DOI: https://doi.org/10.18524/2303-9914.2013.1(17).183781

БІОЛОГІЧНИЙ ЧИННИК ҐРУНТОТВОРЕННЯ ОСТРОВА ЗМІЇНИЙ

І. В. Леонідова

Анотація


Наведено загальну характеристику біологічного чинника ґрунтотворення о. Зміїний та його особливостей, природних умов розвитку рослинності. Висвітлено результати проведеного вперше на острові визначення біомаси степових трав’яних фітоценозів, дослідження ґрунтово-гідрологічних умов її формування та ролі у ґрунтотворенні.


Ключові слова


острів Зміїний; біологічний чинник ґрунтотворення; біомаса степових трав’яних фітоценозів; ґрунтово-гідрологічні характеристики (константи)

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Агрофизические методы исследования почв/ Отв. ред. С. И. Долгов. – Изд. пятое, дополненное и переработанное. – М.: Наука, 1966. – 260 с.

Біланчин Я. М. Дослідження ґрунтового покриву о. Зміїний / Я. М. Біланчин, П. І. Жанталай, М. Й. Тортик, А. О. Буяновський // Острів Зміїний. Абіотичні характеристики: монографія / відп. ред. В. І. Медінець. – Одеса: Астропринт, 2008. – С. 54-79.

Біланчин Я. М. Біомаса степових фітоценозів та ґрунти різних геоморфогенно-гіпсометричних рівнів (зон) поверхні острова Зміїний / Я. М. Біланчин, А. О. Буяновський, І. В. Свідерська, М. Й. Тортик // Вісн. Одес. нац. ун-ту. Сер. географ. та геол. науки. – 2009. – Т. 14. – Вип. 16. – С. 31-41.

Біланчин Я. М. Чорноземні ґрунти острова Зміїний / Я. М. Біланчин // Агрохімія і ґрунтознавство. Міжвідомч. темат. наук. збірник. – Харків: ННЦ “ІГА імені О. Н. Соколовського”, 2011. – Вип. 76. – С. 95-100.

Быстрицкая Т. Л. Почвы и первичная биологическая продуктивность степей Приазовья (на примере заповедника “Хомутовская степь”). /Т. Л. Быстрицкая, В. В. Осычнюк. – М.: Наука, 1975. – 112 с.

Вадюнина А.Ф. Методы исследования физических свойств почв / А. Ф. Вадюнина, З.А Корчагина. – М.: Агропромиздат, 1986. – 416 с.

Гришина Л. А. Учет биомассы и химический анализ растений: Учеб.пособие / Л. А. Гришина, Е. М. Самойлова. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1971. – 100 с.

Докучаев В. В. Русский чернозем: Отчет Вольн. экон. Об-ву / В. В. Докучаев. – СПб., 1883 // Докучаев В. В. Избран. сочинения. – Т. І. – М.: Сельхозгиз, 1948. – С. 28-480.

Ковда В. А. Биогеохимия почвенного покрова / В. А. Ковда – М.: Наука, 1985.– 264 с.

Красєха Є. Н. Еволюція степових екосистем: ліси, трав’янисті угруповання, чорноземи / Є. Н. Красєха, В. А. Сич // Причорноморський екологічний бюлетень. – 2009. – №1. – С. 151-159.

Леонідова І. В. Природні умови острова Зміїний, їх роль у формуванні ландшафтно- і ґрунтово-геохімічного середовища /І. В. Леонідова // Причорноморський екологічний бюлетень. – 2011. – №1. – С. 149-157.

Острів Зміїний. Рослинний і тваринний світ: монографія / В. А. Сминтина, В. О. Іваниця, Т. В. Гудзенко [та ін.] – Одеса: Астропринт, 2008. – X, 182 с., [38] арк. іл.

Позняк С. П. Чинники ґрунтоутворення: Навчальний посібник / С. П. Позняк, Є. Н. Красєха. – Львів: ВЦЛ НУ, 2007. – 400 с.

Пономарева В. В. О сущности и факторах почвообразования / В. В. Пономарева // Почвоведение, 1958. – № 9. – С. 48-56.

Почвоведение. Почва и почвообразование / [под ред. В. А. Ковды, Б. Г. Розанова] / [Г. Д. Белицина, В. Д . Васильевская, Л. А. Гришина и др.]. М.: Высш. шк., 1988. – Ч. 1. – 400 с.

Теории и методы физики почв: Колективная монография / Под ред. Е. В. Шеина и Л. О. Карпачевского. – М.: “Гриф и К”, 2007. – 616 с.

Титлянова А. А. Изучение биологического круговорота в биогеоценозах: Методическое руководство / А. А. Титлянова. – Новосибирск: СО АН СССР, 1971. – 32 с.

Ткаченко В. С. Рослинність острова Зміїний / В. С. Ткаченко, Я. П. Дідух, І. А. Коротченко // Укр. ботан. журн. – 2010. – Т. 67. – №2. – С. 172-186.

Шалыт М. С. Надземная и подземная части некоторых травянистых и полукустарниковых фитоценозов Крымской яйлы и методика их количественного учета / М. С. Шалыт, Л. Ф. Животенко // Методы изучения продуктивности корневых систем и организмов ризосферы. Международ. симпоз. СССР 28 августа -12 сентября 1968 г. – Л.: Наука, 1968. – С. 245-250.

Якість ґрунту. Спрощений опис ґрунту (ISO 11259:1998, ІДТ). ДСТУ ISO 11259:2004. – К.: ДСТУ, 2006. – 28 с.

Copyright (c) 2013 Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.