DOI: https://doi.org/10.18524/2303-9914.2018.1(32).144568

ВПЛИВ ҐРУНТОВОГО ПОКРИВУ ТА ГІДРОЛОГІЧНИХ УМОВ НА ДИНАМІКУ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ШИРВАНСКІЙ СТЕПИ

І. Р. Гараєва

Анотація


У статті розглянуті сучасні масштаби ландшафтних і екологічних змін природного середовища Ширванській рівнини, шо є частиною Кура-Аразської низовини. Метою статті є встановлення особливостей грунтового покриву і гідрологічного режиму, як фактора шо формує сприятливі екологічні умови Ширванського степу, а також розробка заходів для створення можливості поліпшення грунтово-екологічних умов і перспективи їх використання д.ля забезпечення сталого розвитку природно-господарської системи рівнини.

Для досягнення поставленої мети залучено і узагальнено великий матеріал про основні типи грунтів, які знаходяться під впливом різних природних (вивітрювання, акумуляція, повені і т. д.) і антропогенних (фізико-хімічних, меліоративних, хімічних, біологічних) факторів, які відображені в працях дослідників-грунтознавців М. П. Бабаєва. X. Рагимова, М. Гасанова, Г. Ю. Ісрафілова, Р. М. Мамедова і М. Р. Абдуева.

Були проаналізовані спостереження, проведені на ділянках конусів виносів і в міжконусних пониженнях рр. Туріанчай, Геокчай. Гірдіманчай. Ахсучайг, де формуються більш родючі культурно-гідроморфні грунти. Проведеної порівняльний аналіз даних довготривалих спостережень і лабораторних даних, кількісних і якісних показників окремих ландшафтних одиниць для визначення кількісті солей і їх міграції з заходу на схід.

Для встановлення ступеня мінералізації грунтових вод на різних ділянках території і можливості їх використання в залежності від їх показників проведено аналіз ландшафтно-меліоративних умов зрошуваних регіонів Ширванській рівнини.

Всебічний аналіз сучасних аридних ландшафтів Ширванській рівнини показав, шо в нестійких лучно-болотних, лісо-чагарнпковпх комплексах, на малопродуктивних пасовищах і ріллі при господарському використанні спостерігається зниження природного потенціалу і погіршення структури грунтового покриву, шо в свою черпг призводить до формування численних дрібноконтурнпх ландшафтів антропогенного походження. Аналіз ландшафтно-меліоративних умов зрошуваних регіонів Ширванській рівнини показав, що меліоративні умови тут вкрай несприятливі і обумовлені значною площею засолених грунтів важкого гранулометричного складі з низькими фільтраційними властивостями В результаті проведених досліджень основних агроландшафтів Ширванської рівнини зроблено висновок, шо найсприятливіші умови у формуванні та розвитку екологічно стійких умов створюються на незасолених грунтах (рівень грунтових вод - понад 1,5 м) при утриманні водопрочних макроагрегатов (більше 0,25 мм) близько 60 -80% і мікроагрегатів (менше 0,25 мм) близько 30-40% при вологості від максимальної молекулярної до польової вологоємності. З метою поліпшення агрофізичних властивостей грунтів, а також підвищення ефективності меліорації засолених і солонцюватих грунтів важкого гранулометричного складу' необхідно підвищувати водопроникність грунтів, здатність накопичення і збереження ними грунтової вологи шляхом обробки в період фізичної стиглості і промивання засолених ді.лянок. Також необхідно створювати системи полезахисних лісових смуг і вводити грунтозахисні СІВОЗМІНИ, регулювати застосування мінеральних і органічних добрив, широко розповсюджувати протиерозійні заходи і хімічну меліорацію, спрямовану' на боротьбу з процесами засолення грунтів.


Ключові слова


екосистема; природне середовище; ландшафт; грунт; Кура-Аразська низовина

Повний текст:

PDF

Посилання


1. Babaev, M. P. (1984), Oroshaemie pochvi Kura-Arazskoy nizmemiosty i ix proizvoditelnaya sposobnost, [Irrigated soils of the Kiua-Araz lowland and their productive capacity], Baku. Ed. Elm. 272 p.

Israfilov, U. Y. (1966). Rezhim gruntovix rod Kura-Arazskoj nizmennosti, [The groundwater regime of the Kura-Araz lowland], Baku. Ed. Elm. 43 p.

