DOI: https://doi.org/10.18524/2303-9914.2020.2(37).216565

БІОТЕСТУВАННЯ ЯК МЕТОД ДОСЛІДЖЕННЯ ТОКСИЧНОСТІ ҐРУНТІВ

В. І. Тригуб, С. В. Домусчи

Анотація


В статті розглянуто можливості використання біотестування як сучасного ін­формаційного методу щодо забруднення навколишнього середовища загалом та ґрунтового покриву зокрема різноманітними токсичними речовинами. Виокрем­лено періоди розвитку фітоіндикаційних досліджень. Визначено роль біологіч­них методів при дослідженні токсичності ґрунтів, особливо в умовах сучасного антропогенного навантаження. Пропонується внести методи біотестування до переліку моніторингових досліджень при оцінці забруднення об’єктів біосере­довища міських та приміських територій.


Ключові слова


біотестування; методи дослідження; забруднення; токсичність; міські ґрунти

Повний текст:

PDF

Посилання


Bagdasarjan A. S. (2005), Biotestirovanie pochv tehnogennyh zon gorodskih territorij s ispol'zo­vaniem rastitel'nyh organizmov [Biotesting of soils of man-made zones of urban areas using plant organisms], Candidate’s thesis, Stavropol', 159 p.

Bardina T. V., Chugunova M. V., Bardina V. I. (2013), Izuchenie jekotoksichnosti urbanozemov metodami biotestirovanija [Study of ecotoxicity of urban environments by biotesting methods]. Zhivye i biokosnye sistemy [Live and biocosal systems] (electronic journal), № 5. Available at: http://www.jbks.ru/archive/issue-5/article-8.

Beresteckij O. (1971), Metody opredelenija toksichnosti pochv [Methods for determining soil toxicity], Kiev: Urozhaj, p. 39–243.

Horova A. I., Pavlychenko A. V., Borysovs'ka O. O., Gruntova V. Yu., Demenko O. V. (2014), Bioindykatsiya. Metodychni rekomendatsiyi do vykonannya laboratornykh robit studentamy na­pryamu pidhotovky 6.040106 «Ekolohiya, okhorona navkolyshn'oho seredovyshcha ta zbalanso­vane pryrodokorystuvannya» [Bioindication. Methodological recommendations for laboratory works by students in the direction of preparation 6.040106 «Ecology, environmental protection and balanced environmental management»], D.: Nacіonal'nij gіrnichij unіversitet, 76 p.

Nykyforov V. V., Dihtyar S. V., Maznyts'ka O. V., Kozlovs'ka T. F. Bioindykatsiya ta biotestuvan­nya: navchal'nyy posibnyk [Bioindication and Bioesting], Kremenchuk: KrNU, 100 p.

Bilyavs'kyy H. O., Furduy R. S., Kostikov I. Yu. (2005), Osnovy ekolohiyi: Pidruchnyk.- 2-he vyd. [Basics of ecology], K.: Lybid', 408 p.

Chesnokova S. M., Chugaj N. V. (2008), Biologicheskie metody ocenki kachestva obektov okru­zhajushhej sredy : ucheb. posobie. V 2 ch. Ch. 2. Metody biotestirovanija [Biological methods for assessing the quality of environmental objects], Vladim. gos. un-t. Vladimir : Izd-vo Vladim. gos. un-ta, 92 p.

Melehova O. P., Seraul'ceva E. I. (2010), Biologicheskij kontrol' okruzhajushhej sredy: bioindik­acija i biotestirovanie [Biological Control of the Environment: bioindication and biotesting], M.: Izdatel'skij centr «Akademija», 288 p.

