ОДЕСЬКА ШКОЛА ІНЖЕНЕРНОЇ ГЕОЛОГІЇ

Автор(и)

  • Є. А. Черкез Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-8075-3800
  • Т. В. Козлова Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2303-9914.2014.3(22).40442

Ключові слова:

одеська школа інженерної геології, історія, наукові досягнення

Анотація

Розглянуто історію становлення одеської школи інженерної геології. Показано, що задовго до визнання інженерної геології як науки, дослідження, що пов’язані з інженерно-геологічної оцінкою території проводилися одеськими дослідниками і вченими Новоросійського (нині Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова) університету. Біля початків зародження інженерної геології на півдні України стояв видатний вчений професор Новоросійського університету І. Ф. Синцов. Засновником одеської школи інженерної геології по праву вважається Л. Б. Розовський, перший завідувач кафедри інженерної геології і засновник першої на Україні Проблемної науково-дослідної лабораторії інженерної геології узбережжя моря, водосховищ і гірських схилів. Вагомим внеском для інженерно-геологічної науки стала розробка теорії геологічної подібності і методологічних основ моделювання і прогнозування геологічних процесів, насамперед, найбільш небезпечних і поширених: абразії морських берегів, зсувів, переробки берегів водосховищ. Загальновизнано, що пріоритет у розробці цієї проблеми належить відомим вченим одеської школи інженерної геології професорам Л. Б. Розовскому, І. П. Зелінському, В. М. Воскобойникову. В даний час вчені одеської школи інженерної геології продовжують розвивати теорію і методику прогнозування ендогенних і екзогенних геологічних процесів.

Біографії авторів

Є. А. Черкез, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

E. A. Cherkez

Т. В. Козлова, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

T. V. Kozlova

Посилання

Aksentev, G. N. (1959), “Some processes of destruction of landslide bank of North-western part of the Black Sea” [“Nekotoryie protsessyi razrusheniya opolznevogo berega Severo-zapadnoy chasti Chernogo morya”], Proceedings of oceanographic Commission of the Academy of Sciences of the USSR, Vol. IV, pp. 118-121.

Aksentev, G. N. (1960), “Results of supervision over abrasion activity of the Black Sea at coast of Odessa” [“Rezultaty nablyudeniy za abrazionnoy deyatelnostyu Chernogo morya u beregov Odessy”], Proceedings of the Оdessa State University, Geology and geography, Materials on studying of the Odessa landslides, Vol. 150, No. 7, pp. 131–136.

Balandin, Yu. G., Bogunenko, O. D. (1979), “New data on litologo-geochemical transformation of the loess in the conditions of a continental shallow of northwest part of the Black Sea” Collection of scientific works: Litologo-geokhimichesky conditions of formation of ground deposits. Editor-in-chief Ye. F. Shnyukov [“Novye dannye o litologo-geokhimicheskom preobrazovanii lessov v usloviyakh materikovoy otmeli severo-zapadnoy chasti Chernogo morya”, Litologo-geohimicheskie usloviya formirovaniya donnyih otlozheniy:], Naukova dumka, Kiev, pp. 145-154.

Voskoboynikov, V. M., Likhodedova, O. G. (1984), “Studying and predicting of geological processes on the basis of a method of the generalized variables (by the example of reservoir bank transformation)” [“Izuchenie i prognozirovanie geologicheskikh protsessov na osnove metoda obobshchennykh peremennykh (na primere pererabotki beregov vodokhranilishch)»]. Engineering geology, No. 1, pp. 23-36.

Molodykh, I. I., Usenko, V. P., Palatnaya N. N., Et al. (1981), Geology of shelf of the USSR. Limany, [Geologiya shelfa USSR. Limany], Naukova dumka, Kiev, 176 p.

