DOI: https://doi.org/10.18524/2303-9914.2010.10.195179

ВНЕСОК ГЕОГРАФІВ ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ І. І. МЕЧНИКОВА В ДОСЛІДЖЕННЯ БЕРЕГОВОЇ ЗОНИ СВІТОВОГО ОКЕАНУ

Ю. Д. Шуйський

Анотація


Аналіз стислої історії розвитку географії в Одеському університеті показав, що дослідження морських берегів ведеться традиційно, від часу заснування організації. Ці дослідження зробили вагомий внесок у світову науку, як в теорію, так і в практику берегознавства. Застосовувалися інструментальні методи, були удосконалені методи промірно-седиментаційних галсів, абсолютних мас, наукове положення про взаємодію берега та підводного схилу, укладені карти берегів кількох морів, розвинута теорія абразійного процесу, теорія балансу осадкового матеріалу, теорія еолового морфогенезу, визначені механізми трансформації берегів в умовах сучасних змін клімату та підсилення антропогенного тиску на природу берегів. Досить активною є міжнародна діяльність.


Ключові слова


море; берегознавство; історія; досягнення; теорія; практика

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Айбулатов Н. А., Буданов В. И., Шуйский Ю. Д. Антропогенный фактор в развитии береговой зоны морей // Водные ресурсы (Москва). — 1979. — № 3. — С. 161–173

Аксентьев Г. Н. Некоторые процессы разрушения оползневого берега Северо-западной части Черного моря // Труды Океаногр. комиссии АН СССР. — 1959. — Т. IV. — С. 118–121.

Аксентьев Г. Н. Вопросы гидрологии в работах Г. И. Танфильева // Труды Одесского государственного университета им. И. И. Мечникова. Геолого-географические науки. — 1962. — Т. 152. — Вып. 9. — С. 184–186.

Аксентьєв Г. Н. Питання досліджень динаміки узбережжя Північно-західної частини Чорного моря // Ювілейна наукова сесія, присв. 100-річчю ОДУ ім. І. І. Мечникова. Фіз.- мат. науки, астрономія, географія та геологія: Відп. ред. В. О. Фєдосєєв. — Одесса: Облиздат, 1965. — С. 46–47.

Аксентьев Г. Н. Динамика рельефа подводного склона северо-западных берегов Черного моря // Океанология (Москва). — 1970. — Т. X. — Вып. 3. — С. 448–456.

Амброз Ю. А., Федорченко Т. П. К вопросу о взаимозависимости эволюции береговой линии и развития речных долин Северо-западного Причерноморья // Геология побережья и дна Черного и Азовского морей в пределах УССР. — Вып. 1. — Киев: Изд-во КГУ, 1967. — С. 16–22.

Артюхин Ю. В. Антропогенный фактор в развитии береговой зоны моря. — Ростов/Дон: Изд-во РГУ, 1989. — 144 с.

Белозоров С. Т. Выдающийся ученый-географ Г. И. Танфильев. — Одесса: Облиздат, 1957. — 43 с.

Белозоров С. Т. Приморско-оползневой тип местности // Труды Одесского государственного университета им. И. И. Мечникова. Геолого-географические науки. — 1960. — Т. 150. — Вып. 7. — С. 117–120.

Бертман Д. Я., Болдырев В. Л., Кикнадзе А. Г., Шуйский Ю. Д. Принципы природного обоснования генеральных схем берегоукрепления на морских побережьях // Тезисы докл. на совещ. по методике, технике и результатам морских инж.-геол. и береговых исследований: XIII Конфер. Береговой секции Океаногр. Ком. АН СССР. — Гл. ред. В. П. Зенкович. — Одесса, 1973. — С. 132–134.

Вчені вузів Одеси. Бібліографічний довідник // Під ред. Ю. О. Амброз і І. С. Шелестович. — Природничі науки, 1946–1996 рр.: геологи і географи. — Вип. II. — Частина 1. — 2001. — 309 с.

