DOI: https://doi.org/10.18524/2303-9914.2012.2(15).185956

ОРОЛІТОЛОГІЯ ПОВЕРХНІ О. ЗМІЇНИЙ, ЇЇ РОЛЬ У ФОРМУВАННІ ТА ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ҐРУНТОВО- РОСЛИННОГО ПОКРИВУ

Я. М. Біланчин, А. О. Буяновський, І. В. Леонідова, І. А. Орлик

Анотація


Висвітлено матеріали вивчення впливу рельєфу о. Зміїний, глибини залягання від поверхні щільних силікатних (кислих) порід та потужності і кам’янистості кори їх вивітрювання на формування і просторові відмінності ґрунтово-рослинного покриву. Встановлена визначальна роль у його формуванні та просторовій диференціації оролітологічної будови поверхні острова.


Ключові слова


острів Зміїний; щільні силікатні породи; геоморфно- гіпсометричні рівні поверхні; кора вивітрювання; ґрунтово-рослинний покрив.

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Біланчин Я. М. Картографування ґрунтового покриву і створення ґрунтової карти острова Зміїний / Я. М. Біланчин, А. О. Буяновський, П. І. Жанталай, М. Й. Тортик // Агрохімія і ґрунтознавство. Міжвідомч. темат. наук. збірник. Випуск 75. — Харків : ННЦ «ІГА імені О. Н. Соколовського», 2011. — С. 64–69.

Біланчин Я. М. Біомаса степових фітоценозів та ґрунти різних геоморфогенно–гіпсометричних рівнів (зон) поверхні острова Зміїний / Я. М. Біланчин, А. О. Буяновський, І. В. Свідерська, М. Й. Тортик // Вісн. Одес. нац. ун-ту. Сер. географ. та геол. науки. — 2009. — Т. 14. — Вип. 16. — С. 31–41.

Біланчин Я. М. Дослідження ґрунтового покриву о. Зміїний / Я. М. Біланчин, П. І. Жанталай, М.Й.Тортик, А. О. Буяновський, // Острів Зміїний. Абіотичні характеристики: монографія; відп. ред. В. І. Медінець; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса : Астропринт, 2008. — С. 54–79.

Джеррард А. Дж. Почвы и формы рельефа. Комплексное геоморфолого–почвенное исследование: Пер. с англ. / А. Дж. Джеррард. — Л. : Недра, 1984. — 208 с.

Добровольский Г. В. География почв / Г. В. Добровольский, И. С. Урусевская — М. : Изд-во Моск. ун-та, 1984. — 416 с.

Докучаев В. В. Избранные сочинения / В. В. Докучаев. — М. : Сельхозгиз, 1954. — 708 с.

Корсунов В. М. Педосфера Земли / В. М. Корсунов, Е. Н. Красеха. — Улан-Удэ : Изд-во БНЦ СО РАН, 2010. — 472 с.

Леонідова І. В. Геоморфогенно-гіпсометричні рівні (зони) поверхні острова Зміїний, їх роль у формуванні ландшафтно- і ґрунтово-геохімічної ситуації / І. В. Леонідова // Вісн. Одес. нац. ун-ту. Сер. географ. та геол. науки. — 2010. — Т. 15. — Вип. 10. — С. 143–151.

Леонідова І. В. Природні умови острова Зміїний, їх роль у формуванні ландшафтно- і ґрунтово-геохімічного середовища / І. В. Леонідова // Причорноморський екологічний бюлетень. — 2011. — № 1. — С.149–157.

Пащенко В. М. Острів Зміїний. Природа, мешканці, землеустрій: Монографія / В. М. Пащенко. — К.: НДІГК, 2008. — 140 с.: 307 іл.

Позняк С. П. Ґрунтознавство і географія ґрунтів. У двох частинах. Ч.1 / С. П. Позняк. — Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2010. — 270 с. + 0,16 вкл.

Природа Украинской ССР. Почвы / [Н. Б. Вернандер, И. Н. Гоголев, Д. И. Ковалишин и др.]. — К.: Наук. думка, 1986. – 216 с.

Світова реферативна база ґрунтових ресурсів 2006. Звіт про ґрунтові ресурси світу 103 (Пер. Польчина С. М., Нікорич В. А.) — Рим: ФАО, 2006; Чернівці: ЧНУ, 2007. — 200 с.

Copyright (c) 2012 Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.