Voskoboynikov, V. M., Kozlova, T. V. (1992), “Use of the geodynamic analysis and method of the generalized variables for estimating and predicting the stability of landslide slopes (by the example of the Northern Black Sea region)” [“Primenenie geodinamicheskogo analiza i metoda obobshchennykh peremennykh dlya otsenki i prognoza ustoychivosti opolznevykh sklonov (na primere Severnogo Prichernomorya)”]. Engineering geology, No. 6: pp. 34-49.

Shnyukov, Ye. F., Melnik, V. I., Inozemtsev, Yu. I., Et al. (1985), Geology of shelf of the USSR. Lithology, [Geologiya shelfa USSR. Litologiya], Naukova dumka, Kiev, 189 p.

Drannikov, A. M. (1940), “General scheme of anti-Landslide measures of the coast of Odessa” [“Generalnaya skhema protivoopolznevykh meropriyatiy poberezhya g. Odessy”], Odessa, 190 p.

Zelinskiy, I. P. (1979), Theoretical and methodical bases of modeling of landslides: Author’s thesis [Teoreticheskie i metodicheskie osnovy modelirovaniya opolzney: avtoref. dis. … doct. geol.-min. nauk], Moscow, 43 p.

Zelinskiy, I. P., Cherkez, E. A., Guzenko, A. V. (1983), Engineering-geological forecasts and modeling: textbook [Inzhenerno-geologicheskie prognozy i modelirovanie: uchebnoe posobie], Оdessa State University, Оdessa, 126 p.

Zelinskiy, I. P. (1987), “Questions of the theory of a geodynamic field in connection with the solution of engineering-geological tasks” [“Voprosy teorii geodinamicheskogo polya v svyazi s resheniem inzhenerno-geologicheskikh zadach”], Engineering geology, No. 6: pp. 28-35.

Zelinskiy, I. P., Konikov, E. H., Voskoboynikov, V. M., Cherkez, E. A. (1995), “Engineering geology in OSU: history, achievement, prospects” [“Inzhenerna geologIya v ODU: IstorIya, dosyagnennya, perspektivi”], Bulletin of the Оdessa State University Vol. 1, pp. 121-124.

Zelinskiy, I. P., Cherkez, E. A, Shmouratko, V. I. (1999), “Role of a tectonic fragmentation in formation of engineering-geological and seismic processes of the territory in Odessa”, Proceedings of the National Mining University, Drilling of wells, hydrogeology and ecology [“Rol tektonicheskoy razblochennosti v formirovanii inzhenerno-geologicheskikh i seysmicheskikh protsessov na territorii Odessy”, Cbornik nauchnyih trudov Natsionalnoy Gornoy akademii Ukrainyi. Burenie skvazhin, gidrogeologiya i ekologiya], Dnepropetrovsk, Vol. 1, No 6. pp. 188-192.

Zelinskiy, I. P., Melkonyan, D. V., Astrova, N. G., Romanov, Yu. S. (2002), “To the problem of forecasting of an earthquake (modeling on the basis of bioindicators”) [“K probleme prognozirovaniya zemletryaseniya (modelirovanie na osnove bioindikatorov)”], Reports of National Academy of Sciences of Ukraine, No 7, pp. 161 – 164.

Sergeev, E. M., Dzhandzhgava, K. I., Et al. (1981), Engineering geology of the USSR. Shelves of the USSR, [Inzhenernaya geologiya SSSR. Shelfy SSSR], Nedra, Moskva, 240 p.

Zelinskiy, I. P., Kozlova, T. V., Cherkez, E. A., Shmouratko, V. I. (1997), “Engineering constructions as a research tool of tectonic step-type behaviour and activity of the geological environment [“Inzhenernye sooruzheniya kak instrument izucheniya tektonicheskoy diskretnosti i aktivnosti geologicheskoy sredy”], Rock Mechanics and Basement Construction. Odessa, Vol. 1, pp. 53-57.

Konikov, E. G., Voskoboynikov, V. M., Koff, G. L., Kolomenskiy, E. N. (1980), “About formation of a structure and properties of liman–marine silts of the Northern Black Sea region during half a century”, [“O formirovanii stroeniya i svoystv limanno-morskikh ilov Severnogo Prichernomorya v techenii poluveka”], Engineering geology, No. 4, pp. 39-40.

