DOI: https://doi.org/10.18524/2303-9914.2013.2(18).184215

СТАН СУЧАСНОЇ ГЕОГРАФІЇ ТА ЇЇ СТРУКТУРА

Ю. Д. Шуйський

Анотація


Останніми роками географія в Україні та в кількох інших країнах зазнала структурних змін, в залежності від формування нових соціально-економічних відносин в суспільстві, новими відносинами до засобів виробництва та уявленнями до природокористування. Це саме той блок нової реальності, який щільно пов’язаний із географією, що є наукою ресурсною та світоглядною. Мета статті — виконати аналіз сучасного стану географії, визначити причини її змін, накреслити напрямки практичного використання, теоретичного розвитку, розробити визначення науки на новому етапі соціально-економічного розвитку суспільства. Зроблено аналіз провідних причин занепаду географії в Україні, накреслені головні ознаки географії як ресурсної природної науки, обґрунтована сучасна структура географії як складної синтетичної науки. Викладено авторське бачення визначення географії.

Ключові слова


географія; природокористування; причини змін; ознаки; структура; ресурси; світогляд; визначення

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Абрамов Л.С. Основы конструктивной географии // Под ред. И.П. Герасимова и В.С. Преображенского. – Москва: Просвещение, 1986. – 287 с.

Арманд Д.Л. Предмет, задачи и цель физической географии // Вопросы географии. – 1957. – Вып. 40. – С. 32 – 47.

Арманд Д.Л. Физическая география в наши дни. – Москва: Знание, 1968. – 67 с.

Выхованец Г.В., Стоян А.А. Природные и антропогенные факторы формирования и развития береговых природных систем на Черном и Азовском морях в пределах Украины // Вісник Одеського нац. університету. Геогр. та геолог. науки. – 2012. – Том 17. – Вип. 3 (16). – С. 32 – 47.

Гвоздецкий Н.А. Основные проблемы физической географии. – Москва: Изд-во Московск. унив., 1979. – 223 с.

Григорьев А.А. Закономерности строения и развития географической среды. – Москва: Мысль, 1966. – 382 с.

Гродзинський Д.М. Екологія // Екологічна Енциклопедія. – Т. 1 (А–Е). Київ: Вид-во ТОВ «Центр Еколог. освіти та інформації», 2007. – С. 330 – 332.

Исаченко А.Г. География сегодня. – Москва: Просвещение, 1979. – 192 с.

Казаков Л.К., Чижова В.П. Инженерная география. – Москва: Изд-во Лэндрос, 2001. – 268 с.

Калесник С.В. Общие географические закономерности Земли. – М.: Мысль, 1970. – 283 с.

Кедров Б.М. Предмет и взаимосвязь естественных наук. – Москва: Наука, 1967. – 436 с.

Кравчук Я.С. Інженерно-геоморфологічне картографування. – Львів: Світ, 1991. – 143 с.

Лямин В.С. География и общество. Философские и социологические проблемы географии. – Москва: Мысль, 1978. – 312 с.

Лямин В.С. Место географии в генетической классификации наук. – Одесса: Астропринт, 2012. – 184 с.

Магидович И.П., Магидович В.И. Очерки по истории географических открытий. – Москва: Просвещение, 1982. – 286 с.

Маринич О.М. Географія // Географ. Енциклопедія України. – Т. 1-3 (А-Я). Київ: Вид-во УРЕ, 1989-1993. – С. 248 – 251 (I), 343-344 (III).

Маринич О.М. Структура географічної науки та її сучасний стан в Україні // Укр. Географ. журнал. – 1993. – № 1. – С. 3 – 8.

Методологические основы научного познания // Под ред. П.В. Попова. – Москва: Высшая школа, 1972. – 272 с.

Мильков Ф.Н. Основные проблемы физической географии. – Москва: Высшая школа, 1967. – 252 с.

Мороз С.А., Онопрієнко В.І., Бортник С.Ю. Методологія географічної науки. – Київ: Заповіт, 1997. – 333 с.

Палиенко Э.Т. Поисковая и инженерная геоморфология. – Киев: Наукова думка, 1978. – 178 с.

Преображенский В.С. Беседы о современной физической географии. – Москва: Наука, 1972. – 168 с.

РудькоГ.І., Адаменко О.М. Конструктивна геоекологія. – Київ: Наукова думка, 2008. – 420 с.

Симонов Ю.Г. Инженерная геоморфология, основные задачи и пути развития // Вопросы географии (геоморфология и строительство). – 1979. – Том 111. – С. 14 – 32.

Стоян О.О. Аналіз історії та розвитку берегознавства як географічної науки // Автореф. дисерт. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. – 20 с.

Шварц С.С. Экологические закономерности эволюции. – Москва: Наука, 1980. – 280 с.

Шуйский Ю.Д. Географическая наука в античном мире и в период Средневековья. – Одесса: Изд-во ВМВ, 2008. – 180 с.

Шуйский Ю.Д., Стоян А.А. Формирование береговедения в системе географических наук // Причорноморський Екологічний бюлетень. – 2008. – № 1 (27). – С. 83 – 94.

Copyright (c) 2013 Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.