DOI: https://doi.org/10.18524/2303-9914.2018.1(32).141943

ПРОСТОРОВИЙ РОЗПОДІЛ ГІДРОЛОГІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ В СЕРЕДНІЙ ЧАСТИНІ СУХОГО ЛИМАНУ В ЛІТНІЙ ПЕРІОД

О. Б. Муркалов, О. О. Стоян, О. В. Скаленчук

Анотація


Кафедрою фізичної географії та природокористування ОНУ імені І. І. Мечникова в 2016-2017 рр. виконані польові і лабораторні дослідження гідрологічних елементів акваторії середньої частини Сухого лиману (Чорне море). Досліджувались: прозорість, температура і солоність поверхневого шару води у літній період. Під поверхневим шаром води в статті розуміється верхня товща водних мас, розташована від поверхні до глибини 0,5 м.

Метою статті є виявлення особливостей просторового розподілу гідрологічних елементів поверхневого шару водних мас середньої частини Сухого лиману під впливом природних і антропогенних факторів у літній період.

Об’єкт досліджень – гідрологічні елементи поверхневого шару води середньої частини Сухого лиману.

Предмет дослідження – прозорість, температура, солоність поверхневого шару води середньої частини Сухого лиману і їх просторовий розподіл. Комплексні гідрологічні роботи виконані на 48 рівномірно розташованих по акваторії станціях. Температура води вимірялася поверхневим термометром в оправі Шпіндлера із ціною поділки шкали 0,2 °С, прозорість визначалася диском Секкі, солоність визначалася ареометричним способом, проби води відбирались за допомогою батометра-пляшки в поверхневому шарі. Положення станції фіксувалося за допомогою GPS приймача Garmin GPS 72H. Картографування елементів гідрології вод виконане в програмі Saga GIS. Виміряні значення прозорості води змінюються від 0,8 м до 1,7 м. Середнє значення прозорості для водойми становить 1,5 м. На прозорість води переважно впливають водна рослинність та рельєф дна. Температура поверхневого шару води в період досліджень змінювалася від 23,6 0С до 25,6 °С. Середня температура дорівнювала 24,6 °С. Для досліджуваної водойми відзначається збільшення температури від центральної частини до прибережних мілководь. Мінімальні значення температури поверхневого шару води були зафіксовані в північній частині акваторії. Солоність поверхневих водних мас акваторії змінюється від 13,6 ‰ до 15,6 ‰. Середнє значення солоності становить – 14,4‰. На солоність води суттєво впливає надходження солонуватих вод з основної частини Сухого лиману на півдні та прісних вод на півночі.


Ключові слова


прозорість температура; солоність; просторовий розподіл; Сухий лиман Чорного моря

Повний текст:

PDF

Посилання


Bykov, V. D.. Vasilev. A. V. (1977), Gidrometriya [Hydrometry], Leningrad: Gidiometeoizdat, 448 p.

Varigin, A. Yu. (2010). Allometricheskie kharakteristiki dvustvorchatogo mollyuska Abra Ovata (Philipi. 1836) v usloviyakli severo-zapadnoy chasti Chemogo moiya [Allometric characteristics of the bivalve mollusk Abra Ovata (Philipi. 1836) in the conditions of the northwestern part of the Black Sea] Scientific notes of Temopil National Pedagogical University named after Volodymyr Hnatynk. Series: Biolog)7. Special issue: Hydroecology. No 3(44). pp. 38 - 40.

Varigin. A. Yu.. Rybalko. A. A. (2014). Mezhgodovaya izmenchivost makrozoobentosa Sukhogo limana [Intergranular variability of macrozoobenthos of the Sukhoy Liman], Odesa National University Herald. Series Biology, vol. 19. issue 2(35). pp. 53-60.

Vinogradov, A. K., Bogatova, Yu. I., Sinegub, I. A. (2012), Ekosistemy aknitoriy morskikh portov Chemomorsko- Azovskogo basseyna: (Vvedenie v ekologiyu morskikh portov) [Ecosystems voter areas sea ports Black Sea Azov pool: (Introduction in ecology’sea ports)]. Odessa: Astroprint. 528 p.