Konikov, E. H., Rotar, M. F., Shtenhelov, E. S., Cherkez, E. A. (2005), “Becoming, development both perspectives of hydrogeology and engineering geology at the Odessa university” [“Stanovlennya, rozvytok ta perspektyvy hidroheolohichnykh ta inzhenerno-heolohichnykh doslidzhen’ u Odes’komu universyteti”], Bulletin of the Odessa National University, Geographical and geological sciences, Vol. 10, Prod. 6, pp. 29-51.

Zelinskiy, I. P., Korzenevskiy, B. A, Cherkez, E. A., Shatohina, L. N., Ibragimzade, D. D., Socalo, N. S. (1993), Landslides of north-western coast of the Black sea, their study and Prognosis [“Opolzni severo-zapadnogo poberezhya Chernogo morya: ikh izuchenie i prognoz”], Naukova dumka, Kiev, 1993, 228 p.

Кozlova, T. V. (2001), “The impact of high-frequency wave tectogenesis on the development of the landslides processes” [“Vliyanie vysokochastotnogo volnovogo tektogeneza na razvitie opolznevykh protsessov”], Ecology Environment and Security zhyttyediyaln., No.5, pp. 20-27.

Кozlova, T. V., Cherkez, E. A., Shmouratko, V. I. (2013), “Engineering-geodynamic conditions of the landslide slope of the Primorsky boulevard territory in Odessa” [“Inzhenerno-geodinamicheskie usloviya opolznevogo sklona territorii Primorskogo bulvara v Odesse”], Bulletin of the Odessa National University, Geographical and geological sciences, Vol. 18, Prod. 1, pp. 58-70. ISSN 2303-9914.

Konikov, E. H. (1995), “Typification of geological bodies of a shelf of the Azovo-Chernomorsky pool as basis of structural models of the geological environment” [“Tipizatsiya geologicheskikh tel shelfa Azovo-Chernomorskogo basseyna kak osnova strukturnykh modeley geologicheskoy sredy “], Geoecology, No. 6, pp. 78-86.

Konikov, E. G., Likhodedova, O. G., Pedan, G. S. (1999), “Estimating and predicting of dynamics of a coastal zone of the Northern Black Sea region on the basis of static data processing of regime supervision” [“Otsenka i prognozirovanie dinamiki beregovoy zony Severo-Zapadnogo Prichernomorya na osnovanii staticheskoy obrabotki dannykh rezhimnykh nablyudeniy”], Proceedings of the National Mining University, Dnepropetrovsk, Vol. 4, No 6. pp. 183-188.

Konikov, E. G., Likhodedova, O. G., Pedan, G. S., Tyuremina, V. G. (2002),“Some regularities of process of destruction of sea coast of abrasion landslide type” [“Nekotorye zakonomernosti protsessa razrusheniya morskikh beregov abrazionno–opolznevogo tipa”], Geological Magazine, Kiev, No 4, pp. 115-119.

Konikov, E. G., Pedan, G. S. (2003), “The study, simulation and forecast dynamics of abrasion cliff and abrasion-landslide coasts on the basis method of “generalization variables”” [“Vyvchennya, modelyuvannya i prohnozuvannya rozvytku abraziyno-obval’nykh ta abraziyno-zsuvnykh berehiv za metodom uzahal’nenykh zminnykh”], Bulletin of the Odessa National University, Geographical and geological sciences, Vol. 8, No. 5, pp. 141-149.

