Модель «центр-периферія» в регіональному вимірі

К. В. Коломієць

Анотація


В контексті становлення державної регіональної політики всілякої уваги заслуговує проблема нерівномірного соціально-економічного розвитку регіону Українського Причорномор’я. Дисбаланс між центром, який в регіоні дослідження припадає на Приморську смугу та периферією існує в наслідок історичних, розселенських, демографічних, економічних та інших причин. Занепокоєння визиває той факт, що в історії регіону ще не спостерігались такі гострі демосоціальні і економічні контрасти між приморською смугою і периферією, які ми фіксуємо з самого початку ХХІ століття. Отже регіону потрібна зважена цілеспрямована стратегія соціально-економічного розвитку, яка б враховувала всі особливості центр-периферійних відношень.

Ключові слова


модель «центр-периферія»; приморська смуга; регіон Українське Причорномор’я; приморський урбанізований фасад; функції центру; функції периферії

Повний текст:

PDF

Посилання


Gritsay, O.V., Yoffe, G.V., Trevish, A.I. (1991), Center and periphery in regional development [Tsentr i pereferiya v regionalnom razvitii], Moscow: Science, 167 p.

Kolosov V. A., Mironenko N. S. (2005), Geopolitics and Political Geography [Geopolitika i politicheskaya geografiya], Moscow: Aspekt Press, 479 p.

Small businesses in the Odessa Oblast stat. Collected. State Statistics Service of Ukraine, Department of Statistics in the Odessa region. (2013), [Malі pіdpriєmstva v Odeskіy oblastі: stat. zb.] Odessa, 138 p.

Panasyuk, M.V., Rudenko, A.V,. (2008), «Analysis of system development «center-peripherals» the region (in the Republic of Tatarstan)» [«Analiz razvitiya sistemy «tsentr-periferiya» regiona (na primere Respubliki Tatarstan)»], Moscow, Izvestiya RAN. Seriya geograficheskay, No 1, pp. 60-72.

Parasyuk, І.L. (2011), «Status and trends of territorial concentration of the economy of Odessa region (for example, Odesa region)» [«Stan ta tendentsії teritorіalnoї kontsentratsії ekonomіki Odeskoї oblastі (na prikladі Odeskogo regіonu)»], Economy, No 1, pp 51-53.

Pilipenko, І.O. (2009), «Mechanisms of formation of social and geographical peripheries in the context of dynamic regional development concepts» [«Mekhanіzmi formuvannya suspіlno-geografіchnikh periferіy v kontekstі dinamіchnikh kontseptsіy regіonalnogo rozvitku»], Culture of Black Sea, No162, pp 23-27.

Program for small and medium businesses in the Mykolaiv region for 2013-2014. [Programa rozvitku malogo і serednogo pіdpriєmnitstva u Mikolaїvskіy oblastі na 2013-2014 roki], available at: www.mykolayiv-oda.gov. ua/store/files/1366096061.doc 8. Statistical Yearbook of Mykolayiv region in 2012. (2013), [Statistichniy shchorіchnik Mikolaїvskoї oblastі za 2012 rіk], Department of Statistics in the Mykolaiv region, Mykolayiv, 614 p.

Statistical Yearbook of Odessa region in 2012. (2013), [Statistichniy shchorіchnik Odeskoї oblastі za 2012 rіk], Astroprint, Odessa, 550 p.

Statistical Yearbook of the Kherson region in 2012. (2013), [Statistichniy shchorіchnik Khersonskoї oblastі za 2012 rіk], Department of Statistics in the Kherson region, Kherson 504 p.

Topchiev, A.G. (1988), Spatial organization of geographical complexes and systems [Prostranstvennaya organizatsiya geograficheskikh kompleksov i sistem], Vishcha shkola, Kiev – Odessa, 187 p.

The population of Ukraine on January 1, 2013, State Statistics Service of Ukraine [Chiselnіst nayavnogo naselennya Ukraїni na 1 sіchnya 2013 r.], available at: http://database.ukrcensus.gov.ua/PXWEB2007/ukr/ publ_new1/2013/sb_nnas_2012.pdf

Yavorska, V.V. (2007), Geodemographical processes and Geodemographical regions of Ukrainian Black Sea areas: Technical and methodological problems [Geodemografіchnі protsesi і geodemografіchnі rayoni Ukraїnskogo Prichornomor’ya: Metodologіchnі і metodichnі problemi], Astroprint, Odesa, 208 p.

Friedmann, J. (1966), Regional development policy, Boston: Mass. Intst. Techn., 317 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Грицай О. В. Центр и переферия в региональном развитии / О. В. Грицай, Г. В. Йоффе, А. И. Тревиш ‑ М.: Наука, 1991. – 167 с.

Колосов В. А., Н. С. Геополитика и политическая география / В. А. Колосов, Н. С. Мироненко ‑– М.: Аспект Пресс, 2005. – 479 с.

Малі підприємства в Одеській області: стат. зб. / Державна служба статистики України, Головне управління статистики в Одеській області. – Одеса – 2013. – 138 с.

Панасюк М. В., Руденко А. В. Анализ развития системы «центр-периферия» региона (на примере Респу- блики Татарстан) / М. В. Панасюк, А. В. Руденко // Известия РАН. Серия географическая. – 2008. – № 1. – С. 60-72.

Парасюк І. Л. Стан та тенденції територіальної концентрації економіки Одеської області (на прикладі Одеського регіону) / І. Л. Парасюк // Економіка, 2011. № 1. – С.51-53.

Пилипенко І. О. Механізми формування суспільно-географічних периферій в контексті динамічних концепцій регіонального розвитку / І. О. Пилипенко // Культура народов Причерноморья. – 2009. – № 162. – С. 23-27.

Програма розвитку малого і середнього підприємництва у Миколаївській області на 2013-2014 роки. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.mykolayiv-oda.gov.ua/store/files/1366096061.doc

Статистичний щорічник Миколаївської області за 2012 рік. – Миколаїв: Головне управління статистики у Миколаївській області, 2013. – 614 с.

Статистичний щорічник Одеської області за 2012 рік. – Одеса: Астропринт. 2013. – 550 с

Статистичний щорічник Херсонської області за 2012 рік. – Херсон: Головне управління статистики у Херсонській області, 2013. – 504 с.

Топчиев А. Г. Пространственная организация географических комплексов и систем / А. Г. Топчиев. – К. – Одесса: Вища школа, 1988. – 187 с.

Чисельність наявного населення України на 1 січня 2013 р. – Державна служба статистики України, 2013. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://database.ukrcensus.gov.ua/PXWEB2007/ukr/publ_ new1/2013/sb_nnas_2012.pdf

Яворська В. В. Геодемографічні процеси і геодемографічні райони Українського Причорномор’я: Методологічні і методичні проблеми: [Монографія] / В. В. Яворська. – Одеса: Астропринт, 2007. – 208 с.

Friedmann J. Regional development policy / J. Friedmann ‑ Boston: Mass. Intst. Techn., 1966. – 317 p.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2015

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.