РОЗВИТОК ГРУНТОВО-ГЕОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В ОДЕСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ (1933-2015 РР.)

Автор(и)

  • Н. О. Попельницька Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine
  • В. І. Тригуб Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2303-9914.2015.2(25).60259

Ключові слова:

Одеський університет, грунтово-географічні дослідження, кафедра ґрунтознавства і географії ґрунтів

Анотація

У статті аналізується розвиток грунтово-географічних досліджень в Одеському державному (нині національному) університеті. Висвітлено основні наукові досягнення та напрями ґрунтознавчих пошуків. Встановлено велике теоретичне і практичне значення проведених досліджень. Розглянуто і схарактеризовано сучасні напрями ґрунтово-географічних досліджень науковців кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів.

Біографії авторів

Н. О. Попельницька, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Nataliia A. Popelnytska

В. І. Тригуб, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Valentine I. Trigub

Посилання

Bilanchyn, Ya. M. (2005), Gruntoznavstvo v Odeskomu universyteti (istoryko-analitychniy narys, [Soil science in Odessa national university (historical and analytical essay)], Odessa National University Herald, vol.10, No. 6, pp. 5-9.

Bilanchyn, Ya. M. (2011), Irrygatsiya ta chornozemy masyviv zroshenya Pivdnya Ukrainy ta Odeshchyny na vkhodi u III tusyacholittya, [Irrigation and soils irrigated areas of southern Ukraine and Odessa region at the input of the third millennium], Odessa National University Herald, vol.16, No. 1, pp. 123-132.

Bilanchyn, Ya. M. (2012), Kafedri gruntoznavstva I geographii gruntiv – 45!, [45-th anniversary of the university soil science and soil geography department], Odessa National University Herald, vol.17, No. 2 (15), pp. 8-11.

Brakin S. S., Mishchenko G. P., Smirnov O. M. (1968), Gruntoznavstvo, [Soil science] Istoriya Odes’kogo universytetu za 100 rokiv [History Odessa University 100 years], Kiev, pp. 196-198.

Brakin, S. S., Chelyadnyk, P. T. (1968), Deyaki pytannya gruntovo-eroziynykh doslidzen [Some issues of soil erosion research] Agriculture. Republican interdepartmental scientific journals, vol. 15, pp. 115-126.

Brakin S. S., Konovalova N. I., Tutunnyk B. K. (1970), Dosvid kompleksnogo vyvchennya vodvoi erozii gruntiv, [Experience a comprehensive study of water erosion], Agricultural Chemistry and Soil science, No. 14, pp. 44-50.

Brakin S. S. (1955), O klassifikacii I kartirovanii erodirovannykh pochv Velikomikhaylovskogo rayona Odesskoy oblasti [On the classification and mapping of eroded soils Velikomikhaylovskoe district of Odessa region], Proceedings of Odessa University , vol. 145, No. 3, pp. 111-117.

Krasekha E. N. (2012), Gruntovo-geographichni doslidzennya v Odes’komu universuteti (do 45-richya zasnuvannya kaphedry gruntoznavstva I geographii gruntiv, [Soil-geographical researches at the Odessa University (to the 45 anniversary of the department of soil science and geography of soils)], Odessa National University Herald , vol.17, No. 2 (15), pp. 13-30.

Pozniak S. P., Trigub V. I. (2009), Proffesor Ivan Gogolev [Profesor Ivan Gogolev], L’viv National University named after Ivan Franko, L’viv, 586 p.

Svitlychnyi O. O. (2005) Vodna eroziya gruntiv i ratsional’ne vykorystannya eroziyno-nebezpechnykh zemel, [Water soil erosion and rational usage of erosion-dangerous lands], Odessa National University Herald, vol. 10, No. 6, pp. 67-75.

Trigub, V. I., Popelnitska, N. A., (2014), Do pytannya periodyzacii gruntovo-geographichnykh doslidzen’ pivdnya Ukrainy, [To the question of periodization of soil-geographical researches of south of Ukraine], Odessa National University Herald, vol. 19, No. 3 (22), pp. 168-178.

Trigub, V. I., Popelnitska, N. A., (2014), Gruntovo-geograhpichny doslidzennya v Imperatorskomu Novorosiyskomu universutety, [Soil-geographical researches at the Imperial university of Novorossiya], Odessa National University Herald, vol. 19, No. 2 (21), pp. 166-174.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-02-16

Номер

Розділ

ІСТОРІЯ ГЕОГРАФІЧНОЇ НАУКИ