DOI: https://doi.org/10.18524/2303-9914.2010.5.197580

РЕКРЕАЦІЙНО-ТУРИСТИЧНІ ТА КРАЄЗНАВЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ КАФЕДРИ ГЕОГРАФІЇ УКРАЇНИ

А. Е. Молодецький, Т. Д. Борисевич, М. Л. Орлова, Л. Д. Васильєва

Анотація


Спеціалізацією кафедри географії України є випуск фахівців з географічного краєзнавства і туризму. Тому дослідження співробітників кафедри зосереджені в першу чергу на цій тематиці. За останні роки можна підвести певні підсумки таких досліджень. Саме таку мету переслідує дана стаття, а саме — визначити провідні досягнення в напрямах рекреаційнотуристичних та краєзнавчих набутків фахівців кафедри. За 13 років роботи кафедри були напрацьовані важливі напрями цих досліджень: ідентифікація, оцінка та популяризація певних рекреаційних і туристичних ресурсів північного Причорномор’я; аналіз їх атрактивності для тих чи їнших типів рекреаційно-туристичних занять, характеристика можливостей залучення певних ресурсів для вітчизняного та іноземного туризму, створення нових маршрутів тощо. Розглянуті також краєзнавчі напрями географічних досліджень, які здійснюються з пріоритетом екологізації та раціоналізації природоохоронної діяльності на місцевому та регіональному рівнях для збереження пам’яток природи, історії та культури для нащадків.


Ключові слова


рекреаційно-туристичні дослідження; географічне краєзнавство; Українське Причорномор’я; туристичні ресурси; географічне країнознавство.

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Амброз Ю. А. “Круглый стол” во Всеукраинском центре болгарской культуры // Краеведческий вестник, 2006, №2 (26). — С. 42–43.

Амброз Ю. А., Борисевич Т. Д., Молодецкий А. Э. Типовые краеведческие маршруты в школьной географии Одесской области // Краеведческий вестник, 2001, № 1(15). — С. 27–35.

Борисевич Т. Д., Ченкова О. Л. Татарбунарский район: краеведческий вестник, 2003, № 2 (20). — С. 11–28.

Васильева Л. Д. Сергеевка и Албена: сравнительные особенности черноморских курортов // Краеведческий вестник, 2006, № 2 (26). — С. 21–26.

Молодецки А. Две хиляди километра географска практика на одески студенти в България // Роден край, брой 45 (442), 6 ноября, 1999. — С. 5.

Молодецкий А. Э. Первый опыт страноведческой практики одесских географов в Турции // Краеведческий вестник, 2005, № 2 (24).— С. 4–15.

Молодецкий А. Э. Перспективные аспекты сербского этнического туризма в Украинском Причерноморье // Черноморская каравелла — 2004. Сборн. материалов фестивалясимпозиума. — Одесса: ОЦНТЭИ, 2004. — С. 102–105.

Молодецкий А. Э. Страноведческая экскурсия одесских географов в Польше // Краеведческий вестник, 2004, № 1 (21). — С. 38–44.

Молодецкий А. Э. Туристско-рекреационные ресурсы Тилигульского лимана и их использование //Причорноморськиий екологічний бюлетень, 2004, № 2 (12). — С. 154–163.

Молодецкий А. Э. Туристско-рекреационный потенциал побережья Шаболатского лимана // Устойчивое развитие туризма на Черноморском побережье. Сборн. материалов международного симпозиума. — Одесса: ОЦНТЭИ, 2001. — С. 46–54.

Молодецкий А. Э. Тысячелетняя Прага: опыт географической экскурсии одесситов в сердце Европы // Краеведческий вестник, 2006, № 2 (26). — С. 3–16.

Молодецький А. Е. Заповідна Одеса. Міський туристичний маршрут // Краєзнавство та шкільний туризм, 1997, № 10 (15). — С. 2–3.

Молодецький А. Е. Куяльницький курорт Одеси // Краєзнавство. Географія. Туризм, № 19 (120). — С. 1–2.

Молодецький А. Е. Морські ворота України // Краєзнавство. Географія. Туризм, 1999, № 11 (112). — С. 7.

Молодецький А. Е. Природно-рекреаційні туристичні ресурси Одещини: наявний потенціал і проблеми використання // Туристично-краєзнавчі дослідження. Випуск І. Матеріали ІІІ Всеукраїнської наукової коференції “Туризм в Україні: економіка та культура”, Част. 1, К. : КМ-Трейдинг, 1998. — С. 292–295.

