DOI: https://doi.org/10.18524/2303-9914.2009.16.198278

ПРОБЛЕМА ЕРОЗІЇ ҐРУНТІВ У НАУКОВІЙ СПАДЩИНІ Г. І. ШВЕБСА І ОСНОВНІ НАПРЯМИ ЇЇ РОЗВИТКУ

О. О. Світличний, С. Г. Чорний, Ф. М. Лисецький

Анотація


Виконаний аналіз наукової спадщини в області охорони ґрунтів засновника одеської наукової школи теоретичного і прикладного ерозієзнавства Г. І. Швебса і продемонстровані основні результати, одержані в цій області представниками школи в останні півтора-два десятиріччя.


Ключові слова


наукова спадщина; Г. І. Швебс; водна ерозія ґрунтів; ерозійно небезпечні землі; раціональне використовування; земельні ресурси

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Булыгин С. Ю., Лисецкий Ф. Н. Микроагрегированность как показатель противоэрозионной стойкости почв // Почвоведение. — 1991 — №12. — С. 98–104.

Голеусов П. В., Лисецкий Ф. Н. Воспроизводство почв в антропогенных ландшафтах лесостепи. — Белгород: Изд-во Белгор. гос. ун-та, 2005. — 232 с.

Єргіна О. І. Географічний аналіз інтенсивності ґрунтоутворення в агроландшафтах Криму для потреб їх протиерозійного облаштування: Автореф. дис. … канд. геогр. наук. — Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. — 20 с.

Игошин Н. И. Оценка факторов ливневого смыва почв юго-запада Украины и Молдавии для обоснования противоэрозионного проектирования: Автореф. дисс. ... канд. геогр. наук. — Одесса: ОГМИ, 1982. — 22 с.

Игошин Н. И., Сизов В. А., Хан К. Ю., Кириченко В. И. Определение противоэрозионной устойчивости почв методом искусственного дождевания // Эродированные почвы и повышение их плодородия. — Новосибирск: Наука, 1985. — С. 105–108.

Каштанов А. Н., Лисецкий Ф. Н., Швебс Г. И. Основы ландшафтного земледелия. — М.: Колос, 1994. — 128 с.

Концепція охорони ґрунтів від ерозії в Україні / Ситник В. П., Безуглий М. Д., Зришняк А. С. та ін. — Харків: КП “Друкарня № 13”, 2008. — 59 с.

Лисецкий Ф. Н. Профильное распределение плодородия в почвах Степи Украины и его изменение под влиянием эрозионных процессов // Почвоведение. — 1988. — №4. — С. 68–76.

Лисецкий Ф. Н. Модель естественно-исторического формирования почв // Тези доповідей IV з’їзду грунтознавців і агрохіміків України. Секція грунтознавства та меліорації. — Харків, 1994. — С. 21.

Лисецкий Ф. Н. Пространственно-временная организация агроландшафтов. — Белгород: Изд-во Белгор. гос. ун-та, 2000. — 304 с.

Прокопенко С. С. Оценка среднего годового весеннего смыва почвы для территории Добрянской оросительной системы // Комплекс первоочередных и перспективных научных и практических задач по мелиоративным мероприятиям на Юге Украины. — Херсон, 1986. — С. 70–71.

Пяткова А. В. Особенности моделирования пространственной изменчивости факторов водной эрозии почв // Вісник Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова. — Том 13. — Вип. 6. — Географічні та геологічні науки. — 2008. — С. 157–164.

Светличный А. А. Рельефные условия склонового водно-эрозионного процесса и вопросы их моделирования // География и природные ресурсы. — 1991 — № 4. — С. 123–131.

Свiтличний О. О. Кiлькiсна оцiнка характеристик схилового ерозiйного процесу i питання оптимiзацiї використання ерозiйно небезпечних земель: Автореф. дисс. ... д-ра геогр. наук. — Одеса: Одеськ. держ. ун-т, 1995. — 47 с.

Светличный А. А. Принципы совершенствования эмпирических моделей смыва почвы // Почвоведение — 1999 — № 8. — С. 1015–1023.

Светличный А. А. Пространственное моделирование гидрологических и эрозионных процессов на основе технологии ГИС // Гідрометеорологія і охорона навколишнього середовища — 2002, частина 2. — Одеса, 2003. — С. 129–134.

Світличний О. О., Іванова А. В. Принципи просторового моделювання гідрометеорологічних умов зливового змиву грунту // Вісник Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова. — 2003. — Том 8. — Випуск 5. — С. 77–82.

Светличный А. А., Иванова А. В. Пространственное моделирование водной эрозии как основа оптимизации использования эрозионно опасных земель // Интенсификация, ресурсосбережение и охрана почв в адаптивно-ландшафтных системах земледелия. Сборник докладов Международной научно-практической конференции, ГНУ ВНИИЗиЗПЭ, 10–12 сентября 2008 года. — Курск, 2008. — С. 609–614.

Светличный А. А., Светличная И. А. Пространственное моделирование склонового стокообразования // Водные ресурсы. — 2001. — Том 28. — № 4. — С. 424–433.

Светличный А. А., Черный С. Г., Швебс Г. И. Эрозиоведение: теоретические и прикладные аспекты. — Сумы: Университетская книга, 2004. — 410 с.