Huslyakov. M. O.. Zakordonets’, O. A.. Herasymyuk. V. P. (1992). Atlas diatomovykh vodorostey bentosu pflvnichno-zakhidnoyi chastyny Chomoho morya ta prylehlykh vodoymyshch [Atlas of diatoms of benthic algae in the northwestern part of the Black Sea and adjacent reservoirs], Kyyiv: Naukova dumka, 112 p.

Gvzliko. L. V. (2014). Antropogennaya transformatsiya beregovoy zony Sevemogo Prichernomoiya (na primere Sukhogo limana) [Anthropogenic transformation of the coastal zone of the Northern Black Sea Coast (on the example of Sukhoy Liman)], Scientific reports of Belgorod State University. Natural sciences., vol 28. Nol7 (188). pp. 165-170.

Dolotov Yu. S. (2010), Protsessy relefoobrazovaniya i osadkonakopleniya na prilivnykh poberezliyakh mirovogo okeana [Processes of a relyefoobrazovaniye and sedimentation on the tidal coasts of the World Ocean], Moskow: Nauclinyy mil-, 180 p.

Kitaev, S. P. (2007). Osnosy limnologii diva gidrobiologov i ikhtiologov [Bases limnology’ for hydrobiologists and ichthyologists], Petrozavodsk: Karelskiy nauclinyy tsentr RAN. 395 p.

Metodicheskie ukazaniya. Gidrologicheskie nablyudeniya i robot}’ na gidrometeorologicheskoy seti v usteykh oblastyakh rek: RD 52.10.324-92 (1993), [Methodical instructions. Hydrological supen’ision and works on a hydrometeorological network in Mouth areas of the rivers: the Supeirising document 52.10.324-92]. Moskow: Gidiometeoizdat. 189 p.

Molodykli. I. I.. Usenko. V. P. Palatnaya. V. P. et al. (1984). Geologiya shelfa USSR. Limany [Geology of the shelf of the Ukrainian SSR. Limans]. Kiev: Naukova dumka, 176 p.

Nevesskiy Ye. N.. Medvedev B. C„ Kalinenko V. V. (1977). Beioe more. Sedimentogenez i istoriya razvitiya r golotsene [White, sea. Sedimentogenesis and progressing history in a Holocene], Moskow: Nauka. 236 p.

Pavlyutina, L. P. Podpletnaya, N. F.. Cavin. P. T. et al. (2005). Kharaktristika ekologicheskogo sostoyaniya Sukhogo limana [Characteristics of the ecological state of the Sukhoy Liman], Ecological security of coastal and offshore zones and integrated use of shelf resources: Collection of scientific works, Sevastopol, vol. 12, pp. 120- 128.

Pozdnyakov Sh. R.. Kondratev S. A. (2016). Problemy Monitoringa Ladozhskogo Ozera [Problems of Monitoring of Ladoga lake] Proceedings of the Vserossiyskaya konferentsiya po krupnym vnutrennim vodoematn (VLadozhskiy simpozium) (eds. akad. RAN Rumyantsev V. A., d.g.n. Pozdnyakov Sh. R.). Sankt-Peterbiug: Izdatelstvo «Lema», pp. 10-17.

Stoyan A. A. , Miukalov A. B. . Skalenchuk E. V. (2017), Morfometiiya i dinamika chia veikhoviy Sukhogo liinana [The upper courses of the Suklioy Liman bottom moiphometiy & dynamics], Odesa National University Herald. Series Geography & Geology, vol. 22. issue 1(30). pp. 52-61.

Sliuisky. Yu. D.. Yykhovanets. G. V. (2011), Priroda Prichernomorskikh limanov [The nature of the Black Sea limans], Odessa: Astroprint, 276 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Быков В. Д. Гидрометрия [Текст] / В. Д. Быков. А. В. Васильев. - Ленинград: Гидрометеоиздат, 1977. - 448 с.

