomorya], Naukova dumka, Kiev, 182 p.

Nazarenko, M. F. (1995), “Pollution of Bottom Sediments in the Ports of the North-Western Black Sea”, Geo-Ecological Achievements: Present Status and Prospects [“Zagryaznenie gruntov dnouglubleniya v portakh Severo-Zapadnogo Prichernomorya”, Geoekologіchnі doslіdzhennya: stan і perspektivi], Ivano-Frankivsk, pp. 55-58.

Shnjukov, E. F., Melnik, V. I., Inozemtsov, Yu. I. (1985), Shelf Geology USSR. Lithology [Geologiya shelfa USSR. Litologiya], Naukova dumka, Kiev, 192 p.

Siegel, F. R. (2002), Environmental Geochemistry of Potentially Toxic Metals, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, New York, 218 р.

“Strategic Action Plan for the Environmental Protection and Rehabilitation of the Black Sea”, available at: www. blacksea-commission. org [accessed 17 April 2009].

Suchkov, I. A., Fesyunov, O. E. (1996), “Anthropogenic re-sedimentation within the north-western Black Sea shelf”. Geo-ecology of the recreational zones in Ukraine [“Antropogennaya resedimentatsiya v predelakh severo-zapadnogo shelfa Chernogo morya”, Geoekologiya rekreatsionnykh zon Ukrainy], Kiev University Press, Kiev, pp. 87-90.

Wu, S., Yang, D., Liao, F., Zhang, H., Ren, K. (2008), “Spatial distribution and sources of soil trace metals in the outskirts of Yixing City, Jiangsu Province, China”, Chinese Science Bulletin, No. 53, pp. 188-198.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2015 Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.