DOI: https://doi.org/10.18524/2303-9914.2014.4(23).39332

Вітчизняна географія у контексті становлення української державності

О. Г. Топчієв, Н. Є. Нефедова, В. В. Яворська

Анотація


Обговорюються напрями і перспективи розвитку вітчизняної географії в умовах становлення української державності. Серед актуальних напрямів – геополітичні та геоекономічні дослідження, розробка принципів державної регіональної політики та адміністративно-територіального реформування України, формування транспортно-логістичних структур і систем, розроблення регіональної демографічної політики, планування території, географічний кадастр природних умов і ресурсів України.

Ключові слова


геополітичні та геоекономічні дослідження; державна регіональна політика; транспортно-логістичні структури і системи; регіональна демографічна політика; планування території

Повний текст:

PDF

Посилання


Оliynyk, Ya.B. and other (2011), Geography of world economy (with bases of economy) [Heohrafiya svitovoho hospodarstva (z osnovamy ekonomiky)], Knowledge, Кiev, 640 p. Zastavnyy, F.D. (1994), Geography of Ukraine [Heohrafiya Ukrayiny], World, Lviv, 472 p. Nefedova, N. Ye. (2014), Transport-logistic networks and systems [Transportno-lohistychni merezhi ta systemy], FOP Bondarenko M. O., Odessa, 160 p. Topchiyev, O.H., Kondratyuk, I.I., Yavors’ka, V.V. and other (2012), Odessa region: forming pre-conditions, structure and territorial organization of economy [Odess’kyy rehion: peredumovy formuvannya, struktura i terytorial’na orhanizatsiya hospodarstva], Astroprynt, Odessa, 336 p. Pistun, M.D. (1996), Bases of theory of public geography [Osnovy teoriyisuspil’noyi heohrafiyi], Higherschool, Кiev, 231 p. Popovkin, V.A. (1993), Regionally-integral approach in economics [Rehional’no-tsilisnyy pidkhid v ekonomitsi], Scientific thought, Кiev, 220 p. Smyrnov, I.H. (2008), Transport logistic [Transportna lohistyka], Center of educational literature, Кiev, 224 p. Shabliy, O.I. and other (2000), Socio-economic geography [Sotsial’no-ekonomichna heohrafiya], World, Lviv, 680 p. Topchiyev, O.H., Nudel’man, V.I., Rudenkom, L.H. (2012), «Geography is before the newest calls and queries (Ukrainian aspect)» [«Heohrafiya pered novitnimy vyklykamy i zapytamy (ukrayins’kyy aspekt) «], Ukrainian geographical magazine, No. 2, pp. 3-10. Topchiyev, O.H., Nefedova, N.E., Yavorskaya, V.V. (2013), «Directions of polycentral development of the Odessa agglomeration», Changes of municipal space are in Ukraine. [«Napravleniya polytsentricheskogo razvitiya Odesskoy ahlomeratsiyi», Izmeneniya gorodskogo prostranstva v Ukraine], Referat, Кiev, pp. 81-93. Topchiyev, O.H., Titenko, Z.V., Yavors’ka, V.V. (2010), «Problems and prospects of administrative-territorial reform in Ukraine». Socio-economic problems of modern period of Ukraine. Districting of economic space : question of methodology and practice. [«Problemy ta perspektyvy administratyvno-terytorial’noyi reformy v Ukrayini». Sotsial’no-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrayiny. Rayonuvannya ekonomichnoho prostoru: pytannya metodolohiyi i praktyky], NAS Ukraine – Institute of regional studies, No. 5 (85), Lviv, pp. 3-12. Topchiyev, O.H., Yavors’ka, V.V. (2011), «Methodological and methodical problems of revivifying to Ukraine». Socio-economic problems of modern period of Ukraine. Economic space of Ukraine: revivifying and integration in theconditions of public transformation [«Metodolohichni ta metodychni problemy rehionalizatsiyi Ukrayini». Sotsial’no-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrayiny. Ekonomichnyy prostir Ukrayiny: rehionalizatsiya i intehratsiya v umovakh suspil’noyi transformatsiyi], NAS Ukraine – Institute of regional studies, No. 1 (87), Lviv, pp. 32-45. Topchiyev, O. (2009), Bases of public geography [Osnovy suspil’noyi heohrafiyi], Astroprynt, Odessa, 336 p. Topchiyev, O.H., Nefedova, N. Ye. (2013), «Territorial