DOI: https://doi.org/10.18524/2303-9914.2020.2(37).216562

ПРО ЛІТОДИНАМІЧНІ ПРОЦЕСИ УЗДОВЖ ФЙОРДОВОГО КОЛЬСЬКОГО УЗБЕРЕЖЖЯ БАРЕНЦЕВОГО МОРЯ

Ю. Д. Шуйський, Г. В. Вихованець

Анотація


В статті викладаються провідні закономіності розвитку літодинамічних проце­сів уздовж північного (фйордового) берега Кольського півострова на узбережжі Баренцевого моря. Навіть неозброєнним оком тут можна бачити суттєві відміни наносних форм прибережно-морського рельєфу, а відтак – незвичність всього літодинамічного процесу в береговій зоні. На жаль, ці відміни дуже мало вивче­ні як в країнах Азії, так і в країніх Європи, а в українській географічній та геоло­гічній літературі вони майже невідомі. Тому для кращій обізнаності українських фахівців з питаннями прибережно-морських процесів взагалі ми взяли участь в міжнародній польовій експедиції за участю Фінляндії, Естонії, Туреччини, Куби та інших країн.

Особливостями розвитку літодинамічних процесів уздовж північного берега Кольського півострова є: а) географічне становище в межах особливої природ­ної системи на півночі Європи; б) широке розповсюдження древніх скельних гірських порід на фланговій частині Балтійського щита, де берегова лінія за­клалася на субширотній розколині, і виник незвично крутий підводний схил; в) незважаючи на крутий підводний схил і суворий хвильовий режим, наявність суттєвих припливів, процеси абразії є послабленими, з вкрай невеликим ски­данням наносів у берегову зону моря; г) підвищеною є інтенсивність фізичного вивітрювання скельних гірських порід, а велика величина поверхневого стоку води веде до провідного джерела наносів алювіального, а не абразійного, як можна було б чекати. Берегова лінія звивиста, фйордові затоки вдаються до 20- 25 км углиб суходолу. Тому нема достатніх умов для розвитку вздовжберегових потоків наносів і широкого горизонтільного обміну наносами між суміжними ділянками. Домінування абразійно-денудаційних процесів посилює загальний дефіцит наносів у вузькій береговій зоні. До того ж виявилося нереальним нако­пичення прибережно-морських відкладів на всій довжині зовнішнього контуру берегу. Активний вплив сильних вітрових хвиль, припливів, синоптичних коли­вань рівня моря, надмірно крутий підводний схил ведутьдо того, що провідна маса відсепарованих крупних фракцій скидається униз по схилу під впливом прискорення вільного падіння та негативних хвильових імпульсів. Тому у ви­вчених фйордах Кольського півострова найважливими й найбільш типовими лі­тодинамічними властивостями є короткі горизонтальні міграції алювіальних на­носів та їх накопичення у вигляді невеликих піщаних терас у вершинах фйордів. Ці утворення досягаються дією вітрових хвиль, відчувають переробку рельєфу, суттєвий вплив затирання часток наносів, а під час льодоставу – винос кригами у відкрите море.


Ключові слова


Баренцево море; берег; річкове гирло; піщана тераса; естуарій; вітрові хвилі; припливи; берегові дюни

Повний текст:

PDF

Посилання


Булавина А.С. Источники антропогенной нагрузки на прибрежные воды Баренцева моря [Текст] // Арктические берега: путь к устойчивости / Отв. ред. Е.А. Румянцева. – Мурманск: Изд-во МАГУ, 2018. – С. 282 – 285.

Выхованец Г.В. Эоловый процесс на морском берегу. [Текст] – Одесса: Астропринт, 2003. – 368 с.

Выхованец Г.В. Основные положения теории эолового морфогенеза на морском берегу [Текст] // Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки. – 2004. – Т. 9. – Вип. 4. – С. 129 – 144.

Зенкович В.П. Наблюдения над морской абразией и физическим выветриванием на Мур­манском берегу [Текст] // Ученые записки МГУ. География. – 1937. – № 16. – С. 113 – 142.

Зенкович В.П. Промысловые карты грунтов губ Княжьей, Вороньей и Белой [Мапи]// Труды ВНИРО. – 1938. – Том 5. – С. 32 – 43.

Зенкович В.П. Основы учения о развитии морских берегов [Текст]. – Москва: Изд-во АН СССР, 1962. – 710 с.

Ившин В.А., Корсаков А.Л., Анциферов М.Ю. Особенности сезонной динамики параме­тров вод в восточном рукаве губы Ура, Баренцево море [Текст] // Арктические берега: путь к устойчивости / Отв. ред. Е.А. Румянцева. – Мурманск: Изд-во МАГУ, 2018. – С. 231 – 235.

Каплин П.А. Фиордовые побережья Советского Союза [Текст]. – Москва: Изд-во АН СССР, 1962. – 190 с.

