DOI: https://doi.org/10.18524/2303-9914.2020.2(37).216558

СУЧАСНИЙИ СТАН БАСЕЙНУ РІЧКИ ЗАХІДНИЙ БУГ У МЕЖАХ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

М. М. Мельнійчук, В. В. Горбач

Анотація


В умовах значного антропогенного навантаження досить важливим є вивчення гідрологічних об’єктів з урахуванням природних та штучних чинників їхнього формування. Це дозволяє визначити вплив діяльності людини на функціону­вання та динаміку аквальних природних комплексів, розробити заходи їх збере­ження та відновлення. Стаття присвячена дослідженню річкової сітки Західного Бугу у межах Волинської області. Розглянуто особливості формування гідро­графічної мережі Західного Бугу на досліджуваній території, вивчено основні водні артерії сітки. Проаналізовано природні умови басейну та їхній вплив на гідрологічні та гідрохімічні характеристики річок. Виявлено вплив господар­ської діяльності людини на екологічний стан досліджуваних водотоків та їхніх долин у часовому зрізі, вивчено основні сучасні стаціонарні джерела забруд­нення поверхневих вод басейну Західного Бугу. Розраховано індекс забруднен­ня річок мережі, що дає можливість оцінити придатність поверхневих вод для використання у різних потребах господарства та населення регіону. Окрім того, здійснено комплексну екологічну оцінку якості вод найбільших річок басейну за показниками їхнього фізико-хімічного та хімічного складу протягом останніх п’яти років.


Ключові слова


річкова сітка; природні умови; осушувальні системи; стічні води; забруднення вод; гранично допустимі концентрації; індекс забруднення вод; узагальнений екологічний індекс; клас якості

Повний текст:

PDF

Посилання


Zuzuk, F. V. (1991), Atlas Volyns'koyi oblasti, [Atlas of the Volyn region], Moscow: Komitet heo­deziyi i kartohrafiyi SRSR, 42 p.

Marynych, O. M. (1989), Heohrafichna entsyklopediya Ukrayiny: V 3-kh t [Geographical ency­clopedia of Ukraine in 3 volumes], Kyiv: «Ukrayins'ka radyans'ka entsyklopediya» im. M. P. Ba­zhana, T. 1, 416 p.

Marynych, O. M. (1990), Heohrafichna entsyklopediya Ukrayiny: V 3-kh t [Geographical ency­clopedia of Ukraine in 3 volumes], Kyiv: «Ukrayins'ka radyans'ka entsyklopediya» im. M. P. Ba­zhana, T. 2, 480 p.

Zabokryts’ka, M. R., Khil’chevs’kyy, V. K., Manchenko, A. P. (2006), Hidroekolohichnyy stan baseynu Zakhidnoho Buhu na terytoriyi Ukrayiny [Hidroecological status of Zakhinyj’ Buh Basin in the territory of Ukraine], Kyiv: Nika-Tsentr, 184 p.

Zabokryts'ka, M. R. (2005), Hidrokhimichnyy rezhym ta otsinka yakosti richkovykh vod baseynu Zakhidnoho Buhu na terytoriyi Ukrayiny [Hydrochemical regime and water quality assessment for Zakhidnyi Bug Basin on the territory of Ukraine], Extended abstract of candidate`s thesis, Kyiv: Taras Shevchenko national university of Kyiv, 19 p.

Zabokryts'ka, M. R. (2003), Pro suchasnyy hidrokhimichnyy rezhym r. Zakhidnyy Buh ta yiyi pry­tok [On the modern hydrochemical regime of the Western Bug River and its tributaries], Naukovi pratsi UkrNDHMI, vol. 251, pp. 135-140.

Hrytsenko, A. V, Vasylenko, O. H., Virnichenko, H. A., Kovalenko, M. S., Poddashkin, O. V., Vernychenko-Tsvetkov, D. Yu., Mel'nykova, N. V., Miroshnychenko, O. P. (2012), Metodyka ekolohichnoyi otsinky yakosti poverkhnevykh vod za vidpovidnymy katehoriyamy, [Methods of ecological assessment of surface water quality by relevant categories], Kharkiv, 25 p.

Mol'chak, Ya. O., Mihas, R. V. (1999), Richky Volyni [Rivers of Volyn], Lutsk: Nadstyr"ya, 176 p.

