DOI: https://doi.org/10.18524/2303-9914.2014.4(23).39287

Головні напрями тематичного опрацювання даних ДЗЗ у Росії: ландшафтознавчий аспект

О. Б. Загульська

Анотація


Проаналізовано публікації російських учених останніх років в області тематичної обробки аеро- і космічних зображень на предмет придатності викладених у них результатів для вирішення завдань ландшафтознавства. Встановлено відчутний прогрес в області дешифрування окремих компонентів ландшафтних комплексів, зокрема, рослинного покриву. Методика складання достовірної ландшафтної карти за аеро- і космоснімки в автоматизованому режимі поки не розроблена.

Ключові слова


дані ДЗЗ; класифікація зображень; ландшафтний комплекс; ландшафтне картування; дешифрування рослинного покриву

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Victorov, S.V., Vostokova, E.A., Vyshivkin, D.D. (1962), Introduction in indicator geobotany [Vvedenie v indikatcionnuyu geobotaniku], Izd-vo Mosk. un-ta, Moscow, 227 p.

Victorov, S.V., Remezova, G.L. (1988), Indicator geobotany [Indikatcionnaya geobotanika], Izd-vo Mosk. unta, Moscow, 168 p.

Victorov, S.V., Chikishev, A.G. (1990), Landscape indication and its practical application [Landshaftnaya indikatciya i ee prakticheskoe primenenie], Izd-vo Mosk. un-ta, Moscow, 200 p.

Zahul’s’ka, O.B. (2013), «Landscape on aerial and satellite images» [«Landshaft na aero– i kosmoznimkah»], Phiz. geografiya i geomorfologiya, No. 3(71), pp. 102–111.

Zolnikov, I.D., Lyamina, V.A., Korolyuk, A. Yu. (2010), «Complex technology of mapping and monitoring of a heterogeneous vegetable cover» [«Kompleksnaya tekhnologia kartografirovaniya i monitoringa geterogennogo rastitel’nogo pokrova»], Geographiya i prir. resursy, No. 2, pp. 126–131.

Isaev, A S., Knyazeva, S.V., Puzachenko, M. J. and other (2009), «Use of Satellite Data for Monitoring Biodiversity of Forest» [«Ispol’zovanie sputnikovyh dannyh dlya monitoringa bioraznoobraziya lesov»], Issled. Zemli iz kosmosa, No. 2, pp. 55–66.

Kayshan, S., Tcunmin, V., Tcinfen, L., Dyanvey, L, Yermoshin, V.V. and other (2011), «Classification of types of a terrestrial surface of a river basin Amur according to the temporary data MODIS series» [«Klassifikatciya tipov zemnoy poverhnosti basseyna reki Amur po dannym vremennyh seriy MODIS»], Geographiya i prir. resursy, No. 1, pp. 13–20.

Kobzeva, E.A., Pozdina, K.A. (2008), «Automation of decoding of satellite pictures: experience and problems» [«Avtomatizatciya deshifrirovaniya sputnikovyh snimkov: opyt i problemy»], Geodesiya i kartographiya, No. 6, pp. 40–44.

Kozoderov, V.V., Kondranin, T.V., Kosolapov, V.S. and other (2007), «Recovery of volume of phytoweight and other parameters of a condition of a soil and vegetable cover by results of processing of multispectral satellite images» [«Vosstanovleniye ob’ema fitomassy i drugih parametrov sostoyaniya pochvenno-rastitel’nogo pokrova po rezul’tatam obrabotky mnogospektral’nyh sputnikovyh izobrazheniy»], Issled. Zemli iz kosmosa, No. 1, pp. No. 1, pp. 57–65.

Kozoderov, V.V., Kondranin, T.V., Dmitriev, V.E. and other (2008), «Innovative technology of processing of multispectral space images of a terrestrial surface» [«Innovatcionnaya tehnologiya obrabotki mnogospektral’nyh kosmicheskih izobrazheniy zemnoy poverhnosti»], Issled. Zemli iz kosmosa, No. 1, pp. 56–72.

