DOI: https://doi.org/10.18524/2303-9914.2020.2(37).216572

НАПРЯМИ АКТИВІЗАЦІЇ РОЗВИТКУ ЕКОТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

L. V. Tranchenko, V. V. Yavorska, K. I. Kolomiyets

Анотація


У даному досліджені піднімаються питання, пов’язані з сучасним станом еко­туризму та перспектив його розвитку в нашій країні. Україна за оцінками Всес­вітньої туристської організації має великий потенціал для розвитку екотуризму та можливість опинитися в списку лідируючих країн у цьому напряму. Однак існує ряд обмежень і проблем, які перешкоджають більш активному розвитку екотуризму в України. Метою статті є дослідити причини недостатнього роз­витку екотуризму в Україні та обґрунтувати напрями його активізації в країні. Відмічено, що в Україні, на відміну від ряду зарубіжних країн, де існують більш точні методи підрахунку туристського потоку, дуже складно оцінити реальний потік відвідувачів національних парків, через відсутність однозначних методів обліку відвідувачів. Для популяризації екологічного туризму адміністрації наці­ональних природних парків рекомендовано презентувати парки на міжнародних туристичних виставках, активніше співрацювати з туроператорами та тураген­тами, розвивати інфраструктуру парку та рекреаційну діяльність в його межах, пропонуючи туристам нові маршрути.


Ключові слова


екологічний туризм; природоохоронні території; національні парки; заповідники; туристичні дестинації; туристичні потоки

Повний текст:

PDF

Посилання


Білецька Г. А. Розвиток екотуризму як засіб економічного зростання Хмельницької області [Текст] / Г. А. Білецька // Вісник Хмельницького національного університету. – 2010. – №10. – Т. 2. – С. 245–247.

Блакберн А. А. Региональные ландшафтные парки как туристско-рекреационные предприятия в контексте устойчивого развития туризма в Украине [Текст]/ А. А. Блакберн // Вісник ДІТБ. Серія «Економіка, організація і управління підприємствами в туристичній сфері» – 2005. – №9. – С. 190–196.

Богуш Л. Г. Екотуризм як вектор інтеграції соціально-економічної та екологічної складових сталого розвитку [Текст] / Л. Г. Богуш. – Режим доступу : http://economics-of-nature.net/ uploads/arhiv/2008/Bogush.pdf

Державна служба статистики в Україні [Дані, текст]. – Режим доступу: http://www.ukrstat. gov.ua

Козловський Є.В. Правове регулювання туристичної діяльності. [Текст] Навч. посіб. – К. : Центр учбової літератури, 2015. –272 с.

Луцька Н. І. Маркетингова інноваційна стратегія розвитку туристичного бізнесу. [Текст] / Н. І. Луцька, І. З. Криховський // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – №6. – С. 27–30.

Рунців О. І. Проблеми розвитку екологічного туризму в Україні [Текст] / О.І. Рунців // Вісник наукових досліджень. Серія «Туризм» – 2006. – Вип. 1. – С. 180–183.

Ступень Н. М. Світовий досвід розвитку екологічного туризму на рекреаційних територіях [Текст] / Н. М. Ступень // Збалансоване природокористування. - 2016. - № 3. - С. 94-99. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Zp_2016_3_17.

Території та об’єкти ПЗФ України [Дані, текст]. – Режим доступу: http://www.pzf.menr.gov. ua

Шумлянська Н. В. Екотуризм як форма долучення до природної та культурної спадщини [Текст] / Н. В. Шумлянська // Культура України. - 2014. - Вип. 47. - С. 108-115. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ku_2014_47_15

Fennell D.A. Ecotourism: an Introduction. [Текст] - 2008, London: Routledge, 282 p.

Honey M. Ecotourism and Sustainable Development: Who Owns Paradise? [Текст] – Washington DC: Island Press, 2008. – 568 p.