Pavlovs'ka, T. S. (2019), Heohrafiya Volyns'koyi oblasti: navch. posib [Geography of the Volyn region], Lutsk: Vezha-Druk, 212 p.

Perkhach, O., Kiptach, F., Syrotyuk, M. (2016), Ekolohichna sytuatsiya baseynu richky Luha Volyns'koyi oblasti [Ecological situation River`s Basin Luga in the Volynska region]. Konstruk­tyvna heohrafiya i heolohiy, No. 1. pp. 222-231.

Herenchuk, K. I., (1975), Pryroda Volyns'koyi oblasti [Nature of Volyn region], Lviv: Vyshcha shkola, 147 p.

Rehional'na dopovid' pro stan navkolyshn'oho seredovyshcha v Volyns'kiy oblasti za 2019 rik. [Regional report on the state of the environment in the Volyn region for 2019] Available at: https:// voladm.gov.ua/artitsle/regionalna-dopovid-pro-stan-dovkillya/ [Accessed 21 September 2020].

Khil'chevs'kyy, V. K., Osadchyy, V. I., Kurylo S. M. (2012), Osnovy hidrokhimiyi: pidruchnyk [Fundamentals of hydrochemistry: a textbook], Kyiv: Nika-Tsentr, 312 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 

 1. Атлас Волинської області [Текст] / за ред. Ф. В. Зузука. – М. : Комітет геодезії і картографії СРСР, 1991. – 42 с.
 2. Географічна енциклопедія України: В 3-х т. [Текст] / за ред О. М. Маринича. – К.: «Україн­ська радянська енциклопедія» ім. М. П. Бажана, 1989. – Т. 1: А – Ж. – 416 с.
 3. Географічна енциклопедія України: В 3-х т. [Текст] / за ред О. М. Маринича. – К.: «Україн­ська радянська енциклопедія» ім. М. П. Бажана, 1990. – Т. 2: З – О. – 480 с.
 4. Забокрицька М. Р. Гідроекологічний стан басейну Західного Бугу на території України [Текст] / М. Р. Забокрицька, В. К. Хільчевський, А. П. Манченко. – К.: Ніка-Центр, 2006. – 184 с.
 5. Забокрицька М. Р. Гідрохімічний режим та оцінка якості річкових вод басейну Західного Бугу на території України: автореф. дис. канд. географ. наук 11.00.07 – гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія [Текст] / М. Р. Забокрицька. – К., 2005. – 19 с.
 6. Забокрицька М. Р. Про сучасний гідрохімічний режим р. Західний Буг та її приток [Текст] / М. Р. Забокрицька // Наук. праці УкрНДГМІ. – 2003. – Вип. 251. С. 135-140.
 7. Методика екологічної оцінки якості поверхневих вод за відповідними категоріями [Текст] / Розробники: А. В. Гриценко, О. Г. Василенко, Г. А. Вірніченко, М. С. Коваленко, О. В. Под­дашкін, Д. Ю. Верниченко-Цветков, Н. В. Мельникова, О. П. Мірошниченко. – Харків, 2012. – 25 с.
 8. Мольчак Я. О. Річки Волині [Текст] / Я. О. Мольчак, Р. В. Мігас: Луцьк: Надстир’я, 1999. – 176 с.
 9. Павловська Т. С. Географія Волинської області: навч. посіб. [Текст] / Т. С. Павловська. – Лу­цьк: Вежа-Друк, 2019. – 212 с.
 10. Перхач О. Екологічна ситуація басейну річки Луга Волинської області [Текст] / О. Перхач, Ф. Кіптач, М. Сиротюк // Конструктивна географія і геологія. – 2016. – № 1. – С. 222-231.
 11. Природа Волинської області [Текст] / за ред. К. І. Геренчука. – К.: Вища школа, 1975. – 147 с.
 12. Регіональна доповідь про стан навколишнього середовища в Волинській області за 2019 рік. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://voladm.gov.ua/article/regionalna-dopovid-pro-stan-dovkillya/
 13. Хільчевський В. К. Основи гідрохімії: підручник [Текст] / В. К. Хільчевський, В. І. Осадчий, С. М. Курило. – К. : Ніка-Центр, 2012. – 312 с.
Copyright (c) 2020 Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.