Kozoderov, V.V., Kondranin, T.V., Kazantcev, O. Yu. and other (2009), «Processing and interpretation of hyperspectral airspace measurements for remote diagnostics of natural and technogenic objects» [«Obrabotka i interpretatciya dannyh giperspektral’nyh aerpkosmicheskih izmereniy dlya distantcionnoy diagnostiki prirodno-tehnogennyh ob’ektov»], Issled. Zemli iz kosmosa, No. 2, pp. 36–54.

Kozoderov, V.V., Dmitriev, E.V. (2010), «Aerospace remote sensing of soil-vegetation cover: models, algoritm and software tools, ground-based validation» [«Aerokosmicheskoye zondirovanie pochvenno-rastitel’nogo pokrova; modeli, algoritmicheskoye i programmnoye obespechenie, nazemnaya validatciya»], Issled. Zemli iz kosmosa, No. 1, pp. 69–86.

Kozoderov, V.V., Egorov, V. D. (2011), «Vegetation pattern recognition using data of hyperspectral airborne remote sensing» [«Raspoznavaniye rastitel’nosti po dannym giperspektral’nogo aerozondirovaniya»], Issled. Zemli iz kosmosa, No. 3, pp. 40–48.

Krenke, A.N. (Union), Puzachenko, M. Yu., Puzachenko, Yu. G. (2011), «More accurate content of thematic maps on the basis of remote sensing data» [«Utochnenie soderzhaniya tematicheskih kart na osnove dannyh distantcionnogo zondirovaniya»], Izvestiya PAN, Seria Geographicheskaya, No. 4, pp. 86–96.

Latsinskiy, N.N., Zolnikov, I.D., Glushkova, N.V. (2013), «Assessment of structure of a vegetable cover and its anthropogenous transformation on the basis of processing of satellite images of QUICKBIRD (The Novosibirsk campus)» [«Otcenka strurtury rastitel’nogo pokrova i ego antropogennoy transformatcii na osnove obrabotki kosmosnimkov QUICKBIRD (Novosibirskiy akademgorodok)»], Issled. Zemli iz kosmosa, No. 1, pp. 71–78.

Lyamina, V.A., Korolyuk, A. Yu., Zolnikov, I.D. and other (2010), «Reflection of landscape generalization in spectral characteristics of fine, middle and large scale space images» [«Generalizatciya landshaftnyh obstanovok v spektral’nyh harakteristikah kosmicheskih snimkov razlichnogo prostranstvennogo razresheniya»], Issled. Zemli iz kosmosa, No. 4, pp. 77–84.

Marchukov, V.S., Stytsenko, E.A. (2012), «Interpretation of vegetation using spectral-temporal characteristics» [«Deshifrirovanie rastitel’nogo pokrova s ispol’zovaniem prostranstvenno-vremennyh priznakov»], Issled. Zemli iz kosmosa, No. 1, pp. 77–88.

Myshlyakov S. G. (2013), «Features of interpretation of landscapes on multispectral space pictures for creation of the map of elements of habitat of hunting resources» [«Osobennosti deshefrirovaniya landshaftov po mul’tispektral’nym kosmicheskim snimkam dlya sozdaniya karty elemrntov sredy obitniya ohotnich’ih resyrsov»], Geomatika, No. 1, pp. 53–62.

Pomanov, A.A., Rubanov, K.A. (2012), «Comparison of statistical and neuronetwork approaches of classification of vegetation according to the LANDSAT 5 satellite» [«Sravnenie statisticheskogo i neyrosetevogo podhogov klassifikatcii rastitel’nosti po dannym sputnika LANDSAT 5»], Issled. Zemli iz kosmosa, No. 6, pp. 19–28.

Trifonov, V.G. (2010), «30 years of the geological studies with using space means: tendencies, achievements and perspectives» [«30 let geologicheskih issledovaniy s pomots’yu kosmicheskih sredsv; tendentcii, dostizhenia, perspektivy»], Issled. Zemli iz kosmosa, No. 1, pp. 27–39.