Молодецький А. Е. Рекреаційний потенціал Миколаївського Причорномор’я: природні ресурси та їх використання // Туристично-краєзнавчі дослідження. Вип. 2. — К. : ЧП Кармаліта, 1999. — С. 264–272.

Молодецкий А. Э., Борисевич. Т. Д., Пересторонина С. Ю. и др. Экологические аспекты хозяйственной деятельности на территории украинского Придунавья // Экологические проблемы городов, рекреационных зон и природоохранных территорий. Сборн. научн. статей. — Одесса, ОЦНТИ, 2000. — С. 118–123.

Молодецкий А. Э., Великая И. А. Пассажирский терминал Одесского порта — туристические ворота страны // Устойчивое развитие туризма на Черноморском побережье. Сборн. материалов 2-го международного симпозиума. — Одесса, ОЦНТЭИ, 2002. — С. 136–138.

Молодецкий А. Э., Орлова М. Л. Причерноморские маршруты болгарской практики одесских географов // Краеведческий вестник. — 2002. — № 1 (17). — С. 34–39.

Молодецкий А. Э., Пересторонина С. Ю., Борисевич Т. Д., Шатохина Л. Н. Медико-экологические аспекты использования Хаджибейского лимана // Вода и здоровье: Сборн. научн. трудов. — 2002. — Одесса, ОЦНТЭИ, 2002. — С. 118–123.

Молодецкий А. Э., Просенюк В. С., Потапова И. Ю. Рекреационные ресурсы Тилигульского лимана и прилегающих территорий // Устойчивое развитие туризма на Черноморском побережье: Сборн. материалов 2-го международного симпозиума. — Одесса: ОЦНТЭИ, 2002. — С. 139–145.

Молодецкий А. Э., Царук Л. О. Экологические аспекты функционирования территориально-аквальной системы Сухого лимана // Вісник Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова. Географічні та геологічні науки. — 2008. — Том 13. — Вип. 6. — С. 99–105.

Молодецький А. Е., Борисевич Т. Д., Гриців О. Я. Місто Калуш: сучасні екологічні, соціальні та виробничі проблеми // Краєзнавство. Географія. Туризм. — 1999. — № 39 (140). — С. 6–7.

Молодецький А. Е., Васильєва Л. Д. Перспективні особливості розвитку і функціонування курорту Сергіївка // Причорноморський екологічний бюлетень. — 2008. — № 1. — С. 184–189.

Молодецький А. Е., Підгорна О. М. Дослідження взаємовпливу стану довкілля та захворюваності населення регіону задля запобігання надзвичайних ситуацій // Причорноморський екологічний бюлетень. — 2004. — № 4 (14). — С. 126–134.

Молодецький А. Е., Підгорна О. М. Особливості екологічного стану територій рекреаційного використання Вінницького Поділля // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Серія географія, 2004, № 2. Част. 2. — С. 181–184.

Молодецький А. Е., Царук Л. О. Курортно-рекреаційне використання лиманів Дунай-Дністровського межиріччя // Причорноморський екологічний бюлетень. — 2007. — № 4. — С. 34–39.

Молодецкий А. Э., Царук Л. О. Экологические аспекты развития рекреационного хозяйства Ильичевска // Екологія міст та рекреаційних зон: Збірн. матеріалів наук. конференції. — Одеса: ІНВАЦ, 2008. — С. 188–192.

Орлова М. Л. Географический анализ топонимов поселений болгарских колонистов на территории Одесской области // Краеведческий вестник. — 2005. — № 2 (24). — С. 23–32.

Орлова М. Л. Дослідження розвитку етнічних форм сільськогосподарського землекористування у Причорномор’ї (на матеріалах Кучурганської групи німецьких колоній) // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Серія: Географія. — Вінниця: Тезис, 2008. — Вип. 15. — С. 185–193.

Орлова М. Л. Перспективні об’єкти етнічного туризму на Одещині (на матеріалах Кучурганської групи німецьких колоній) // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. — 2007. — Вип. 18. — С. 186–194.

Орлова М. Л. Ресурси етнічного туризму регіону: суспільно-географічна оцінка (на матеріалах Одеської області): Автореф. дис. ... канд. геогр. наук. — Одеса, ОНУ ім. І. І. Мечникова, 2009. — 20 с.

Copyright (c) 2010 Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.