DOI: https://doi.org/10.18524/2303-9914.2020.2(37).216578

КОМПЛЕКСНЕ ТЛУМАЧЕННЯ ЧИННИКІВ І ПАРАМЕТРІВ ПРОДУКТИВНИХ ВУГЛЕВОДНЕВИХ СТРУКТУР

О. В. Чепіжко, В. В. Янко, В. М. Кадурин, І. М. Наумко, С. М. Шаталін, І. М. Шураєв

Анотація


Роботу орієнтовано на створення керівної предметно-орієнтованої структурної моделі пошукових робіт на родовища вуглеводнів на шельфі. Така модель вклю­чає два взаємопов'язані між собою інформаційні блоки: 1. Структура знань у предметній області інформації; 2. Структура досліджень та отримання інформа­ції. Підготовано матеріал для застосування моделі на Прадніпровської структурі зовнішнього шельфу Чорного моря.


Ключові слова


флюїдопотоки; поклади вуглеводнів; ранжування; геоінформа­ційна система

Повний текст:

PDF

Посилання


Atlas rodovishch nafti і gazu Ukraїni : u 6 t. ; Atlas of oil and gas fields of Ukraine: in 6 volumes], M. M. Іvanyuta, ed. Lvіv : Tsentr Єvropi, 1998. ISBN 966-7022-04-8.

Belonin, M.D., Golubeva, V.A., Skublov, G.T. (1982), Faktornyy analiz v geologii [Factor anal­ysis in geology]. M.: Nedra. 269 p.

Gnatієnko, G.M., Snityuk, V.Є. (2008). Yekspertnі tekhnologії priynyattya rіshen [Expert deci­sion-making technologies]. Maklaut, Kiїv. 444 p.

Gozhik, P. F. Chebanenko, І.І., Єvdoshchuk, M.І., Krupskiy, B.L., Gladun, V.V. (2007), Naf­togazoperspektivnі ob’єkti Ukraїni. Naukovі і praktichnі osnovi poshukіv rodovishch vuglevodnіv u pіvnіchno-zakhіdnomu shelfі Chornogo morya [Oil and gas prospects of Ukraine. Scientific and practical bases of prospecting of hydrocarbon deposits in the north-western shelf of the Black Sea]. NAN Ukraїni. NAK "Naftogaz Ukraїni", Derzh. geol. sluzhba Ukraїni. K.; L., Kiїv. 232 p.

Gordienko V.V. (2003), Glubinnyy protsess riftogeneza na primere alpiyskogo rifta Zapadno-Cher­nomorskoy vpadiny [Deep process of rifting on the example of the alpine rift of the Western Black Sea basin]. Geofiz. zhurn., No 25, issue 2, pp. 8-14.

Grabovetskiy, B. E. (2010), Metody ekspertnikh otsіnok: teorіya, metodologіya, napryami viko­ristannya: monografіya [Methods of expert assessments: theory, methodology, areas of use: monograph]. Vіnnitsya: VNTU. 171 p.

Kissin, I. G. (2009), Flyuidy v zemnoy kore. Geofizicheskie i tektonicheskie aspekty [Fluids in the earth's crust. Geophysical and tectonic aspect]. Moskva: Nauka. 329 p.

Kobolev, V. P. (2016), Plyum-tektonicheskiy aspekt riftogeneza i evolyutsii megavpadiny Cher­nogo morya [Plum-tectonic aspect of rifting and evolution of the Black Sea mega-depression]. Geologiya i poleznye iskopaemye Mirovogo okeana, No 2, pp. 16-36.

Kobolev, V. P. (2017), Strukturno-tektonicheskie i flyuido-dinamicheskie aspekty glubinnoy de­gazatsii megavpadiny Chernogo morya. Rozrobka rodovishch. [Structural-tectonic and fluid-dy­namic aspects of deep degassing of the Black Sea mega-depression/ Development of mineral fields]. Zbіrnуk naukovykh prats, Vol. 11, Issue 1, pp. 31-49.

Lukin, A. Ye. (2004), O skvozformatsionnykh flyuidoprovodyashchikh sistemakh v neftegazonos­nykh baseynakh [On cross-information fluid conducting systems in oil and gas basins]. Geologіch­niy zhurnal, No 3, pp. 34-45.