Beshley Z. M., Beshley S. V., Baranov V. I., Terek O. I. (2014), Vykorystannya roslynnykh test-system dlya otsinky toksychnosti tekhnohenno zabrudnenykh substrativ [The use of plant test systems to assess the toxicity of man-made contaminated substrates]. Visnyk Kharkivs'koho natsional'noho ahrarnoho universytetu. Ser.: Biolohiya [Bulletin of Kharkiv National Agrarian University. Series: Biology] (electronic journal), vol. 1, pp. 97-102. Available at: http://nbuv.gov. ua/UJRN/Vkhnau_biol_2014_1_123.

Bubnov A. G. (2007), Biotestovyj analiz – integral'nyj metod ocenki kachestva ob'ektov okruzha­jushhej sredy: uchebno-metodchiskoe posobie [Biotest analysis is an integral method of assessing the quality of environmental objects], GOU VPO Ivan. Gos. Him.-tehnol. un-t. Ivanovo, 112 p.

Valerko R. A. (2013), Osoblyvosti biotestuvannya antropohenno zabrudnenykh gruntiv z metoyu yikh ekotoksychnoyi otsinky [Features of bioesting anthropogenically contaminated soils for their ecotoxic assessment]. Visnyk Kharkivs'koho natsional'noho ahrarnoho universytetu. Ser.: Hruntoznavstvo, ahrokhimiya, zemlerobstvo, lisove hospodarstvo [Bulletin of Kharkiv National Agrarian University. Series: Soil science, agrochemicals, agriculture, forestry.], № 2, pp. 262-266. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkhnau_grunt_2013_2_51

Varduni T. V. (1997), Perestrojki hromosom v kletkah vysshih rastenij kak pokazatel' monitoringa mutagenov okruzhajushhej sredy [Restructuring of chromosomes in the cells of higher plants as an indicator of monitoring of environmental mutagen], Extended abstract of candidate’s thesis, Voronezh, 24 p.

Vinogradov B. V. (1993), Bioindikacija v ramkah geojekologii [Bioindication within geoecology]. Bioindikacija v gorodah i prigorodnyh zonah: Sb. nauch. Trudov [Bioindication in cities and sub­urban areas], M.: Nauka, pp. 5-11.

Golubkova E. G. (1999), Biologicheskie osnovy izuchenija, osvoenija i ohrany zhivotnogo i rasti­tel'nogo mira, pochvennogo pokrova Vostochnoj Fenoskandii [Biological basics of study, develop­ment and protection of the animal and plant world, soil cover of East Fenoscandia]. Mater. nauchn. konf. Petrozavodsk, pp. 74 - 75.

Hryhorchuk I. D. (2016), Vykorystannya roslynnykh bioindykatoriv dlya otsinky toksychnosti hruntiv na terytoriyi m. Kam"yantsya-Podil's'koho [The use of plant bioindicators to assess soil toxicity in the city of Kamyanets-Podilsky] Biolohichni systemy [Biological systems], T. 8, vol. 2, pp. 212-218. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvchu_biol_2016_8_2_12

Hryshko V. M. (2008), Testuvannya vplyvu spoluk ftoru na roslyny [Testing the effects of fluoride compounds on plants]. Naukovyy visnyk Chernivets'koho nats.universytetu [Scientific Bulletin of Chernivtsi National University], vol. 417, pp. 315-319

Grishko V. N., Syshhikov D. V. (2012), Funkcionirovanie glutationzavisimoj antioksidantnoj sistemy i ustojchivost' rastenij pri dejstvii tjazhelyh metallov i ftora [Functioning of glutathi­one-dependent antioxidant system and plant resistance in heavy metals and fluoride], K.: Naukova dumka, 238 p.

