DOI: https://doi.org/10.18524/2303-9914.2014.4(23).39396

Техногенний вплив на якість питної води у бюветах м. Києва (на прикладі сеноман-келовейського водоносного комплексу)

Т. О. Кошлякова, О. Є. Кошляков, М. М. Коржнев

Анотація


Стаття присвячена дослідженню проблеми зміни хімічного складу підземних вод у бюветах м. Києва у процесі експлуатації в бік погіршення їх якості на прикладі сеноман-келовейського водоносного комплексу. За допомогою геоінформаційних систем MapInfo Professional та ArcGIS було створено шар бюветних свердловин з атрибутивною інформацією, що містить дані про основні показники хімічного складу підземних вод; виконана типізація території м. Києва у відповідності до геолого-геоморфологічної будови. Проведена математико-статистична обробка даних хімічного аналізу води для таких показників як загальна мінералізація та вміст амонію з використанням непараметричного критерію Мана-Уітні. Було проведене дослідження по визначенню вмісту тритію у воді бюветних свердловин з метою оцінки захищеності підземних вод за ізотопно-радіогеохімічними даними. З’ясовано, що техногенний фактор є значимим у процесі формування хімічного складу води у бюветних свердловинах.

Ключові слова


підземні води; хімічний склад; показники якості; техногенний вплив

Повний текст:

PDF

Посилання


Koshliakov, O. Ye., Koshliakova, T. O. (2013), «Mathematical statistics methods application with the purpose of potable ground water quality changes dynamics revelation in Kyiv», Modern problems of geological sciences: Scientific proceeding collection [«Zastosuvannya metodiv matematychnoi statystyky z metoyu vyyavlennya dynamiky zmin yakosti pytnyh pidzemnyh vod Kiyeva», Sovremennye problemy geologycheskih nauk: cbornik nauchnyh trudov], Kyiv-Olevsk, pp. 304-309. Koshliakova, T. O. (2013), «Dynamics of cenomanian-callovian groundwater complex potable water chemical composition changes in Kyiv in long-term exploitation environment», [«Dynamika zmin hymichnogo skladu pytnyh pidzemnyh vod senoman-keloveyskogo vodonosnogo kompleksu na teritorii Kyieva v umovah tryvaloyi ekspluatacii»], Visnyk of Odessa National Mechnikov University: Geography and Geology sciences, № 17 Odessa, pp. 243-248. Shestopalov, V. (2009), «Adaptation of modern analysis informational technologies of groundwater dynamics for estimation of Kyiv field operational resourses. Practical labour-rent of complex hydrogeology and engineering geology processes changes estimation and forecasting methodology», Research effort report [«Adaptaciya suchasnyh informaciynyh tehnologiy analisu dynamiky pidzemnyh vod dlya ocinky expluataciynyh resursiv Kyivskogo rodovysha. Practychne vidpracuvannya metodyky ocinky ta prognozu zminy skladnyh gidrogeologichnyh ta inzhenerno-geologychnyh procesiv: zvit po innovaciynomu proektu»], Kyiv, pp. 1-131. Rahmanin, Yu. A. (2008), «Potable water safety criteria in European, Russian and Ukrainian water legislation», Materials of congress EKVATEK-2008 [«Kriterii bezopasnosti pityevoy vody v evropeyskom, rossiyskom i ukrainskom vodnom zakonodatelstve», Materialy congressa EKVATEK-2008], Moscow, pp. 56-58. «Rate of pure and contaminated Kyiv well-rooms» (2013), Electronic resourse [«Reyting chystyh i gryaznyh buvetov Kieva». Electronniy resurs], available at: http://news.bigmir.net/capital/739722-Rejting-chistyh-igrjaznyh-bjuvetov-Kieva--INFOGRAFIKA–[accessed 14 August 2013]. Rudko, G. V. (2007), «Hydrogeochemistry», Textbook [«Gidrogeohimiya», pidruchnyk], Kyiv, pp. 1-255.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Адаптація сучасних інформаційних технологій аналізу динаміки підземних вод для оцінки експлуатаційних ресурсів Київського родовища // Практичне відпрацювання методики оцінки та прогнозу зміни складних гідрогеологічних та інженерно-геологічних процесів : звіт по інноваційному проекту (заключ.) / ІГН НАН України ; наук. керівник НДР В. Шестопалов. – К., 2009. – Розд. 1. – С. 1–131. Кошляков О. Є. Застосування методів математичної статистики з метою виявлення динаміки змін якості питних підземних вод м. Києва / О. Є. Кошляков, Т. О. Кошлякова // Современные проблемы геологических наук : сб. науч. тр., посвященный 155-летию со дня рождения академика Павла Аполлоновича Тутковского. – К. ; Олевск, 2013. – С. 304–309. Кошлякова Т. О. Динаміка змін хімічного складу питних підземних вод сеноман-келовейського водоносного комплексу на території м. Києва в умовах тривалої експлуатації / Т. О. Кошлякова // Вісн. Одеськ. нац. ун-ту імені І. І. Мечнікова. Сер. Географічні та геологічні науки. – 2013. – Том 18. Випуск 1(17). – С. 243–248. Рахманин Ю. А. Критерии безопасности питьевой воды в европейском, российском и украинском водном законодательстве / Ю. А. Рахманин, Р. И. Михайлова, В. М. Шестопалов [и др.] // ЭКВАТЭК-2008 : материалы конгресса, (Москва, 3-6 июня 2008 г.) / НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды им. А. Н. Сысина РАМН, Москва, Россия. – М., 2008. – С. 56-58. Рейтинг чистых и грязных бюветов Киева : инфографика [Електронний ресурс]. – Електрон. дані. – Режим доступу: http://news.bigmir.net/capital/739722-Rejting-chistyh-i-grjaznyh-bjuvetov-Kieva--INFOGRAFIKA-. – Мова рос. – Опис засн. на версії, датов.: 14. 08.2013. Рудько Г. І. Гідрогеохімія : підручник / Г. І. Рудько. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2007. – 255 с.
Copyright (c) 2015

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.