Lukin, A. Ye. (2014), Uglevodorodnyy potentsial bolshikh glubin i perspektivy ego osvoeniya v Ukraine [Hydrocarbon potential of great depths and prospects for its development in Ukraine]. Geofizicheskiy zhurnal, Vol.. 36, No 4 pp. 3-23.

Naumko, I. M. (2006). Fluidnyi rezhym mineralogenezu porodno-rudnykh kompleksiv Ukrayiny (za vklyuchennyamy u mineralach typovych paragenezysiv) (Fluid regime of mineral genesis of the rock-ore complexes of Ukraine (based on inclusions in minerals of typical parageneses): The­sis for a doctor’s degree in geology, Lviv, 52 p.

Naumko, І. M. (2019), Mіneraloflyuїdologіya і prognozuvannya vuglevodnenasichenostі nadr [Mineralofluidology and prediction of hydrocarbon unsaturation of the subsoil]. Nadrokoristuvan­nya v Ukraїnі. Perspektivi іnvestuvannya. Kiїv: DKZ Ukraїny, Vol. 1, pp. 416–421.

Naumko, І. M. (2020). Mіneraloflyuїdologіya ta sintez і genezis prirodnikh vuglevodnіv u nad­rakh Zemlі [Mineralofluidology and synthesis and genesis of natural hydrocarbons in the bowels of the Earth]. Geofizichnyy zhurnal, Vol. 42, No 4, pp. 72–96. DOI: https: // doi.org/ 10.24028 / gzf.0203-3100.v.42i4.2020.210673.

Rever, V. D. (2012), Do lіtologії nizhnoeotsenovikh vіdkladіv pіvnіchno-zakhіdnogo shelfu chor­nogo morya [To the lithology of the Lower Eocene sediments of the northwestern shelf of the Black Sea] Geologіya і geokhіmіya goryuchikh kopalyn, No 1–2 (158–159), pp.51-60.

Samsonov, V. I., Lutskiv, S. S., Chepizhko, A. V. (2001), Prioritetnye napravleniya neftegazopois­kovykh rabot na chernomorskoy akvatorii Ukrainy s pozitsii tektoniki litosfernykh plit [Priority areas of oil and gas exploration in the Black Sea area of Ukraine from the standpoint of lithosphere plate tectonics]. Geologіya і geokhіmіya goryuchikh kopalin, No 1, pp. 30-35.

Sokolov, B. A., Starostin, V. I. (1997), Flyuidodinamicheskaya kontseptsiya formirovaniya mestorozhdeniy poleznykh iskopaemykh (metallicheskikh i uglevodorodnykh) [Fluidodynamic concept of formation of mineral deposits (metal and hydrocarbon)]. Smirnovskiy sbornik. Os­novnye problemy rudoobrazovaniya i metallogenii. Moskva, MGU, pp.12-24.

Sokolov, B. A., Kholodov, V. N. (1994), Flyuidogenez i flyuidodinamika osadochnykh basseynov – novoe napravlenie v geologii [Fluidodynamic concept of formation of mineral deposits (metal and hydrocarbon)]. Otechestvennaya geologiya, No 7, pp. 79–81.

Starostenko, V. I., Makarenko, I. B., Rusakov, O. M., Pashkevich, I. K., Kutas, R. I., Legostaeva, O. V. (2010), Geofizicheskie neodnorodnosti megavpadiny litosfery Chernogo morya [Geophysi­cal inhomogeneities of the mega-depression of the Black Sea lithosphere]. Geofizicheskiy zhurnal, Vol. 32, No 5, pp. 3-20.

Suchkov, I. O., Ponomarova, L. P., Batsko, V.V., Nagrebetskiy, V. S., Goncharova, I. O., Kho­dikіna, O. O., Netrebska, Ye. Ya. (2018), Geologo-geokhіmіchnі doslіdzhennya pri provedennі naftogazoposhukovikh robіt na pіvnіchno-zakhіdnomu shelfі Chornogo morya [Geological and geochemical studies during oil and gas exploration works on the north-western shelf of the Black Sea]. Zbіrnik naukovikh prats Іnstitutu geologіchnykh nauk NAN Ukraїny, No 11, pp. 56-62.

Chekunov, A. V. (1987), Riftogenez i mekhanizm formirovaniya Chernomorskoy vpadiny [Rifto­genesis and the mechanism of formation of the Black Sea basin]. Dokl. AN USSR. Ser. B., No 2, pp. 25-28.

