Суспільно-політичні чинники трансформації аграрної сфери України

А. В. Марущинець

Анотація


Проаналізовано різні погляди на етапи проведення аграрної реформи в Україні, виокремлено основні складові, та напрямки. Досліджено аграрну політику країни на сучасному етапі. Розглянуто теоретичні основи інституційних змін. Охарактеризовано інституційні перетворення України.

Ключові слова


аграрна реформа; трансформація; земельна реформа; інституційні перетворення

Повний текст:

PDF

Посилання


Hayduts’kyy, P. I. (2005), Agricultural reform in Ukraine. [Ahrarna reforma v Ukrayini], NSC IAE, Kiev, 424 p.

Pohribnyy, O. O. (2007), Ukraine Agrarian Law: a textbook for students. Universities. [Ahrarne pravo Ukrayiny: pidruchnyk dlya stud. VNZ], Istyna, Kiev, 445 p.

Andriychuk, V. H (2002), Economics of agricultural enterprises: a textbook. – 2nd ed., Ext. and revised. [Ekonomika ahrarnykh pidpryyemstv: pidruchnyk. – 2-he vyd., dop. I pereroblene], KNEU, Kiev, 624 p.

Bilan, Ye.M. (2003), Agricultural economics and market. [Ahrarna ekonomika I rynok], Zbruch, Ternopil, 305 p.

Bilousova, S.V. (2010), «Features of the institutional development of agriculture as a basis for deepening the integration process» [«Osoblyvosti instytutsonal’noho rozvytku APK yak bazy dlya pohlyblennya intehratsiynykh protsesiv»], The economy of AIC, No. 3, pp. 124-130.

Mel’nykova, V.I. (2012), National economy: a manual for students. Universities. 2nd ed., Revised and enlarged. [Natsional’na ekonomika: navchal’nyy posibnyk dlya stud. Vyshch. Navch. Zakl.2-he vyd., pererobl. Ta dopov.], Tsentr uchbovoyi literatury, Kiev, 248 p.

Mesel’-Veselyak, V. Ya. (2010), «Organizational and economic transformation in agriculture and agrarian reform» [«Ahrarna reforma I orhanizatsiyno-ekonomichni transformatsiyi v sil’s’komu hospodarstvi»], The economy of AIC, No. 4, pp. 3-18.

Mohyl’nyy, O.M. (2001), «The restructuring of collective farms as a way to a mixed market economy» [«Restrukturyzatsiya kolektyvnykh sil’s’kohospodars’kykh pidpryyemstv-shlyakh do bahatoukladnoyi rynkovoyi ekonomiky»], Economy of Ukraine, No. 3, pp.59-66.

Onyshchenko, O., Yurchyshyn, V. (1997), «The current stage of the formation of agrarian policy: features and problems» [«Suchasnyy etap formuvannya ahrarnoyi polityky: osoblyvosti I _roblem»], Economy of Ukraine, No. 9, pp. 4-6.

Onyshchenko, O. M. (2001), «Agricultural Transformation in Ukraine: estimates, issues and forecasts» [«Ahrarni transformatsiyi v Ukrayini: otsinky, _roblem, prohnozy»], Economics and Forecasting, No. 3, pp. 7-24.

Ostashko, T. O. (2003), «Agricultural Transformation in Transition Economies: Prospects for Ukraine» [«Ahrarni transformatsiyi v perekhidnykh ekonomikakh: perspektyvy dlya Ukrayiny»], Economics and Forecasting, No. 1, pp. 59-69.

Verkhovna Rada of Ukraine «On Land Reform» of 18 December 1990 № 563-XII [Postanova Verkhovnoyi Rady Ukrayiny «Pro zemel’nu _roble» vid 18 hrudnya 1990 r. # 563-XII-XII] , available at: www.zakon.rada. gov.ua

The Cabinet of Ministers of Ukraine, (2007), «On approval of the State Target Program of Ukrainian villages on the Period until 2015» [Pro zatverdzhennya Derzhavnoyi tsil’ovoyi prohramy rozvytku ukrayins’koho sela na period do 2015 roku], Official Gazette of Ukraine, No. 73, pp. 7-9.

