Оцінка даних моніторингу режиму грунтових вод на території Одеської області

Автор(и)

  • Г. С. Педан Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
  • О. Г. Ліходідова Проблемна науково-дослідна лабораторія інженерної геології узбережжя моря, водосховищ та гірських схилів (ПНДЛ-1)
  • О. А. Дячук Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

DOI:

https://doi.org/10.18524/2303-9914.2018.1(32).144640

Ключові слова:

ґрунтові води, Одеська область, підтоплення, моніторинг, атмосферні опади, осьове обертання Землі

Анотація

Приведена загальна характеристика режимної гідрогеологічної мережі для спостереження за ґрунтовими водами Одеської області. Дана просторово-часова характеристика процесу підтоплення. Виконаний статистичний аналіз динаміки рівнів ґрунтових вод. Дана оцінка ролі кліматичного (атмосферні опади) та астрономічного (швидкість осьового обертання Землі) факторів в формуванні режиму грунтових вод, що дає підставу для прогнозу процесу підтоплення на території Одеської області.

Біографії авторів

Г. С. Педан, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

H. S. Pedan

О. Г. Ліходідова, Проблемна науково-дослідна лабораторія інженерної геології узбережжя моря, водосховищ та гірських схилів (ПНДЛ-1)

O. G. Likhodidova

О. А. Дячук, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

O. A. Diachuk

Посилання

Voskresenskaya, Ye. N.. Maslova. M. V. (2010), Osobemiosti tsiklonicheskoy aktivnosti v Chemomorsko-Sredizemnomorskom regione pod vliyaniem globalnykh protsessov v sisteme okean-atmosfera [Features of cyclonic activity in the Black Sea-Mediterranean region under the influence of global processes hi the ocean-atmosphere system]. Proceedings of the international Conference «Globalnye i regionalize izmeneniya klimata» (Ukraine, Sevastopol. 16-19 November), Sevastopol, pp. 193-199.

Voskresenskaya, Ye. N.. Maslova, M. V.. Kovalenko, O. Yu. (2013), Statisticheskiy analiz antitsiklouicheskoy deyatehiosti v Prichemomorskom regione [Statistical analysis of anticyclonic activity in the Black Sea region]. Proceedings of the International scientific conference of students, graduate students and young scientists «LOMONOSOV-2013» theses of reports (Ukraine. Sevastopol). Sevastopol, p. 11.

Gogolev. M. I.. Korzhenevskiy, B. A.. Budkin. B.V. [and etc.] (1990), Gidrogeologicheskie usloviya territorii Odessy [Hydrogeological conditions of the territory of Odessa ], Kiev: IGN. 48 p.

Deyvisou. M. (1988), Mnogomeruoe shkalirovanie: Metody uaglyadnogo predstavleniya dannykli [Multidimensional scaling : Methods for visualization of data], 254 p.

Dodin. V. V, Pogosyan. A. R.. Pravednyy, V. N. [and etc.] (2014), Rotatsionnaya dhiamika i urovni vody Kuyalnitskogo limana i verkhnesannatskogo vodonosnogo gorizonta [Rotational dynamics and water levels of the Kuyalnik estuaiy and the Upper Sannatian aquifer]. Proceedings of the All-Ukrainian scientific and practical conference «Lymany pivniclmo-zahidnoho Piychoniomoria: suchasnyi hidroekolohiclmyi stan: problemy vodnoho ta ekolohiclmoho menedzlunentu. rekomendatsii shchodo yikh vyrishennia» (Ukraine. Odesa. 1-3 October). Odesa. pp. 75-77.

Kovalevskiy. V. S. (1986), Issledovaniya rezhima podzemnvkh vod v svyazi s ikh ekspluatatsiey [Studies of the groundwater regime in connection with their operation], Moscow: Nedra, 198 p.

Konikov. Ye. G.. Likhodedova. O. G. (2013). Vnutrigodovaya izmenchivost mineralizatsii vody Kuyahiitskogo mestorozhdeniya mineralnykh vod verklmego sannata i faktoiy, ee obuslavlivayushcliie [Intra-amiual variability of mineralization of the water of the Kuyalnitsky deposit of mineral waters of the upper Sannatian and factors causing it], Odessa National University> Herald: Series : Geographical and geological sciences, vol. 5, pp. 211-217.

