DOI: https://doi.org/10.18524/2303-9914.2020.2(37).216557

ГЕОМОРФОЛОГІЧНІ УМОВИ БЕРЕГОВОЇ СИСТЕМИ «КРИЛАТИЙ МИС» ЛЕБЕДИНА – УСТРИЧНА

О. В. Давидов

Анотація


У береговій зоні Світового океану функціонують різноманітні берегові систе­ми, серед яких найбільш специфічними вважаються «крилаті миси». Для від­повідних природних утворень характерні певні генетичні ознаки, серед яких: морфологічні, літодинамічні та гідрологічні. В межах узбережжя Чорного моря виділяються чотири «крилатих миси»: Тендра-Джарилгач, Кінбурнська-Покров­ська-Довгий, Бурнас-Будацька та Лебедина-Устрична. Найменшою за розміром системою є Лебедина-Устрична, розташована в межах фронту півострова Гір­кий Кут, в той же час вона практично не вивчена, а існуюча інформація не сис­тематизована. Саме тому, у відповідній статті ми навели матеріали багатолітніх польових досліджень, визначили морфологічні, морфометричні та частково лі­тологічні умови відповідної системи.


Ключові слова


«крилатий мис»; берегові системи; коси; кліфи; нагони

Повний текст:

PDF

Посилання


Davydov, O. Pylypenko, I., Zinchenko, M., Simchenko, S. (2019). Morphostructural analysis of coastal zone of Kherson region, Ukraine. Paper presented at the International Multidisci­plinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM. 19 (1.1): Pp. 361-368. doi:10.5593/sgem2019/1.1/S01.044

Davydov, O.V., Kotovsky I.N. (2019). Geographical allocation of “winged foreland” abrasion-ac­cumulative systems. Leidinyje pateikiama 12-osios mokslines-praktines konferencijos “Jurosir krantu tyrimai 2019”. Klaipedoje, medziaga. pp. 49 – 52.

Davydov, O.V., Zinchenko, M.O. (2019). The "Winged Foreland" Abrasion-Accumulative Sys­tems. New stages of development of modern science in Ukraine and EU countries: monograph / edited by authors. 7th ed. Riga, Latvia: “Baltija Publishing”. Pp. 302-327. DOI:https://doi. org/10.30525/978-9934-588-15-0.

Encyclopedia Of Coastal Science. Editor: Schwartz M.L. Springer. 2005. - 1211 p.

Encyclopedia of the World‘s Coastal Landforms. Volume I. Eric C. Bird Editor. 2010. - 1494 p.

Gulliver, F.P. (1898). Shoreline topography. Proceeding of the American Academy of Arts and Sciences. 34. pp. 151 – 258.

Johnson, D.W. (1919). Shore process and development. New York: John Wiley&Sons, INC / Lon­don: Chapman&Hall, Limited: 584 p.

Vinogradov, A. K., Bogatov, Yu. I., Sinegub, I. A. (2012). Podkhodnye kanaly i ikh znachenie v funktsionirovanii ekosistem akvatoriy morskikh portov [Suitable channels and their importance in the functioning of ecosystems of seaport water areas]. Ecological safety of coastal and shelf zones and complex use of shelf resources. Vol. 26 (1). pp. 34 – 47.

Davydov, O.V. (2001). Vplyv fitohennoho faktoru na morfolohiyu ta dynamiku vitrovoyi prysukhy ` [Influencing a phytogenic factor on the morphology and dynamics of windy flats]. Yssledovanyya berehovoy zony morey. Nauchnoe yzdanye. Kyyiv: Karbon LTD, pp. 236 – 241.

Davydov, O.V. (2019). Vyznachennya ponyattya «krylatyy mys»: istorychnyy analiz ta zahalʹ­na kharakterystyka [The Definition of the «Winged Foreland»: Historical Analysis and General Characteristics]. Naukovyy visnyk Khersonsʹkoho derzhavnoho universytetu. Seriya: heohrafichni nauky, 10, pp. 119-129. DOI 10.32999/ksu2413-7391/2019-10-17.

Davydov, A. V. (2019). Katastroficheskiye sinopticheskiye kolebaniya urovnya morya v predelakh melkovodnykh zalivov Chornogo i Azovskogo morey [Catastrophic synoptic oscillations of the sea level within shallow bays of the Black Sea and the Sea of Azov]. Regularities of Formation and Impact of Marine and Atmospheric Hazardous Phenomena and Disasters on the Coastal Zone of the Russian Federation under the Conditions of Global Climatic and Industrial Challenges (“Dangerous Phenomena”): Proceedings of the International Scientific Conference (Rostov-on- Don, 13–23 June 2019). – Rostov-on-Don: SSC RAS Publishers. pp. 158 - 161.

