DOI: https://doi.org/10.18524/2303-9914.2020.2(37).216575

СИЛУР НИЖНЕГО ПРИДНЕСТРОВЬЯ, ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ, ПЕРСПЕКТИВЫ, ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ

Д. С. Захаров, А. В. Анастас, Т. Ю. Лютенко

Анотація


У Нижньому Придністров'ї породи силурійської системи широко поширені, добре стратифіковані, складені потужною переважно вапняково-доломітовою товщею з прошарками гіпсів і ангідритів, що досягає в південній частині по­тужностей 243-400 м. На досліджуваній території останні геолого-знімальні ро­боти проводилися на початку 90-х років минулого століття. Переінтерпретація отриманого фактичного матеріалу минулих років може дати більш точні уявлен­ня про стратиграфію домезозойських відкладень регіону. При написанні даної роботи матеріалом послужили дані глибокого буріння по 28 свердловинах, що перетинають силур. При обробці фактичного матеріалу були використані су­часні методи ГІС. Фактичний матеріал по колонках свердловин був зведений в базу «Mane base», створену в програмному продукті K-MINE. У статті показано зіставлення стратиграфічних схем силуру району досліджень з різних авторів, визначено місця різночитань. Перші геолого-знімальні роботи по зйомці силу­рійських відкладів були проведені в 1960-і роки (Букатчук та ін., 1967). Слідую­чи хронологічній схемі Подільського силуру того часу, Молдавські горизонти і шари були віднесені до більш давніх епох і століть силурійського періоду. Уточ­нення часових проміжків силурійських світ Західної України дозволило мол­давським геологам у 1970-80-ті роки по-новому розподілити інтервали в сверд­ловинах, пробурених раніше (Букатчук та ін, 1985). Останні роботи в регіоні з глибинного буріння в кінці 1980-х і початку 1990-х були проведені з урахуван­ням даних змін (Захаров та ін., 1987; Поздняков, 1992). В результаті проведених досліджень, нами була зібрана і систематизована інформація по свитам силура. Кожному підрозділу дана детальна стратиграфічна і літологічна характеристи­ка, виявлені фауністичні елементи для об'єктивного геохронологічного датуван­ня стратиграфічних підрозділів. Основним результатом стало уявлення місцевої стратиграфічної схеми. Виділено вісім свит: морошештська і степ-сочська свити співвіднесені з болотинської серією лландоверійського відділу; бельцська і низи пугойської свити співвіднесені з яругскою серією венлокского відділу; верхи пугойської, ікельська і кишинівська свити співвіднесені з малиновецькою се­рією лудловського відділу; рашковська і звенигородська свити співвіднесені з рукшинською серією пржидольського відділу силурійської системи.


Ключові слова


силурійська система; Нижнє Придністров'я; місцева стратигра­фічна шкала; свити; літологія; фауна

Повний текст:

PDF

Посилання


Pozdnyakov, I. A. (1992), Geologicheskoye stroeniye, gidrogeologicheskiye i inzhenerno-geolog­icheskiye usloviya ploshchadi tiraspolskogo lista. Otchet o rezultatakh kompleksnoy geologich­eskoy, gidrogeologicheskoy i inzhenerno-geologicheskoy syemki, geologicheskogo doizucheniya masshtaba 1:200000 lista L-35-XII (Tiraspol) [Geological structure, hydrogeological and engi­neering-geological conditions of the area of the Tiraspol sheet. Report on the results of a com­prehensive geological, hydrogeological and engineering-geological survey, geological re-study of the scale of 1: 200000 of sheet L-35-XII (Tiraspol)] (eds. Pozdnyakov I. A. et al.), Chisinau, 1992, 421 p.

Zakharov, A. D. (1987), Geologicheskoye stroeniye i poleznyye iskopaemyye Rezinskogo gorno­promyshlennogo rayona. Otchet geologo-syemochnoy partii o gruppovoy geologicheskoy syemke masshtaba 1:50000 i glubinnom geologicheskom kartirovanii masshtaba 1:200000, provedennykh v 1982-1987 godakh [Geological structure and minerals of the Rezinskii mining district. Report of the geological survey party on the group geological survey of the scale of 1:50000 and deep geological mapping of the scale of 1:200000, 1982-1987] (eds. Zakharov A. D., Sergeev V. P. et al.), Dubossary, 249 p.

