DOI: https://doi.org/10.18524/2303-9914.2020.2(37).216563

ІСНУЮЧЕ ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ЗОНУВАННЯ ОСТРОВА ЗМІЇНИЙ І ПРИЛЕГЛОЇ АКВАТОРІЇ ТА ЙОГО УДОСКОНАЛЕННЯ

І. В. Леонідова, А. О. Буяновський, О. О. Ожован

Анотація


В статті проаналізовано існуюче функціональне зонування о. Зміїний та виявле­но ряд недоліків в його зонуванні. Запропоновано удосконалений варіант функ­ціонального зонування острова та його акваторії. Виділено і схарактеризовано чотири функціональні зони: заповідна зона суходолу, заповідна зона акваторії моря, зона регульованої рекреації, господарська зона.Обґрунтовано стратегію заходів щодо збереження унікального степового ландшафту острова. Пропону­ється переглянути природоохоронний статус острова шляхом віднесення його до ландшафтного заказника, природного парку чи навіть заповідника.


Ключові слова


острів Зміїний; функціональне зонування; загальнозоологічний заказник; ґрунтово-рослинний покрив; охорона ґрунтів і ландшафту

Повний текст:

PDF

Посилання


Bilanchyn, Ya. M., Buyanovskiy, A. O. (2014), Ocinka stanu g`runtiv i g`runtovogo pokry`vu ostrova Zmiyiny`j [Soils and soil cover of Zmiiny island: assessment of conditions], Geopolitics and geodinamica of regions, Vol.10 (1), рр. 365-370.

Brusak, V., Maydanskiy, M. (2013), Funkcional`ne zonuvannya nacional`ny`x pry`rodny`x ta regional`ny`x landshaftny`x parkiv Karpats`kogo regionu: suchasny`j stan, metody` i metodologiya realizaciyi [The functional zoning of Carpathian region national nature parks and regional landscape parks: the current condition, methods and methodology of realization], Herald of Lviv National University. Series: Geographical sciences, Vol. 41, pp. 17-23.

Leonidova, I. V., Bilanchyn, Ya. M. (2017), Geografo-genety`chni osobly`vosti g`runtotvorennya na ostrovi Zmiyiny`j: monografiya [ Geographic and genetic peculiarities of soil formation on Zmiiny island], Odesa: Odesa National University, 198 p.

Nikolaenko, D. V., Samoilova, T. S., Moldovanov, I. M. (2008), Funktsionalnoe zonirovanie ostrova Zmeinyy i ego akvatorii. Teoreticheskie problemy i prakticheskie zadachi [Functional zoning of Zmiiny island and its waters. Theoretical problems and practical problems], Urban planning and spatial planning, Vol. 29, pp. 207-214.

Smyntyna, V. O., Medinets, V. I., Gazyetov, Ye. I. [et. al.] (2008), Ostriv Zmiyiny`j. Abioty`chni xaraktery`sty`ky`: monografiya [Zmiiny island. Abiotic Characteristics: monograph], Odesa: Astroprint, 172 p.

Smyntyna, V. O., Ivanytsia, V. O., Gudzenko, T. V. [et. al.] (2008), Ostriv Zmiyiny`j. Rosly`nny`j i tvary`nny`j svit : monografiya [Zmiiny island. Flora and fauna: monograph], Odesa: Astroprint, 182 p.

Pozaceniuk, K. A. (2009), Ostriv Zmiyiny`j ta shel`f: prostorovo-chasova dy`namika geoekologichnogo stanu: Monografiya [Zmiiny island and shelf island: spatio-temporal dynamics of geo-ecological status], Simferopol, 424 p.

Pashchenko, V. M. (2008), Ostriv Zmiyiny`j. Pry`roda, meshkanci, zemleustrij: Monografiya [Zmiiny island. Nature, inhabitants, land management: Monograph], Kiev: NDIGK, 140 р.

"ZakonUkrayiny` Pro pry`rodno-zapovidny`j fond Ukrayiny`" ["А law of Ukraine is On the Nature Reserve Fund of Ukraine"], Vidomosti Verxovnoyi Rady` (VVR), 1992, № 34, 502 p. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-12#n232. [Accessed 21 September 2020]

Tkachenko, V. S., Didukh, Ya. P., Korotchenko, I. A. (2010), Rosly`nnist` ostrova Zmiyiny`j [Vegetation of Zmiiny island], Ukr. Botan. Journ, Vol. 67, No.2, рр. 172-186.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 

  1. Біланчин Я. М. Оцінка стану ґрунтів і ґрунтового покриву острова Зміїний [Текст] / Я. М. Бі­ланчин, А. О. Буяновський // Геополитика и экогеодинамика регионов. – 2014. – Т. 10. – Вып. 1. – С. 365-370.
  2. Брусак В. Функціональне зонування національних природних та регіональних ландшаф­тних парків Карпатського регіону: сучасний стан, методи і методологія реалізації [Текст] / В. Брусак, М. Майданський // Вісн. Львів. нац. ун-ту. Сер. географ.науки. – 2013. – Вип. 41. – С. 50-69.
  3. Леонідова І. В. Географо-генетичні особливості ґрунтотворення на острові Зміїний: моно­графія [Текст] / І. В. Леонідова, Я. М. Біланчин (наук. ред.). – Одеса: Одеський національ­ний університет імені І.І. Мечникова, 2017. – 198 с.
  4. Николаенко Д. В. Функциональное зонирование острова Змеиный и его акватории. Теоре­тические проблемы и практические задачи [Текст] / Д. В. Николаенко, Т. С. Самойлова, И. М. Молдованов // Містобудування та територіальне планування. – Вип. 29. – К. : КНУБА, 2008. –С. 207-214.
  5. Острів Зміїний. Абіотичні характеристики: монографія [Текст] / В. А. Сминтина, В. І. Меді­нець, Є. І. Газєтов [та ін.] ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса : Астропринт, 2008. – XII, 172 с., [14] арк. іл.
  6. Острів Зміїний. Рослинний і тваринний світ : монографія [Текст] / В. А. Сминтина, В. О. Іва­ниця, Т. В. Гудзенко [та ін.]; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса : Астропринт, 2008. – X, 182 с., [38] арк. іл.
  7. Острів Зміїний та шельф: просторово-часова динаміка геоекологічного стану: монографія [Текст] / наук. ред. К. А. Позаченюк. – Сімферополь : Бізнес-Інформ, 2009. - 424 с.
  8. Пащенко В. М. Острів Зміїний. Природа, мешканці, землеустрій : Монографія [Текст] / В. М. Пащенко. – К. : НДІГК, 2008. – 140 с. : 307 іл.
  9. Закон України Про природно-заповідний фонд України [Текст] / Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992, № 34, 502 c. – Режим доступу до закону: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/2456-12#n232.
  10. Ткаченко В. С. Рослинність острова Зміїний [Текст] / В. С. Ткаченко, Я. П. Дідух, І. А. Ко­ротченко // Укр. ботан. журн. – 2010. – Т. 67. – №2. – С. 172-186.
Copyright (c) 2020 Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.