DOI: https://doi.org/10.18524/2303-9914.2010.10.195443

АНАЛІЗ СТАНУ ПРИРОДООХОРОННИХ ОБ’ЄКТІВ У БЕРЕГОВІЙ ЗОНІ ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОГО ПРИЧОРНОМОРЬЯ

Т. П. Моспан

Анотація


Берегова зона морів, в тому числі і Чорного, є унікальною природною системою. В ній взаємодіють та взаємопроникають одна в одну водна, повітряна, біогенна та тверда оболонки Землі, утворюючи при цьому своєрідні ландшафти. Вони значною мірою відрізняються від ландшафтів суходолу. Останнім часом виникла проблема, що пов’язана зі збереженням прибережно-морських територій Північно-Західного Причорномор’я. Ці території опинилися у вкрай складному становищі в зв’язку із нераціональним використанням природних ресурсів та великим антропогенним тиском. Тому в основі відносин людини з природою повинен лежати пріоритет — зберегти незаймані та мало перетворені корисні природні комплекси для майбутніх поколінь.


Ключові слова


Причорномор’я; узбережжя; заповідники; ландшафти; природа; охорона; законодавство

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Дмитренко І. А. Екологічне право України: Підручник. — 2-е вид., переробл. та допов. — К.: Юрінком Інтер, 2001. — 341 с.

Дослідження природних ресурсів на території Одеської області.: Звіт з НДР (заключний). Одеський національний університет: Керівник Г. П. Пилипенко. — № 0104U0499. — Одеса, 2006. — С. 314–393.

Дубына Д. В. Стратегия охраны плавнево-литорального ландшафта северного Причерноморья // Актуальные вопросы экологии и охраны природы экосистемы Черноморского побережья: Ч.ІІ. — Краснодар, 1991. — С. 223–227.

Закон України «Про загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000–2015 роки». http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi.nreg=1989–14

Заповедники СССР: Заповедники Украины и Молдавии / Отв. ред.: В. Е. Соколов, Е. Е. Сыроечковский. — М.: Мысль, 1987. — 271 с.

Миничева Г. Перспективы развития локальной экологической сети Овидиопольского района, как элемент европейской экосети.

http: //www.crs.org.ua/data/minicheva_ovidiopol.pdf.

Попова О. М. Рослинний світ території природно-заповідного фонду у межиріччі ДунайДністер // Причорноморськ. Екол. бюлетень. — 2007. — № 4 (26). — С. 62–71.

Стойловский В. П. Водно-болотные угодья Азово-Черноморского региона в системе природоохранных и управленческих решений: Монография. — Одесса: Феникс, 2003. — С. 122–137.

Харіна Л. О. Природно-заповідний фонд Одеської області // Причорноморський екологічний бюлетень. — 2008. — № 2 (28). — С. 97–98.

Шуйский Ю. Д. Основные особенности природы приморско-оползневого типа физико-географической местности (на примере северных берегов Черного моря) // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. — 2008. № 1. — С. 22–30.

Яковлев Е. А., Марченко А. М. Геоэкологические аспекты современного состояния прибрежно-морских территорий / Тезисы докладов на Международном симпозиуме: Управление и охрана побережий Северо-Западного Причерноморья. — Одесса, 1996. — С. 68–69.

Copyright (c) 2010 Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.