Hrytsak L. R., Barna I. M., Kodlyuk I. M., Sel's'ka I. I., Splavins'ka Yu. T., Sukar Kh. V., Barna S. S. (2017), Bioindykatsiyni metody dlya potreb systemnoho analizu yakosti dovkillya [Bioin­ditical methods for the needs of systematic analysis of environmental quality]. Naukovi zapy­sky Ternopil's'koho natsional'noho pedahohichnoho universytetu imeni Volodymyra Hnatyuka. Seriya: Heohrafiya [Scientific notes of Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical Uni­versity. Series: Geography], № 2, pp. 153-165. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTN­PUg_2017_2_26

Hubachov O. I. (2010), Osoblyvosti vykorystannya roslyn dlya biotestuvannya gruntiv z metoyu vyznachennya rivnya ekolohichnoyi bezpeky promyslovykh terytoriy [Features of plant use for soil bioestinstation in order to determine the level of ecological safety of industrial areas]. Nauk. visnyk KUEITU. Novi tekhnolohiyi [Scientific Bulletin Kremenchuk University of Economics, Information Technology and Management. New technologies], №3 (29), pp. 164–171.

Didukh Ya. P. (2012), Osnovy bioindykatsiyi [Basics of bioindication], Kyyiv: NVP «Vydavnytst­vo «Naukova dumka» NAN Ukrayiny, 344 p.

Dzhura N. M. (2011), Mozhlyvosti vykorystannya roslynnykh test-system dlya biomonitorynhu nafto zabrudnenykh hruntiv [Opportunities to use plant test systems for bioonitoring of oil con­taminated soils]. Biolohichni studiyi [Biological studies], T. 5, № 3, рр. 181–188.

Dzhura N. M., Romanyuk O. I., Hons'or Yan, Tsvilynyuk O. M., Terek O. I. (2006), Vykorystan­nya roslyn dlya rekul'tyvatsiyi gruntiv, zabrudnenykh naftoyu i naftoproduktamy [Use of plants for soil reclamation contaminated with oil and petroleum products]. Ekolohiya ta noosferolohiya [Ecology and noospherology], T. 17, vol. 1–2, pp. 55– 60.

Domuschy S. V., Tryhub V. I. (2019), Otsinka vplyvu hospodars'koyi diyal'nosti naselennya sela Rozivka na ekolohichnyy stan gruntiv [Assessment of the impact of economic activity of the population of Rozivka village on the ecological state of soils]. Visnyk Odes'koho natsional'noho universytetu. Seriya: Heohrafichni ta heolohichni nauky [Bulletin of Odessa National University. Series: Geographical and geological sciences], T. 24, vol. 1(34), pp. 98-107.

DSTU ISO 11269-1:2004. Yakist' gruntu. Vyznachannya diyi zabrudnykiv na floru gruntu. Ch. 1. Metod vyznachennya hal'mivnoyi diyi na rist koreniv (ISO 11269-1:1993, IDT). [Chynnyy vid 2005-07-01]. K. : Derzhspozhyvstandart Ukrayiny, 2005. 14 p.

DSTU ISO 11269–2:2002. Yakist' gruntu. Vyznachannya diyi zabrudnykiv na floru gruntu. Ch. 2. Vplyv khimichnykh rechovyn na prorostannya ta rist vyshchykh roslyn (ISO 11269–2:1995, IDT). [Chynnyy vid 2004–07–01]. K.: Derzhspozhyvstandart Ukrayiny, 2004. 14 p.

Evgen'ev M. I. (1999), Test ― metody i jekologija [The test is methods and ecology]. Sorosovskij obrazovatel'nyj zhurnal [Soros Educational Journal], № 11. pp. 29 ― 34.

Egorova E. I., Belolipeckaja V. I. (2000), Biotestirovanie i bioindikacija okruzhajushhej sredy [Biotesting and bio-dictating the environment], Obninsk, 80 p.

Eremchenko O. Z., Moskvina N. V., Shestakov I. E., Shvecov A. A. (2014), Ispol'zovanie test-kul'tur dlja ocenki jekologicheskogo sostojanija gorodskih pochv [Using test crops to assess the ecological condition of urban soils]. Vestnik TGU [Tomsk State University Herald], T.19, vol. 5, pp. 1280– 1284.