Zenkovich, V.P. (1946). Dinamika i morfologiya morskikh beregov. CH.1. Volnovyye protsessy [Dynamics and morphology of sea coasts. Part 1. Wave processes]. Moskva: Morskoy transport. 496 p.

Zenkovich, V. P. (1958). Berega Chernogo I Azovskogo morey [The shores of the Black and Azov Seas]. Moskva: Geographers,371 p.

Zenkovich, V.P. (1960). Morfologiya i dinamika sovetskikh beregov Chernogo morya. T. II (Seve­ro-zapadnaya chast') [Morphology and dynamics of the Soviet Black Sea coast. T. II (North-West­ern part)]. Moskva: Izd-vo AN SSSR, 216 p.

Zenkovich, V.P. (1962). Osnovy ucheniya o razvitii morskikh beregov [Fundamentals of the doc­trine of the development of sea coasts]. Moskva: AN SSSR, 710 p.

Ignatov, E.I. (2004). Beregovye morfosistemy [Coastal morphosystems] Moskva - Smolensk : Madzhenta, 350 p.

Rummel', V.Y. (1896). Dzharylgachskiy zaliv [Dzharylgach Bay] Trudy Komiteta po ustroystvu kommercheskikh portov. Vyp. 28, pp. 5 – 118.

Shuyskiy, Y.D. (1986). Problema issledovaniya balansa nanosov v beregovoy zone morey [The problem of studying the balance of sediments in the coastal zone of the seas] Leningrad: Gidrometizdat, 240 pp.

Shuyskiy, Y.D., Vykhovanets. G.V. (1989). Ekzogennyye protsessy razvitiya akkumulyativnykh beregov v severo-zapadnoy chasti Chernogo morya [Exogenous processes of development of ac­cumulative coasts in the northwestern part of the Black Sea] Moskva: Nedra, 198 p.

Shuyskiy, Y.D. (1992). Abrazionnyye protsessy v Dneprovsko-Karkinitskoy beregovoy oblasti Chernogo morya [Abrasion processes in the Dnieper-Karkinitskaya coastal region of the Black Sea]. Evolyutsiya beregov v usloviyakh podnyatiya urovnya Mirovogo okeana: Sb. nauchn. trudov. Moskva: Institut okeanologii RAN, pp. 92 – 104.

Shuyskiy, Y. D., Vykhovanets, G. V., Kotovskiy, I. N., Ali Akel' (1992). Protsessy abrazii i ikh li­todinamicheskoye znacheniye v predelakh Dneprovsko-Karkinitskoy beregovoy oblasti Chernogo morya [Abrasion processes and their lithodynamic significance within the Dnieper-Karkinitskaya coastal region of the Black Sea] Doklady AN Ukrainy. Seriya B, № 2, p. 83 - 86.

Shuysʹkyy, Y.D., Vykhovanetsʹ H.V., Kotovsʹkyy I.M. (1990). Zminy rozvytku obmilynnykh bere­hiv Karkinit·sʹkoyi zatoky Chornoho morya [Changes in the development of shallow shores of the Karkinitsky Bay of the Black Sea] Suchasni heohrafichni problemy Ukrayinsʹkoyi RSR. Tezy dopovidey VI Zʺyizdu Heohrafichnoho Tovarystva URSR. Kyyiv, pp. 296 – 297.

Shul'gin, I. (1913). Rezul'taty izyskaniy, proizvedennykh v porte Khorly [Results of surveys car­ried out in the port of Khorly] Trudy Otdela Torgovykh portov. Vyp. XXXIII. 89 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 

