БІОТЕСТУВАННЯ ЯК МЕТОД ДОСЛІДЖЕННЯ ТОКСИЧНОСТІ ҐРУНТІВ

Автор(и)

  • В. І. Тригуб Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
  • С. В. Домусчи Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

DOI:

https://doi.org/10.18524/2303-9914.2020.2(37).216565

Ключові слова:

біотестування, методи дослідження, забруднення, токсичність, міські ґрунти

Анотація

В статті розглянуто можливості використання біотестування як сучасного ін­формаційного методу щодо забруднення навколишнього середовища загалом та ґрунтового покриву зокрема різноманітними токсичними речовинами. Виокрем­лено періоди розвитку фітоіндикаційних досліджень. Визначено роль біологіч­них методів при дослідженні токсичності ґрунтів, особливо в умовах сучасного антропогенного навантаження. Пропонується внести методи біотестування до переліку моніторингових досліджень при оцінці забруднення об’єктів біосере­довища міських та приміських територій.

Біографії авторів

В. І. Тригуб, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

V. I. Trigub

С. В. Домусчи, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

S. V. Domuschi

Посилання

Bagdasarjan A. S. (2005), Biotestirovanie pochv tehnogennyh zon gorodskih territorij s ispol'zo­vaniem rastitel'nyh organizmov [Biotesting of soils of man-made zones of urban areas using plant organisms], Candidate’s thesis, Stavropol', 159 p.

Bardina T. V., Chugunova M. V., Bardina V. I. (2013), Izuchenie jekotoksichnosti urbanozemov metodami biotestirovanija [Study of ecotoxicity of urban environments by biotesting methods]. Zhivye i biokosnye sistemy [Live and biocosal systems] (electronic journal), № 5. Available at: http://www.jbks.ru/archive/issue-5/article-8.

Beresteckij O. (1971), Metody opredelenija toksichnosti pochv [Methods for determining soil toxicity], Kiev: Urozhaj, p. 39–243.

Horova A. I., Pavlychenko A. V., Borysovs'ka O. O., Gruntova V. Yu., Demenko O. V. (2014), Bioindykatsiya. Metodychni rekomendatsiyi do vykonannya laboratornykh robit studentamy na­pryamu pidhotovky 6.040106 «Ekolohiya, okhorona navkolyshn'oho seredovyshcha ta zbalanso­vane pryrodokorystuvannya» [Bioindication. Methodological recommendations for laboratory works by students in the direction of preparation 6.040106 «Ecology, environmental protection and balanced environmental management»], D.: Nacіonal'nij gіrnichij unіversitet, 76 p.

Nykyforov V. V., Dihtyar S. V., Maznyts'ka O. V., Kozlovs'ka T. F. Bioindykatsiya ta biotestuvan­nya: navchal'nyy posibnyk [Bioindication and Bioesting], Kremenchuk: KrNU, 100 p.

Bilyavs'kyy H. O., Furduy R. S., Kostikov I. Yu. (2005), Osnovy ekolohiyi: Pidruchnyk.- 2-he vyd. [Basics of ecology], K.: Lybid', 408 p.

Chesnokova S. M., Chugaj N. V. (2008), Biologicheskie metody ocenki kachestva obektov okru­zhajushhej sredy : ucheb. posobie. V 2 ch. Ch. 2. Metody biotestirovanija [Biological methods for assessing the quality of environmental objects], Vladim. gos. un-t. Vladimir : Izd-vo Vladim. gos. un-ta, 92 p.

Melehova O. P., Seraul'ceva E. I. (2010), Biologicheskij kontrol' okruzhajushhej sredy: bioindik­acija i biotestirovanie [Biological Control of the Environment: bioindication and biotesting], M.: Izdatel'skij centr «Akademija», 288 p.

Beshley Z. M., Beshley S. V., Baranov V. I., Terek O. I. (2014), Vykorystannya roslynnykh test-system dlya otsinky toksychnosti tekhnohenno zabrudnenykh substrativ [The use of plant test systems to assess the toxicity of man-made contaminated substrates]. Visnyk Kharkivs'koho natsional'noho ahrarnoho universytetu. Ser.: Biolohiya [Bulletin of Kharkiv National Agrarian University. Series: Biology] (electronic journal), vol. 1, pp. 97-102. Available at: http://nbuv.gov. ua/UJRN/Vkhnau_biol_2014_1_123.

Bubnov A. G. (2007), Biotestovyj analiz – integral'nyj metod ocenki kachestva ob'ektov okruzha­jushhej sredy: uchebno-metodchiskoe posobie [Biotest analysis is an integral method of assessing the quality of environmental objects], GOU VPO Ivan. Gos. Him.-tehnol. un-t. Ivanovo, 112 p.

