DOI: https://doi.org/10.18524/2303-9914.2014.4(23).39325

Гранулометричний склад ґрунтів острова Зміїний

М. Й. Тортик, А. О. Буяновський

Анотація


Викладено результати вивчення гранулометричного складу чорноземних ґрунтів острова Зміїний, що сформувались на щільних кислих силікатних породах. Установлено специфічність і особливості їх гранулометричного складу. Проведено визначення класифікаційної належності сформованих ґрунтів за їх гранулометричним складом в класифікаційних системах вітчизняної і зарубіжної наукових шкіл ґрунтознавчо-географічної науки.

Ключові слова


острів Зміїний; процес чорноземоутворення; гранулометричний склад; класифікація Н. Качинського; класифікація А. Аттеберга

Повний текст:

PDF

Посилання


Bilanchyn, Ya. M., Zhantalay, P. I., Tortyk, M. Y., Buyanovskiy, A. O. (2005), «The soils Zmiiny island: morphology, lithology, salinization» [«Grunty ostrova Zmiyinyy: morfolohiya, litolohiya, zasolenist’»], Visnyk Odes’kogo Natsionalnogo Universytetu. Ekolohiya [series], Vol. 10. Issue 4, pp. 56-65 (in Ukrainian).

Bilanchyn, Ya. M., Zhantalay, P. I., Tortyk, M. Y., Buyanovskiy, A. O. (2006), «Conditions of formation and genetic features of soils on the island Zmiiny» [«Umovy formuvannya ta henetychni osoblyvosti gruntiv ostrova

Zmiyinyy»], Prychornomors’kyy ekolohichnyy byuleten’. Part I. № 3-4 (21-22), pp. 89-101 (in Ukrainian).

Bilanchyn, Ya. M., Buyanovskiy, A. O., Sviders’ka, I. V., Tortyk, M. Y. (2009), «Steppe phitocoenosis biomass and different morphogenic and gipsumetrical levels (zones) of Zmiiny island surface soils» [«Biomasa stepovykh fitotsenoziv ta grunty riznykh heomorfohenno-hipsometrychnykh rivniv (zon) poverkhni ostrova Zmiyinyy»], Visnyk Odes’kogo Natsionalnogo Universytetu. Geographic and Geological Sciences [series], Vol. 14. Issue 16, pp. 31-41 (in Ukrainian).

Bilanchyn, Ya. M., (2011), «The chornozem soils of Zmiiny island» [«Chornozemni hrunty ostrova Zmiyinyy»], Agrokhimiya i Gruntoznavstvo. Issue 76, pp. 95-100 (in Ukrainian).

Bilanchyn, Ya. M., Buyanovskiy, A. O., Zhantalay, P. I., Tortyk, M. Y. (2011), «Soil layers mapping and soil map creation of the Zmіiny island» [«Kartohrafuvannya gruntovoho pokryvu i stvorennya gruntovoyi karty ostrova

Zmiyinyy»], Agrokhimiya i Gruntoznavstvo. Issue 75, pp. 64-69 (in Ukrainian).

Bilanchyn, Ya. M., Buyanovskiy, A. O., Leonidova, I. V., Orlyk, I. A. (2012), «Zmiiny island orolithology and its role in formation and differentiation of the soil and vegetation layers» [«Orolitolohiya poverkhni o. Zmiyinyy, yiyi rol’ u formuvanni ta dyferentsiatsiyi gruntovo-roslynnoho pokryvu»], Visnyk Odes’kogo Natsionalnogo Universytetu. Geographic and Geological Sciences [series], Vol. 17. Issue 2(15), pp. 44-53 (in Ukrainian).

Bilanchyn, Ya. M., Buyanovskiy, A. O., Leonidova, I. V., Orlyk, I. A. (2012), «Zmiiny island primitive soils» [«Prymityvni grunty ostrova Zmiyinyy»], Visnyk Odes’kogo Natsionalnogo Universytetu. Geographic and Geological Sciences [series], Vol. 17. Issue 3(16), pp. 72-79 (in Ukrainian).

Bilanchyn, Ya. M., Buyanovskiy, A. A., Leonidova, I. V. (2014), «The island Zmiiny: natural and geographical conditions, soil formation and soils « [«Ostrov Zmeinyj: prirodno-geograficheskie uslovija, pochvoobrazovanie i pochvy»], Vestnik BGU [series 2], Vol. 1, pp. 88-92 (in Russian).

Zvyerkovs’kyy, V. M., Hrytsan, Yu. I. (2010), «Features the soils cover of the island Zmiiny» [«Osoblyvosti gruntovoho pokryvu ostrova Zmiyinyy»], Agrokhimiya i Gruntoznavstvo. Special release to VІII USSSA congress.

Book the second, pp. 26-28 (in Ukrainian).

Smyntyna, V. A., Medinets, V. I., Gazetov, Ye. I. (2008), Zmiiny Island. Abiotic Characteristics: monograph. [Ostriv Zmiyinyy. Abiotychni kharakterystyky: Monohrafiya], Аstroprint, Odessa, 172 р. (in Ukrainian).

