НАПРЯМИ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ РЕКРЕАЦІЙНИХ БЛАГ

Автор(и)

  • О. Г. Топчієв Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
  • В. А. Сич Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
  • В. В. Яворська Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

DOI:

https://doi.org/10.18524/2303-9914.2020.2(37).216571

Ключові слова:

рекреаційно-туристична діяльність, рекреаційний кластер, рекреаційні блага, мережева систематика рекреаційно-туристичного потенціалу

Анотація

Розглянуті питання дослідження систематики і класифікації рекреаційно- туристичних умов і ресурсів. Окреслено проблеми застосування ієрархічних та фасетних класифікацій для систематизації. Запропонована мережева систематика рекреаційно-туристичного потенціалу, базовою одиницею якої є рекреаційні кластери. Мережева систематика рекреаційно-туристичного потенціалу позбавлена ієрархічної організації і не поділяється на класифікаційні рівні. Приведена методологічна схема показує співвідношення та взаємодію головних напрямків систематизації рекреаційно-туристичного потенціалу – компонентно-галузеву, функціональну та мережеву.

Біографії авторів

О. Г. Топчієв, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

O. G. Topchiev

В. А. Сич, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

V.A. Sych

В. В. Яворська, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

V. V. Yavorska

Посилання

Aleksandrova, A. Yu. (2007), Turistskie klastery: soderzhanie, granitsy, mekhanizm funktsion­irovaniya [Tourist clusters: content, boundaries, functioning mechanism], Modern problems of service and tourism, №1, pp. 51-61.

Atamanchuk, Z. A. (2019), Formuvannia merezhevoi turystychnoi industrii yak forma hlobalnoi intehratsii krain [Formation of the network tourist industry as a form of global integration of coun­tries], Economic space, № 141, pp. 49-64.

Beidyk, O.O. (2001), Rekreatsiino-turystski resursy Ukrainy: metodolohiia ta metodyka analizu, terminolohiia, raionuvannia [ Recreational and tourist resources of Ukraine: methodology and methods of analysis, terminology, zoning], Kyiv: Publishing house Kyiv Un-ty, 395 p.

Bosovska, M. V. (2015) Intehratsiy̆ni protsesy v turyzmi : monohrafiia [Integration processes in tourism: a monograph], Kyiv: KNTEU, 832 p.

Katkalo, V.S., Shemrakova, V.N. (2009), Setevye strategii gostinichnogo biznesa [Network strate­gies of hotel business], St. Petersburg: Higher School of Management, 384 p.

Kliuchenko, A.V. (2016), Intehralna otsinka synerhetychnoho efektu yak pokaznyk efektyvnosti rekreatsiinoho klasteru [Integral assessment of the synergetic effect as an indicator of the effec­tiveness of the recreational cluster], Global and national economic problems, №9, p. 542-546 Ava­lable at: URL: http://global-national.in.ua/archive/9-2016/112.pdf [Accessed 28 September 2020].

Korzh, N. V., Basiuk, D. I. (2017), Upravlinnia turystychnymy destynatsiiamy: pidruchnyk [Man­agement of tourist destinations: a textbook] Vinnytsia: PE TD Edelweiss and K, 322 p.

Kushnarenko, N. M, Udalova, V. K. (2006), Naukova obrobka dokumentiv: Pidruchnyk [Scientific processing of documents: Textbook], Kyiv: Znannia, 334 p.

Mazina, N. Ye., (2009), Merezhevi vidnosyny u hospodarchii diialnosti pidpryiemstv: instytutsio­nalnyi aspekt [Network relations in economic activity of enterprises: institutional aspect ] Method­ology, theory and practice of sociological analysis of society, №15, pp. 250-253.

Malska, M. P., Khudo V. V., (2007), Turystychnyi biznes: teoriia ta praktyka. Navch. posibnyk [Tourism business: theory and practice], Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury, 424 pp.

Papp, V. V., Boshota, N. V. (2018), Rol sotsialnykh ta biznes-merezh u diialnosti turystychnykh pidpryiemstv [The role of social and business networks in the activities of tourist], Economy and Society, No 3., pp. 24-32.

Patyurel, R. (1997), Sozdanie setevykh organizatsionnykh struktur [Creation of network organiza­tional structures], Problems of theory and practice of management, No 3., pp. 76-81.

Plakhotnik, O. O. (2014), Metodolohichni pryntsypy formuvannia mekhanizmiv menedzhmentu suchasnykh pidpryiemstv [Methodological principles of formation of management mechanisms of modern enterprises], Odesa National University Herald. Economics, vol. 19(3), pp. 169-174.