Вихованець Г. В. Провідні риси ландшафтної структури піщаних акумулятивних форм у береговій зоні Чорного та Азовського морів // Вісник Одеського нац. університету. Географічні та геологічні науки. — 2001. — Т. 6. — Вип. 9. — С. 5–13.

Выхованец Г. В. Эоловый процесс на морском берегу. — Одесса: Астропринт, 2003. — 368 с.

Выхованец Г. В., Волкова И. И., Рябкова О. И. Значение ландшафтной струтуры в развитии песчаных аккумулятивных форм рельефа в береговой зоне морей // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. — 2002. — № 4. — С. 65–78.

Есин Н. В., Савин М. Т., Жиляев А. П. Абразионный процесс на морском берегу. — Ленинград: Гидрометеоиздат, 1980. — 200 с.

Захаржевский Я. В. К вопросу о характере современных вертикальных движений берегов Восточного Крыма в районе Коктебельской бухты // Геология побережья и дна Черного и Азовского морей в пределах УССР. — Вып. 1. — Киев: Изд-во КГУ, 1967. — С. 245–247.

Захаржевский Я. В. Некоторые особенности морфологии и динамики берегов Восточного Крыма в районе Планерского // Геология побережья и дна Черного и Азовского морей в пределах УССР. — Вып. 2. — Киев: Изд-во КГУ, 1967. — С. 156–160.

Зенкович В. П. Основы учения о развитии морских берегов. — Москва: Изд-во АН СССР, 1962. — 710 с.

Изменения уровня моря // Под ред. П. А. Каплина, Р. К. Клиге и А. Л. Чепалыги. — Москва: Изд-во Московск. унив., 1982. — 310 с.

Исследования береговой зоны морей // Гл. ред. Ю. Д. Шуйский. — Киев: Карбон Лтд, 2001. — 300 с.

Нгуен Ван Кы. Устьевые области рек Вьетнама. — Одесса: Астропринт, 2004. — 340 с.

Петренко В. С., Шуйский Ю. Д., Мануйлов В. А. Современные осадки бухт Южного Приморья // Современное осадконакопление и четвертичный морфолитогенез Дальнего Востока: Сб. научн. трудов. — Владивосток: ДВНЦ АН СССР, 1982. — С. 154–164.

Правоторов И. А. О применении гидрометеорологического метода изучения вдольберегового перемещения морских наносов // Вестник Московск. унив. География. — 1961. — № 2. — С. 42–47.

Правоторов И. А. Процесс развития аккумулятивной системы Джарылгач-Тендра и вопрос о ее возрасте в связи с масштабами трансгрессии // Совещание по изучению геологии побережья и дна Черного и Азовского морей в пределах УССР: Тезисы докладов. Отв. ред. И. Я. Яцко. — Одесса, 1965. — С. 5–7.

Правоторов И. А. О механизме перемещения береговых баров // Вестник Московск. унив. География. — 1968. — № 6. — С. 75–77.

Професори Одеського (Новоросійського) університету. Біографічний словник. — Т. 3: К—П. — Одесса: Астропринт, 2000. — С. 175–178.

Сафьянов Г. А. Геоморфология морских берегов. — Москва: Изд-во Московск. унив., 1996. — 450 с.

Терранова Р., Споторно М., Брандоліні П., Шуйський Ю. Д. Природні умови формування штучних пляжів на берегах Чорного і Середземного морів // Вісник Одеськ. держ. університету. Природн. науки. — 1998. — № 2. — С. 74–79.

Федорченко Т. П. О некоторых неволновых берегоформирующих процессах Северо-западного побережья Черного моря // Геология побережья и дна Черного и Азовского морей в пределах УССР. — Вып. 3. — Киев: Изд-во КГУ, 1969. — С. 185–190.

Фогтланд Р. В., Шуйский Ю. Д. Абразионные берега Балтийского моря в пределах Германской Демократической Республики // Известия Всес. географ. об-ва. — 1986. — Т. 118. — Вып. 6. — С. 499–507.