Konikov, E. G., Likhodedova, O. G. (2010), “Global and Regional Factors of Level Fluctuations of the Black Sea During the Last Two Centuries and Forecast its Variations as Basis for Geodynamic Model for the Coastal Zone” [“Globalnye i regionalnye faktory kolebaniy urovnya Chernogo morya kak osnova geodinamicheskoy modeli beregovoy zony”], Geology and mineral resources of the Word Ocean, No. 1, pp. 84-93. ISSN : 1999-7566

Koff, G. L., Simonenko, V. K., Cherkez, E. A., Sokolov, V. A. (2005), “Researches of natural and anthropogenous risks of a coastal zone of Odessa and measure for their prevention and decrease”, Applied geoecology, emergency situations, land registry and monitoring [“Issledovaniya prirodnykh i antropogennykh riskov beregovoy zony Odessy i mery po ikh preduprezhdeniyu i snizheniyu”, Prikladnaya geoekologiya, chrezvychaynye situatsii, zemelnyy kadastr i monitoring. Sb. tr. NIITs „Georisk”], TISSO-Poligraf, Moskva, Issue 6, pp. 5-27.

Larchenkov, E. P., Kravchuk, O. P., Kravchuk, A. O. (2009), “Geology at Odessa University: times and spaces. Essays on the history of the Department of Physical and Marine Geology” [“Geologiya v Odesskom universitete: vremena i prostranstva. Ocherki istorii kafedry obschey i morskoy geologii”], Fenix, Odessa, 536 p. ISBN 978-966-438-167-0

Budkin, B. V., Cherkez, E. A., Kozlova, T. V., Shmouratko, V. I. (1998), “Geological micro-block structure and deformations in coastal zone (example of Odessa Port area)” [“Mikroblokovoe stroenie geosredy i deformatsionnye protsessy v beregovoy zone (na primere Priportovogo uchastka g. Odessy”)], Bulletin of the Ukrainian House of Economic, Scientific and Technical Knowledge, No 2, pp. 25–27.

Shmouratko, V. I., Cherkez, E. A., Kozlova, T. V., Et. al. (2013), “On the reason of ongoing defor-mations of the building of the Odessa Opera and Ballet theatre” [“O prichine prodolzhayushchikhsya deformatsiy zdaniya Odesskogo teatra Opery i Baleta”], Bulletin of the Odessa National University, Geographical and geological sciences. Vol 18, pp. 38-57. ISSN 2303-9914.

Pedan, G. S. (2006), “Evaluation of effectiveness of anti-landslide measures of the Odessa coast”,[“Otsenka effektivnosti beregoukrepitelnykh sooruzheniy Odesskogo poberezhya”], Ecology Environment and Security zhyttyediyaln.,. Kiev, 2006. – № 2. – С. 28-35.

Zelinskiy, I. P., Kozlova, T. V, Cherkez, E. A, Shmouratko, V. I, Et. al. (1997), “Dynamics of geological structure and problem of preservation of the Odessa Opera and Ballet Theatre”, Soil mechanics and construction foundations. Proceedings of the 3rd Ukrainian conference on soil mechanics and construction of foundations [“Podvizhnost geologicheskoy sredy i problema sokhraneniya zdaniya Odesskogo akademicheskogo teatra Opery i Baleta”, Trudyi 3-ey Ukrainskoy nauchno-tehnicheskoy konferentsii po mehanike gruntov i fundamentostroeniyu “Mehanika gruntov i fundamentostroenie”], Odessa, vol. 2, pp. 353–355.

Rozovskiy, L. B., Voskoboynikov, V. M., Kryzhanovskaya, I. N. (1962), “Questions of the theory of geological similarity and application of natural models: Album of analogs for the forecast of processing of loessial coast of a reservoir” [“Voprosy teorii geologicheskogo podobiya i primeneniya naturnykh modeley: Albom analogov dlya prognoza pererabotki lessovykh beregov vodokhranilishcha”], Works of Оdessa State University, Geology and geography, Vol. 152, No.2, 110 p.

Rozovskiy, L. B. (1969), Questions of the theory of geological similarity and modeling [Voprosy teorii geologicheskogo podobiya i modelirovaniya], M.: Nedra, 1969,128 p.