Світличний О. О., Чорний С. Г. Основи ерозієзнавства. Підручник. — Суми: ВТД “Університетська книга”. — 2007. — 266 с.

Светличный А. А., Швебс Г. И., Плотницкий С. В., Кугут В. Ф., Степовая О. Ю. Проблемы оценки и пространственного моделирования характеристик противоэрозионных свойств Лесостепи // Наук. праці УкрНДГМІ. — 2002. — Вип. 250. — С. 162–178.

Чорний С. Г. Схилові зрошувані агроландшафти: ерозія, ґрунтоутворення, раціональне використання. — Херсон: Борисфен, 1996. — 170 с.

Чорний С. Г. Вплив антропогенної еволюції ґрунтів на їх протиерозійну стійкість // Актуальні питання збереження та відновлення степових екосистем на півдні України. Мат. конференції з нагоди 100-річчя Біосферного заповідника Асканія-Нова імені Ф. Е. ФальцФейна, 1998. — С. 187–189.

Чорний С. Г. Оцінка допустимої норми ерозії для грунтів Степу України // Український географічний журнал, 1999. — №4. — С. 18-22.

Чорний С. Г., Єргіна О. І. Методика визначення допустимих норм ерозії для агроландшафтів Криму // Фальцфейновські читання. — Херсон: Видавництво ХДУ, 2003. — С. 371–375.

Чорний С. Г., Нікончук Н. В. Внутрішньорічні зміни протиерозійної стійкості південних чорноземів: причини і наслідки // Вісник ХНАУ ім. В. В. Докучаєва. — 2006. — №7. — С. 72–75.

Чорний С. Г., Нікончук Н. В. Протиерозійна стійкість степових ґрунтів України // Ґенеза, географія та екологія ґрунтів. — Львів, 2008. — С. 579–584.

Чорний С. Г., Плакса В. В. Влияние орошения на микроструктуру и противоэрозионную стойкость склоновых почв юга Украины // Вісник аграрної науки. — 1999. — №4. — С. 57–61.

Чорний С. Г., Сіренко Н. М. ДСТУ “Якість грунту. Ерозія грунту. Допустимі норми ерозії” (рукопис, друга редакція). — Київ: Держспоживстандарт, 2008. — 14 с.

Чорний С. Г., Сіренко Н. М. ДСТУ “Якість грунту. Ерозія грунту. Терміни та визначення основних понять” (рукопис, друга редакція). — Київ: Держспоживстандарт, 2008. — 26 с.

Швебс Г. И. Формирование водной эрозии, стока наносов и их оценка. — Л.: Гидрометеоиздат, 1974. — 184 с.

Швебс Г. И. Теоретические основы эрозиоведения. — Киев-Одесса: Вища школа, 1981. — 223 с.

Швебс Г. И., Лисецкий Ф. Н. Допустимая норма смыва и оптимизация использования земельных ресурсов // Эродированные почвы и повышение их плодородия. — Новосибирск: Наука, 1985. — С. 160–164.

Швебс Г. И., Светличный А. А. Ирригационная эрозия почв и вопросы проектирования природно-хозяйственных оросительных систем // Физическая география и геоморфология. — 1987. — Вып. 34. — С. 118–123.

Швебс Г. И., Светличный А. А. Определение эрозионной опасности орошаемых земель // Земледелие. — 1989. — № 7. — С. 74–75.

Швебс Г. И., Светличный А. А., Ершов С. А., Кирток В. С., Лисецкий Ф. Н., Прокопенко С. С. Компьютерная система оптимизации использования эрозионно- и дефляционно опасных земель Украинского Причерноморья // Оросительные мелиорации — их развитие, эффективность и проблемы. — Херсон, 1993. — С. 51–53.

Швебс Г. И., Светличный А. А., Черный С. Г. Противоэрозионная стойкость почв юга УССР и ее изменение под влиянием орошения // Почвоведение. — 1988. — № 1. — С. 94–100.

Швебс Г. И., Светличный А. А., Черный С. Г. Гидрометеорологические условия формирования ливневой эрозии почв. — Деп. ГНТБ Украины, Деп. 24.02.93, №261-Ук93. — 11 с.

Shvebs H. I. Rational lands utilization, conservation and monitoring // Collection of articles by Ukrainian members of European Society for Soil Conservation, 1993. — P. 29–34.

Shvebs H. I., Svetlitchnyi A. A., Plotnitsky S. V. Elaboration of decision support system for optimization of land resources, using GIS // J. J. Harts, H. F. L. Ottens, H. J. Scholten (eds), EGIS/MARI’94 Conference Proceedings, Utrecht-Amsterdam: EGIS Foundation, 1994. — P. 1876–1883.

Svetlichnyi A., Yegorkin I., Shvebs H., Lisetsky F. Object-oriented approach in designing optimal agrolandscape based upon GIS // J. J. Harts, H. F. L. Ottens, H. J. Scholten (eds), EGIS’92 Conference Proceedings, vol. 1. — EGIS Foundation, Utrecht / Amsterdam, The Netherlands, 1992. — P. 423–430.

Copyright (c) 2009 Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.