Zhmur N. S. (1997), Gosudarstvennyj i proizvodstvennyj kontrol' toksichnosti vod metodami bio­testirovanija v Rossii [State and production control of water toxicity by biotesting methods in Russia], M. : Mezhdunar. dom sotrudnichestva, 117 p.

Zhuk E. A. (2004), Osobennosti raspredelenija tjazhelyh metallov v verhnem gorizonte gorodskih pochv [Features of the distribution of heavy metals in the upper horizon of urban soils]. Miner­alogichnij zhurnal [Mineralogical journal], vol. 26, № 2, pp. 61– 66.

Zaharov V. M., Klark D. M. (1995), Biotestirovanie kak integral'naja ocenka zdorov’ja sistem i otdel'nyh vidov [Biotesting as an integral assessment of healthy systems and individual species], M.: Moskva, 68 p.

Il'in V. B. (1991), Tjazhelye metally v sisteme pochva – rastenie [Heavy metals in the soil system - plant], Novosibirsk: Nauka, 51 p.

Iljushhenko V. P., Shhegol'kov V. N. (1990), Chuvstvitel'nost' Allium ― testa k prisutstviju tjazhe­lyh metallov v vodnoj brede [Allium sensitivity - test to the presence of heavy metals in aquatic delirium]. Himija i tehnologija vody [Chemistry and water technology] T. 12, № 3, pp. 275 - 278.

Kabirov R. R., Sagitova A. R., Suhanova N. V. (1997) Razrabotka i ispol'zovanie mnogokom­ponentnoj test-sistemy dlja ocenki toksichnosti pochvennogo pokrova gorodskoj territorii [The development and use of a multi-component test system to assess the toxicity of urban soil cover] Jekologija [Ecology], № 6, pp. 408-411

Kazeev K. Sh., Kolesnikov S. I., Val'kov V. F. (2003), Biologicheskaja diagnostika i indikacija pochv: metodologija i metody issledovanija [Biological diagnosis and soil indication: methodolo­gy and research methods], Rostov-na-Donu, 204 p.

Karpinskij A. (1841), Mogut li zhivye rastenija byt' ukazateljami gornyh porod i formacij, na ko­toryh oni vstrechajutsja [Can living plants be pointers of rocks and formations on which they meet]. Zhurn. sadovodstva [Journal of Gardening], № 3, pp. 67-72.

Krajnjukova A. N. (2004), Ispol'zovanie biotestirovanija pri ocenke sostojanija komponentov okruzhajushhej sredy i kontrole istochnikov ih zagrjaznenija v uslovijah Ukrainy [The use of biotesting in assessing the state of environmental components and controlling the sources of their pollution in Ukraine]. Aktual'nye problemy vodnoj toksikologii [Current water toxicology prob­lems], Borok, pp. 68-80.

Kucherenko T. V., Holovatyuk Ye. O. (2008), Vykorystannya biotestu Allium cepa L. (tsybulya zvychayna) dlya otsinyuvannya antropohennoho zabrudnennya navkolyshn'oho seredovyshcha [Using the Allium cepa L. bioest (common onion) to assess anthropogenic pollution]. Ahroekolo­hichnyy zhurnal [Agroecologist's Journal], № 4, pp. 79–83.

Majachkina N. V., Chugunova M. V. (2009), Osobennosti biotestirovanija pochv s cel'ju ih jeko­toksikologicheskoj ocenki [Features of biotesting of soils for their ecotoxicological assessment]. Vestnik Nizhegor. un-ta im. N.I. Lobachevskogo [Nizhny Novgorod University Herald], № 1, pp. 84–93.

Menning U. D., Feder U. A. (1985), Biomonitoring zagrjaznenija atmosfery s pomoshh'ju rastenij [Biomonitoring of air pollution with plants], L. : Gidropromizdat, 175 p.