Четін Х., Демірколь Д., Шуйський Ю. Д. Досвід використання берегозахисних споруд на північно-східних берегах Середземного моря в межах Туреччини // Вісник Одеського держ. університету. Природничі науки. — 1998. — № 2. — С. 70–73.

Шварц М. Л., Шуйский Ю. Д. Основные черты развития Тихоокеанских берегов Соединенных Штатов Америки // Проблемы развития морских берегов: Сб. научн. трудов. Под ред. Н. А. Айбулатова. — Москва: ИО АН СССР, 1989. — С. 55–66.

Шуйский Ю. Д. Особенности прибрежно-морских россыпей Восточной Балтики в связи с режимом вдольберегового потока наносов. Рукопись // Автореф. дисс. на соиск. учен. степени канд. географ. наук. — Москва: Институт океанологии им. П. П. Ширшова АН СССР, 1969. — 25 с.

Шуйский Ю. Д. Подводная и надводная абразия как источник терригенного осадочного материала, поступающего в Мировой океан // XI Международный конгресс INQUA. — Тез. докладов: Том I. — Москва: Наука, 1982. — С. 303–305.

Шуйский Ю. Д. Дифференциация осадочного материала в береговой зоне морей // Материалы по изучению четвертичного периода на территории Украины (к XI юбилейному Конгрессу INQUA). Сб. научн. трудов: Отв. ред. В. Г. Бондарчук. — Киев: Наукова думка, 1982а. — С. 107–115.

Шуйский Ю. Д. Проблемы исследования баланса наносов в береговой зоне морей. — Ленинград: Гидрометеоиздат, 1986. — 240 с.

Шуйский Ю. Д. Укрепление абразионных берегов Черного моря с помощью естественных материалов // Современни технологии в транспортно строителство. Головн. ред. М. Събев. — Варна: Трансстрой, 1991. — С. 163–168.

Шуйский Ю. Д. Опыт изучения защитных сооружений на песчаных берегах Черного моря // География и природ. ресурсы. — 1996. — № 1. — С. 37–43.

Шуйский Ю. Д. Зависимость скорости абразии клифов от относительного повышения уровня Черного моря // Доповіді НАН України. — 1999. — № 7. — С. 130–133.

Шуйський Ю. Д. Типи берегів Світового океану. — Одесса: Астропринт, 2000. — 480 с.

Шуйський Ю. Д. Провідні риси берегів півострова Дошон, В’єтнам, Південно-Китайське море // Вісник Одеського нац. університету. Географічні та геологічні науки. — 2003. — Т. 8. — Вип. 5. — С. 129–138.

Шуйский Ю. Д. Береговая зона как природный географический барьер в Черном и Азовском морях // Проблеми екології Чорного моря: Відп. ред. Г. Г. Мінічева та Б. М. Кац. — 2004. — Вип. 6. — С. 557–565.

Шуйский Ю. Д. Морфология и динамика восточных берегов Северного моря в пределах Дании // Вісник Одеського національного університету. Геогр. та геол. науки. — 2004а. — Т. 9. — Вип. 4. — С. 129–144.

Шуйский Ю. Д. Основные особенности природы приморско-оползневого типа физико-географической местности (на примере северных берегов Черного моря) // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. — 2008. — № 1. — С. 22–30.

Шуйский Ю. Д. Распределение наносов на поперечных профилях подводного склона Черного моря // Причерноморский экологич. бюллетень. — 2008а. — № 1 (27). — С. 156–168.

Шуйский Ю. Д., Амброз Ю. А., Выхованец Г. В. и др. Развитие береговедения в Одесском национальном (государственном) университете им. И. И. Мечникова // Вісник Одеськ. нац. університету. Географічні та геологічні науки. — 2005. — Т. 10. — Вип. 6. — С. 146–159.

Шуйский Ю. Д., Выхованец Г. В. Исследование пляжей на абразионных берегах Черного и Азовского морей // Инженерная геология (Москва). — 1984. — № 2. — С. 73–80.

Шуйский Ю. Д., Выхованец Г. В. Экзогенные процессы развития аккумулятивных берегов в Северо-западной части Черного моря. — Москва: Недра, 1989. — 198 с.