Nikiforova, O. I. (1972), Opornyy razrez silura i nizhnego devona Podolii [Reference section of the Silurian and lower Devonian of Podolia] (eds. O. I. Nikiforova, N. N. Predtechenskiy et al.), Leningrad : Nauka, 262 p.

Bukatchuk, P. D. (1967), Otchet o kompleksnoy geologicheskoy, gidrogeologicheskoy i inzhener­no-geologicheskoy syemkakh, proizvedennykh v predelakh lista L-35-XII (Tiraspol) v 1964-66 g.g. [Report on complex geological, hydrogeological and engineering-geological surveys made within the limits of sheet L-35-XII (Tiraspol) in 1964-66] (eds. Bukatchuk P. D., Burdenko B. V. et al.), Chisinau, 583 p.

Tsegelnyuk, P. D. (1983), Silur Podolii: putevoditel ekskursii [The Silurian of Podolia: A guide to the excursion] (eds. P. D. Tsegelnyuk, V. P. Gritsenko et al.), Kyyiv : Naukova dumka, 224 pp.

Bukatchuk, P. D. (1985), Sostavleniye i podgotovka k izdaniyu kart litologo-geologicheskoy, chet­vertichnykh otlozheniy i geomorfologicheskoy Moldavskoy SSR masshtaba 1:200000 [Compila­tion and preparation for publication of lithological-geological, Quaternary deposits and geomor­phological maps of the Moldavian SSR of scale 1: 200000] (eds. Bukatchuk P. D., Blyuk I. V., Po­katilov V. P.), Chisinau, 273 p.

Tsegelnyuk, P. D. (1969), Stratigrafiya i vozrast siluriyskikh i nizhnedevonskikh otlozheniy Prid­nestrovya [Stratigraphy and age of the Silurian and lower Devonian deposits of Pridnestrovye], Geologicheskiy zhurnal (Academy of Sciences of the Ukrainian SSR), vol. 29, No. 4, pp. 61-68.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


  1. Геологическое строение, гидрогеологические и инженерно-геологические условия площа­ди тираспольского листа [Текст]: отчет о результатах комплексной геологической, гидро­геологической и инженерно-геологической съемки, геологического доизучения масштаба 1:200000 листа L-35-XII (Тирасполь); отв. исполн.: Поздняков И. А. – Кишинев, 1992. – 421 с.
  2. Геологическое строение и полезные ископаемые Резинского горнопромышленного райо­на [Текст]: отчет геолого-съемочной партии о групповой геологической съемке масштаба 1:50000 и глубинном геологическом картировании масштаба 1:200000, проведенных в 1982- 1987 годах; отв. исполн.: Захаров А. Д., Сергеев В. П. [и др.] – Дубоссары, 1987. – 249 с.
  3. Никифорова, О. И., Предтеченский, Н. Н. и др. Опорный разрез силура и нижнего девона Подолии [Текст] / О. И. Никифорова, Н. Н. Предтеченский и др.– Ленинград: Наука, 1972. – 262 с.
  4. Отчет о комплексной геологической, гидрогеологической и инженерно-геологической съемках, произведенных в пределах листа L-35-XII (Тирасполь) в 1964-66 г.г. [Текст]: отв. исполн.: Букатчук П. Д., Бурденко Б. В. [и др.] – Кишинев, 1967. – 583 с.
  5. Силур Подолии [Текст]: путеводитель экскурсии / П. Д. Цегельнюк, В. П. Гриценко и др. – Киев : Наукова думка, 1983. – 224 с.
  6. Составление и подготовка к изданию карт литолого-геологической, четвертичных отложе­ний и геоморфологической Молдавской ССР масштаба 1:200000 [Текст]: авторы Букатчук П. Д., Блюк И. В., Покатилов В. П. – Кишинев, 1985. – 273 с.
  7. Цегельнюк, П. Д. Стратиграфия и возраст силурийских и нижнедевонских отложений Приднестровья [Текст] / П. Д. Цегельнюк // Геологический журнал (АН УССР). – 1969. – т. 29, вып. 4. – С. 61–68.
Copyright (c) 2020 Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.