Morozova O. G., Babaeva N. N., Morozov S. V., Repjah S. M. (2001), Ocenka toksichnosti vody metodom biotestirovanija [Assessment of water toxicity by biotesting]. Pochvovedenie [Soil sci­ence], №1, pp. 89 – 92.

Olivernusova L. (1991), Ocenka sostojanija okruzhajushhej sredy metodom kompleksnoj bioind­ikacii [Assessment of the environment by integrated bio-indication], M. : Nauka, 56 p.

Rejmers N. F., Jablokov A. V. (1982), Slovar' terminov i ponjatij, svjazannyh s ohranoj zhivoj prirody [Dictionary of terms and concepts related to wildlife conservation], M. : Nauka, 144 p.

Sedel'nikova L. L., Larichkina N. I., Sedel'nikova A. A. (2014), Ispol'zovanie metoda biotestiro­vanija jekologicheskogo sostojanija v gorodskoj srede [Using the method of biotesting the en­vironmental condition in urban environments]. Uchenye zapiski Tavricheskogo nacional'nogo universiteta im. V. I. Vernadskogo. Serija «Biologija, himija» [Scientists note the Taurus National University by I.V. Vernadsky. Biology, Chemistry series], T. 27 (66), № 5, pp. 154–159.

Shevchuk L. Z. (2017), Ekolohichna otsinka ta fitoremediatsiya naftozabrudnenykh hruntiv [Eco­logical assessment and phytorediation of oil-contaminated soils], Extended abstract of candidate’s thesis Dnipro, 22 p.

Jakovishina T. F. (2015), Jekotoksikologicheskaja ocenka gorodskih pochv metodom biotestiro­vanija [Ekotoxycological percentage of gorodskyh pochv by biotestation]. Universum. Himija i biologija, № 8 (16). Available at https://docs.google.com/viewer?url=http://7universum.com/pdf/ nature/8(16)/Yakovyshyna.pdf. [Accessed 22 September 2020]

Brown, K. W., Donnelly, K. C., Thomas, J. C., Davol, P., Scott, B. R. Mutagenicity of three agri­cultural soils // Sci. Total Environ. − 1985. − 41. − Р. 173-186.

Cabrera G.L., Rodriguez D.M. Genotoxicity of soil from farmland irrigated with wastewater using three plant bioassays. // Mutat Res. − 1999. − 19;426(2) − Р.211- 214.