Rozovskiy, L. B. (1972), “About the new direction in engineering geology – marine engineering geology” [“O novom napravlenii v inzhenernoy geologii – morskoy inzhenernoy geologii”], Geology of the coast and bottom of the Black and Azov seas within USSR, Kiev state university, Kiev, No 4, pp. 137-143.

Rozovskiy, L. B. (1979), “Construction in the offshore zone and marine engineering geology” [“Stroitelstvo na akvatoriyakh i morskaya inzhenernaya geologiya”], Engineering geology, No. 2, pp. 11-21.

Rozovskiy, L. B., Zelinskiy, I. P., Voskoboynikov, V. M. (1987), Engineering-geological forecasts and modeling, [Inzhenerno-geologicheskie prognozy i modelirovanie], Kiev; Odessa: Vishcha shkola, 208 p.

Sinsov, I. F. (1882),“Geological research of Bessarabia and part of the Kherson province adjoining to it” [“Geologicheskoe issledovanie Bessarabii i prilegayushchey k ney chasti Khersonskoy gubernii”], Odessa, 142p.

Sintsov, I. F. (1893), “About the Odessa boreholes”, [“Ob Odesskikh burovykh skvazhinakh”], Notes of Novorossiysk society of scientists, Vol. XVIII., No. I, pp. 95-192.

Sinsov, I. F. (1894), “Card of the major wells of the Odessa gradonachalstvo. Scale is 1 inch: 500 sazhens” [“Karta glavneyshikh kolodtsev Odesskogo gradonachalstva. Masshtab 1 dyuym: 500 sazheney”], Notes of Novorossiysk society of scientists, Vol. XVIII, No. II., Odessa, pp. 1-209.

Sintsov, I. F. (1894), “Hydrogeological description of the Odessa gradonachalstvo”, [“Gidrogeologicheskoe opisanie Odesskogo gradonachalstva”], Notes of Novorossiysk society of scientists, Vol. XVIII, No. II, Odessa, pp. 1-209.

Sinsov, I. F. (1898), “Notes about researches of the artificial subsoil water which has appeared about the Odessa waterworks and the big station” [“Zametki ob issledovaniyakh iskusstvennoy podpochvennoy vody, poyavivsheysya okolo Odesskoy vodoprovodnoy stantsii i bolshogo vokzala”], Notes of Novorossiysk society of scientists, Vol. XXI, No II, Odessa, pp. 29-50.

Sintsov, I. F. (1898), “About the Odessa landslides and about the reasons of their origin”, [“Ob Odesskikh opolznyakh i o prichinakh ikh proiskhozhdeniya”], Notes of Novorossiysk society of scientists,,Vol. XXII, No I, Odessa, pp. 187-241.

Fesenko, А. V. (2001), Seismic conditions of the Odessa region, engineering-geological and geological-geomorphological principles of seismic microzonation by the Odessa [“Seysmichni umovy Odes’koho rehionu, inzhenerno-heolohichni ta heoloho-heomorfolohichni osnovy seysmichnoho mikrorayonuvannya m. Odesy”], Bulletin of the Odessa National University, Geographical and geological sciences, Vol. 6, Issue 9, pp. 132-138.

Fesenko, A. V. (2003), “The issue of detailed seismic zoning of the Eastern Carpathians and North-Western Black sea for the purpose of seismic microzonation, Odessa” [“Pytannya detal’noho seysmichnoho rayonuvannya terytoriyi Skhidnykh Karpat ta pivnichno-zakhidnoho Prychornomor`ya dlya tsiley seysmichnoho mikrorayonuvannya m. Odesa”], Bulletin of the Odessa National University, Geographical and geological sciences, Vol. 8, No. 5, pp. 171-179.

Fesenko, A. V. (2004), “Conceptual foundations of engineering-geological zoning, of Odessa for the purposes of assessing the degree of local seismic hazard” [“Kontseptual’ni osnovy inzhenerno-heolohichnoho rayonuvannya terytoriyi m. Odesy dlya tsiley otsinky stupenya lokal’noyi seysmichnoyi nebezpeky”], Bulletin of the Odessa National University, Geographical and geological sciences, Vol. 9, No. 4, pp. 212-218.