Polupan, N. I., Nosko, B. S., Kuzmichov, V. P. (1981), Field Soil Identifier [Polevoj opredelitel’ pochv], Kolos, Кiev, 320 p. (in Russian).

Shein, E. V., Karpachevskij, L. O. (2007), Theories and methods of physics of soils : collective monograph [Teorii i metody fiziki pochv: Kolektivnaja monografija], Grif and K, Moscow, 616 p. (in Russian).

Tortyk, M. Y., Buyanovskiy, A. O. (2013), «Specificity some physical properties soils of island Zmiiny» [«Spetsyfichnist’ deyakykh fizychnykh vlastyvostey gruntiv ostrova Zmiyinyy»], Visnyk Odes’kogo Natsionalnogo Universytetu. Geographic and Geological Sciences [series], Vol. 18. Issue 3(19), pp. 103-110

(in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Біланчин Я. М. Ґрунти острова Зміїний: морфологія, літологія, засоленість / Я. М. Біланчин, П. І. Жанталай, М. Й. Тортик, А. О. Буяновський // Вісн. Одес. нац. ун-ту. Сер. Екологія. – 2005. – Т. 10. – Вип. 4. – С.56-65.

Біланчин Я. М. Умови формування та генетичні особливості ґрунтів острова Зміїний / Я. М. Біланчин, П. І. Жанталай, М. Й. Тортик, А. О. Буяновський // Причорноморський екологічний бюлетень. Частина I. № 3-4 (21-22) вересень-грудень 2006. – С.89-101.

Біланчин Я. М. Біомаса степових фітоценозів та ґрунти різних геоморфогенно-гіпсометричних рівнів (зон) поверхні острова Зміїний / Я. М. Біланчин, А. О. Буяновський, І. В. Свідерська, М. Й. Тортик // Вісн. Одес. нац. ун-ту. Сер. Географічні та геологічні науки. – 2009. – Т. 14.– Вип. 16.– С.31-41.

Біланчин Я. М. Чорноземні ґрунти острова Зміїний / Я. М. Біланчин // Агрохімія і ґрунтознавство. Міжвідомч. темат. наук. зб. – Харків: ННЦ «ІГА імені О. Н. Соколовського», 2011. – Вип. 76. – С. 95-100.

Біланчин Я. М. Картографування ґрунтового покриву і створення ґрунтової карти острова Зміїний / Я. М. Біланчин, А. О. Буяновський, П. І. Жанталай, М. Й. Тортик // Агрохімія і ґрунтознавство. Міжвідомч. темат. наук. збірник. Випуск 75. – Харків: ННЦ «ІГА імені О. Н. Соколовського», 2011. – С. 64-69.

Біланчин Я. М. Оролітологія поверхні о. Зміїний, її роль у формуванні та диференціації ґрунтово-рослинного покриву / Я. М. Біланчин, А. О. Буяновський, І. В. Леонідова, І. А. Орлик // Вісн. Одес. нац. ун-ту. Сер. Географічні та геологічні науки. – 2012. – Т. 17.– Вип. 2 (15).– С. 44-53.

Біланчин Я. М. Примітивні ґрунти острова Зміїний / Я. М. Біланчин, А. О. Буяновський, І. В. Леонідова, І. А. Орлик // Вісн. Одес. нац. ун-ту. Сер. Географічні та геологічні науки. – 2012. – Т. 17 .–Вип. 3 (16) – С. 72-79.

Биланчин Я. М. Остров Змеиный: природно-географические условия, почвообразование и почвы / Я. М. Биланчин, А. А. Буяновский, И. В. Леонидова // Вестник БГУ. Серия 2. – Минск: Изд-во БГУ, 2014. – Т. 1. – С. 88-92.

Звєрковський В. М. Особливості ґрунтового покриву острова Зміїний / В. М. Звєрковський, Ю. І. Грицан // Агрохімія і ґрунтознавство. Міжвід. темат. наук. збірник. Спец. випуск до VІII з’їзду УТҐА. Охороні ґрунтів – державну підтримку. Книга друга. – Харків. – 2010. – С.26 – 28.

Острів Зміїний. Абіотичні характеристики: Монографія / В. А. Сминтина, В. І. Медінець, Є. І. Газєтов; відп. ред. В. І. Медінець; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса: Астропринт, 2008.– 172 с.

Полевой определитель почв / Под ред. Н. И. Полупана, Б. С. Носко, В. П. Кузьмичева. – К.: Урожай, 1981. – 320 с.

Теории и методы физики почв: Колективная монография / Под ред. Е. В. Шеина и Л. О. Карпачевского. – М.: «Гриф и К», 2007. – 616 с.

Тортик М. Й. Специфічність деяких фізичних властивостей ґрунтів острова Зміїний / М. Й. Тортик, А. О. Буяновський // Вісн. Одес. нац. ун-ту. Сер. Географічні та геологічні науки. – 2013. – Т. 18.– Вип. 3 (19).– С. 103-110.

Copyright (c) 2015

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.