ФІТОРІЗНОМАНІТТЯ СУЧАСНИХ ЛАНДШАФТІВ ЛІСОСТЕПОВОЇ ЗОНИ УКРАЇНИ (НА ПРИКЛАДІ ОКРЕМИХ ДІЛЯНОК ТЕРИТОРІЇ ГАЙСИНСЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ)

Автор(и)

  • А. В. П’яткова Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine
  • О. Ю. Ніколіна Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2303-9914.2018.1(32).141949

Ключові слова:

фіторізноманіття, умовно-природні ландшафти, флористична схожість, індекс засміченості, спектр життєвих форм рослин, Гайсинський район

Анотація

Наведені результати польових досліджень різноманіття видів рослин ділянок типових умовно-природних ландшафтів в межах території Гайсинського району Вінницької області. Наведений їх видовий склад, спектр життєвих форм, розраховані та проаналізовані показники біологічного різноманіття (коефіцієнт С'єренсена та індекс засміченості).

Біографії авторів

А. В. П’яткова, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

A. V. Piatkova

О. Ю. Ніколіна, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

O. Yu. Nikolina

Посилання

Bakin. O. V. (2006), "O sokranenii bioraznoobraziya bolot na temtirii Tatarstana" [About preservation of biodiversity of Tatarstan's swamps], Kazan. Problems of botany: traditions and perspectives: The materials of international conference, V. 2, pp. 285-287.

Volokh. A. M. (2008), "Sutchasny stan stepovoyi bioty na Zaporizhzlh " [Modem state of steppe biota of Zaporizhzhya], Kyiv, Library of Ukrainian ecological league. No 8, pp. 6-10.

Gritsenko, V. V. (2017), Phytoriznomanittya botaniko-gegraphychnoii dityanky “Stepy Ukraimy" u natsional’nomu botanichnomu sadu imeni M. M. Gryshka NAN Ukraimy [Phytodiversity of botanical and geographical area "Ukrainian steppe" at V. V. Grishko's National botanic garden of Science National Academy of Ukraine]. Forest and parks economy [Lisove ta sadovo-parkove khozyaistvo]. No 12, available at: http:// joumals.nubip.edu.ua index.phpLis.article view. 9558.8550 [accessed 20 March 2018].

Denysyk. H. I. (1998). Pryrodnycha heohrafiia Podillia [Natural geography of Podillia], Vinnytsia: EcoBissuinessCentre. 183 p.

Zhuchkova. V. K. Rakovskaia. E. M. (2004), Metody' kompleksnykh fiziko-geograficheskikh issledoxanyi [The methods of composite geographical researching], Moscow, "Academy". 368 p.

Vasenko. O. H.. Rybalova, O. V., Artemyev. S. R. etc. (2016), Intehralni ta kompleksni otsinky stanu navkolyshnoho pryrodnoho seredoyshcha [Integral and complex estimations of enviromnental conditions], Kharkiv. National university of civil protection. 420 p.

Natsionalnyi atlas Ukrainy [National atlas of Ukraine] (2007). Kyiv. "Kartographia". 440 p.

Opredelitel vysshikh rasteniy Ukrainy [Keys to higher plants of Ukraine] (1987), Kyiv: Naukova dumka, 547 p.

Ramenskyi. L. H. (1971), Problemy i metody izuchenyia rasty'telnogo pokrova [Problems and methods of plant cover research], Leningrad. 333 p.

Serebryakov. Y. H. (1964). "Zhyznennye fomiy vysshykh rastenyi i ikh izuchenye" [Biological spectrum of vascular plants and their research]. Field Geobotany [Polevaya seobotanika], Moscow-Leningrad. V.3. P. 146- 212.

Popov. V. P.. Marynych, A. M., Lan ko. A. Y. (1968). Fiziko-geohraficheskoe rayonirovanie Ukraynskoy SSR [Geography c division into districts of Ukrainian soviet social republic], Kyiv. Kyiv University. 683 p.

Onyschenko. V. A., Andrienko, T. L. (2012). Phy toriznomanittya zapovidnykiv I natsional’nykh parkiv Ukraiiny. Ch.l: Biosphemy zapovidnyky. Pryrodny zapovidnyky [Phytodiversity of reserves and national parks of Ukraine. P. 1: Biospherical reserves. National parks]. Kyiv, Photosocialcentre, 406 p.

Yarova. O. A.. Ustimenko, P. M.. Fedoronchuk. M. M. (2012), "Rarytetne phytoriznomanittya natsional'nogo piyrodnogo parku "Biloozers’kyy”: suchasny stan ta analiz" [Artifact phytodiversity of National natural park "Biloozers'kyy': present conditions and analysis]. Black sea botanic journal [Chomomors'kyy botanichnyy zhumal], V. 8, No 3. pp. 335-341.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-09-10

Номер

Розділ

ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