КОМПЛЕКСНЕ ТЛУМАЧЕННЯ ЧИННИКІВ І ПАРАМЕТРІВ ПРОДУКТИВНИХ ВУГЛЕВОДНЕВИХ СТРУКТУР

Автор(и)

  • О. В. Чепіжко Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
  • В. В. Янко Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
  • В. М. Кадурин Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
  • І. М. Наумко Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України
  • С. М. Шаталін Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
  • І. М. Шураєв Державна наукова установа “Центр проблем морської геології

DOI:

https://doi.org/10.18524/2303-9914.2020.2(37).216578

Ключові слова:

флюїдопотоки, поклади вуглеводнів, ранжування, геоінформа­ційна система

Анотація

Роботу орієнтовано на створення керівної предметно-орієнтованої структурної моделі пошукових робіт на родовища вуглеводнів на шельфі. Така модель вклю­чає два взаємопов'язані між собою інформаційні блоки: 1. Структура знань у предметній області інформації; 2. Структура досліджень та отримання інформа­ції. Підготовано матеріал для застосування моделі на Прадніпровської структурі зовнішнього шельфу Чорного моря.

Біографії авторів

О. В. Чепіжко, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

O. V. Chepizhko

В. В. Янко, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

V. V. Yanko

В. М. Кадурин, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

V. N. Kadurin

І. М. Наумко, Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України

І. М. Naumko

С. М. Шаталін, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

S. N. Shatalin

І. М. Шураєв, Державна наукова установа “Центр проблем морської геології

І.М. Shuraev

Посилання

Atlas rodovishch nafti і gazu Ukraїni : u 6 t. ; Atlas of oil and gas fields of Ukraine: in 6 volumes], M. M. Іvanyuta, ed. Lvіv : Tsentr Єvropi, 1998. ISBN 966-7022-04-8.

Belonin, M.D., Golubeva, V.A., Skublov, G.T. (1982), Faktornyy analiz v geologii [Factor anal­ysis in geology]. M.: Nedra. 269 p.

Gnatієnko, G.M., Snityuk, V.Є. (2008). Yekspertnі tekhnologії priynyattya rіshen [Expert deci­sion-making technologies]. Maklaut, Kiїv. 444 p.

Gozhik, P. F. Chebanenko, І.І., Єvdoshchuk, M.І., Krupskiy, B.L., Gladun, V.V. (2007), Naf­togazoperspektivnі ob’єkti Ukraїni. Naukovі і praktichnі osnovi poshukіv rodovishch vuglevodnіv u pіvnіchno-zakhіdnomu shelfі Chornogo morya [Oil and gas prospects of Ukraine. Scientific and practical bases of prospecting of hydrocarbon deposits in the north-western shelf of the Black Sea]. NAN Ukraїni. NAK "Naftogaz Ukraїni", Derzh. geol. sluzhba Ukraїni. K.; L., Kiїv. 232 p.

Gordienko V.V. (2003), Glubinnyy protsess riftogeneza na primere alpiyskogo rifta Zapadno-Cher­nomorskoy vpadiny [Deep process of rifting on the example of the alpine rift of the Western Black Sea basin]. Geofiz. zhurn., No 25, issue 2, pp. 8-14.

Grabovetskiy, B. E. (2010), Metody ekspertnikh otsіnok: teorіya, metodologіya, napryami viko­ristannya: monografіya [Methods of expert assessments: theory, methodology, areas of use: monograph]. Vіnnitsya: VNTU. 171 p.

Kissin, I. G. (2009), Flyuidy v zemnoy kore. Geofizicheskie i tektonicheskie aspekty [Fluids in the earth's crust. Geophysical and tectonic aspect]. Moskva: Nauka. 329 p.

Kobolev, V. P. (2016), Plyum-tektonicheskiy aspekt riftogeneza i evolyutsii megavpadiny Cher­nogo morya [Plum-tectonic aspect of rifting and evolution of the Black Sea mega-depression]. Geologiya i poleznye iskopaemye Mirovogo okeana, No 2, pp. 16-36.

Kobolev, V. P. (2017), Strukturno-tektonicheskie i flyuido-dinamicheskie aspekty glubinnoy de­gazatsii megavpadiny Chernogo morya. Rozrobka rodovishch. [Structural-tectonic and fluid-dy­namic aspects of deep degassing of the Black Sea mega-depression/ Development of mineral fields]. Zbіrnуk naukovykh prats, Vol. 11, Issue 1, pp. 31-49.

Lukin, A. Ye. (2004), O skvozformatsionnykh flyuidoprovodyashchikh sistemakh v neftegazonos­nykh baseynakh [On cross-information fluid conducting systems in oil and gas basins]. Geologіch­niy zhurnal, No 3, pp. 34-45.

Lukin, A. Ye. (2014), Uglevodorodnyy potentsial bolshikh glubin i perspektivy ego osvoeniya v Ukraine [Hydrocarbon potential of great depths and prospects for its development in Ukraine]. Geofizicheskiy zhurnal, Vol.. 36, No 4 pp. 3-23.

Naumko, I. M. (2006). Fluidnyi rezhym mineralogenezu porodno-rudnykh kompleksiv Ukrayiny (za vklyuchennyamy u mineralach typovych paragenezysiv) (Fluid regime of mineral genesis of the rock-ore complexes of Ukraine (based on inclusions in minerals of typical parageneses): The­sis for a doctor’s degree in geology, Lviv, 52 p.