Ranganatan, Sh. R. (1970), Klassifikatsiya dvoetochiem. Osnovnaya klassifikatsiya [Colon classi­fication. Basic classification], Moscow: GPNTB USSR, 421 pp.

Semenov, V, Mozghalova, V., Davydenko, I. (2006), Rehionalnyi rekreatsiinyi klaster u konteksti strukturnoi perebudovy ekonomiky rehionu [Regional recreational cluster in the context of struc­ tural adjustment of the region's economy], Regional economy, No 3., pp. 78-89.

Sichkarenko, K. O. (2015) Merezheva orhanizatsiia innovatsiinoi diialnosti: naukova dopovid [Network organization of innovation activity: scientific report], Kyiv: Institute of Economics and Forecasting of NAS of Ukraine, 48 pp.

Smal, I.V. (2010), Turystychni resursy svitu [Tourist resources of the world], Mykola Gogol Nizhyn State University Publishing House, 336 pp.

Topchiiev, O. H., Sych, V. A. (2020), Problemy klasteryzatsii ta strukturuvannia sotsiopryrod­nykh vydiv hospodarskoi diialnosti u heohrafichnykh doslidzhenniakh [Problems of clustering and structuring of socio-natural types of economic activity in geographical research], Ukrainian Geographical Journal, Issue 2, 65-72 Available at: https://doi.org/10.15407/ugz2020.02.0 [Ac­cessed 28 September 2020].

Topchiiev, O. H., Sych, V. A., Yavorska V. V. (2020), Kontseptsiia rekreatsiinoho seredovysh­cha rehionu ta yii poniatiino–terminolohichne strukturuvannia [The concept of the recreational environment of the region: concept-terminological system], Odesa National University Herald. Geography and Geology, vol. 25(1), pp. 157-172.

Falko, Ye. A. (2014), Rozvytok informatyzatsiï mizhnarodnoho turystychnoho biznesu v umovakh hlobalizatsiï [Development of informatization of international tourism business in the context of globalization], PhD Thesis, Dnieper. nat. un-t. Dnipropetrovsk, 296 p.

Filyppova, S. V., Malik, R. Yu. (2013), Deiaki aspekty formuvannia klasternoi stratehii turysts­ko-rekreatsiinoho kompleksu rehionu [Some aspects of the formation of the cluster strategy of the tourist and recreational complex of the region], Economics: the realities of time, No 1 (6), pp. 186-189.

Kharichkov, S. K., Vorobiova, O. A., Dyshlovyi, I. M., Nezdoiminov, S. H. (2009), Napriamky restrukturyzatsii ta formuvannia umov postupalnoho rozvytku rekreatsiino-turystychnoho kom­pleksu rehionu: naukova dopovid [Directions of restructuring and formation of conditions for the progressive development of the recreational and tourist complex of the region: scientific], Institute of Market Problems and Economic and Ecological Research of the National Academy of Sciences of Ukraine, 27 p.

Cherchyk, L., Kolenda, N., (2008), Stratehichnyi potentsial rekreatsiinoi systemy rehionu: teoriia, metodolohiia, otsinka [Strategic potential of the recreational system of the region: theory, meth­odology, evaluation], Lutsk: LNTU, 224 p.

Shvediuk, O., (2010), Vyznachennia merezhevoi struktury yak suchasnoi formy koordynatsii eko­nomichnoi diialnosti [Definition of network structure as a modern form of coordination of eco­nomic activity], Actual problems of economy, No 5, pp.22-29.

Shvets, I. Yu., (2009), Rehionalne upravlinnia konkurentospromozhnistiu turystychnykh posluh: metodolohiia i praktyka [Regional management of competitiveness of tourist services: methodol­ogy and practice] Doctor`s Thesis, Kyiv: Council for the Study of Productive Forces of Ukraine of the National Academy of Sciences of Ukraine, 37 p.

Jones, C. A., Hesterly, W. S., Вorgatti, S. P. (1997), A general theory of network governance: Exchange conditions and social mechanisms. Academy of Management Journal, Vol. 2, № 4, pp. 911–945.

Webser, J. (1995), Networks of Collaboration or Conflict? Electronic Data Interchange and Power in the Supply Chain. The Journal of Strategic Information Systems, Vol. 4, № 1, pp. 31–42.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-15

Номер

Розділ

ЕКОНОМІЧНА ТА СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