DOI: https://doi.org/10.18524/2303-9914.2009.16.197698

ПРО КИСЛОТНІСТЬ ЧОРНОЗЕМНИХ ҐРУНТІВ ОСТРОВА ЗМІЇНИЙ

Я. М. Біланчин, І. В. Свідерська

Анотація


Аналізуються результати вивчення речовинно-хімічного складу і властивостей чорноземних ґрунтів о. Зміїний, в числі яких показники кислотноосновної характеристики. Висловлюється думка про визначальну роль у формуванні складу і властивостей острівних чорноземів та їх кислотності зокрема порід геологічної споруди острова (конгломератів, конглобрекчій, пісковиків) екстракислого силікатно-хімічного складу.


Ключові слова


острів Зміїний; чорноземні ґрунти; ґрунтова кислотність; хімічний склад порід

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Біланчин Я. М., Жанталай П. І., Тортик М. Й., Медінець В. І. Умови та процеси ґрунтоутворення на острові Зміїний // Вісн. Одес. нац. ун-ту. Сер. Екологія. — 2005. — Т. 10. — Вип. 4. — С. 50–55.

Біланчин Я. М., Жанталай П. І., Тортик М. Й., Буяновський А. О. Ґрунти острова Зміїний: морфологія, літологія, засоленість // Вісн. Одес. нац. ун-ту. Сер. Екологія. — 2005. — Т. 10. — Вип. 4. — С. 56–65.

Біланчин Я. М., Жанталай П. І., Тортик М. Й., Буяновський А. О. Умови формування та генетичні особливості грунтів острова Зміїний // Причорноморський екологічний бюлетень. — 2006. — № 3–4. — Частина перша. — С. 89–101.

Глазовская М. А. Почвы зарубежных стран: География почв и сельскохозяйственное использование. — М: Мысль, 1975. — 351 с.

Глазовская М. А., Геннадиев А. Н. География почв с основами почвоведения: Учебник. — М: Изд-во Моск. ун-та, 1995. — 400 с.

Гоголев И. Н. Бурые горно-лесные почвы Советских Карпат: Дис. ... д-ра сельскохозяйственных наук. — Львов: ЛГУ, 1965. — 484 с.

Гордієнко В. П., Недвига М. В., Осадчий О. С., Осінній М. Г. Основи ґрунтознавства і землеробства: Підручник. — К.: Фенікс, 2000. — 390 с.

Звіт про результати виконання науково-технічної роботи “Вивчити процеси острівного ґрунтоутворення та провести картографування і оцінку стану ґрунтів о. Зміїний (ЗМ/334-2008)”. 1 етап. Дослідження сутності і специфіки процесів ґрунтоутворення в умовах о. Зміїний. Генетико-морфологічне вивчення ґрунтів і ґрунтового покриву острова (проміжний). — ОНУ імені І. І. Мечникова, 2008. — 29 с.

Звіт про результати виконання науково-технічної роботи “Вивчити процеси острівного ґрунтоутворення та провести картографування і оцінку стану ґрунтів о. Зміїний (ЗМ/334-2008)”. 2 етап. Дослідження генетичної природи речовинно-хімічного складу і властивостей ґрунтів о. Зміїний (проміжний). — ОНУ імені І. І. Мечникова, 2008. — 55 с.

Зелінський І. П., Крижанівська І. М. Загальна геологія: Курс лекцій. — Одеса: Астропринт, 2001. — 168с.

Кацук О. К. Литология и метаморфизм складчатого фундамента Скифской плиты в пределах Украинского Черноморья: Дис. ... канд. геол. наук. — Одесса: ОГУ, 1997. — 141 с.

Орлов Д. С. Химия почв: Учебник. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1985. — 376 с.

Пащенко В. М. Острів Зміїний. Природа, мешканці, землеустрій: Монографія. — К.: НДІГК, 2008. — 140 с.: 307 іл.

Петербургский В. А. Агрохимия физиология питания растений. — М.: Россельхозиздат, 1970. — 334 с.

Почвоведение: Учебник для ун-тов: В 2 ч. / Под ред. В. А. Ковды, Б. Г. Розанова. — Ч. 1. Почва и почвообразование. — М.: Высш. школа, 1988. — 400 с.

Природа Украинской ССР. Почвы / Н. Б. Вернандер, И. Н. Гоголев и др. — К.: Наук. думка, 1986. — 216 с.

Чернов В. А. О природе почвенной кислотности. — М: Изд-во АН СССР, 1947. — 186 с.

Copyright (c) 2009 Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.