DOI: https://doi.org/10.18524/2303-9914.2011.1.186987

ІРИГАЦІЯ ТА ЧОРНОЗЕМИ МАСИВІВ ЗРОШЕННЯ ПІВДНЯ УКРАЇНИ Й ОДЕЩИНИ НА ВХОДІ У ІІІ ТИСЯЧОЛІТТЯ

Я. М. Біланчин

Анотація


Характеризується стан іригації та чорноземів масивів зрошення півдня України й Одещини перших років ІІІ тисячоліття. Висвітлені тенденції зміни засоленості й гумусованості чорноземів масивів зрошення, їх катіоннообмінної здатності та агрофізичного стану в сучасних агрогосподарськомеліоративних умовах. Наведені класифікація меліоративно-ресурсного стану чорноземів масивів зрошення за комплексом показників оцінки стану та інтегральна класифікація їх за ступенем деградації.


Ключові слова


іригація (зрошення); чорноземи; постіригаційна еволюція; деградація ґрунтів; агромеліоративний стан; родючість

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Балюк С. А., Носоненко О. А., Ладних В. Я. Класифікаційні проблеми зрошуваних ґрунтів України // Вісн. Харк. нац. аграр. ун-ту. ґрунтознавство. — 2008. — № 1. — С. 41–55.

Балюк С. А., Трускавецький Р. С., Ромащенко М. І. Меліорація ґрунтів в Україні: стан, проблеми, перспективи // Агрохімія і ґрунтознавство: Міжвідомч. наук. зб. Спецвипуск до VІІІ з’їзду УТГА (5–9 липня 2010 р., м. Житомир). — Кн. перша. — Житомир: Рута, 2010. — С. 24–38.

Біланчин Я. М. Ґрунти Придунав’я України: оцінка сучасного генетико-екологічного стану, тенденції еволюції, деякі аспекти подальшого дослідження і картографування // Агрохімія і ґрунтознавство: Міжвідомч. темат. наук. збірник. — Харків: ННЦ «ІГА» УААН, 2002. — Кн. друга. — С. 20–22.

Біланчин Я. М. Сучасний стан зрошення в Одещині та тенденції ґрунтоутворення на масивах зрошення // Вісн. Одес. нац. ун-ту. Сер. географ. та геол. науки. — 2003. — Т. 8. — Вип. 5. — С. 16–21.

Біланчин Я. М. Сучасні тенденції постмеліоративної еволюції чорноземів масивів зрошення південного заходу України // Агрохімія і ґрунтознавство: Міжвідомч. темат. наук. збірник. — Харків: ННЦ «ІҐА» УААН, 2006. — Кн. друга. — С. 210–212.

Біланчин Я. М. Чорноземи масивів зрошення Одещини в умовах іригації та наступного припинення її в останні 12–15 років // Вісник Одеського національного університету. Сер. географічні та геологічні науки. — 2009. — Т. 14. — Вип. 7. — С. 35–40.

Гоголев И. Н. Перспективы и почвенно-геохимические проблемы орошения в степной зоне Украины // Физическая география и геоморфология, вып. 24: Респ. межвед. науч. сборник. — К.: Вища школа, 1980. — С. 131–137.

Жанталай П. І. Ґрунтовий вбирний комплекс зрошуваних чорноземів південних в постіригаційних умовах // Агрохімія і ґрунтознавство: Міжвідомч. темат. наук. збірник. — Харків: ННЦ «ІҐА» УААН, 2006. — Кн. друга. — С. 230–232.

Звіт з НДР «Обґрунтування системи заходів з раціонального використання та підвищення родючості чорноземів масивів зрошення півдня України на основі вивчення сучасних процесів їх постіригаційної еволюції» (заключний). — Держбюджетна тема № 415 / Я. М. Біланчин, П. І. Жанталай, М. Й. Тортик, О. І. Цуркан та ін. — Одеса: ОНУ, 2010. — № держреєстрації 0109U000900. — 130 с.

Лісняк А. А. Сучасний процес ґрунтоутворення у виведеному зі зрошення чорноземі типовому // Агрохімія і ґрунтознавство: Міжвідомч. темат. наук. збірник. — Харків: ННЦ «ІГА» УААН, 2004. — Вип. 65. — С. 78–84.

Наукові основи охорони та раціонального використання зрошуваних земель України / За наук. ред. С. А. Балюка, М. І. Ромащенка, В. А. Сташука. — К.: Аграрна наука, 2009. — 624 с.

Орошение на Одесщине. Почвенно-экологические и агротехнические аспекты. — Одесса: Ред.-изд. отдел, 1992. — 436 с.

Позняк С. П. Орошаемые черноземы юго-запада Украины. — Львов: ВНТЛ, 1997. — 240 с.

Тортик М. Й., Шевцова Г. В. Особливості формування сольового профілю чорнозему південного в умовах зрошення і після його припинення // Ґенеза, географія та екологія ґрунтів: Зб. наук. праць. — Львів: ВЦ ЛНУ, 2008. — С. 545–551.

Copyright (c) 2011 Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.