DOI: https://doi.org/10.18524/2303-9914.2011.1.186931

ФТОР У ПРИРОДНИХ ТА СТІЧНИХ ВОДАХ ПІВДЕННОГО ЗАХОДУ УКРАЇНИ

В. І. Тригуб, Я. І. Ігнат, Я. І. Ігнат

Анотація


Аналізуються географічні особливості вмісту фтору в поверхневих і підземних водах південного заходу України. Вміст фтору в природних водах досліджуваної території зумовлений її географічним положенням і впливом Чорного моря, геоморфологічними особливостями, а також господарською діяльністю людини, зокрема скиданням забруднених стічних вод.


Ключові слова


фтор; природні води; стічні води; забруднення

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Акимова Т. А. Экология. — М.: ЮНИТИ, 2001. — 121 с.

Акулова К. И., Буштуева К. А. Коммунальная гигиена. — М.: Медицина, 1986. — 230 с.

Балюк С. А., Кукоба П. І., Ладних В. Я., Чаусова Л. О., Мирошниченко Л. Г. Забруднення природних вод і ґрунтів біогенними елементами і фтором, шляхи його зменшення // Агрохімія і ґрунтознавство. — К. : Урожай, 1992. — Вип. 54. — С. 25–34.

Беляев М. П. Справочник предельно допустимых концентраций вредных веществ в пищевых продуктах и среде обитания. — М.: Госсанэпиднадзор, 1993. — 66 с.

Вода и здоровье — 2002 : Сб.научн. ст. / Одесск. гос. центр науч.-техн. и эконом. информации; отв.ред.: К. Д. Бабов, Б. М. Кац. — Одесса, 2002. — 203 с.

Одеський регіон: природа, населення, господарство: Навч. пос. / О. Г. Топчієв, І. І. Кондратюк, О. І. Полоса та ін.; За заг. ред. О. Г. Топчієва. — Одеса : Астропринт, 2001. — 184 с.

Тригуб В. І., Позняк С. П. Фтор у чорноземах південного заходу України: Монографія. — Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. — 148 с.

Тригуб В. І. Географічні особливості вмісту фтору в природних водах Північно-Західного Причорномор’я // Вісник Львівського університету. Серія географічна. Вип. 33. Львів, 2006. — С. 405–411.

Copyright (c) 2011 Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.