Goggleman, W., Spitzauer, P. Mutagenicity in agricultural soils // Carcinogens and Mutagens in the Environment. − 1982 − Vol. 3− Р. 178-183.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Багдасарян А. С. Биотестирование почв техногенных зон городских территорий с исполь­зованием растительных организмов [Текст] // Дис. канд. биол. наук. – Ставрополь, 2005. – 159 с.
 2. Бардина Т. В. Изучение экотоксичности урбаноземов методами биотестирования [Текст] / Т. В. Бардина, М. В. Чугунова, В. И. Бардина // «Живые и биокосные системы». – 2013. – № 5. – Режим доступу: http://www.jbks.ru/archive/issue-5/article-8.
 3. Берестецкий О. Методы определения токсичности почв [Текст] / О. Берестецкий. – Киев: Урожай, 1971. – С. 139–243.
 4. Біоіндикація. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт студентами на­пряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансо­ване природокористування» [Текст] / А. І. Горова, А. В. Павличенко, О. О. Борисовська, В. Ю. Ґрунтова, О. В. Деменко; Д.: Національний гірничий університет, 2014. – 76 с.
 5. Біоіндикація та біотестування: навчальний посібник [Текст] / В. В. Никифоров, С. В. Дігтяр, О. В. Мазницька, Т. Ф. Козловська – Кременчук : КрНУ, 2016. – 100 с
 6. Білявський Г. О. Основи екології: Підручник.- 2-ге вид. [Текст] / Г.О. Білявський, Р. С. Фур­дуй, І. Ю. Костіков. - К.: Либідь, 2005. - 408 с.
 7. Биологические методы оценки качества объектов окружающей среды : учеб. пособие. В 2 ч. Ч. 2. Методы биотестирования [Текст] / С. М. Чеснокова, Н. В. Чугай ; Владим. гос. ун-т. – Владимир : Изд-во Владим. гос. ун-та, 2008. – 92 с.
 8. Биологический контроль окружающей среды: биоиндикация и биотестирование / под ред. О. П. Мелехова, Е. И. Сераульцева. –- М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 288 с.
 9. Бешлей З. М. Використання рослинних тест-систем для оцінки токсичності техногенно забруднених субстратів [Текст] / З. М. Бешлей, С. В. Бешлей, В. І. Баранов, О. І. Терек // Вісник Харківського національного аграрного університету. Сер. : Біологія. - 2014. - Вип. 1. - С. 97-102. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkhnau_biol_2014_1_123
 10. Бубнов А. Г. Биотестовый анализ – интегральный метод оценки качества обьектов окру­жающей среды: учебно-методчиское пособие [Текст] / А. Г. Бубнов // ГОУ ВПО Иван. гос. хим.-технол. ун-т. – Иваново, 2007. – 112 с.
 11. Валерко Р. А. Особливості біотестування антропогенно забруднених ґрунтів з метою їх еко­токсичної оцінки [Текст] / Р. А. Валерко // Вісник Харківського національного аграрного університету. Сер. : Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство. – 2013. – № 2. – С. 262-266. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkhnau_grunt_2013_2_51
 12. Вардуни Т. В. Перестройки хромосом в клетках высших растений как показатель мони­торинга мутагенов окружающей среды: автореф. канд. биол. наук [Текст] / Т. В. Вардуни Воронеж. – 1997. – 24 с.
 13. Виноградов Б. В. Биоиндикация в рамках геоэкологии [Текст] // Биоиндикация в городах и пригородных зонах: Сб. науч. трудов. – М.: Наука, 1993. – С. 5-11.
 14. Голубкова Е. Г. Биологические основы изучения, освоения и охраны животного и расти­тельного мира, почвенного покрова Восточной Феноскандии [Текст] / Е. Г. Голубкова // Ма­тер. научн. конф. – Петрозаводск. – 1999. – С. 74 - 75.
 15. Григорчук І. Д. Використання рослинних біоіндикаторів для оцінки токсичності грунтів на території м. Кам'янця-Подільського [Текст] / І. Д. Григорчук // Біологічні системи. –- 2016. –- Т. 8, Вип. 2. –- С. 212-218. –- Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvchu_ biol_2016_8_2_12