Fesenko, A. V. (2008), Studying and GIS-modeling of seismogeological and engineering-geological conditions of territories for the geological analysis and an assessment of variability of degree of a local and regional seismic opsnost (by the example of the North-West Black Sea region and Odessa) [“Izuchenie i GIS-modelirovanie seysmogeologicheskikh i inzhenerno-geologicheskikh usloviy territoriy dlya tseley geologicheskogo analiza i otsenki izmenchivosti stepeni lokalnoy i regionalnoy seysmicheskoy opsnosti (na primere territorii Severo-Zapadnogo Prichernomorya i g. Odessy)”], Odessa, Publishing and printing house VMV, 191 p., ISBN 978-966-413-061-2.

Babinets, A. Y., Yemeljanov, V. A., Mitropolskiy, A. U., Et al. (1981), Physico-mechanical properties of bottom sediments of the Black Sea [Fiziko-mehanicheskiye svoystva donnyh osadkov Chernogo morya], Naukova dumka, Kiev, 203 p.

Khrennikov, N. A. (1960), “Features of a landslide slope of separate sites of the Odessa coast” [“Osobennosti opolznevogo sklona otdelnykh uchastkov Odesskogo poberezhya”], Works of Оdessa State University, Geology and geography, Vol. 150, No.2, pp. 81-117.

Charnetskiy, V. (1997), “Construction of a boulevard ladder”, [“Stroitelstvo bulvarnoy lestnitsy”], Vestnik Regiona, No 42, 29.11.1997. No 44, 13.12.1997.

Cherkez, E. A. (1994), Landslides northwestern coast of the Black Sea (modeling, slope stability prediction and evaluation of landslide events): Author’s thesis, [Opolzni severo-zapadnogo poberezhya Chernogo morya (modelirovanie, prognoz ustoychivosti sklonov i otsenka effektivnosti protivoopolznevykh meropriyatiy): avtoref. dis. ... doct. geol.-min. nauk], Odessa, 36 p.

Cherkez, E. A., Hodenko, H. Е. (2002), “Geofiltering schematization loess strata of the city of Odessa” [“Heofil’tratsiyna skhematyzatsiya lesovoyi tovshchi terytoriyi mista Odesy”], Bulletin of the Odessa National University, Geographical and geological sciences, Vol. 7, No. 4, pp. 161-163.

Cherkez, E. A., Tchujko, E. E; Orlov, V. F. (2006), “Kinematics features of geodeformation pro-cesses of territory of port Youzhny” [“Kinematychni osoblyvosti heodeformatsiynykh protsesiv terytoriyi portu Yuzhnyy”], Bulletin of the Odessa National University, Geographical and geological sciences, Vol. 11, Prod. 3, pp. 240-250.

Cherkez, E. A., Kozlova, T. V., Shmouratko, V. I. (2008), “Geological engineering characteristics of the Primorsky boulevard area in Odessa during construction of the Potyomkin stairs (based on the research of the 1840’s historical data)”, [“Inzhenerno-geologicheskie usloviya territorii Primorskogo bulvara v Odesse v period stroitelstva Potemkinskoy lestnitsy (po dannym izyskaniy 1840-kh godov)”], Ecology Environment and Security zhyttyediyaln., No.2, pp. 10-23.

Cherkez, E. A., Bilanchin, Ya. M., Kraseha, E. N., Et al. (2010), Sciences are about Earth in the Odesa (Novorossiyskiy) University, [Nauki pro Zemlyu v Odeskomu (NovorosIyskomu) unIversiteti]. Scientific editors: Podrezova, M. O., Topchiev O. G.; Odessa National University, Astroprint, Odessa, 104 p.