Valerko R. A. (2013), Osoblyvosti biotestuvannya antropohenno zabrudnenykh gruntiv z metoyu yikh ekotoksychnoyi otsinky [Features of bioesting anthropogenically contaminated soils for their ecotoxic assessment]. Visnyk Kharkivs'koho natsional'noho ahrarnoho universytetu. Ser.: Hruntoznavstvo, ahrokhimiya, zemlerobstvo, lisove hospodarstvo [Bulletin of Kharkiv National Agrarian University. Series: Soil science, agrochemicals, agriculture, forestry.], № 2, pp. 262-266. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkhnau_grunt_2013_2_51

Varduni T. V. (1997), Perestrojki hromosom v kletkah vysshih rastenij kak pokazatel' monitoringa mutagenov okruzhajushhej sredy [Restructuring of chromosomes in the cells of higher plants as an indicator of monitoring of environmental mutagen], Extended abstract of candidate’s thesis, Voronezh, 24 p.

Vinogradov B. V. (1993), Bioindikacija v ramkah geojekologii [Bioindication within geoecology]. Bioindikacija v gorodah i prigorodnyh zonah: Sb. nauch. Trudov [Bioindication in cities and sub­urban areas], M.: Nauka, pp. 5-11.

Golubkova E. G. (1999), Biologicheskie osnovy izuchenija, osvoenija i ohrany zhivotnogo i rasti­tel'nogo mira, pochvennogo pokrova Vostochnoj Fenoskandii [Biological basics of study, develop­ment and protection of the animal and plant world, soil cover of East Fenoscandia]. Mater. nauchn. konf. Petrozavodsk, pp. 74 - 75.

Hryhorchuk I. D. (2016), Vykorystannya roslynnykh bioindykatoriv dlya otsinky toksychnosti hruntiv na terytoriyi m. Kam"yantsya-Podil's'koho [The use of plant bioindicators to assess soil toxicity in the city of Kamyanets-Podilsky] Biolohichni systemy [Biological systems], T. 8, vol. 2, pp. 212-218. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvchu_biol_2016_8_2_12

Hryshko V. M. (2008), Testuvannya vplyvu spoluk ftoru na roslyny [Testing the effects of fluoride compounds on plants]. Naukovyy visnyk Chernivets'koho nats.universytetu [Scientific Bulletin of Chernivtsi National University], vol. 417, pp. 315-319

Grishko V. N., Syshhikov D. V. (2012), Funkcionirovanie glutationzavisimoj antioksidantnoj sistemy i ustojchivost' rastenij pri dejstvii tjazhelyh metallov i ftora [Functioning of glutathi­one-dependent antioxidant system and plant resistance in heavy metals and fluoride], K.: Naukova dumka, 238 p.

Hrytsak L. R., Barna I. M., Kodlyuk I. M., Sel's'ka I. I., Splavins'ka Yu. T., Sukar Kh. V., Barna S. S. (2017), Bioindykatsiyni metody dlya potreb systemnoho analizu yakosti dovkillya [Bioin­ditical methods for the needs of systematic analysis of environmental quality]. Naukovi zapy­sky Ternopil's'koho natsional'noho pedahohichnoho universytetu imeni Volodymyra Hnatyuka. Seriya: Heohrafiya [Scientific notes of Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical Uni­versity. Series: Geography], № 2, pp. 153-165. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTN­PUg_2017_2_26

Hubachov O. I. (2010), Osoblyvosti vykorystannya roslyn dlya biotestuvannya gruntiv z metoyu vyznachennya rivnya ekolohichnoyi bezpeky promyslovykh terytoriy [Features of plant use for soil bioestinstation in order to determine the level of ecological safety of industrial areas]. Nauk. visnyk KUEITU. Novi tekhnolohiyi [Scientific Bulletin Kremenchuk University of Economics, Information Technology and Management. New technologies], №3 (29), pp. 164–171.

Didukh Ya. P. (2012), Osnovy bioindykatsiyi [Basics of bioindication], Kyyiv: NVP «Vydavnytst­vo «Naukova dumka» NAN Ukrayiny, 344 p.

Dzhura N. M. (2011), Mozhlyvosti vykorystannya roslynnykh test-system dlya biomonitorynhu nafto zabrudnenykh hruntiv [Opportunities to use plant test systems for bioonitoring of oil con­taminated soils]. Biolohichni studiyi [Biological studies], T. 5, № 3, рр. 181–188.