 16. Гришко В. М. Тестування впливу сполук фтору на рослини [Текст] / В. М. Гришко // Науко­вий вісник Чернівецького нац.університету. –- 2008, Вип.417. – С.315-319
 17. Гришко В. Н. Функционирование глутатионзависимой антиоксидантной системы и устой­чивость растений при действии тяжелых металлов и фтора [Текст] / В. Н. Гришко, Д. В. Сы­щиков. – К.: Наукова думка, 2012. – 238 с.
 18. Грицак Л. Р. Біоіндикаційні методи для потреб системного аналізу якості довкілля / Л. Р. Гри­цак, І. М. Барна, І. М. Кодлюк, І. І. Сельська, Ю. Т. Сплавінська, Х. В. Сукар, С. С. Барна // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володи­мира Гнатюка. Серія : Географія. –- 2017. –- № 2. – - С. 153-165. –Режим доступу: http://nbuv. gov.ua/UJRN/NZTNPUg_2017_2_26
 19. Губачов О. І. Особливості використання рослин для біотестування ґрунтів з метою визна­чення рівня екологічної безпеки промислових територій [Текст] / О. І. Губачов // Наук. Віс­ник КУЕІТУ. Нові технології. – 2010. – № 3 (29). – С. 164–171.
 20. Дідух Я. П. Основи біоіндикації [Текст] / Я. П. Дідух. – Київ: НВП «Видавництво «Наукова думка» НАН України, 2012. – 344 с.
 21. Джура Н. М. Можливості використання рослинних тест-систем для біомоніторингу нафто забруднених ґрунтів [Текст] // Біологічні студії. – 2011. – Т. 5, № 3. – С. 181–188.
 22. Джура Н. М. Використання рослин для рекультивації ґрунтів, забруднених нафтою і нафто­продуктами [Текст] / Н. М. Джура, О. І. Романюк, Ян Гонсьор, О. М. Цвілинюк, О. І. Терек // Екологія та ноосферологія. – 2006. – Т. 17, Вип. 1–2. – С. 55– 60.
 23. Домусчи С. В. Оцінка впливу господарської діяльності населення села Розівка на екологіч­ний стан ґрунтів [Текст] / С. В. Домусчи, В. І. Тригуб // Вісник Одеського національного університету. Серія: Географічні та геологічні науки. – 2019. – Т. 24, вип. 1(34). – С. 98-107.
 24. ДСТУ ISO 11269-1:2004. Якість ґрунту [Текст]. Визначання дії забрудників на флору ґрунту. Ч. 1. Метод визначення гальмівної дії на ріст коренів (ISO 11269-1:1993, IDT). [Чинний від 2005-07-01]. К. : Держспоживстандарт України, 2005. 14 с.
 25. ДСТУ ISO 11269–2:2002. Якість ґрунту [Текст]. Визначання дії забрудників на флору ґрун­ту. Ч. 2. Вплив хімічних речовин на проростання та ріст вищих рослин (ISO 11269–2:1995, IDT). [Чинний від 2004–07–01]. К.: Держспоживстандарт України, 2004. 14 с.
 26. Евгеньев М. И. Тест ― методы и экология [Текст] / М. И. Евгеньев // Соросовский образо­вательный журнал. ― 1999. ― № 11. ― С. 29 ― 34.
 27. Егорова Е. И. Биотестирование и биоиндикация окружающей среды [Текст] / Е. И. Егорова, В. И. Белолипецкая. – Обнинск, 2000. – С. 80
 28. Еремченко О. З. Использование тест-культур для оценки экологического состояния город­ских почв [Текст] / О. З. Еремченко, Н. В. Москвина, И. Е. Шестаков, А. А. // Швецов Вест­ник ТГУ. – 2014. – Т.19, Вып.5. – С. 1280– 1284.
 29. Жмур Н. С. Государственный и производственный контроль токсичности вод методами био­тестирования в России / Н. С. Жмур. – М. : Междунар. дом сотрудничества, 1997. – 117 с.
 30. Жук Е. А. Особенности распределения тяжелых металлов в верхнем горизонте городских почв / Е. А. Жук // Мiнералогiчний Журнал. 2004. Вип. 26, № 2. С. 61–66.
 31. Захаров В. М. Биотестирование как интегральная оценка здоров’я систем и отдельных ви­дов [Текст] / В. М. Захаров, Д. М. Кларк. – М.: Москва, 1995, 68 с.
 32. Ильин В. Б. Тяжелые металлы в системе почва – растение [Текст] / В. Б. Ильин. – Новоси­бирск: Наука, 1991. – 51 с.
