DOI: https://doi.org/10.18524/2303-9914.2013.1(17).184075

ІСТОРІЯ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА СТАН ВИВЧЕНОСТІ ҐРУНТІВ І ҐРУНТОВОГО ПОКРИВУ ПРИБЕРЕЖНО-БЕРЕГОВИХ ТЕРИТОРІЙ ЛИМАНІВ ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОГО ПРИЧОРНОМОР’Я

О. Є. Струцинська

Анотація


Проаналізовано історію досліджень та стан вивченості ґрунтів і ґрунтового покриву прибережно-берегових територій лиманів Північно-Західного Причорномор’я. Встановлено, що більшість ґрунтознавчих робіт виконувались тільки на регіональному рівні, за винятком ґрунтово-меліоративних і агрохімічних, проведених для обґрунтування проектів іригаційного освоєння земель. Тому вивчення ґрунтотворення, ґрунтів і ґрунтового покриву прибережно-берегових територій лиманів з метою раціоналізації ґрунто- і землекористування є перспективним напрямком досліджень.


Ключові слова


лимани Північно-Західного Причорномор’я; ґрунти прибережно-берегових територій

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Черноземы СССР / Ред. В. М. Фридланд, И. И. Лебедева. – М. : Колос, 1974. – Т. 1. – 1974. – 560 с.

Ґрунти Одеської області / О. К. Вальда, М. І. Краковський. – Одеса : Одеська землевпорядна експедиція, 1969. – 52 с.

Соболев С. С. Почвы Украины и степного Крыма / С. С. Соболев // Почвы СССР. Европейская часть СССР. Т. ІІІ. Почвы лесостепных и степных областей.- М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1939. – С. 7-84.

Почвы Украины и повышение их плодородия. Т.1. Экология, режимы и процессы, классификация и генетико-производственные аспекты / Под ред. Н. И. Полупана. – К.: Урожай, 1988. - 296 с.

Шуйский Ю. Д. Природа причерноморских лиманов / Ю. Д . Шуйский, Г. В. Выхованец.– Одесса : Астропринт, 2011. - 311 с.

Позняк С. П. Ґрунтознавство і географія ґрунтів : підручник. У двох частинах. Ч. 1 / С. П. Позняк – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2010.– 270 с.

Махов Г. Г. Територіяльні дослідження ґрунтів на Україні за період з 1887 по 1927 рік та їх найближчі перспективи / Г. Г. Махов // Вісник природознавства. - № 1. – Харків, 1928. – С. 3 – 14.

Петрунь Ф. Е. Физико-географические особенности (зональные черты природы) приморья Одесской области / Ф. Е. Петрунь // Труды Одесского государственного университета им. И. И. Мечникова. Сборник геолого-географического факультета. – Т. 2, 1954. – С. 287 – 305.

Ґрунти Одеської області. Карта. Масштаб 1 : 200 000. – К. : Укрземпроект, 1967.

Зрошувані землі Дунай-Дністровської зрошувальної системи: еволюція, екологія, моніторинг, охорона, родючість / За ред. С. А. Балюка. – Харків : Антіква, 2001. – 260 с.

Лиманно-устьевые комплексы Причерноморья // Под ред. Г.И. Швебса. – Л. : Наука, 1988. – 303 с.

Лисецкий Ф. Н. Оптимизация использования земельных ресурсов для эрозионно-опасных территорий Причерноморья УССР: дисс… канд. геогр. наук / Ф. Н. Лисецкий. – Одесса, 1984. – 228 с.

Светличный А. А. Количественная оценка характеристик склонового эрозионного процесса и вопросы оптимизации использования эрозионноопасных земель: дисс… канд. геогр. наук / А. А. Светличный. – Одесса, 1995. – 310 с.

Михайлюк В. І. Грунти долин річок північно-західного Причорномор’я: екологія, генеза, систематика, властивості, проблеми використання: Монографія / В. І. Михайлюк. – Одеса : Астропринт, 2001. – 340 с.

Мороз Г. Б. Ґрунти середньо-сухостепового педоекотону північно-західного Причорномор’я / Г. Б. Мороз. – Львів : ЗУКЦ, 2011. – 184 с.

Гоголев И. Н. Использование земельных ресурсов / И. Н. Гоголев, Я. М. Биланчин // Лиманно-устьевые комплексы Причерноморья / Под ред. Г.И. Швебса. – Л. : Наука, 1988. – С. 84 - 94.

Технический отчет о результатах исследований и картографирования геоморфологических процессов и состояния берегов и прибрежной суши Нижнего Днестра южнее широты г. Беляевка Одесской области в 2007 году. – Одесса: ОНУ, 2007. – 109 с.

Полупан М. І. Класифікація ґрунтів України / М. І. Полупан, В. Б. Соловей, В. А. Величко. – К. : Аграрна наука, 2005. – 299 с.

Адобовська М. В. Сучасний природоохоронно-екологічний стан чорноземних ґрунтів узбережно-схилових територій лиманів Північно-Західного Причорномор’я / М. В. Адобовська // Вісник ОНУ. Геогр. і геол. науки. – Т. 14. - Вип. 7. - 2009. – С. 235-238.

Жанталай П. І. Вміст і розподіл гумусу в ґрунтах різних геоморфолого-геохімічних рівнів басейну Нижнього Дністра / П. І. Жанталай // Вісник ОНУ. Геогр. і геол. науки. – Т. 14. - Вип. 7. - 2009. – С. 268-274.

Орошение на Одесщине. Почвенно-экологические и агротехнические аспекты / И. Н. Гоголев, Р. А. Баер, А. Г. Кулибабин [и др.]; под. ред. И. Н. Гоголева, В. Г. Д рузьяка – Одесса: Ред.-изд. отдел, 1992. – 436 с.

Copyright (c) 2013 Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.