Chepizhko, A. V. (2002), Osobennosti geodinamiki i tektoniki akvatorialnogo obramleniya Sever­ochernomorskoy kontinentalnoy okrainy [Features of geodynamics and tectonics of the water area of the North Black Sea continental margin]. Geologo-mіneralogichnyy vіsnyk, No 2 (8), pp. 61-66.

Chepіzhko O.V. (2005), Sistema monіtoringu geodinamіchnikh zon shelfu Chornogo morya — te­orіya, metodi, modelі: (04.00.10) [Monitoring system of geodynamic zones of the Black Sea shelf - theory, methods, models: (04.00.10)]. NAN Ukraїni, Іn-t geol. Nauk, No 35, pp. 28—32. (http:// www.ukrbook.net/litopys/avtoreferat/2006/La_1_06.pdf)

Shestopalov, V. M., Lukin, A. Ye., Zgonnik, V. A., Makarenko, A. N., Larin, N. V., Boguslavskiy, A. S. (2018), Ocherki degazatsii Zemli [Essays on Earth degassing]. K., 632 p.

Shnyukov, E.F., Goshovskiy, S. V., Pasynkov, A.A. (2007), Perspektivy geokhimicheskikh pois­kov uglevodorodov na akvatoriyakh Chernogo i Azovskogo morey [Prospects for geochemical exploration of hydrocarbons in the Black and Azov Seas]. Zbirnuk naukovykh prats Ukrainskogo derzhavnogo geologorozviduvalnogo іnstitutu, No 2, pp. 295-299.

