DOI: https://doi.org/10.18524/2303-9914.2010.5.197582

КАФЕДРА ЕКОНОМІЧНОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЇ

О. Г. Топчієв, Н. Є. Нефьодова, В. В. Яворська

Анотація


Представлена історія кафедри економічної та соціальної географії Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, починаючи з часу її організації в 1921 р. Названі завідуючі кафедрою (з 1921 р.) та викладацький склад кафедри післявоєнного часу. Показані основні напрямки науково-дослідної роботи колективу кафедри та окремих вчених, участь кафедри в науковому та громадсько-політичному житті країни, регіону, м. Одеси. Охарактеризоване місце та роль кафедри в підготовці спеціалістів-географів та наукових кадрів вищої кваліфікації. Названі основні публікації співробітників кафедри, в числі яких підручники та навчальні посібники, монографії та національні доповіді, зарубіжні публікації.


Ключові слова


кафедра; географія; економіка; соціологія; наука; освіта

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Топчиев А. Г., Костченко А. В., Проскура З. В., Яцюк З. И. Основы методики земельного кадастра горных районов (на примере Украинских Карпат). — Львов: Изд. Львовского ун-та, 1966. — 90 с.

Топчиев А. Г. Геоэкология: географические основы природопользования. — Одесса: Астропринт, 1996. — 391 с.

Топчиев А. Г. и др. Концепция социально-экономического развития Одесской области. — Одесса: ИПРЭЭИ НАН Украины, 1994. — 61 с.

Топчиев А. Г., Полоса А. И., Михайлова Н. П. и др. Одесская область: Территориальная организация и структура хозяйства. Концепция социально-экономического развития. — Одесса: Маяк, 1991. — 313 с.

Топчиев А. Г. Методика полевых экономико-географических исследований. — Одесса, ОГУ, 1973. — 49 с.

Топчиев А. Г. Пространственная организация географических комплексов и систем. — Киев-Одесса: Высшая школа, 1988. — 188 с.

Топчієв О. Г.. Терміни і поняття в економічній географії. — Київ: Радянська школа, 1982. — 42 с.

Black Sea Environmental Priorities Study: National Report of Ukraine // United Nations Publications. — New York, 1998 — Р. 105.

Андерсон В. Н., Топчиев А. Г. Изучение структур и текстур (учебное пособие). — Одесса: ОГУ, 1987. — 78 с.

Географія Одещини. Природа, населення, господарство. Під заг. ред. проф. Топчієва О. Г.. — Одеса: Астрропринт, 1998. — 88 с.

Геренчук К. І., Раковська Е. М., Топчієв О. Г. Польові географічні дослідження (навчальний псібник). — К.: Вища школа, 1975. — 248 с.

Ми — одесити: Експериментальний навчальний посібник з краєзнавства (за заг. ред. проф. Козицького С. В.) // Топчієв О. Г. Природа, населення, господарство. — Одеса: Маяк: Ріно, 1997. — 320 с.

Нефьодова Н. Є. Регіональний водогосподарський комплекс: теорія, методика і практика суспільно-географічних досліджень: Монографія. — Одесса: Астропринт, 2007. — 240 с.

Топчієв О. Г., Ткачов А. О. та ін. Національна доповідь про стан і перспективи встановлення національної мережі інтегрованого управління прибережною смугою морів в Україні. — Київ — Одеса: Мінекобезпеки України, 1995. — 157 с.

Топчієв О. Г.. Основи суспільної географії (підручник). — Одесса: Астропринт, 2009. — 544 с.

Топчієв О. Г. Теоретичні основи регіональної економіки (навчальний посібник). — Київ: Вид-во УАДУ, 1997. — 140 с.

Одеський регіон: природа, населення, господарство: Навч. пос. / О. Г. Топчієв, І. І. Кондратюк, О. І. Полоса та ін.; За заг. ред. О. Г. Топчієва. — Одеса: Астропринт, 2003. — 184 с.

Пыжов В. Г. Вычислительная математика для географов. Тексты лекций. — Одеса: Ротапринт ОГУ, 1975.

Пыжов В. Г. Экономическая география Мирового океана. Тексты лекций. — Одесса: Астропринт, 1996. — 97 с.

Пыжов В. Г. Математические методы в экономической географии. Тексты лекций. — Одесса: Ротапринт ОГУ, 1975.

Пижов В. Г. Соціальна географія. Тексти лекцій. — Одеса: Астропринт, 2005. — 196 с.

Пижов В. Г. Статистичний аналіз в суспільній географії. Тексти лекцій. — Одеса: Астропринт, 2001. — 128 с.

Светличный А. А., Андерсон В. Н., Плотницкий С. В. Географические информационные системы: технология и приложения. Научное издание. — Одесса: Астропринт, 1997. — 196 с.

Топчієв О. Г., Безверхнюк Т. М., Тітенко З. В. Регіональний розвиток України і становлення державної регіональної політики. — Одеса: ОРІДУ, 2005. — 223 с.

Топчієв О. Г. Основи суспільної географії (навчальний посібник). — Одеса: Астропринт, 2001. — 556 с.

Топчієв О. Г. Суспільно-географічні дослідження: методологія, методи, методики (навчальний посібник). — Одесса: Астропринт, 2005. — 632 с.

Топчієв О. Г., Толкаченко Л. П. Мій рідний край — Одещина (підручник). — Одеса: Ярослав, 2004. — 160 с.

Яворська В. В. Геодемографічні процеси і геодемографічні райони Українського Причорномор’я: Методологічні і методичні проблеми. Монографія. Одеса: Астропринт, 2007. — 208 с.

Яворська В. В. Політична карта світу (методичний посібник) Одеса: ДВЦ “Південний експрес”, 2007. — 73 с.

Copyright (c) 2010 Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.