Fedorov, I.N. (2011), «Classification bases of calibration of landscapes» [«Klassifikatcionnye osnovy etalonirovaniya landshaftov»], Vestn. Tyumen. un-ta, No. 4, pp. 106–113.

Fedorovskiy, A.D., Grinevetskiy, V.T., Kostyuchenko, Yu.V., Kuvshinov A. Yu. (1998), «Landscapeinvestigation approach in decoding space images» [«Landshaftnyy podhod pri deshefrirovanii kosmicheskih snimkov»], Kosm. nauka i tekhnologiya, Vol. 4, No. 1, pp. 39–45.

Fedorovskiy, A.D., Sukhanov, K. Yu., Yakimchuk, V.G. (1999), «Selection and assessment of space images for the interpretation of landscapes structures» [«K voprosu otcenki kosmicheskih snimkov dlya deshifrirovaniya prirodnyh landshaftov»], Kosm. nauka i tekhnologiya, Vol. 5, No. 1, pp. 24–31.

Fedorovskiy, A.D., Yakimchuk, V.G., Pyabokonenko, S.A. (2001), «Interpretation of space images of landscape complexes with the use of the Markov image model» [«Deshifrirovanie kosmicheskih snimkov landsaftnyh kompleksov s ispol’zovaniem markovskoy modeli izobrazhenia»], Kosm. nauka i tekhnologiya, Vol. 7, No. 5/6, pp. 80–84.

Fedorovskiy, A.D., Yakimchuk, V.G., Novikov, R.I. (2002), «Interpretation of space images of landscape complexes on the basis of the structural analysis» [«Deshifrirovanie kosmicheskih snimkov na osnove strukturno-teksturnogo analiza»], Kosm. nauka i tekhnologiya, Vol. 8, No. 2/3, pp. 76–83.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Викторов С. В. Введение в индикационную геоботанику / С. В. Викторов, Е. А. Востокова, Д. Д. Вышивкин. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1962. – 227 с.

Викторов С. В. Индикационная геоботаника / С. В. Викторов, Г. Л. Ремезова. – М.: Изд-во Моск. ун-та,1988. – 168 с.

Викторов С. В. Ландшафтная индикация и ее практическое применение / С. В. Викторов, А. Г. Чикишев. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1990. – 200 c.

Загульська О. Б. Ландшафт на аеро– та космознімках / О. Б. Загульська // Фіз. географія і геоморфологія. – 2013. – Вип. 3 (71). – С. 102–111.

Зольников И. Д. Комплексная технология картографирования и мониторинга гетерогенного растительного покрова / И. Д. Зольников, В. А. Лямина, А. Ю. Королюк // География и природ. ресурсы. – 2010. – № 2. – С. 126–131.

Исаев А. С. Использование спутниковых данных для мониторинга биоразнообразия лесов / А. С. Исаев, С. В. Князева, М. Ю. Пузаченко, Т. В. Черненькова // Исслед. Земли из космоса. – 2009. – № 2. – С. 55–66.

Кайшань Сун Классификация типов земной поверхности бассейна реки Амур по данным временных серий MODIS / Сун Кайшань, Ван Цзунмин, Лю Цинфэн, Лю Дяньвэй, В. В. Ермошин и др. // География и природ. ресурсы. – 2011. – № 1. – С. 13–20.

Кобзева Е. А. Автоматизация дешифрования спутниковых снимков: опыт и проблемы / Е. А. Кобзева, К. А. Поздина // Геодезия и картография. – 2008. – № 6. – С. 40–44.

Козодеров В. В. Восстановление объема фитомассы и других параметров состояния почвенно-растительного покрова по результатам обработки многоспектральных спутниковых изображений / В. В. Козодеров, Т. В. Кондранин, В. С. Косолапов и др. // Исслед. Земли из космоса. – 2007. – № 1. – С. 57–65.

Козодеров В. В. Инновационная технология обработки многоспектральных космических изображений земной поверхности // В. В. Козодеров, Т. В. Кондранин, В. Е. Дмитриев и др. // Исслед. Земли из космоса. – 2008. – № 1. – С. 56–72.

