DOI: https://doi.org/10.18524/2303-9914.2020.2(37).216573

ОБГРУНТУВАННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ КОНДИЦІЙ МІНЕРАЛЬНОЇ ВОДИ КАЛАГАРІВСЬКОГО РОДОВИЩА (СВЕРДЛОВИНА № 78) ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Н. П. Олійник

Анотація


Проаналізовано дані щодо підземних вод Калагарівського родовища (свердло­вина № 78) з 2012 по 2020 роки та в період проведення робіт з геолого-еко­номічної оцінки експлуатаційних запасів мінеральних вод. Встановлено, що мінеральна вода характеризується як з підвищеним вмістом органічних речо­вин слабкомінералізована гідрокарбонатна кальцієво-натрієво-магнієва, натрі­єво-кальцієво-магнієва, кальцієво-магнієво-натрієва (або складного катіонного складу), нейтральна–слабколужна, холодна. Отримані результати досліджень та прогнозна оцінка якості вод дозволили визначити кондиції на мінеральну воду Калагарівського родовища (свердловина № 78). За своїми фізико-хімічними ха­рактеристиками, санітарно-мікробіологічними та радіологічними показниками задовольняють вимогам чинних нормативних документів, є кондиційними для використання у лікувальній практиці при внутрішньому застосуванні та для промислового фасування як мінеральні природні лікувально-столові.


Ключові слова


Волино-Подільський артезіанський басейн; Калагарівське родовище; кондиції; мінеральні води; органічні речовини; фізико-хімічний склад

Повний текст:

PDF

Посилання


Vody mineral'ni likuval'ni. Tekhnichni umovy. (1996), [Liquid mineral waters. Technical condi­tions]: HSTU 42.10-02-96, Kyyiv, Ministerstvo okhorony zdorovya, 30 p.

Vody mineral'ni fasovani. Tekhnichni umovy. DSTU 878-93 (1993), [Mineral water packed. Tech­nical conditions DSTU 878-93], Kyyiv, Derzhstandart Ukrayiny, 88 p.

Doslidzhennya dynamiky kliniko-funktsional'nykh pokaznykiv u khvorykh z naybil'sh roz­povsyudzhenymy zakhvoryuvannyamy vnutrishnikh orhaniv pid vplyvom vnutrishn'oho zastosu­vannya fasovanoyi mineral'noyi vody sverdlovyny No 78 s. Kalaharivka Husyatyns'koho rayonu Ternopil's'koyi oblasti. (2016), [Study of the dynamics of clinical and functional parameters in patients with the most common diseases of the internal organs under the influence of internal use of packaged mineral water well № 78 p. Kalagarivka, Husiatyn district, Ternopil region]: Zvit, , Odesa, DU "Ukr. NDI MR ta K MOZ Ukrayiny", 42 p.

Instruktsiya iz zastosuvannya klasyfikatsiyi zapasiv ti resursiv korysnykh kopalyn derzhavnoho fondu nadr do rodovyshch mineral'nykh pidzemnykh vod. [Instruction on the application of the classification of reserves and resources of minerals of the state subsoil fund to mineral groundwa­ter deposits], Kyyiv, DKZU, 2002, 49 p.

Medyko-biolohichna otsinka yakosti ta tsinnosti mineral'nykh vod sverdlovyny No 78 s. Kalaha­rivka Husyatyns'koho rayonu Ternopil's'koyi oblasti. Zvit (2013), [Medico-biological assessment of the quality and value of mineral waters of the well № 78 p. Kalagarivka, Husiatyn district, Ternopil region], Odesa, DU "Ukr. NDI MR ta K MOZ Ukrayiny", 48 p.

Kolesnyk, E. O., Babov K. D., (2005) Mineral'ni vody Ukrayiny. [Mineral waters of Ukraine] Kiyv: Kupriyanov, 576 p.

Mineral'ni resursy Ukrayiny. Shchorichnyk, (2018). [Mineral resources of Ukraine], Kyyiv, DNVP «Derzhavnyy informatsiynyy heolohichnyy fond Ukrayiny», 270 p.

Nikipelova, O. M., Solodova, L. B., (2008), Posibnyk z metodiv kontrolyu pryrodnykh miner­al'nykh vod, shtuchno-minera-lizovanykh vod ta napoyiv na yikh osnovi. Chastyna 1. Fizyko-khi­michni doslidzhennya. [Manual on methods of control of natural mineral waters, artificially min­eralized waters and beverages based on them. Part 1. Physico-chemical research], Odesa, MOZ Ukrayiny, Ukr. NDI MR ta K, 46 p.