Cherkez, E. A. ( 2010), “Engineering geology and hydrogeology at the Odessa university” [“Inzhenerna geologIya ta gIdrogeologIya v Odeskomu universiteti”], Bulletin of the Odessa National University, Geographical and geological sciences, Vol. 15, Prod. 5, pp. 80-88.

Cherkez, E. A., Shmouratko, V. I. (2012), “Rotary dynamics and level of quaternary aquiferous horizon on territory of Odessa”, [“Rotatsionnaya dinamika i uroven chetvertichnogo vodonosnogo gorizonta na territorii Odessy”], Bulletin of the Odessa National University, Geographical and geological sciences, Vol. 17, Issue 2 (15), pp. 122-140.

Cherkez, E. A., Kozlova, T. V., Shmouratko, V. I. (2013), “Engineering geodynamics of landslide slopes of the Odessa sea coast after anti-landslide measures”, [“Inzhenernaya geodinamika opolznevykh sklonov Odesskogo poberezhya posle osushchestvleniya protivoopolznevykh meropriyatiy”], Bulletin of the Odessa National University, Geographical and geological sciences, Vol. 18, Issue 1, pp. 15-25.

Tchujko, E. E (2003), “Engineering geodynamics justification of typication of abrasion and landslide slopes of the Maly Ajalyk liman”, [“Inzhenerno-heodynamichne obhruntuvannya typizatsiyi abraziyno-zsuvnykh skhyliv Maloho Adzhalyks’koho lymanu”], Bulletin of the Odessa National Universityd, Geographical and geological sciences, Vol. 8, No. 5, pp. 174-175.

Shmouratko, V. I. (1993), “Role of the multi-storey tectonics at the engineering geological esti-mate of an area”, [“Rol mnogoetazhnoy tektoniki pri inzhenerno-geologicheskoy otsenke territorii”], Geoecology, No 2: 79-93.

Shmouratko, V. I. (2001), Gravitational-resonans exotectogenesis. Astroprint, Odessa. – 332 c.: ISBN 966-549-576-3.

Shmouratko, V. I. (2001), “Features of intra-annual dynamics of ground water of Odessa”, [“Osoblyvosti vnutrishn’orichnoyi dynamiky hruntovykh vod Odesy”], Bulletin of the Odessa National University, Geographical and geological sciences, Vol. 6, No. 9, pp. 165-169.

Shmouratko, V. I. (2002), Interannual changes of level of ground waters in the territory of Odessa (according to regime supervision from 1972 for 2000), [“Mezhgodovye izmeneniya urovnya gruntovykh vod na territorii Odessy (po dannym rezhimnykh nablyudeniy za period s 1972 po 2000 gg.)»], Reports of National Academy of Sciences of Ukraine, No 10, pp. 123 – 127.

Shmouratko, V. I. (2002), “Typification of the territory of Odessa on extent of flooding by ground waters”, [“Tipizatsiya territorii Odessy po stepeni podtopleniya gruntovymi vodami”], Ecology Environment and Security zhyttyediyaln., No.4, pp. 48-52.

Shmouratko, V. I. (2003), Recurrence of interannual variations of level of ground waters and problem of the long-term forecast of flooding of the territory of Odessa [“Tsiklichnost mezhgodovykh variatsiy urovnya gruntovykh vod i problema dolgosrochnogo prognoza podtopleniya territorii Odessy”], Reports of National Academy of Sciences of Ukraine, No 3, pp. 119-124.

Shmouratko, V. I., Cherkez, E. A., Kozlova, T. V. (2010), Variability of the groundwater level and the local seismic hazard on the territory of Odessa, [“Izmenchivost urovnya gruntovykh vod i lokalnaya seysmicheskaya opasnost territorii g. Odessy”], Bulletin of the Odessa National University, Geographical and geological sciences, Vol. 15, No. 5, pp. 89-96.

Shpikov, O. B. (1986), “Engineering-geological classification of silt”, [“Inzhenerno-geologicheskaya klassifikatsiya ilov”], Engineering geology, No. 6. pp. 23-33.