Козодеров В. В. Обработка и интерпретация данных гиперспектральных аэрокосмических измерений для дистанционной диагностики природно-техногенных объектов / В. В. Козодеров, Т. В. Кондранин, О. Ю. Казанцев и др. // Исслед. Земли из космоса. – 2009. – № 2. – С. 36–54.

Козодеров В. В. Аэрокосмическое зондирование почвенно-растительного покрова: модели, алгоритмическое и программное обеспечение, наземная валидация / В. В. Козодеров, Е. В. Дмитриев // Исслед. Земли из космоса. – 2010. – № 1. – С. 69–86.

Козодеров В. В. Распознавание растительности по данным гиперспектрального аэрозондирования / В. В. Козодеров, В. Д. Егоров // Исслед. Земли из космоса. – 2011. – № 3. – С. 40–48.

Кренке-мл. А. Н. Уточнение содержания тематических карт на основе данных дистанционного зондирования / А. Н. Кренке-мл., М. Ю. Пузаченко, Ю. Г. Пузаченко // Известия РАН. – Серия Географическая. – 2011. – № 4. – С. 86–96.

Лащинский Н. Н. Оценка структуры растительного покрова и его антропогенной трансформации на основе обработки космоснимков QUICKBIRD (Новосибирский академгородок) / Н. Н. Лащинский, И. Д. Зольников, Н. В. Глушкова // Исслед. Земли из космоса. – 2013. – № 1. – С. 71–78.

Лямина В. А. Генерализация ландшафтных обстановок в спектральных характеристиках космических снимков различного пространственного разрешения / В. А. Лямина, А. Ю. Королюк, И. Д. Зольников и
др. // Исслед. Земли из космоса. – 2010. – № 4. – С. 77–84.

Марчуков В. С. Дешифрирование растительного покрова с использованием спектрально-временных признаков / В. С. Марчуков, Е. А. Стыщенко // Исслед. Земли из космоса. – 2012. – № 1. – С. 77–88.

Мышляков С. Г. Особенности дешифрирования ландшафтов по мультиспектральным космическим снимкам для создания карты элементов среды обитания охотничьих ресурсов / С. Г. Мышляков // Геоматика. –
2013. – № 1. – С. 53–62.

Романов А. А. Сравнение статистического и нейросетевого подходов классификации растительности по данным спутника LANDSAT 5 / А. А. Романов, К. А. Рубанов // Исслед. Земли из космоса. – 2012. –
№ 6. – С. 19–28.

Трифонов В. Г. 30 лет геологических исследований с помощью космических средств: тенденции, достижения, перспективы / В. Г. Трифонов // Исслед. Земли из космоса. – 2010. – № 1. – С. 27–39.

Федоров И. Н. Классификационные основы эталонирования ландшафтов / И. Н. Федоров // Вестн. Тюменского гос. ун-та. – 2011. – № 4. – С. 106–113.

Федоровский А. Д. Ландшафтный подход при дешифрировании космических снимков / А. Д. Федоровский, В. Т. Гриневецкий, Ю. В. Костюченко, А. Ю. Кувшинов // Косм. наука і технологія. – 1998. – Т. 4. –
№ 1. – С. 39–45.

Федоровский А. Д. К вопросу оценки космических снимков для дешифрирования природных ландшафтов / А. Д. Федоровский, К. Ю., Суханов, В. Г. Якимчук // Косм. наука і технологія. – 1999. – Т. 5. –№ 1. –
С. 24–31.

Федоровский А. Д. Дешифрирование космических снимков ландшафтных комплексов с использованием марковской модели изображения / А. Д. Федоровский, В. Г. Якимчук, С. А. Рябоконенко // Косм. наука і
технологія. – 2001. – Т. 7. – № 5/6. – С. 80–84.

Федоровский А. Д. Дешифрирование космических снимков ландшафтных комплексов на основе структурно-текстурного анализа / А. Д. Федоровский, В. Г. Якимчук, Р. И. Новиков и др. // Косм. наука і технологія. – 2002. – Т. 8. – № 2/3. – С. 76–83.

Copyright (c) 2015

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.