Dzhura N. M., Romanyuk O. I., Hons'or Yan, Tsvilynyuk O. M., Terek O. I. (2006), Vykorystan­nya roslyn dlya rekul'tyvatsiyi gruntiv, zabrudnenykh naftoyu i naftoproduktamy [Use of plants for soil reclamation contaminated with oil and petroleum products]. Ekolohiya ta noosferolohiya [Ecology and noospherology], T. 17, vol. 1–2, pp. 55– 60.

Domuschy S. V., Tryhub V. I. (2019), Otsinka vplyvu hospodars'koyi diyal'nosti naselennya sela Rozivka na ekolohichnyy stan gruntiv [Assessment of the impact of economic activity of the population of Rozivka village on the ecological state of soils]. Visnyk Odes'koho natsional'noho universytetu. Seriya: Heohrafichni ta heolohichni nauky [Bulletin of Odessa National University. Series: Geographical and geological sciences], T. 24, vol. 1(34), pp. 98-107.

DSTU ISO 11269-1:2004. Yakist' gruntu. Vyznachannya diyi zabrudnykiv na floru gruntu. Ch. 1. Metod vyznachennya hal'mivnoyi diyi na rist koreniv (ISO 11269-1:1993, IDT). [Chynnyy vid 2005-07-01]. K. : Derzhspozhyvstandart Ukrayiny, 2005. 14 p.

DSTU ISO 11269–2:2002. Yakist' gruntu. Vyznachannya diyi zabrudnykiv na floru gruntu. Ch. 2. Vplyv khimichnykh rechovyn na prorostannya ta rist vyshchykh roslyn (ISO 11269–2:1995, IDT). [Chynnyy vid 2004–07–01]. K.: Derzhspozhyvstandart Ukrayiny, 2004. 14 p.

Evgen'ev M. I. (1999), Test ― metody i jekologija [The test is methods and ecology]. Sorosovskij obrazovatel'nyj zhurnal [Soros Educational Journal], № 11. pp. 29 ― 34.

Egorova E. I., Belolipeckaja V. I. (2000), Biotestirovanie i bioindikacija okruzhajushhej sredy [Biotesting and bio-dictating the environment], Obninsk, 80 p.

Eremchenko O. Z., Moskvina N. V., Shestakov I. E., Shvecov A. A. (2014), Ispol'zovanie test-kul'tur dlja ocenki jekologicheskogo sostojanija gorodskih pochv [Using test crops to assess the ecological condition of urban soils]. Vestnik TGU [Tomsk State University Herald], T.19, vol. 5, pp. 1280– 1284.

Zhmur N. S. (1997), Gosudarstvennyj i proizvodstvennyj kontrol' toksichnosti vod metodami bio­testirovanija v Rossii [State and production control of water toxicity by biotesting methods in Russia], M. : Mezhdunar. dom sotrudnichestva, 117 p.

Zhuk E. A. (2004), Osobennosti raspredelenija tjazhelyh metallov v verhnem gorizonte gorodskih pochv [Features of the distribution of heavy metals in the upper horizon of urban soils]. Miner­alogichnij zhurnal [Mineralogical journal], vol. 26, № 2, pp. 61– 66.

Zaharov V. M., Klark D. M. (1995), Biotestirovanie kak integral'naja ocenka zdorov’ja sistem i otdel'nyh vidov [Biotesting as an integral assessment of healthy systems and individual species], M.: Moskva, 68 p.

Il'in V. B. (1991), Tjazhelye metally v sisteme pochva – rastenie [Heavy metals in the soil system - plant], Novosibirsk: Nauka, 51 p.

Iljushhenko V. P., Shhegol'kov V. N. (1990), Chuvstvitel'nost' Allium ― testa k prisutstviju tjazhe­lyh metallov v vodnoj brede [Allium sensitivity - test to the presence of heavy metals in aquatic delirium]. Himija i tehnologija vody [Chemistry and water technology] T. 12, № 3, pp. 275 - 278.

Kabirov R. R., Sagitova A. R., Suhanova N. V. (1997) Razrabotka i ispol'zovanie mnogokom­ponentnoj test-sistemy dlja ocenki toksichnosti pochvennogo pokrova gorodskoj territorii [The development and use of a multi-component test system to assess the toxicity of urban soil cover] Jekologija [Ecology], № 6, pp. 408-411

Kazeev K. Sh., Kolesnikov S. I., Val'kov V. F. (2003), Biologicheskaja diagnostika i indikacija pochv: metodologija i metody issledovanija [Biological diagnosis and soil indication: methodolo­gy and research methods], Rostov-na-Donu, 204 p.