 33. Илющенко В. П. Чувствительность Allium ― теста к присутствию тяжелых металлов в водной среде [Текст] / В. П. Илющенко, В. Н. Щегольков // Химия и технология воды. – 1990. – Т. 12. – №3. – С. 275 - 278.
 34. Кабиров Р. Р. Разработка и использование многокомпонентной тест-системы для оценки токсичности почвенного покрова городской территории [Текст] / Р. Р. Кабиров, А. Р. Сагито­ва, Н. В. Суханова // Экология. – 1997. - № 6. – С. 408-411
 35. Казеев К. Ш. Биологическая диагностика и индикация почв: методология и методы иссле­дования [Текст] / К. Ш. Казеев, С. И. Колесников, В. Ф. Вальков. – Ростов-на-Дону. – 2003. – 204 с.
 36. Карпинский А. Могут ли живые растения быть указателями горных пород и формаций, на которых они встречаются…? [Текст] / А. Карпинский // Журн. садоводства. – 1841. – № 3. – С. 67-72.
 37. Крайнюкова А. Н. Использование биотестирования при оценке состояния компонентов окружающей среды и контроле источников их загрязнения в условиях Украины [Текст] / Актуальные проблемы водной токсикологии: сб. ст /под.ред. Б. А. Флерова // Ин-т биологии внутренних вод РАН. Борок, 2004. – С. 68-80.
 38. Кучеренко Т. В. Використання біотесту Allium cepa L. (цибуля звичайна) для оцінювання антропогенного забруднення навколишнього середовища [Текст] / Т. В. Кучеренко, Є. О. Го­ловатюк // Агроекологічний журнал. – 2008. – № 4. – С. 79–83.
 39. Маячкина Н. В. Особенности биотестирования почв с целью их экотоксикологической оценки [Текст] / Н. В. Маячкина, М. В. Чугунова // Вестник Нижегор. ун-та им. Н. И. Лоба­чевского. – 2009. – № 1. – С. 84–93.
 40. Меннинг У. Д. Биомониторинг загрязнения атмосферы с помощью растений [Текст] / У. Д. Меннинг, У. А. Федер. –- Л. : Гидропромиздат, 1985. – 175с.
 41. Морозова О. Г. Оценка токсичности воды методом биотестирования [Текст] / О. Г. Морозо­ва, Н. Н. Бабаева, С. В. Морозов, С. М. Репях // Почвоведение. –- 2001. –- №1. - С. 89 – 92.
 42. Оливернусова Л. Оценка состояния окружающей среды методом комплексной биоиндика­ции [Текст] / Л. Оливернусова. –- М. : Наука. – 1991 – 56 с.
 43. Реймерс Н. Ф. Словарь терминов и понятий, связанных с охраной живой природы [Текст] / Н. Ф. Реймс, А. В. Яблоков. –- М. : Наука, 1982. –- 144с.
 44. Седельникова Л. Л. Использование метода биотестирования экологического состояния в го­родской среде [Текст] / Л. Л. Седельникова, Н. И. Ларичкина, А. А. Седельникова // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия «Биоло­гия, химия». – 2014. – Том 27 (66), №5. – С. 154–159.
 45. Шевчук Л. З. Екологічна оцінка та фіторемедіація нафтозабруднених грунтів [Текст] / Авто­реф. на здобуття наук. ступ. канд. біол. наук. –- Дніпро – 2017, – 22с.
 46. Яковишина Т. Ф. Экотоксикологическая оценка городских почв методом биотестирова­ния [Текст] / Т. Ф. Яковишина // Universum. Химия и биология. – 2015. – № 8 (16). – Ре­жим доступу: https://docs.google.com/viewer?url=http://7universum.com/pdf/nature/8(16)/ Yakovyshyna.pdf.
 47. Brown, K. W., Donnelly, K. C., Thomas, J. C., Davol, P., Scott, B. R. Mutagenicity of three agri­cultural soils // Sci. Total Environ. – 1985. 4–1. – Р. 173-186.
 48. Cabrera G.L., Rodriguez D.M. Genotoxicity of soil from farmland irrigated with wastewater using three plant bioassays. // Mutat Res. – 1999. – 19;426(2) – Р.211-214.
 49. Goggleman, W., Spitzauer, P. Mutagenicity in agricultural soils // Carcinogens and Mutagens in the Environment. – 1982. – Vol. 3. – Р. 178-183.
Copyright (c) 2020 Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.