International Union for Conservation of Nature. [Data, text]. – Режим доступу: http://www.iucn. org

The Travel & Tourism Competitiveness Report. World Economic Forum, 2017. [Data, text] – 519 p.

UNWTO Tourism Highlights, 2017 Edition. [Data, text] – Режим доступу: https://www.e-unwto. org/doi/pdf/10.18111/9789284419029.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1.     Bilecz`ka, G. A. (2010), Rozvytok ekoturyzmu yak zasib ekonomichnoho zrostannya Khmel'nyts'koyi oblasti [Development of ecotourism as a means of economic growth of Khmel­nytsky region], Herald of Khmelnytskyi national university, Vol. 2., №10, pp 245–247.

2.     Blakbern, A. A. (2005), Regionalnye landshaftnye parki kak turistsko-rekreatsionnye predpriyati­ya v kontekste ustoychivogo razvitiya turizma v Ukraine [Regional landscape parks as tourist and recreational enterprises in the context of sustainable tourism development in Ukraine], Herald of DITB. Series "Economics, organization and management of enterprises in the tourism sector", №9 pp., 190–196.

3.     Bohush, L. H. (2008), Ekoturyzm yak vektor intehratsiyi sotsial'no-ekonomichnoyi ta ekolohich­noyi skladovykh staloho rozvytku [Ecotourism as a vector of integration of socio-economic and environmental components of sustainable development]. Avalable at: http://economics-of-nature. net/uploads/arhiv/2008/Bogush.pdf [Accessed 02 July 2020].

4.     Derzhavna sluzhba statystyky v Ukrayini, (2020), [State Statistics Service of Ukraine] Avalable at: http://www.ukrstat.gov.ua [Accessed 22 September 2020].

5.     Kozlovs'kyy, Ye.V. (2015), Pravove rehulyuvannya turystychnoyi diyal'nosti. [Legal regulation of tourist activity], Kyiv: Center for Educational Literature, 272 pp.

6.     Lutska, N. I., Krykhovskyi I. Z. (2009), Marketynhova innovatsiina stratehiia rozvytku turys­tychnoho biznesu [Marketing innovation strategy of tourism business development], Investments: practice and experience, №6, pp.. 27–30.

7.     Runtsiv, O. I. (2006), Problemy rozvytku ekolohichnoho turyzmu v Ukraini [Problems of devel­opment of ecological tourism in Ukraine] Bulletin of Scientific Research. Tourism series, №1, pp. 180-183.

8.     Stupen, N. M. (2016) Svitovyi dosvid rozvytku ekolohichnoho turyzmu na rekreatsiinykh teryto­riiakh [World experience in the development of ecological tourism in recreational areas] Balanced nature management, № 3, pp. 94-99, Avalable at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Zp_2016_3_17 [Ac­cessed 24 September 2020].

9.     Terytorii ta ob’iekty PZF Ukrainy, (2020) [Territories and objects of the nature reserve fund of Ukraine] Avalable at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Zp_2016_3_17 [Accessed 04 September 2020].

10.     Shumlianska, N. V. (2014), Ekoturyzm yak forma doluchennia do pryrodnoi ta kulturnoi spadsh­chyny [Ecotourism as a form of joining the natural and cultural heritage], Culture of Ukraine,Vol. 47, pp. 107-115, Avalable at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ku_2014_47_15 [Accessed 04 August 2020].

11.  Fennell, D.A. (2008), Ecotourism: an Introduction, London: Routledge, 282 p.

12.  Honey, M. (2008) Ecotourism and Sustainable Development: Who Owns Paradise? Washington DC: Island Press, 568 p.

13.  International Union for Conservation of Nature. Avalable at: http://www.iucn.org [Accessed 25 August 2020].

14.  The Travel & Tourism Competitiveness Report. World Economic Forum, 2017, 519 p.

15.  UNWTO Tourism Highlights, 2017 Edition. Avalable at: https://www.e-unwto.org/doi/ pdf/10.18111/9789284419029 [Accessed 25 June 2020].

Copyright (c) 2020 Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.