Yats’ko, I. Ya. (1938), “ Landslides on the Odessa coast of the Black sea”, [“Zsuvni yavyshcha na odes’komu uzberezhzhi Chornoho morya”], Bulletin of meteorology and hydrology, No 3-4, pp. 43-60.

Budkin, B. V., Cherkez, E. A. (2000), “Analysis of Engineering Geological Efficiency of Anti-Landslide Measures in Odessa, Ukraine”, In: Landslides in research, theory and practice. Proc. of the 8th Int. Symp. on Landslides “Landslides in research, theory and practice”, Cardiff, 2000, London: Telford, Vol. 1, pp. 189-194.

Cherkez, E. A. (1996), “Geological and Structural-tectonic Factors of Landslides Formation and Development of the North-Western Black Sea Coast”. Proc. 7 th Int. Symp. on landslides, Trondheim, 17-21 June 1996, pp. 509-513. Rotterdam: Balkema.

Cherkez, E. A., Kozlova, T. V., Shmouratko, V. I. (1997), “Spatial discreteness of geoloical environment and of underground drainage constructions in Odessa, Ukraine”. In Hi-Keunlee et al (ed), Environmental and Safety Concerns in Underground Construction. Proc. 1st Asian Rock Mechan-ics Symp., Seoul, Korea, 13-15 Oct. 1997, pp. 233-238.

Zelinskiy, I. P., Cherkez, E. A. (1978), “Model Test of Strained State and Stability of Landslide Slopes”. In Proceedings the III International Congress IAEG, Madrid, Vol.1, pp. 316–318.

Kozlova, T. V. (1996), “Structural-tectonic and lithogenetic features of a rock massif as factors of landslide processes”, In K. Senneset (ed.), Landslides. Proc. 7 th Int. Symp. on landslides, Trondheim, 17-21 June 1996, pp. 245-249, Balkema, Rotterdam.

Kozlova, T. V., Shmouratko, V. I. (1998), “High-frequency tectogenesis and forecasting of Engineering-Geological Processes”, Proc. of the Second International Conference on Environmental Management (ICEM2), 10-13 February, 1998, Wollongong, Australia. Edd. M. Sivakumar and R. N. Chowdhury, Elsevier, vol. 2, pp. 883-890.

Кozlova, T. V. (2000), “The wave nature of spatial-temporal changeability of deformation proper-ties of soil and rock masses”, 8-th International IAEG Congress, Vancouer, BC, 21-25 September 1998, Balkema, Rotterdam, pp. 4381-4387.

Konikov, E. G., Likhodedova, O. G., Pedan, G. S. (2010), “The comparative characteristic of level change of the Caspian and Black Sea from Late Pleistocene up to now and the forecast”, The Caspian Region: Environmental Consequences of the Climate Change. MSU, Moscow, рр. 95-98.

Konikov, E., Likhodedova, O. (2011), “Global climate change and sea-level fluctuations in the Black and Caspian Seas over the past 200 yr”, Geology and Geoarchaeology of the Black Sea Region:Beyond the Flood Hypothesis: Geological Society of America/ Buynevich, I., Yanko-Hombach, V., Gilbert, A., and Martineds, R., eds./ Special Paper 473, p. 59-70, doi: 10.1130/2011.2473(05).

Pedan, G. S, Konikov, E. G. (2010), “Сomparison of the Northwest Black Sea coast (Ukraine) dynamics and the Caspian Sea coasts (Russia) of the basis of multi-years observations”, The Caspian Region: Environmental Consequences of the Climate Change. MSU, Moscow, рр. 170–173.

Shmouratko, V. I. (2000), “The ground water regime and geoecological mapping of urban territories” Proc. of the 8th Int. Cong. of the IAEG “Engineering geology and the environment. Vancouver, 1998, Balkema, Rotterdam, pp. 4367-4373.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-04-03

Номер

Розділ

ІСТОРІЯ ГЕОЛОГІЧНИХ НАУК