2. Вартий А. Ю. Алдометрические характеристики двустворчатого моллюска АЬга Оуаіа (Рііііірі. 1836) в условиях северо-западной части Черного моря [Текст] / А. Ю. Варигин // Наукові запи­ски Тернопільського національного педагогічного університет}’ імені Володимира Гнатюка. - Серія: Біологія. Спеціальний випуск: Гідроекологія. - 2010. - № 3 (44). - С. 38 - 40.

3. Варигин А. Ю. Межгодовая изменчивость макрозообентоса Сухого лимана [Текст] / А. Ю. Варигин. А. А. Рыбалко // Вісник О НУ. - Сер.: Біологія. - Т. 19. - Вип. 2(35). - 2014. - С. 53 - 60.

4. Виноградов А. К. Экосистемы акваторий морских портов Черноморско-Азовского бассейна: (Введе­ние в экологию морских портов): [Монография] / А. К. Виноградов. Ю. И. Богатова. И. А. С'и- негуб. - Одесса : Астропринт. 2012. - 528 с.

5. Гус.ляков М. О. Атлас діатомових водоростей бентосу пфівнічно-західної частини Чорного моря та при­леглих водоймищ [Текст] /М. О. Гусляков . О. А. 'Закордонець. В. П. Герасимюк. - Київ: Наукова думка. 1992.- 112 с.

6. Гыжко Л. В. Антропогенная трансформация береговой зоны Северного Причерноморья (на примере Сухого лимана) [Текст] / Л. В. Гыжко // Научные ведомости Белгородского государственного универси­тета. Естественные науки. - Выпуск 28. - №17 (188). - 2014. - С. 165-170.

7. Долоиюе Ю. С. Процессы рельефообразования и осадконакоиления на приливных побережьях мирового океана [Текст] / Ю. С. Долотов. - М.: Научный мир. 2010.- 180 с.

8. Китаев С. П. Основы лимнологии для гидробиологов и ихтиологов [Текст] / С. П. Китаев. - Петроза­водск: Карельский научный центр НАЛ. 2007. - 395 с.

9. Методические указания. Гидрологические наблюдения и работы на гидрометеорологической сети в устьевых областях рек: РД 52.10.324-92 [Срок действия с 01.01.1993 по 31.12.2002. Действующий]. - Москва: Гидрометеоиздат. 1993. - 189 с.

10.  Молодых И. И. Геология шельфа УССР. Лиманы [Текст] /И. И. Молодых. В. П. Усенко. В. П. Палатная и др. - Киев: Наукова думка. 1984. - 176 с.

11.  Невесский Е. Н. Белое море. Седиментогенез и история развития в голоцене [Текст] / Е. Н. Невесский. В. С. Медведев. В. В. Калиненко. - М.: Наука. 1977. - 236 с.

12.  ПавлютинаЛ. П. Характристика экологического состояния Сухого лимана [Текст] / Л. П. Павлютина. Н. Ф. Подплетная. П. Т. Савин и др. // Екологічна безпека прибережної та шельфової зон та комплексне використання ресурсів шельфу: 36. наук. пр. - Севастополь. 2005. - Вип. 12. - С. 120 - 128.

13.  Поздняков Ш. Р. Проблемы Мониторинга Ладожского озера [Текст] / Ш. Р. Поздняков. С. А. Кондра­тьев // Всероссийская конференция по крупным внутренним водоёмам (V Ладожский симпозиум). Сборник научных трудов конференции : Отв. ред.: акад. РАН Румянцев В. А., д.г.н. Поздняков Ш. Р. СПб.: Издательство «Лема». 2016. - С. 10-17.

14.  Стоян А. А. Морфометрия и динамика дна верховий Сухого лимана [Текст] / А. А. Стоян. А. Б. Мур- калов. Е. В. Скаленчук // Вісник ОНУ - Серія: Географічні та геологічні науки. - Т. 22. - Вип. 1(30). - 2017.-С. 52-61.

15.  Шуйский Ю. Д. Природа Причерноморских лиманов: монография [Текст] / Ю. Д. Шуйский. Г. В. Вы- хованец. - Одесса: Астропринт. 2011. - 276 с.|

Copyright (c) 2018 Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.