Шуйский Ю. Д., Выхованец Г. В. Экспериментальное создание искусственной дюны на песчаном берегу Черного моря // География и природные ресурсы (Новосибирск). — 1997. — № 1. — С. 169–174.

Шуйский Ю. Д., Выхованец Г. В. Особенности динамики песчаных берегов Балтийского моря в пределах Польши / Исследования береговой зоны моря. Сб. научн. статей: Гл. ред. Ю. Д. Шуйский. — Киев: Карбон Лтд, 2001. — С. 134–143.

Шуйский Ю. Д., Выхованец Г. В., Гыжко Л. В., Стоян А. А., Вержбицкий П. С. Физико-географические черты природы лиманов Шаганы и Алибей на побережье Черного моря // Причерноморский экологич. бюллетень. — 2009. — № 1 (31). — С. 96–111.

Шуйский Ю. Д., Выхованец Г. В., Гречищев Е. К. Атлас охраны природы Черного и Азовского морей. Раздел 2.2: Береговая зона моря // Гл. ред. Л. И. Митин. — СПб: ГУНиО МО РФ, 2006. — С. 37–57.

Шуйский Ю. Д., Выхованец Г. В., Иванов Г. И. и др. Влияние берегозащитных гидротехнических сооружений на сопредельные участки береговой зоны в северо-западной части Черного моря / Научный отчет по НИР ГГФ ФГ — 727, № гос. рег. 01890037959. — Фонды инст. «Укрюжгипрокоммунстрой» МЖКХ УССР и ОГУ им. И. И. Мечникова: Научн. рук. Ю. Д. Шуйский. — Одесса, 1991. — 147 с.

Шуйский Ю. Д., Выхованец Г. В., Лабуз Т. А. Условия и численные величины эолового переноса песка на южных берегах Балтийского моря // Вісник Одеського нац. університету. Сер. геогр. та геол. наук. — 2006. — Т. 11. — Вип. 3. — С. 148–165.

Шуйський Ю. Д., Вихованець Г. В., Шатохіна Л. М. та ін. Закономірності сучасного розвитку берегової зони морів України в умовах підвищеного антропогенного тиску і сучасних змін клімату. Рукопис / Науковий звіт НДР № 747 Міносвіти України, № держ. рег. 0198U002242. — Фонди Міносвіти України та ОДУ ім. І. І. Мечникова: Наук. керівн. Ю. Д. Шуйський. — Одесса, 1999. — 87 с.

Шуйський Ю. Д., Картер Д. Д., Брей М. Д. Умови існування та параметри акумулятивних форм уздовж південних берегів Великобританії // Вісник Одеськ. нац. університету. Географічні та геологічні науки. — 2002. — Т. 7. — Вип. 4. — С. 82–92.

Шуйський Ю. Д., Ніко Пано. Природні особливості морських берегів в Албанії // Вісник Одеського держ. університету. Природничі науки. — 1999. — Т. 4. — Вип. 5. — С. 81–88.

Шуйский Ю., Симеонова Г. Относно типовете абразионни клифове, разпространени по българските брегове на Черно море // Инженерна геология и хидрогеология (София). — 1982. — Кн. 12. — С. 11–21.

Шуйский Ю. Д., Стоян А. А. Основные вехи истории формирования береговедения // Актуальні екологічні проблеми Півдня України: Зб. наук. праць. Відп. ред. О. В. Давидов. — Херсон: Вид-во ПП Вишемирський В. С., 2006. — С. 173–186.

Шуйский Ю. Д., Стоян А. А. Оценка изученности абразионных процессов на украинских берегах Черного и Азовского морей // Фальцфейнівські читання: Зб. наук. праць. Під ред. С. В. Шмалєй. — Херсон: Вид-во ПП Вишемирський В. С., 2007. — С. 375–384.

Шуйський Ю. Д., Черкашин С. С. Вплив відносного підвищення рівня на швидкості абразії берегів Чорного моря // Укр. Географічний журнал. — 1998. — № 4. — С. 27–30.

