DOI: https://doi.org/10.18524/2303-9914.2010.5.197571

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ТА НАУКОВОЇ РОБОТИ КАФЕДРИ ГЕОГРАФІЇ УКРАЇНИ

Є. Н. Красєха, А. Е. Молодецький, Т. Д. Борисевич, В. А. Сич, В. К. Дадикіна, М. Л. Орлова

Анотація


Кафедра географії України, яка була заснована в 1996 р., готовить спеціалістів-географів зі спеціальності “Географія” (спеціалізація “Географічне краєзнавство і туризм”). Відповідно йде підготовка спеціалістів за наступними основними напрямками: фізична та соціальна і економічна географія України, географічне краєзнавство і туризм, екологія і екологічна етика, рекреаційна географія. Наукова робота проводиться по таким проблемам: 1) географічне краєзнавство та туризм, рекреаційна географія Північного Причорномор’я; 2) теоретичні питання ґрунтознавства, екологія землекористування, екологічна етика.


Ключові слова


географія; краєзнавство; туризм; рекреація; екологія; педосфера; землекористування

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Корсунов В. М., Красеха Е. Н. Пространственная организация почвенного покрова. — Новосибирск: Наука, 1990. — 200 с.

Корсунов В. М., Красеха Е. Н., Ральдин Б. Б. Методология почвенных эколого-географических исследований и картографии почв. — Улан-Удэ: Издательство Бурятского научного центра СО РАН, 2002. — 232 с.

Красеха Е. Н. Биосферная этика в географическом образовании и географической культуре / В кн.: Україна: географічні проблеми сталого розвитку. — Т. IV. — Київ: Обрії, 2004. — С. 104–105.

Красеха Е. Н. Деградационные направления эволюции черноземов при их освоении в богарном и орошаемом режимах / Материалы V съезда Всероссийского общества почвоведов им. В. В. Докучаева: Сохраним почвы России (18–23 августа 2008 г., Ростов-на-Дону). — Ростов-на-Дону, 2008. — С. 291.

Красеха Е. Н. Деградация почв как неизбежный процесс их антропогенной эволюции / В кн.: Материалы научной сессии по фундаментальному почвоведению (30 ноября — 2 декабря 2004 г., г. Москва). — М.: МАКС Пресс, 2004. — С. 73–74.

Красєха Є. Н. Деградаційні напрямки еволюції чорноземів степової зони при зрошенні і в постіригаційний період в контексті еволюції степових екосистем // Агрохімія і ґрунтознавство. Міжвід. наук. збірник “Ґрунти — основа добробуту держави, турбота кожного”. Книга перша. Спецвипуск доVII з’їзду УТГА. Харків, 2006. — С. 68–74.

Красєха Є. Н., Сич В. А. Основні пріоритети використання і збереження степових екосистем Українського Причорномор’я // Причорноморський екологічний бюлетень. №1 (27). — Одеса, 2008. — С. 74–82.

Красєха Є. Н., Сич В. А., Гулько Л. В. Історико-культурні, еколого-етичні та соціально-економічні аспекти землекористування в степовій зоні Дунайсько-Дністровського межиріччя // Причорноморський екологічний бюлетень. № 4 (26). — Одеса, 2007. — С. 132–141.

Молодецький А. Е., Орлова М. Л. Перспективні напрямки розвитку рекреаційного господарства Української частини дельти Дунаю // Причорноморський екологічний бюлетень. № 3–4. 2006 р. Частина друга. — Одеса, 2006. — С. 429–433.

Орлова М. Л. Ресурси етнічного туризму регіону: суспільно-географічна оцінка (на матеріалах Одеської області). Автореф. дис. канд. наук. — Одеса, 2009. — 20 с.

Позняк С. П., Красєха Є. Н. Чинники ґрунтоутворення. — Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франко, 2007. — 400 с.

Позняк С. П., Красєха Є. Н., Кіт М. Г. Картографування ґрунтового покриву. — Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003. — 498 с.

Сич В. А. Оцінка ступеня деградації ґрунтів південного заходу України // Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки. Том 8. Вип. 5. — Одеса: Астропринт, 2003. — С. 84–91.

Сич В. А. Ґрунтово-географічні основи екологічної експертизи земель (на прикладі Задністров’я України). Автореф. дис. канд. наук. — Львів, 2004. — 20 с.

Сич В. А. Туристично-краєзнавчий маршрут узбережжям Одещини // Наукові записки Вінницького державного педуніверситету ім. М. Коцюбинського (Серія “Географія”). Випуск 12. — Вінниця, 2006. — С. 216–222.

Экологическая альтернатива. — М.: Прогресс, 1990. — 800 с.

Copyright (c) 2010 Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.