DOI: https://doi.org/10.18524/2303-9914.2012.3(16).186420

ПРИМІТИВНІ ҐРУНТИ ОСТРОВА ЗМІЇНИЙ

Я. М. Біланчин, А. О. Буяновський, І. В. Леонідова, І. А. Орлик

Анотація


Викладено результати вивчення примітивних ґрунтів о. Зміїний на щільних силікатних породах та кам’янисто-щебенюватій корі їхнього вивітрювання потужністю зазвичай до 6–10 см. Схарактеризовано й аналізуються умови і процеси утворення, закономірності географії та особливості речовинно-хімічного складу і властивостей примітивних ґрунтів острова.


Ключові слова


острів Зміїний; щільні силікатні породи; примітивні ґрунти; кам’янисто-щебенюваті

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Біланчин Я. М. Чорноземні ґрунти острова Зміїний / Я. М Біланчин // Агрохімія і ґрунтознавство. Міжвідомч. темат. наук. збірник. — Харків: ННЦ «ІГА імені О. Н. Соколовського», 2011. — Вип. 76. — С. 95–100.

Біланчин Я. Природа кислотності чорноземних ґрунтів острова Зміїний / Я. Біланчин, Л. Гошуренко, І. Свідерська // Вісник Львів. ун-ту. Серія географ. 2011. — Вип. 39. – С. 22–27.

Біланчин Я. М. Дослідження ґрунтового покриву о. Зміїний / Я. М. Біланчин, П. І. Жанталай, М. Й. Тортик, А. О. Буяновський // Острів Зміїний. Абіотичні харак-теристики: монографія; відп. ред. В. І. Медінець; Одес. нац. ун-т ім.І. І. Мечникова. — Одеса: Астропринт, 2008. — С. 54–79.

Ковда В. А. Основы учения о почвах. Общая теория почвообразовательного процесса. — Кн. вторая / В. А. Ковда. — М.: Наука, 1973. — 468 с.

Ковда В. А. Биогеохимия почвенного покрова / В. А. Ковда. — М.: Наука, 1985. — 264 с.

Леонідова І. В. Природні умови острова Зміїний, їх роль у формуванні ландшафтно- і ґрунтово-геохімічного середовища / І. В. Леонідова // Причорноморський екологічний бюлетень. — 2011. — № 1. – С.149 — 157.

Медінець В. І. Атмосферно-хімічні дослідження / В. І. Медінець, С. В. Медінець, В. В. Прощенко// Острів Зміїний. Абіотичні характеристики: монографія; відп. ред. В. І. Медінець; Одес. нац. ун-т ім.І. І. Мечникова. — Одеса: Астропринт, 2008. — С. 115–137.

Пащенко В. М. Острів Зміїний. Природа, мешканці, землеустрій: Монографія /В. М. Пащенко. — К.: НДІГК, 2008. — 140 с.: 307 іл.

Полынов Б. Б. Первые стадии почвообразования на массивно-кристаллических породах/ Б. Б. Полынов // Почвоведение. — 1945. — № 7. — С. 327–339.

Почвоведение. В 2 ч. / Под ред. В. А. Ковды, Б. Г. Розанова. Ч. 1. Почва и почвообразование / [Г. Д. Белицина, В. Д. Васильевская, Л. А. Гришина и др.]. — М.: Высш. шк., 1988. — 400 с.

Світова реферативна база ґрунтових ресурсів 2006. Звіт про ґрунтові ресурси світу 103 (Пер. Польчина С. М., Нікорич В. А.) — Рим: ФАО, 2006; Чернівці: ЧНУ, 2007. — 200 с.

Copyright (c) 2012 Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.