Mammadov. P. M.. Abduev. M. A. (2009), Issledovanie gidrologicheskix i gidrokhimicheskikh osobennostey Yugo-vostoclmoy Shinrinskoy ravnini s tselyu proxedenia landshaftnogo plcmirovania, [Research of hydrological and hydrochemical feattires of the South-eastern Shirvan plant with the purpose of landscape planning. Baku. Ed. Elm. pp. 316-320.

Mammadov. P. M.. Alizade. E. K.. Hasanov. M. S. (2009). Otsenka landshaftno-rekreacionnogo potenciala Shirxanskogo Nasionalnogo parka i okriizhayushey territorii, [Assessment of the landscape and recreational potential of the Shirvan National Park and the surrounding area]. Baku. Ed. Elm. pp. 14-21.

Mikailov. N. K. (2000). Prirodno-geograficheskie osobennosti i ekologicheskie usloxiya zasolemya pochx Kura-Arazskoy nizmennosty, [Natural-geographical features and ecological conditions of soil salinization in the Kura-Araz lowland], Baku. Ed. Elm. 375 p.

Rahimov. X.. Hasanov, M. (2013), Ocenka vozdeish'ia ozhidaemwx izmenemy klimata net okriizhayushhuyu sredu i naseleme Azerbajdzhana // Trudi Geogrqficheskogo Obshhestra Azerbajdzhana. XVIII tom, Mater. Mezhdtmarod. nauchno-prakticheskoy konferemii “Otsenka i racionalnoe ispolzovanieprirodnogo resursnogo potenciala geosistem r usloviyax globalnikb izmeneniy ”, [Assessment of the impact of expected climate changes on the environment and population of Azerbaijan // Proceedings of the Geographical Society' of Azerbaijan. XBIII volume. Mater. International. Scientific and Practical Conference. «Assessment and rational use of the natural resource potential of geosystems under conditions of global changes»]. Baku. Ed. Elm. pp. 268-275.

Shakuri, B. (2011), St on prirodbi. Ekzogennie i antropogennie prosessi, [The moaning of nature. Exogenous and anthropogenic processes]. Baku. Ed. Elm. 170 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Бабаев М. П. Орошаемые почвы Кура-Аразской низменности и их производительная способность [Текст] / М. П. Бабаев. - Баку: Изд. Эльм. 1984. - 272 с.

2. Исрафилое Г. Ю. Режим грунтовых вод Кура-Аразской низменности [Текст] / Г. Ю. Исрафилов. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора геолого-минералогических наук. - Баку: Изд. Эльм. 1966.-43 с.

3. Мамедов Р.М. Исследование гидрологических и гидрохимических особенностей Юго-восточной Шир-ванской равнины с целю проведения ландшафтного планирования [Текст] / Р. М. Мамедов. М. А. Абду-ев // Труды Географического Общества Азербайджана, том XIV. Географические проблемы обеспечения экологической безопасности природно-хозяйственных систем. - Баку: Изд. Эльм. 2009. - С. 316-320.

4. Мамедов Р. М Оценка ландшафтно-рекреационного потенциала Ширванского Национального парка и окружающей территории [Текст] / Р. М. Мамедов. Э. К. Ализаде. М. С. Гасанов // Труды Географического Общества Азербайджана, том XIV. Географические проблемы обеспечения экологической безопасности природно-хозяйственных систем. - Баку: Изд. Эльм. 2009. - С. 14-21.

5. Михаилов Н. К. Природно-географические особенности и экологические условия засоления почв Кура-Аразской ни зменности [Текст] / Н. К. Михаилов. - Баку: Изд. Эльм. 2000. - 375 с.

6. Рагимов X. Оценка воздействия ожидаемых изменений климата на окружающую сред}’ и население Азербайджана [Текст] / X. Рагимов. М. Гасанов // Труды Географического Общества Азербайджана. XVIII том. Матер. Международ. Научно-практической конферен. “Оценка и рациональное использование природного ресурсного потенциала геосистем в условиях глобальных изменений”, посвященной 90-летию Общенационального лидера Гейдара Алиева. - Баку: Изд. Эльм. 2013. - С. 268-275.

7. Шакури Б. Стон природы. Экзогенные и антропогенные процессы [Текст] / Б. Шакури. - Баку: Изд. Эльм. 2011.-170 с.

Copyright (c) 2018 Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.