Borodina, O.M. (2012), Ukrainian model of agricultural development and its socio-economic reorientation [Ukrayins’ka model’ ahrarnoho rozvytku ta yiyi sotsioekonomichna pereoriyentatsiya], National Academy of Sciences of Ukraine, Institute of Economics and Forecasting, Kiev, 56 p.

Sabluk, P. T. (2009), «Agrarian Reform in Ukraine (achievements, problems and their solutions)» [Ahrarna reforma v Ukrayini (zdobutky, _roblem I shlyakhy yikh vyrishennya)], The economy of AIC, No. 12, pp. 3-13.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Аграрна реформа в Україні / [П. І. Гайдуцький, П. Т. Саблук, Ю. О. Лупенко та _ro.]; за _rob. П.І. Гайдуцького. – К. : ННЦ ІАЕ, 2005. – 424с.

Аграрне право України: підручник для студ. ВНЗ / Н. О. Багай [та _ro.]; _rob. О. О. Погрібний ; Одеський юридичний _ro-т Харківського національного університету внутрішніх справ. – К. : Істина, 2007. – 445 с.)

Андрійчук В. Г. Економіка аграрних підприємств: підручник. – 2-ге вид., доп. І перероблене / В. Г. Андрійчук. – К.: КНЕУ, 2002. – 624 с.

Білан Є. М. Аграрна економіка і ринок / Є. М. Білан, Р. А. Іванух, С. Л. Дусановський. – Тернопіль: «Збруч», 2003. – 305 с.. 48-49

Білоусова С. В. Особливості інституціонального розвитку АПК як бази для поглиблення інтеграційних процесів. / С. В. Білоусова // Економіка АПК. – 2010. – № 3. – С. 124-130; 124.

Мельникова В. І. Національна економіка: навчальний посібник для студ. Вищ. Навч. Закл. / В. І. Мель- никова та _ro.; Нац. Аерокосм. Ун-т _ro. М. Є. Жуковського «Харківський національний університет». – 2-ге вид., переробл. Та допов. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 248 с.

Месель-Веселяк В. Я. Аграрна реформа і організаційно-економічні трансформації в сільському господарстві / В. Я. Месель-Веселяк // Економіка АПК. – 2010. – № 4. – С. 3-18.

Могильний О. М. Реструктуризація колективних сільськогосподарських підприємств-шлях до багатоукладної ринкової економіки / О. М. Могильний // Економіка України. – 03/2001. – N3. – С.59-66.

Онищенко О., Юрчишин В. Сучасний етап формування аграрної політики: особливості і проблеми // Економіка України. – 1997. – N 9.– С.4-6.)

Онищенко О. М. Аграрні трансформації в Україні: оцінки, проблеми, прогнози / О. М. Онищенко // Економіка і прогнозування. – 2001 р. – № 3. – С. 7-24.

Осташко Т. О. Аграрні трансформації в перехідних економіках: перспективи для України / Т. О. Осташ- ко // Економіка і прогнозування. – 2003. – № 1. – С. 59-69. 

Постанова Верховної Ради України «Про земельну реформу» від 18 грудня 1990 р. № 563-XII // [Елек- тронний ресурс]: режим доступу: www.zakon.rada.gov.ua

Постанова Кабінету міністрів України № 1158 від 19 вересня 2007 року. «Про затвердження Державної цільової програми розвитку українського села на період до 2015 року» Офіційний вісник України. – 2007. – № 73. С.7-9.)

Українська модель аграрного розвитку та її соціоекономічна переорієнтація: О. М. Бородіна, В. М. Гейць, А. О. Гуторов та їн. За _rob. В. М Гейця, О. М. Бородіної, І. В. Прокопи; НАН України, Ін-т екон та про- гнозув. – К.,2012. – 56 с.

Саблук П. Т. Аграрна реформа в Україні (здобутки, проблеми і шляхи їх вирішення) / П. Т. Саблук, В. Я. Месель-Веселяк, М. М. Федоров // Економіка АПК. – 2009. – № 12. – С. 3-13.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2015

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.