Роль гідрогеохімічних факторів у процесі карстоутворення на території впливу Рівненської АЕС

А. С. Бровко, О. О. Харченко

Анотація


Вивчено вплив гідрогеохімічних факторів на активізацію карстових процесів в умовах антропогенного навантаження. Втановлено наявність статистично значимих кореляційних зв’язків між кількостями вільних іонів кальцію та величинами коефіцієнтів фільтрації, температури та значеннями рН підземних вод водоносного комплексу у верхньокрейдових відкладах. Застосовано методи непараметричної кореляції та множинної лінійної регресії.

Ключові слова


Рівненська АЕС; карстовий процес; коефіцієнт кореляції Спірмена; множинна лінійна регресія

Повний текст:

PDF

Посилання


Brovko, A.S. (2014), The assessment of calcium carbonate groundwater aggression on the area of Rivne NPP influence [Otsinka vplyvu ka agresyvnosti pidzemnykh vod na rozvytok karstovykh protcesiv na terytoriyi Rivnenskoyi AES], Collection of Scientific Papers Sworld, Markova AD, Ivanovo, pp. 35-43. Brovko, G.I. (2012), Hydrosphere dynamic monitoring on the territory of VE RNPP including the water intakes exploitation and its influence on the shaft groundwater regime (Report on the implementation of hydrogeology researches by covenant № 22в-12 from 04.05.2012) [Monitoryng dynamiky gidrosfery v rayoni VP RAES z vrakhyvanniam ekspluatatsii vodozaboriv ta yikh vplyvu na regym pidzemnykh vod prommaydanchyka (Zvit pro vykonannia gidrogeologichnykh doslidzhen za dogovorom № 22v-12 vid 04.05.2012 r.)], Volyn hydrogeological survey, Rivne, 41 p. Davis, J.C. (2002), Statistics and Data Analyses in Geology [Statisticheskiy analiz dannyih v geologii], Nedra, Moskow, 620 p. Garrels, R.M., Christ C. L. (1965), Solutions, Minerals and Equilibria [Rasstvoryi, Mineralyi, Ravnovesyia], available at: http://twt.mpei.ru/ochkov/trenager/garrels/index.htm Lomtadze, V.D. (1977), Engineering Geology. Engineering Geogynemics [Inzhenernaya geologiya. Inzhenernaya geodinamika], Nedra, St. Peterburg, 479 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бровко. А. С. Оцінка впливу карбонатної агресивності підземних вод на розвиток карстових процесів на території Рівненської АЕС [Текст] / А .С. Бровко // Сб. науч. трудов SWorld, Выпуск 1, Т. 32. – С.35-43. Моніторинг динаміки гідросфери в районі ВП РАЕС з врахуванням експлуатації водозаборів та їх впливу на режим підземних вод проммайданчика [Текст] : звіт про виконання гідрогеологічних досліджень за договором № 22в-12 від 04.05.2012 р. ; відп. виконавець Г.І. Бровко. – Рівне : Волинська гідрогеологічна експедиція, 2012. – 41с. Дэвис. Дж. С. Статистический анализ данных в геологии [Текст] в 2 кн. / Джон С. Дэвис ; пер. с англ. д-ра физ.-мат. наук В. Голубевой; под ред. доктора геол.-минерал. наук Д. Радионова. – М. : Недра, 1990. Гаррелс. Р. М. Расстворы, минералы, равновесия [Электронный ресурс] / Роберт М. Гаррелс, Чарльз Л. Крайст ; перевод в англ. И. Витовской ; под. ред. и с предисл. И. Д. Рябчикова и В. В. Щербины. – Москва : Мир, 1968. – Режим доступа к источнику: http://twt.mpei.ac.ru/ochkov/trenager/garrels/intro.htm Ломтадзе В. Д. Инженерная геология. Инженерная петрология [Текст]: допущено Министерством висшего и среднего специального образования СССР в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по специальности «Гидрогеология и инженерная геология» / Валерий Ломтадзе. – Ленинград : Недра, 1977. – 479 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2015

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.