DOI: https://doi.org/10.18524/2303-9914.2018.1(32).141939

ВПЛИВ АНТРОПОГЕННОГО ФАКТОРА НА СУЧАСНИЙ СТАН АКУМУЛЯТИВНИХ ФОРМ РЕЛЬЄФУ ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОЇ ЧАСТИНИ ЧОРНОГО МОРЯ

Г. В. Вихованець, Д. О. Панкратенкова

Анотація


В останні десятиліття відзначається зростаюче освоєння берегової зони Чорного моря. Це тягне за собою активне втручання в природну систему берегової зони, особливо сильно між мисом Великий Фонтан і Жебріянською бухтою.

З 90-х років минулого століття й до теперішнього часу дослідження вчених були спрямовані на вивчення різних хвильових і нехвильових процесів, що протікають на підводному схилі й морському березі в різних частинах цього літодинамічного осередка в умовах активно мінливих природних процесів та зростаючого антропогенного впливу. Накопичений матеріал потребує серйозного осмислення та узагальнення для раціонального використання ресурсів в береговій зоні моря.

Мета роботи – оцінка зміни сучасних умов розвитку берегової зони моря на ділянці максимального антропогенного навантаження в районі дослідження.

Об’єктом дослідження виступає «літодинамічний осередок» між мисом Великий Фонтан і Жебріянською бухтою в північно-західній частині Чорного моря. Предмет – антропогенні та безперервно мінливі природні умови розвитку берегової зони в межах даної літодінамічної системи.

Матеріалами для написання даної статті послужили результати тривалих стаціонарних досліджень кафедри фізичної географії Одеського національного університету в береговій зоні Чорного моря між мисом Великий Фонтан і Жебріянської бухтою. У 70-80 рр. ХХ століття на цьому відрізку берега в межах абразійних і акумулятивних форм рельєфу були закладені стаціонарні ділянки з реперною мережею. До середини 90-х років щорічно проводилася зйомка положення кромки кліфа на абразійних берегах, нівелювання поверхні акумулятивних форм, проміри підводного схилу, відбір проб наносів на підводному схилі та поверхні акумулятивних форм, вимірювання потужності вітропіщаного потоку на морському пляжі, в еоловій та лиманній зонах. З 2000 року зйомки на цих ділянках проводилися не щорічно. Після лабораторної обробки отриманий матеріал узагальнювався з позицій системного підходу до вивчення даної літодінамічної ланки. Основними методами аналізу були картографічний, порівняльно-географічний, графічний та інші загальногеографічні методи.

У процесі дослідження берегової зони в районі ділянки від мису Великий Фонтан до Жебріянської бухти було визначено, що активна господарська діяльність позначається на запасах наносів і призводить до порушення динамічної рівноваги в системі. Це в свою чергу неминуче веде до активізації деструктивних процесів не тільки на території вторгнення в природну систему берегової зони, але й по всій протяжності «літодинамічного осередку». Крім того, порушення еолового наносообміну між різними морфологічними зонами призвело до того, що швидкість відступання морського краю пересипів Дністровського і Будакського лиманів стала більшою, ніж швидкість висування лиманної. Таке співвідношення швидкостей динаміки неминуче веде до зменшення ширини (звуження) та висоти, що є ознакою загальної їх деградації.


Ключові слова


Чорне море; літодинамічний осередок; вздовжбереговий потік наносів; абразія; акумуляція; еолові форми; літодинамічні зв’язки; наносообмін; антропогенна діяльність

Повний текст:

PDF

Посилання


Aybulatov, N. A. (1990), Dinamika tverdogo veshchestva v shelfovoy zone [Dynamics of solids in the offshore area], Leningrad: Gidrometeoizdat, 272 р.

Vykhovanets, G. V. (1987), Sovremennyye protsessy razvitiya peresypey limanoy v severo-zapadnoy chasti Chernogo morya [Modern processes of development of sandbars of estuaries in the northwestern part of the Black sea], Izvestiya Vsesoyuznogo Geograficheskogo obshchestva, vol. 119, № 6, pp. 541-548.

Vykhovanets, G. V. (2003), Eolovyj process na morskom beregu [Aeolian processes on the sea shore], Odessa: Astroprint, 368 p.

Vykhovanets, G. V. (2004), Antropogennoye vliyaniye na bereg Ternovskoy terrasy. Chernoye more [Anthropogenic impact on the shore Ternovskoy terrace, the Black sea], Ekologіchnі problemi Chornogo moray, vol.6, pp. 91-98.

Vykhovanets, G. V. (2005), Sovremennoye sostoyaniye Dnestrovskoy peresypi na severo-zapadnom poberezhye Chernogo morya [Modern state of the Dniester spit on the North-Western coast of the Black sea], Prichernomorskiy ekologicheskiy byulleten, № 3-4 (17-18), pp. 54–62.

Zenkovich, V. P. (1960), Morfologija i dinamika sovetskih beregov Chernogo morja: Tom II [Morphology and dynamics of Soviet Black sea: Volume II], Moscow: Publishing house AN SSSR, 360 p.

Severo-zapadnaya chast Chernogo morya: biologiya i ekologiya (2006), [The North-Western part of the Black sea: biology and ecology], Yu. P. Zaytseva. B. G. Aleksandrova. G. G. Minichevoy, Kyyiv: Naukova dumka, 701 p.