organization of port activity of region is in the context of forming of transport-logistic networks» [«Terytorial’na orhanizatsiya portovoyi diyal’nosti rehionu u konteksti formuvannya transportno-lohistychnykh merezh»], Ukrainian geographical magazine, No. 1 (81), pp. 18-26. Topchiyev, O.H. (2005), Publicly-geographical researches: methodology, methods, methodologies [Suspil’noheohrafichni doslidzhennya: metodolohiya, metody, metodyky], Astroprynt, Odessa, 632 p. Shabliy, O.I. (2003), Bases of general public geography [Osnovy zahal’noyi suspil’noyi heohrafiyi], Publishing center of LNU, Lviv, 444 p. Yavors’ka, V.V. (2014), Regional geodemographic processes are in Ukraine [Rehional’ni heodemohrafichni protsesy v Ukrayini], Axiom, Kam’ianets’-Podil’s’kyi, 384 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Географія світового господарства (з основами економіки): [навч. посіб.] / Я. Б. Олійник та ін.; за ред. Я. Б. Олійника, І. Г. Смирнова. – К : Знання, 2011. – 640 с. Заставний Ф. Д. Географія України. / Ф. Д. Заставний – Львів: Світ, 1994 – 472 с. Нефедова Н. Є. Транспортно-логістичні мережі та системи. [навч. посіб.] / Н. Є. Нефедова – Одеса: ФОП Бондаренко М. О., 2014. – 160 с. Одеський регіон: передумови формування, структура і територіальна організація господарства: навч. посібник / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова; авт. кол: О. Г. Топчієв [керівник], І. І. Кондратюк, В. В. Яворська [та ін.]. – Одеса: Астропринт, 2012. – 336 с. Пістун М. Д. Основи теорії суспільної географії / М. Д. Пістун. – К.: Вища школа, 1996. – 231 с. Поповкін В. А. Регіонально-цілісний підхід в економіці / В. А. Поповкін – К.: Наукова думка, 1993. – 220 с. Смирнов І. Г. Транспортна логістика: [навч. посіб.] / І. Г. Смирнов, Т. В. Косарева. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 224 с. Соціально-економічна географія: [навч. посіб.] /за ред. проф. Шаблія О. І. – Львів: Світ, 2000. – 680 с. Топчієв О. Г. Географія перед новітніми викликами і запитами (український аспект) / О. Г. Топчієв, В. І. Нудельман, Л. Г. Руденко // Укр. геогр. журн. – 2012. – № 2. – С. 3-10. Топчієв О. Г. Направления полицентрического развития Одесской агломерации / А. Г. Топчиев, Н. Е. Нефедова, В. В. Яворская // Изменения городского пространства в Украине / Под ред. Л. Г. Руденко. – К: Реферат, 2013. – С. 81-93. Топчієв О. Г. Проблеми та перспективи адміністративно-територіальної реформи в Україні / О. Г. Топчієв, З. В. Тітенко, В. В. Яворська, // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Районування економічного простору: питання методології і практики: [зб.наук.пр.] / НАН України – Інститут регіональних досліджень; відп. ред. Є.І.Бойко – Львів, 2010 – Вип. 5(85). – с. 3-12. Топчієв О. Г. Методологічні та методичні проблеми регіоналізації Україні / О. Г. Топчієв, В. В. Яворська // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Економічний простір України: регіоналізація і інтеграція в умовах суспільної трансформації: [зб.наук.пр.] /НАН України – Інститут регіональних досліджень; відп. ред. Є.І.Бойко – Львів, 2011 – Вип. 1(87). – с. 32-45. Топчієв О. Г. Основи суспільної географії: підруч. [для студ. геогр. спец. вищ. навч. закл.] / О. Г. Топчієв – Одеса: Астропринт, 2009. – 544 с. Топчієв О. Г. Територіальна організація портової діяльності регіону у контексті формування транспортно-логістичних мереж / О. Г. Топчієв, Н. Є. Нефедова // Укр. геогр. журнал – 2013. – № 1 (81). – С. 18-26. Топчієв О. Г. Суспільно-географічні дослідження: методологія, методи, методики / О. Г. Топчієв – Одеса: Астропринт, 2005. – 632 с. Шаблій О. І. Основи загальної суспільної географії / О.І. Шаблій. – Львів, Вид. центр ЛНУ, 2003. – 444 с. Яворська В. В. Регіональні геодемографічні процеси в Україні [монографія] / В. В. Яворська. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2014 – 384 с.
Copyright (c) 2015

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.