Shnyukov Ye.F., Kobolev V.P., Goshovskiy S.V. (2018). Dorozhnaya karta osvoeniya chernomor­skikh gazogidratov metana v Ukraine [Roadmap for the development of Black Sea methane gas hydrates in Ukraine]. Geologіya і korisnі kopaliny Svіtovogo okeanu. − Vol. 14, No 3, pp. 5−21.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Атлас родовищ нафти і газу України : у 6 т. / гол. ред. М. М. Іванюта. — Львів : Центр Євро­пи, 1998. — ISBN 966-7022-04-8.
 2. Белонин М. Д. Факторный анализ в геологии [Текст] / В.А. Голубева, Г.Т. Скублов. - М.: Недра, 1982. − 269 с.
 3. Гнатієнко Г. М. Експертні технології прийняття рішень [Текст] / В.Є. Снитюк − Київ: Ма­клаут, 2008. − 444 с.
 4. Гожик П. Ф. Нафтогазоперспективні об’єкти України. Наукові і практичні основи пошуків родовищ вуглеводнів у північно-західному шельфі Чорного моря [Текст] / П. Ф. Чебаненко, М. І. Євдощук, Б. Л. Крупський, В. В. Гладун // НАН України. НАК "Нафтогаз України", Держ. геол. служба України. − К.; Л., Київ: 2007.− 232 с.
 5. Гордиенко В. В. Глубинный процесс рифтогенеза на примере альпийского рифта Запад­но-Черноморской впадины [Текст] // Геофиз. журн. − 2003. − Т. 25, № 2. − С. 8−14.
 6. Грабовецький Б. Є. Методи експертних оцінок: теорія, методологія, напрями використання: монографія [Текст]. − Вінниця: ВНТУ, 2010. − 171 с.
 7. Киссин И.Г. Флюиды в земной коре. Геофизические и тектонические аспекты [Текст]. − Мо­сква: Наука: 2009. − 329 с.
 8. Коболев В.П. Плюм-тектонический аспект рифтогенеза и эволюции мегавпадины Черно­го моря [Текст]. // Геология и полезные ископаемые Мирового океана. − 2016. − № 2. − С. 16−36.
 9. Коболев В.П. Структурно-тектонические и флюидо-динамические аспекты глубинной дега­зации мегавпадины Черного моря [Текст] // Розробка родовищ: Зб. наук. пр. − 2017. − Т. 11, вип. 1. − С. 31−49.
 10. Лукин А. Е. О сквозьформационных флюидопроводящих системах в нефтегазоносных ба­сейнах [Текст] // Геологічний журнал. − 2004. − № 3. − С. 34−45.
 11. Лукин А. Е. Углеводородный потенциал больших глубин и перспективы его освоения в Украине [Текст] // Геофизический журнал. −2014. − Т. 36, № 4. − C. 3−23.
 12. Наумко І. М. Флюїдний режим мінералогенезу породно-рудних комплексів України (за включеннями у мінералах типових парагенезисів) [Текст] : Автореф. дис. ... д-ра геол. н. − Львів, 2006. − 52 с.
 13. Наумко І. M. Мінералофлюїдологія і прогнозування вуглеводненасиченості надр [Текст] : // Надрокористування в Україні. Перспективи інвестування.– Київ: ДКЗ України, 2019. – Т. 1. – С. 416–421.
 14. Наумко І. M. Мінералофлюїдологія та синтез і генезис природних вуглеводнів у надрах Зем­лі [Текст] // Геофиз. журн. – 2020. – Т. 42, № 4. – С. 72–96. DOI: https: // doi.org/ 10.24028 / gzf.0203-3100.v.42i4.2020.210673.
 15. Ревер В. Д. До літології нижньоеоценових відкладів північно-західного шельфу Чорного моря [Текст] // Геологія і геохімія горючих копалин. − 2012. − № 1–2 (158–159). − C. 51−60.
 16. Самсонов В. И. Приоритетные направления нефтегазопоисковых работ на черноморской акватории Украины с позиции тектоники литосферных плит [Текст] / С. С. Луцкив, А В. Че­пижко // Геологія і геохімія горючих копалин. – 2001. – № 1. – С. 3−35.
 17. Соколов Б. А. Флюидодинамическая концепция формирования месторождений полезных ископаемых (металлических и углеводородных) [Текст] / В. И. Старостин // Смирновский сборник. Основные проблемы рудообразования и металлогении. − Москва: МГУ, 1997. − С. 12−24.
 18. Соколов Б. А. Флюидогенез и флюидодинамика осадочных бассейнов – новое направление в геологии [Текст] / В. Н. Холодов // Отечественная геология. − 1994. − № 7.− С. 79–81.
 19. Старостенко В.И. Геофизические неоднородности мегавпадины литосферы Черного моря [Текст] / И. Б. Макаренко, О. М. Русаков, И. К. Пашкевич, Р. И. Кутас., О. В. Легостаева // Геофизический журнал. − 2010. − Т. 32, № 5. − С. 3−20.
 20. Сучков I. O. Геолого-геохімічні дослідження при проведенні нафтогазопошукових робіт на північно-західному шельфі Чорного моря [Текст] / Л.П. Пономарьова, В. В. Бацко, В. С. На­гребецький, I. O. Гончарова, О. О. Ходикіна, Е. Я. Нетребська // Збірник наукових праць Інституту геологічних наук НАН України. – Т., № 11. – 2018. − С. 56−62.
 21. Чекунов А.В. Рифтогенез и механизм формирования Черноморской впадины [Текст] / // Докл. АН УССР. Сер. Б. − 1987. − № 2. − С. 25−28.
 22. Чепижко А. В. Особенности геодинамики и тектоники акваториального обрамления Севе­рочерноморской континентальной окраины // Геолого-мінерал. вісник. - 2002. - № 2 (8). – C. 61−66.
 23. Чепіжко О. В. Система моніторингу геодинамічних зон шельфу Чорного моря — теорія, методи, моделі: (04.00.10) [Текст] // НАН України, Ін-т геол. наук. − К., 2005. − 35 с. (http:// www.ukrbook.net/litopys/avtoreferat/2006/La_1_06.pdf)
 24. Шестопалов В. М. Очерки дегазации Земли [Текст] / А. Е Лукин, В. А. Згонник, А. Н. Ма­каренко, Н. В. Ларин, А.С. Богуславскийю – К., 2018. – 632 с.
 25. Шнюков Е. Ф. Перспективы геохимических поисков углеводородов на акваториях Черного и Азовского морей [Текст] / С. В. Гошовский, А. А. Пасынков. -Зб. наук. пр. Укр. держ. гео­логорозв. ін-ту. – Київ, 2007. − № 2. − С. 295-299.
 26. Шнюков Е.Ф. Дорожная карта освоения черноморских газогидратов метана в Украине / В. П. Коболев, С. В. Гошовский // Геологія і корисні копалини Світового океану. − 2018. − T. 14, № 3. − С. 5−21.
Copyright (c) 2020 Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.