 1. Davydov O. Morphostructural analysis of coastal zone of Kherson region, Ukraine / O. Davy­dov, I. Pylypenko, M. Zinchenko, S. Simchenko // Paper presented at the International Multi­disciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM, 2019. – 19 (1.1). - Pp. 361-368. doi:10.5593/sgem2019/1.1/S01.044
 2. Davydov O.V. Geographical allocation of “winged foreland” abrasion-accumulative systems / O.V. Davydov, I.N. Kotovsky // Leidinyje pateikiama 12-osios mokslines-praktines konferencijos “Jurosir krantu tyrimai 2019”. Klaipedoje, medziaga.2019. - pp. 49 – 52.
 3. Davydov O. V. The "Winged Foreland" Abrasion-Accumulative Systems / O.V. Davydov, M. O. Zinchenko // New stages of development of modern science in Ukraine and EU countries: monograph / edited by authors. – 7th ed. – Riga, Latvia: “Baltija Publishing”, 2019. – Pp. 302-327. DOI:https://doi.org/10.30525/978-9934-588-15-0
 4. Encyclopedia Of Coastal Science. Editor: Schwartz M.L. Springer. 2005. - 1211 p.
 5. Encyclopedia of the World‘s Coastal Landforms. Volume I. Eric C. Bird Editor. 2010. - 1494 p.
 6. Gulliver F.P. Shoreline topography // Proceeding of the American Academy of Arts and Sciences. 1898. - 34. pp. 151 – 258.
 7. Johnson D.W. Shore process and development. - New York: John Wiley&Sons, INC / London: Chapman&Hall, Limited: 1919. - 584 p.
 8. Виноградов А.К. Подходные каналы и их значение в функционировании экосистем акваторий морских портов [Текст] / А.К. Виноградов, Ю.И. Богатова, И.А. Синегуб // Екологічна безпека прибережної та шельфової зон та комплексне використання природних ресурсів. – 2012. – 26 (1).- С. 34 – 47.
 9. Давидов О.В. Вплив фітогенного фактору на морфологію та динаміку вітрової присухи [Текст] // Исследования береговой зоны морей. Научное издание. – Київ: Карбон ЛТД, - 2001. – С. 236 – 241.
 10. Давидов О.В. Визначення поняття «крилатий мис»: історичний аналіз та загальна характеристика [Текст] // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2019. - Серія: географічні науки, 10. - С. 119-129. DOI 10.32999/ksu2413-7391/2019-10-17.
 11. Давыдов А.В. Катастрофические синоптические колебания уровня моря в пределах мелководных заливов Чёрного и Азовского морей [Текст] // Закономерности формирования и воздействия морских, атмосферных опасных явлений и катастроф на прибрежную зону РФ в условиях глобальных климатических и индустриальных вызовов («Опасные явления»): материалы Международной научной конференции (г. Ростов-на-Дону, 13–23 июня 2019 г.). Ростов н/Д: Изд-во ЮНЦ РАН, 2019. – С. 158 – 161.
 12. Зенкович В.П. Динамика и морфология морских берегов. Ч.1. Волновые процессы [Текст] / В.П. Зенкович. - Москва: Морской транспорт, 1946. - 496 с.
 13. Зенкович В.П. Берега Черного и Азовского морей [Текст] / В.П. Зенкович. - Москва: Географгиз, 1958. - 371 c.
 14. Зенкович В.П. Морфология и динамика советских берегов Черного моря. Т. ІІ (Северо- западная часть) [Текст] / В.П. Зенкович. - Москва: Изд-во АН СССР, 1960. - 216 c.
 15. Зенкович В.П. Основы учения о развитии морских берегов [Текст] / В.П. Зенкович. - Москва: АН СССР, 1962. - 710 c.
 16. Игнатов Е.И. Береговые морфосистемы [Текст] / Е.И. Игнатов. - Москва - Смоленск : Маджента, 2004. — 350 с.
 17. Руммель В.Ю. Джарылгачский залив [Текст] / Ю.В.Руммель // Труды Комитета по устройству коммерческих портов. – 1896. – Вып. 28. – С. 5 – 118.
 18. Шуйский Ю.Д. Проблема исследования баланса наносов в береговой зоне морей [Текст] / Ю.Д. Шуйский. - Ленинград: Гидрометиздат, 1986. - 240 c.
 19. Шуйский Ю.Д. Экзогенные процессы развития аккумулятивных берегов в северо-западной части Черного моря [Текст] / Ю.Д. Шуйский, Г.В. Выхованец. - Москва: Недра, 1989. - 198 c.
 20. Шуйский Ю.Д. Абразионные процессы в Днепровско-Каркинитской береговой области Черного моря [Текст] // Эволюция берегов в условиях поднятия уровня Мирового океана: Сб. научн. трудов. Москва: Институт океанологии РАН, 1992. - С. 92 – 104.
 21. Шуйский Ю.Д. Процессы абразии и их литодинамическое значение в пределах Днепровско- Каркинитской береговой области Черного моря [Текст] / Ю.Д. Шуйский, Г.В. Выхованец, И.Н. Котовский, Али Акель // Доклады АН Украины. Серия Б. - 1992. - № 2. - С. 83 - 86.
 22. Шуйський Ю.Д. Зміни розвитку обмілинних берегів Каркінітської затоки Чорного моря [Текст] / Ю.Д. Шуйський, Г.В. Вихованець, I.М. Котовський // Сучасні географічні проблеми Української РСР. Тези доповідей VI З’їзду Географічного Товариства УРСР. - Київ, 1990. - С. 296 – 297.
 23. Шульгин И. Результаты изысканий, произведенных в порте Хорлы [Текст] / И.Н. Шульгин // Труды Отдела Торговых портов. - 1913. - Вып. ХХХIII. - 89 с.
Copyright (c) 2020 Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.