Naumko, І. M. (2019), Mіneraloflyuїdologіya і prognozuvannya vuglevodnenasichenostі nadr [Mineralofluidology and prediction of hydrocarbon unsaturation of the subsoil]. Nadrokoristuvan­nya v Ukraїnі. Perspektivi іnvestuvannya. Kiїv: DKZ Ukraїny, Vol. 1, pp. 416–421.

Naumko, І. M. (2020). Mіneraloflyuїdologіya ta sintez і genezis prirodnikh vuglevodnіv u nad­rakh Zemlі [Mineralofluidology and synthesis and genesis of natural hydrocarbons in the bowels of the Earth]. Geofizichnyy zhurnal, Vol. 42, No 4, pp. 72–96. DOI: https: // doi.org/ 10.24028 / gzf.0203-3100.v.42i4.2020.210673.

Rever, V. D. (2012), Do lіtologії nizhnoeotsenovikh vіdkladіv pіvnіchno-zakhіdnogo shelfu chor­nogo morya [To the lithology of the Lower Eocene sediments of the northwestern shelf of the Black Sea] Geologіya і geokhіmіya goryuchikh kopalyn, No 1–2 (158–159), pp.51-60.

Samsonov, V. I., Lutskiv, S. S., Chepizhko, A. V. (2001), Prioritetnye napravleniya neftegazopois­kovykh rabot na chernomorskoy akvatorii Ukrainy s pozitsii tektoniki litosfernykh plit [Priority areas of oil and gas exploration in the Black Sea area of Ukraine from the standpoint of lithosphere plate tectonics]. Geologіya і geokhіmіya goryuchikh kopalin, No 1, pp. 30-35.

Sokolov, B. A., Starostin, V. I. (1997), Flyuidodinamicheskaya kontseptsiya formirovaniya mestorozhdeniy poleznykh iskopaemykh (metallicheskikh i uglevodorodnykh) [Fluidodynamic concept of formation of mineral deposits (metal and hydrocarbon)]. Smirnovskiy sbornik. Os­novnye problemy rudoobrazovaniya i metallogenii. Moskva, MGU, pp.12-24.

Sokolov, B. A., Kholodov, V. N. (1994), Flyuidogenez i flyuidodinamika osadochnykh basseynov – novoe napravlenie v geologii [Fluidodynamic concept of formation of mineral deposits (metal and hydrocarbon)]. Otechestvennaya geologiya, No 7, pp. 79–81.

Starostenko, V. I., Makarenko, I. B., Rusakov, O. M., Pashkevich, I. K., Kutas, R. I., Legostaeva, O. V. (2010), Geofizicheskie neodnorodnosti megavpadiny litosfery Chernogo morya [Geophysi­cal inhomogeneities of the mega-depression of the Black Sea lithosphere]. Geofizicheskiy zhurnal, Vol. 32, No 5, pp. 3-20.

Suchkov, I. O., Ponomarova, L. P., Batsko, V.V., Nagrebetskiy, V. S., Goncharova, I. O., Kho­dikіna, O. O., Netrebska, Ye. Ya. (2018), Geologo-geokhіmіchnі doslіdzhennya pri provedennі naftogazoposhukovikh robіt na pіvnіchno-zakhіdnomu shelfі Chornogo morya [Geological and geochemical studies during oil and gas exploration works on the north-western shelf of the Black Sea]. Zbіrnik naukovikh prats Іnstitutu geologіchnykh nauk NAN Ukraїny, No 11, pp. 56-62.

Chekunov, A. V. (1987), Riftogenez i mekhanizm formirovaniya Chernomorskoy vpadiny [Rifto­genesis and the mechanism of formation of the Black Sea basin]. Dokl. AN USSR. Ser. B., No 2, pp. 25-28.

Chepizhko, A. V. (2002), Osobennosti geodinamiki i tektoniki akvatorialnogo obramleniya Sever­ochernomorskoy kontinentalnoy okrainy [Features of geodynamics and tectonics of the water area of the North Black Sea continental margin]. Geologo-mіneralogichnyy vіsnyk, No 2 (8), pp. 61-66.

Chepіzhko O.V. (2005), Sistema monіtoringu geodinamіchnikh zon shelfu Chornogo morya — te­orіya, metodi, modelі: (04.00.10) [Monitoring system of geodynamic zones of the Black Sea shelf - theory, methods, models: (04.00.10)]. NAN Ukraїni, Іn-t geol. Nauk, No 35, pp. 28—32. (http:// www.ukrbook.net/litopys/avtoreferat/2006/La_1_06.pdf)

Shestopalov, V. M., Lukin, A. Ye., Zgonnik, V. A., Makarenko, A. N., Larin, N. V., Boguslavskiy, A. S. (2018), Ocherki degazatsii Zemli [Essays on Earth degassing]. K., 632 p.

Shnyukov, E.F., Goshovskiy, S. V., Pasynkov, A.A. (2007), Perspektivy geokhimicheskikh pois­kov uglevodorodov na akvatoriyakh Chernogo i Azovskogo morey [Prospects for geochemical exploration of hydrocarbons in the Black and Azov Seas]. Zbirnuk naukovykh prats Ukrainskogo derzhavnogo geologorozviduvalnogo іnstitutu, No 2, pp. 295-299.

Shnyukov Ye.F., Kobolev V.P., Goshovskiy S.V. (2018). Dorozhnaya karta osvoeniya chernomor­skikh gazogidratov metana v Ukraine [Roadmap for the development of Black Sea methane gas hydrates in Ukraine]. Geologіya і korisnі kopaliny Svіtovogo okeanu. − Vol. 14, No 3, pp. 5−21.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-15

Номер

Розділ

ЗАГАЛЬНА ТА МОРСЬКА ГЕОЛОГІЯ