Stoyan, A. A. (2015), K voprosu o vliyanii antropogennogo faktora na prirodu beregovoy zony Chernogo morya morya [The question of the impact of anthropogenic factors on the nature of the coastal zone of the Black sea], Vіsnik Odeskogo natsіonalnogo unіversitetu. Geografіchnі ta geologіchnі nauki, vol. 20, No. 1(24), pp. 149–161.

Shuisky, Yu. D. (2000), Heohrafichna lokalnist u berehovii zoni Svitovoho okeanu [Geographic location in the coastal zone of the oceans], Ukraina ta hlobalni protsesy: heohrafichnyi vymir, Kyiv-Lutsk: Vezha, vol. 1., pp. 72-75.

Shuisky, Yu. D., & Vykhovanets, G. V. (1976), Sovremennye eholovye processy na peschanyh peresypyah limanov Chernogo morya [Contemporary eolian processes on sand spits estuaries of the Black sea], Reports of as USSR, vol. 226, No. 1, pp. 190-193.

Shuisky, Yu. D. & Vykhovanets, G. V. (1989), Ekzogennye processy razvitija akkumuljativnyh beregov v severozapadnoj chasti Chernogo morja [Exogenous development processes accumulative coasts in the northwestern part of the Black Sea], Moscow: Nedra, 198 p.

Shuisky, Yu. D., Vykhovanets, G. V., Organ, L. V. (2010), Vdolberegovyye litodinamicheskiye sistemy v beregovoy zone severo-zapadnoy chasti Chernogo morya [Coastal lithodynamic system in the coastal zone of the North-Western part of the Black sea], Prichernomorskiy ekologicheskiy byulleten, № 1 (35), pp. 74-84.

Shuisky, Yu. D., Vykhovanets, G. V., Pankratenkova, D. O. (2017), Analiz sostava beregovih nanosov na uchastke razgruzki vdolberegovogo peschanogo potoka, severnaya chast Chernogo morya perevoda [Analusis of the shore sediment composition within region of downthrow of alongshore sandy flow, northern part of the Black sea], Slovak international scientific journal. Series: Geography, № 7, vol. 1, pp. 63-70.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Айбулатов Н. А. Динамика твердого вещества в шельфовой зоне [Текст] / Н. А. Айбулатов. – Л.: Гидрометеоиздат, 1990. – 272 с.

2. Выхованец Г. В. Современные процессы развития пересыпей лиманов в северо-западной части Черного моря [Текст] / Г. В. Выхованец // Известия Всесоюзного Географического общества. – 1987. – Т. 119. – Вып. 6. – С. 541-548.

3. Выхованец Г. В. Эоловый процесс на морском берегу [Текст] / Г. В. Выхованец. – Одесса: Астропринт, 2003. – 368 с.

4. Выхованец Г. В. Антропогенное влияние на берег Терновской террасы, Черное море [Текст] / Г. В. Выхованец // Екологічні проблеми Чорного моря. – 2004. – Вип.6. – С.91-98.

5. Выхованец Г. В. Современное состояние Днестровской пересыпи на северо-западном побережье Черного моря [Текст] / Г. В. Выхованец // Причерноморский экологический бюллетень. – 2005. – № 3-4 (17-18). – С. 54-62.

6. Зенкович В. П. Морфология и динамика советских берегов Черного моря [Текст] : Т. ІІ. / В. П. Зенкович. – М.: Изд-во АН СССР. – 1960. – С. 360.

7. Северо-западная часть Черного моря: биология и экология [Текст] / под ред. Ю. П. Зайцева, Б. Г. Александрова, Г. Г. Миничевой. – К.: Наукова думка, 2006. – 701 с.

8. Стоян А. А. К вопросу о влиянии антропогенного фактора на природу береговой зоны Черного моря моря [Текст] / А. А. Стоян // Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки. – 2015. – Т. 20. – Вип. 1(24) – С. 149 – 161.

9. Шуйський Ю. Д. Географічна локальність у береговій зоні Світового океану [Текст] / Ю. Д. Шуйський. // Україна та глобальні процеси: географічний вимір. Т. 1. – Київ-Луцьк: Вежа, 2000. – С. 72-75.

10. Шуйский Ю. Д. Режим вдольбереговых потоков наносов в северо-западной части Черного моря [Текст] / Ю. Д. Шуйский, Г. В. Выхованец // Известия Всесоюзного Географического общества. – 1983. – Т. 115. – № 5. – С. 420-429.

11. Шуйский Ю. Д. Экзогенные процессы развития аккумулятивных берегов в северо-западной части Черного моря [Текст] / Ю. Д. Шуйский, Г. В. Выхованец. – Москва: Недра, 1989. – 198 с.

12. Шуйский Ю. Д. Вдольбереговые литодинамические системы в береговой зоне северо-западной части Черного моря [Текст] / Ю. Д. Шуйский, Г. В. Выхованец, Л. В. Орган // Причерноморский экологический бюллетень. – 2010. – № 1 (35). – С. 74-84.

13. Шуйский Ю. Д. Анализ состава берегових наносов на участке разгрузки вдольберегового песчаного потока, северная часть Черного моря [Текст] / Ю. Д. Шуйский, Г. В. Выхованец, Д. О. Панкратенкова // Slovak international scientific journal. Series: Geography, 2017. – № 7. – vol. 1. – pp. 63-70.

Copyright (c) 2018 Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.