DOI: https://doi.org/10.18524/2303-9914.2010.10.195495

ГЕОХІМІЧНІ ОЗНАКИ ЗОЛОТОНОСНОСТІ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПОВЕДІНКИ ЗОЛОТА ЗА УМОВ РЕГІОНАЛЬНОГО МЕТАМОРФІЗМУ (НА ПРИКЛАДІ УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА)

О. В. Драгомирецький

Анотація


Наведені результати оцінки основних геохімічних ознак золотоносності у деяких регіонально-метаморфізованих комплексах світу та УЩ. Вони показали, що підвищена золотоносність цих комплексів пов’язана, в першу чергу, з ортопородами основного складу, метаморфізованими в умовах зеленосланцьової та амфіболітової фацій, а також з окварцьованими філітами і породами залізисто-кременистої формації. Факторний аналіз за цими ознаками дозволив встановити, що існують два найважливіших фактори формування метаморфізованих верств УЩ у зв’язку з їх золотоносністю, які визначаються їхнім палеолітологічним складом, сформованим у різних генетичних умовах — в умовах на колізійному етапі і в умовах рифтогенезу. З першим фактором пов’язані перерозподіл і локальне накопичення золота у кератофіровій і метабазитовій формаціях. З другим фактором — накопичення первинних концентрацій золота і когерентних хімічних елементів під час формування залізисто-кременістих формацій та ультрабазитів.


Ключові слова


золотоносність; геохімічні ознаки; кількісна оцінка; регіональнометаморфізовані комплекси

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Белевцев Я. Н. Метаморфогенное рудообразование. — М.: Недра, 1979. — 275 с.

Белевцев Я. Н. Природа концентраций золота в метаморфических породах докембрия Украинского щита // Геол. журн. — 1992. — № 4. — С. 22–24.

Буряк В. А. Метаморфизм и рудообразование. — М.: Недра,1982. — 256 с.

Кулиш Е. А. Главные черты эволюции метаморфогенного золотого оруденения // Геол. журн. — 1993. — № 5. — С. 16–26.

Блюман Б. А. Геохимия регионального метаморфизма и гидротермально-метасоматических изменений черносланцевых толщ (юго-восточная Тува, Сангилен) // Геохимия. — 1983. — № 1. — С. 140–146.

Бовин Ю. П., Сазонов А. М. Особенности геохимии золота при полиметаморфизме архейского гранулитового комплекса // ДАН СССР. — 1988. — Т. 299. — № 2. — С. 445–448.

Гельман М. Л. О роли регионального метаморфизма в золотом оруденении северо-востока СССР // ДАН СССР. — 1976. — Т. 230,№ 6. — С. 1406–1409.

Жданов В. В., Малкова Т. П. Железорудные месторождения зон региональной базификации (петрология и вопросы генезиса). — Л.:Недра,1974. — 198 с.

Забияка И. Д., Забияка А. И., Верниковский В. А., Коробейников А. Ф. Роль регионального метаморфизма в концентрации золота в докембрийских породах Таймыра // ДАН СССР. — 1983. — Т. 269,№ 6. — С. 1430–1433.

Комаров А. Н., Вербицкий В. Н. Металлогения регрессивного этапа процессов ультраметаморфизма // Металлогения докембрия и метаморфогенное рудообразование. — К.: Наук. думка. — 1993. — С. 158–164.

Миграция вещества в зонах метаморфизма. — М.: Недра,1983. — 123 с.

Хорева Б. Я. Критерии расчленения и генезис метаморфических и гранитоидных ультраметаморфических комплексов. — Л.: Недра, 1978. — 214 с.

Boyle R. W. Geochemistry of gold and its deposition. — Ottawa. — 1979. — 584p.

Некрасов И. Я. Геохимия, минералогия и генезис золоторудных месторождений. — М.: Наука,1991. — 302 с.

Нарсеев В. А. Промышленная геология золота. — М.: Научный мир, 1996. — 243 с.

Железисто-кремнистые формации Украинского щита. Т. I. Докембрий І, ІІ / Под ред. Н. П. Семененко. — К.: Наук. Думка, 1978. — 328 с.

Железисто-кремнистые формации Украинского щита. Т.IІ. Докембрий ІІІ / Под. ред. Н. П. Семененко. — К.: Наук. Думка, 1978. — 367 с.

Драгомирецкий А. В. Литологические особенности золотоcодержащих отложений докембрия (на примере Украинского щита) // Литология и полезн. ископ. — 2004. — № 2. — С. 173–184.

Семененко Н. П. Геохимия осадочно-вулканогенных формаций Украинского щита (центральная часть). — К.: Наук. думка, 1985. — 144 с.

Гранулитовая фация Украинского щита / Белевцев Р. Я., Яковлев Б. Г. и др. — К.: Наук. думка, 1985. — 220 с.

Горлицкий Б. А. Распределение малых элементов и проблемы металлогении осадочновулканогенных формаций докембрия Украинского щита. — К.: Наук. думка, 1970. — 163 с.

Петровская Н. В. Самородное золото. Общая характеристика, типоморфизм, вопросы генезиса. — М.: Наука, 1973. — 347 с.

Коптев-Дворников В. С., Руб М. Г. Проблема металлогенической специализации магматических комплексов // Металлогения и магматизм Тянь-Шаня. — Фрунзе: Илим, 1967. — С. 77–79.

Copyright (c) 2010 Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.