Pro zatverdzhennya Poryadku zdiysnennya medyko-biolohichnoyi otsinky yakosti ta tsinnosti pry­rodnykh likuval'nykh resursiv, vyznachennya metodiv yikh vykorystannya: nakaz vid 02.06.2003 r. № 243. (2003) [About the statement of the Order of implementation of medical and biological assessment of quality and value of natural medical resources, definition of methods of their use: the order from 02.06.2003 № 243] Zbirnyk normatyvno-dyrektyvnykh dokumentiv z okhorony zdorov"ya, No 9, pp. 72—91.

Shestopalov, V. M., Moiseeva, N. P., Ishchenko A. P., (2013), Lechebnye mineralnye vody tipa «Naftusya» Ukrainskikh Karpat i Podolya: uchebnoe posobie [Healing mineral waters of the type "Naftusya" of the Ukrainian Carpathians and Podolia], Chernovtsy, Bukrek, 600 p

Shestopalov, V. M., Ishchenko, A. P., Moiseev, A. Yu., Moiseeva, N. P., (2019), Zbruchans`ke. rodovy`shhe mineral`ny`x vod ty`pu «Naftusya» potrebuye negajnoyi dopomogy` [Zbruchan­ske mineral water deposit of “Naftusya” type needs immediate support], Geological journal No 4(369), 5-18 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Води мiнеральнi лікувальні. Технічні умови: ГСТУ 42.10-02-96 [Текст]. – К.: Міністерство охорони здоров'я, 1996. – 30 с.
 2. Води мінеральні фасовані. Технічні умови. ДСТУ 878-93[Текст]. – Київ: Держстандарт України, 1993. – 88 с.
 3. Дослідження динаміки клініко-функціональних показників у хворих з найбільш розповсю­дженими захворюваннями внутрішніх органів під впливом внутрішнього застосування фа­сованої мінеральної води свердловини № 78 с. Калагарівка Гусятинського району Терно­пільської області: Звіт. [Текст] – Одеса: ДУ "Укр. НДІ МР та К МОЗ України", 2016. – 42 с.
 4. Інструкція із застосування класифікації запасів ті ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ мінеральних підземних вод. [Текст] – Київ: ДКЗУ, 2002. – 49 с.
 5. Медико-біологічна оцінка якості та цінності мінеральних вод свердловини № 78 с. Калага­рівка Гусятинського району Тернопільської області: Звіт. [Текст] – Одеса: ДУ "Укр. НДІ МР та К МОЗ України", 2013. – 48 с.
 6. Мінеральні води України [Текст] / за ред. Е. О. Колесника, К. Д. Бабова. – К.: Купріянова, 2005. – 576 с.
 7. Мінеральні ресурси України. Щорічник. [Дані, текст] – Київ: ДНВП «Державний інформа­ційний геологічний фонд України», 2018. – 270 с.
 8. Нікіпелова О. М., Солодова Л. Б. Посібник з методів контролю природних мінеральних вод, штучно-мінера-лізованих вод та напоїв на їх основі. Частина 1. Фізико-хімічні дослідження [Текст] / О. М. Нікіпелова, Л. Б. Солодова. – Одеса: МОЗ України, УкрНДІМРтаК, 2008. – 46 с.
 9. Про затвердження Порядку здійснення медико-біологічної оцінки якості та цінності при­родних лікувальних ресурсів, визначення методів їх використання: наказ від 02.06.2003 р. № 243 [Текст] // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я. – 2003. – № 9, с. 72–91.
 10. Шестопалов В. М., Моисеева Н. П., Ищенко А. П. Лечебные минеральные воды типа «Нафтуся» Украинских Карпат и Подолья: учебное пособие. [Текст] / В.М. Шестопалов, Н. П. Моисеева, А. П. Ищенко – Черновцы: Букрек, 2013, – 600 с.
 11. Шестопалов В. М., Іщенко О. П., Моісеєв А. Ю., Моісеєва Н. П. Збручанське родовище мінеральних вод типу «Нафтуся» потребує негайної допомоги [Текст] / В. М. Шестопалов, П. О. Іщенко, А. Ю. Моісеєв, Н. П. Моісеєва // Геологічний журнал. – 2019. – Вип. 4 (369), с. 5-18. – Режим доступу: https://doi.org/10.30836/igs.1025-6814.2019.4.186891




Copyright (c) 2020 Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.