Konikov. Ye. H.. Tiuremina, V. H.. Dupan. V. V. (2009). Umovy fonnuvannia rezliymu pidzemnykh vod pid vplyvom pryrodnykli ta antropohemivkh chynnykiv u mezliakh Piydnistrovskoho hidroheololuchnoho raionu (Odeska oblast) [Conditions for the fonnation of the groundwater regime under the influence of natural and anthropogenic factors within the Transnistrian hydrogeological region (Odesa region)]. Odessa National University’ Herald: Series : Geographical and geological sciences, vol. 16. pp. 219-241.

Lushliyk. A. V, Shvyrlo. M. I., Lusliliyk. A. A.. Parak. T. Yu. (2003). Osnovni polozhemiya sliliodo udoskonalennya systeniv monitoryngu piy pidtopleimi terytorij [Basic provisions for improving the monitoring system for underflooding of territories]. Ecology of the environment and life safety’. No. 6. pp. 33-37.

Polonskiy. A. B.. Voskresenskaya, Ye. N.. Maslova, V. N. (2012), Izmenchivost tsiklonicheskoy aktivnosti v Chemomorsko-Sredizenmomorskom regione v svyazi s protsessami v Tikliom океане i Atlantike [Variability of cyclonic activity in the Black Sea-Mediterranean region associated with processes in the Pacific Ocean and the Atlantic]. Proceedings of the Dopovidi Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy №3 (Ukraine), pp. 123-131.

Portal Edinoy gosudarstveimoy sistemy infonnatsii ob obstanovke v Mirovom океане [The portal of the United state information system on the situation in the World Ocean], Available at: http://data.oceaninfo.ni/ applications/indexes/index.jsp#cycloue. [Accessed 12 October 2017].

Trofymch.uk, О. M.. Yakovlyev. Ye. O.. Zakorchevna. N. B.. Gosk. E. (2003), Regional'ne pidtopleimya mist ta selyslih Ukrayiny yak faktor yiyi nacionalnoyi bezpeky [Regional undeiflooding of cities and villages of Ukraine as a factor of its national security]. Ecology of the environment and life safety’. No. 6. pp. 12-23.

Fesenko. A. V. Karavan. A. I. Godenko, G. Ye. (2008), Opasnye ekzogeimye geologicheskie protsessy na territorii Severo-Zapadnogo Prichemomoiya: osobeimosti razvitiya, kartirovanie. GIS-modelirovanie i analiz [Dangerous exogenous geological processes in the North-Western Black Sea Region: features of evolution, mapping. GIS-modeling and analysis], Odessa: VMV. 176 p.

Cherkez. Ye. A.. Shmuratko, V. I. (2012). Rotatsionnaya dinamika i uroven chetverticlmogo vodonosnogo gorizonta na teiritoiii Odessy [Rotational dynamics and level of the Quaternary aquifer in the territory of Odessa], Odessa National University> Herald: Series : Geographical and geological sciences, vol. 2, pp. 122-140.

Shestopalov. V.M.. Yakovlev, E.A.. Sitnikov, A.B. [and etc.]. (1988), Vodoobmeu v gidrogeologicheskikh stmkturakh Ukrainy. Metody izucheniya vodoobmena [Water exchange in hydrogeological structures of Ukraine. Methods of studying water exchange], - Kiev : Nauk. diunka, 272 p.

Shmuratko, V. I. (2001). Gravitatsioimo-rezonansnyy ekzotektogenez [Gravitational resonance exotectogenesis], Odessa: Astroprint. 322 p.

Analysis of Earth Orientation Parameter time series. Earth Opientation Centre. Observatoire de Paris. Available at: http://lipiers.obspm.fi'/eop-pc. [Accessed 18 October 2017].

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-09-17

Номер

Розділ

ІНЖЕНЕРНА ГЕОЛОГІЯ І ГІДРОГЕОЛОГІЯ