Лаппо С.Д. Природные ледовые районы окраинных арктических морей / [Текст] / Вопросы географии. – 1970. - № 84. – С. 233-242.

Лукьянова С.А., Соловьева Г.Д. Абразионная опасность на Арктическом побережье России [Текст] // берега: путь к устойчивости / Отв. ред. Е.А. Румянцева. – Мурманск: Изд-во Ар­ктические МАГУ, 2018. – С. 246 – 250.

Мурманская область: общегеографическая карта / Масштаб 1:500000; 1:200000 [Мапи]. – Санкт-Петербург: ООО АРТ-АТЛАС, 2017. – 7 с.

Научно-прикладной справочник по климату СССР. Выпуск 2: Мурманская область [Текст].- Л.: Гидрометеоиздат, 1988. – 314 с.

Панов Д.Г. Геоморфологический обзор побережий Баренцева моря [Текст] // Известия Все­союзн. Географич. общества. – 1937. – Т. 69. – № 6. – С. 522 – 534.

Полканов А.А. Геологический очерк Кольского полуострова [Текст] // Труды Арктического института. – 1936. – Том 53. – С. 85 -108.

Репкина Т.Ю. Морфолитодинамика побережья и шельфа юго-восточной части Баренцева моря [Текст] // Автореф. дис. на соиск. ученой степени кандидата географических наук. – М.: МГУ им. М.В.Ломоносова, 2005. – 24 с.

Рухин Л.Б. Основы литологии (учение об осадочных породах) [Текст]. - Ленинград: Недра, 1969. - 704 с.

Тарасов Г.А. Осадконакопление на шельфе южной части Баренцева моря [Текст] // Авто­реф. дисс. на соиск. ученой степени кандидата геол.-мин. наук. – Москва: ГИН АН СССР, 1982. – 16 с.

Шуйский Ю.Д. Проблемы исследования наносов в береговой зоне морей [Текст]. – Ленин­град: Гидрометеоиздат, 1986. – 240 с.

Шуйский Ю.Д., Выхованец Г.В., Гогоберидзе Г.Г. Особенности прибрежно-морских акку­мулятивных форм рельефа на Кольском побережье Баренцева моря [Текст] // Известия Рус­ского Географического общества. – 2020. – Том 152. – № 2. – С. 31 – 42.

Aunan, K., Romstad, B. Strong Coasts and Vulnerable Communities: Potential Implications of Accelerated Sea-Level Rise for Norway [Текст] // Journal of Coastal Research. – 2008. – Vol. 242. – № 2. – P. 403 – 409.

Doody, J.P. Sand dunes inventory of Europe [Текст]. – Peterborogh: JNCC Publ. Co., 1991. – 81 p.

Horikawa K. Nearshore Dynamics and Coastal Processes [Текст]. - Tokyo: University of Tokyo Рress, 1988. – 522 p.

Rapp, A., Nyberg, R. Mass movements, nivation processes and climatic fluctuations in northern Scandinavian mountains [Текст] // Norsk Geografisk Tidsskrift. – 1988. – Vol. 42. – № 4. – P. 245 – 254.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 