Karpinskij A. (1841), Mogut li zhivye rastenija byt' ukazateljami gornyh porod i formacij, na ko­toryh oni vstrechajutsja [Can living plants be pointers of rocks and formations on which they meet]. Zhurn. sadovodstva [Journal of Gardening], № 3, pp. 67-72.

Krajnjukova A. N. (2004), Ispol'zovanie biotestirovanija pri ocenke sostojanija komponentov okruzhajushhej sredy i kontrole istochnikov ih zagrjaznenija v uslovijah Ukrainy [The use of biotesting in assessing the state of environmental components and controlling the sources of their pollution in Ukraine]. Aktual'nye problemy vodnoj toksikologii [Current water toxicology prob­lems], Borok, pp. 68-80.

Kucherenko T. V., Holovatyuk Ye. O. (2008), Vykorystannya biotestu Allium cepa L. (tsybulya zvychayna) dlya otsinyuvannya antropohennoho zabrudnennya navkolyshn'oho seredovyshcha [Using the Allium cepa L. bioest (common onion) to assess anthropogenic pollution]. Ahroekolo­hichnyy zhurnal [Agroecologist's Journal], № 4, pp. 79–83.

Majachkina N. V., Chugunova M. V. (2009), Osobennosti biotestirovanija pochv s cel'ju ih jeko­toksikologicheskoj ocenki [Features of biotesting of soils for their ecotoxicological assessment]. Vestnik Nizhegor. un-ta im. N.I. Lobachevskogo [Nizhny Novgorod University Herald], № 1, pp. 84–93.

Menning U. D., Feder U. A. (1985), Biomonitoring zagrjaznenija atmosfery s pomoshh'ju rastenij [Biomonitoring of air pollution with plants], L. : Gidropromizdat, 175 p.

Morozova O. G., Babaeva N. N., Morozov S. V., Repjah S. M. (2001), Ocenka toksichnosti vody metodom biotestirovanija [Assessment of water toxicity by biotesting]. Pochvovedenie [Soil sci­ence], №1, pp. 89 – 92.

Olivernusova L. (1991), Ocenka sostojanija okruzhajushhej sredy metodom kompleksnoj bioind­ikacii [Assessment of the environment by integrated bio-indication], M. : Nauka, 56 p.

Rejmers N. F., Jablokov A. V. (1982), Slovar' terminov i ponjatij, svjazannyh s ohranoj zhivoj prirody [Dictionary of terms and concepts related to wildlife conservation], M. : Nauka, 144 p.

Sedel'nikova L. L., Larichkina N. I., Sedel'nikova A. A. (2014), Ispol'zovanie metoda biotestiro­vanija jekologicheskogo sostojanija v gorodskoj srede [Using the method of biotesting the en­vironmental condition in urban environments]. Uchenye zapiski Tavricheskogo nacional'nogo universiteta im. V. I. Vernadskogo. Serija «Biologija, himija» [Scientists note the Taurus National University by I.V. Vernadsky. Biology, Chemistry series], T. 27 (66), № 5, pp. 154–159.

Shevchuk L. Z. (2017), Ekolohichna otsinka ta fitoremediatsiya naftozabrudnenykh hruntiv [Eco­logical assessment and phytorediation of oil-contaminated soils], Extended abstract of candidate’s thesis Dnipro, 22 p.

Jakovishina T. F. (2015), Jekotoksikologicheskaja ocenka gorodskih pochv metodom biotestiro­vanija [Ekotoxycological percentage of gorodskyh pochv by biotestation]. Universum. Himija i biologija, № 8 (16). Available at https://docs.google.com/viewer?url=http://7universum.com/pdf/ nature/8(16)/Yakovyshyna.pdf. [Accessed 22 September 2020]

Brown, K. W., Donnelly, K. C., Thomas, J. C., Davol, P., Scott, B. R. Mutagenicity of three agri­cultural soils // Sci. Total Environ. − 1985. − 41. − Р. 173-186.

Cabrera G.L., Rodriguez D.M. Genotoxicity of soil from farmland irrigated with wastewater using three plant bioassays. // Mutat Res. − 1999. − 19;426(2) − Р.211- 214.

Goggleman, W., Spitzauer, P. Mutagenicity in agricultural soils // Carcinogens and Mutagens in the Environment. − 1982 − Vol. 3− Р. 178-183.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-15

Номер

Розділ

ҐРУНТОЗНАВСТВО ТА ГЕОГРАФІЯ ҐРУНТІВ