Шуйський Ю. Д., Шварц М. Л., Теріч Т. А. Морфодинамічні процеси на берегах Тихого океану в штаті Вашингтон (США) // Вісник Одеського нац. університету: Геогр. та геол. науки. — 2001. — Т. 6. — Вип. 9. — С. 17–23.

Яцько І. Я. Зсувні явища на Одеському узбережжі Чорного моря // Вісник метеорології та гідрології. — 1938. — № 3–4. — С. 43–60.

Fairbridge R. W. (ed.). Encyclopedia of Earth Sciences Series // Beaches and Coastal Environments. — Vol. XV: Edited by M. L. Schwartz. — Stroudsburg: Hutchinson Ross Publ. Co., 1982. — 940 p.

Shuisky Y. D. The influence of sea-level rise on the natural and cultural resources of the Ukrainian coast / Changing Climate and the Coast. — Vol. 2. — Edited J. G. Titus. — Washington DC, 1990. — P. 201–219.

Shuisky Y. D. The general characteristics of the Black Sea coasts // Coastlines of the Black Sea: R. D. Kos’yan & O. T. Magoon, eds. — New York: American Soc. Civil Engs. Publ., 1993. — P. 25–49.

Shuisky Y. D. Regularities of the abrasive coast development of the Ukrainian Black Sea // Coastlines of the Black Sea. R. D. Kos’yan & O. T. Magoon, eds. — New York: American Soc. Civil Engs. Publ., 1993a. — P. 406–421.

Shuisky Y. D. An Experience of Studying Artificial Ground Terraces as a Means of Coastal Protection // Ocean & Coast. Manag. (UK). — 1994. — V. 22. — P. 127–139.

Shuisky Y. D. Strategy of construction within the marine coastal zone in relation with coastal dynamics // Cahiers Nantes (France). — 1997. — ¹ 47–48. — P. 439–444.

Shuisky Y. D. Implications of the Black Sea level rise in the Ukraine // Proc. SURVAS Expert Workshop on European Vulnerability & Adaptation to Impacts of Accelerated Sea Level Rise, Hamburg, Germany: Reports Volume. — Edited by A. C. de la Vega-Leinert, R. J. Nicholls & R. S. J.Tol. — Middlesex Univ. Press (UK), 2000. — P. 15–22.

Shuisky Y. D. Windy flats development on the untidal Ukrainian Black Sea // Annals Valahia Univ. (Rom.). Geography. — 2002. — T. 2. — P. 115–127.

Shuisky Y. D. Experience of efficiency of the protective complex along the Black Sea shoreline within Odessa City territory // Proc. Intern. Summer-School Workshop COASTAL ZONE’03: Edited by Z.Pruszak. — Gdansk: Polish Acad. Sci. Publ., 2003. — P. 309–336.

Shuisky Y. D., Schwartz M. L. Basic principles of sediment budget study in the coastal zone // Shore & Beach (USA). — 1983. — V. 51. — ¹ 1. — Ð. 34–40.

Shuisky Y. D., Schwartz M. L. Human impact and rates of shore retreat along the Black Sea coast // Journ. Coastal Research. — 1988. — V. 4. — ¹ 3. — P. 405–416.

The World’s Coastline. Atlas of Coasts in different states // E. C. F. Bird & M. L. Schwartz, eds. — New York: Van Nostrand Reinhold Co., 1985. — 1071 p.

Vykhovanets G. V. Sandy accumulative forms within the Black Sea coastal zone // Coastlines of the Black Sea: Edited by R. D. Kos’yan & O. T. Magoon. — New York: Amer. Soc. Civil Engs, 1993. — P. 452–466.

Vykhovanets G. V. Coastal dune systems on Ukrainian shores: modern tendencies of development // Proc. 4th Intern. Conference LITTORAL 98. — J. L. Monso de Prat, ed. — Barcelona: Asinca Publ. Co., 1998. — P. 297–307.

Copyright (c) 2010 Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.