 1. Bulavina, A. S. (2018), Istochniki antropogennoj nagruzki na pribrezhnye vody Barenceva morya [Sources of anthropogenic pressure on the coastal waters of the Barents Sea], Arkticheskie berega: put' k ustojchivosti, Murmansk: Izd-vo MAGU, pp. 282 – 285 (in Russion).
 2. Vykhovanec, G. V. (2003), E'olovyj process na morskom beregu [Aeolian process on the sea­shore], Odessa: Astroprint, 368 p. (in Russion).
 3. Vykhovanec, G. V. (2004), Osnovnye polozheniya teorii e'olovogo morfogeneza na morskom beregu [The main provisions of the theory of aeolian morphogenesis on the seashore], Vіsnik Odes'kogo nacіonal'nogo unіversitetu. Geografіchnі ta geologіchnі nauki, Vol. 9. ( 4), pp. 129 – 144 (in Ukrainian).
 4. Zenkovich, V. P. (1937), Nablyudeniya nad morskoj abraziej i fizicheskim vyvetrivaniem na Mur­manskom beregu [Observations of marine abrasion and physical weathering on the Murmansk coast], Uchenye zapiski MGU. Geografiya, № 16, pp. 113 – 142 (in Russion).
 5. Zenkovich V. P. (1938), Promyslovye karty gruntov gub Knyazh'ej, Voron'ej i Beloj [Commercial maps of soils of the Knyazhya, Voronya and Belaya lips ], Trudy VNIRO, Vol 5, pp. 32 – 43 (in Russion).
 6. Zenkovich, V. P. (1962), Osnovy ucheniya o razvitii morskix beregov [Fundamentals of the doc­trine of the development of sea coasts], Moskva: Izd-vo AN SSSR, 710 p. (in Russion).
 7. Ivshin, V. A., Korsakov, A. L., Anciferov, M. Yu. (2018), Osobennosti sezonnoj dinamiki para­metrov vod v vostochnom rukave guby Ura, Barencevo more [Features of the seasonal dynamics of water parameters in the eastern branch of the Ura Bay, the Barents Sea], Arkticheskie berega: put' k ustojchivosti, Murmansk: Izd-vo MAGU, pp. 231 – 235 (in Russion).
 8. Kaplin, P. A. (1962), Fiordovye poberezh'ya Sovetskogo Soyuza [Fiord coasts of the Soviet Union], Moskva: Izd-vo AN SSSR, 190 p. (in Russion).
 9. Lappo, S. D. (1970), Prirodnye ledovye rajony okrainnyx arkticheskix morej [Natural ice regions of the Arctic marginal seas], Voprosy geografi, № 84, pp. 233-242 (in Russion).
 10. Luk'yanova, S. A., Solov'eva, G. D. (2018), Abrazionnaya opasnost' na Arkticheskom poberezh'e Rossii [Abrasion hazard on the Russian Arctic coast], Arkticheskie berega: put' k , Murmansk: Izd-vo MAGU, pp. 246 – 250 (in Finnish).
 11. Murmanskaya oblast': obshhegeograficheskaya karta / Masshtab 1:500000; 1:200000 (2017), [Murmansk region: general geographic map / Scale 1: 500000], Sankt-Peterburg: OOO ART-AT­LAS, 7 p. (in Russion).
 12. Nauchno-prikladnoj spravochnik po klimatu SSSR (1988), [Scientific and applied reference book on the climate of the USSR: Murmansk region], Issue 2, L.: Gidrometeoizdat, 314 pp. (in Rus­sion).
 13. Panov, D. G. (1937), Geomorfologicheskij obzor poberezhij Barenceva morya [Geomorphologi­cal survey of the Barents Sea coasts], Izvestiya Vsesoyuzn. Geografich. obshhestva, Vol. 69, № 6, pp. 522 – 534 (in Russion).
 14. Polkanov, A. A. Geologicheskij ocherk Kol'skogo poluostrova [Geological outline of the Kola Peninsula], Trudy Arkticheskogo instituta, Vol. 53. (in Russion).
 15. Repkina, T. Yu. (2005), Morfolitodinamika poberezh'ya i shel'fa yugo-vostochnoj chasti Barence­va morya [Morpholitodynamics of the coast and shelf of the southeastern part of the Barents Sea], Extended abstract of candidate`s thesis, Moscow: MGU im. M.V. Lomonosova, 24 з. (in Russion).
 16. Ruxin, L. B. (1969), Osnovy litologii (Uchenie ob osadochnyx porodax) [Basics of lithology (the doctrine of sedimentary rocks], Leningrad: Nedra, 704 p. (in Russion).
 17. Tarasov, G. A. (1982), Osadkonakoplenie na shel'fe yuzhnoj chasti Barenceva morya [Sedimenta­tion on the shelf of the southern part of the Barents Sea], Extended abstract of candidate`s thesis, Moscow.: GIN AN SSSR, 16 p. (in Russion).
 18. Shuisky, Yu. D. (1986), Problemy issledovaniya nanosov v beregovoj zone morej [Problems of sediment research in the coastal zone of the seas], Leningrad: Gidrometeoizdat, 240 p. (in Rus­sian).
 19. Shuisky, Yu. D., Vykhovanec, G. V., , Gogoberidze G. G., (2020), Osobennosti pribrezhno-mor­skih akkumulativnyh form reliefa na Koliskom poberezhiya Barentseva morya [Features of coast­al-marine accumulative landforms on the Kola coast of the Barents Sea], Izvestiya Russkogo Geograficheskogo obshchestva, Vol. 152 (2), pp. 31 – 42 (in Russian).
 20. Aunan, K., Romstad, B. Strong (2008), Coasts and Vulnerable Communities: Potential Impli­cations of Accelerated Sea-Level Rise for Norway. Journal of Coastal Research, Vol. 242, № 2, pp. 403 – 409.
 21. Doody, J. P. (1991), Sand dunes inventory of Europe. Peterborogh: JNCC Publ. Co., 81 p.
 22. Horikawa K. (1988), Nearshore Dynamics and Coastal Processes. Tokyo: University of Tokyo Press, 522 p.
 23. Rapp, A., Nyberg, R. (1988), Mass movements, nivation processes and climatic fluctuations in northern Scandinavian mountains. Norsk Geografisk Tidsskrift. Vol. 42, № 4, pp. 245 – 254 (in Norvegian).
Copyright (c) 2020 Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.