DOI: https://doi.org/10.18524/2303-9914.2017.1(30).117095

МІНЕРАЛЬНІ ПАРАГЕНЕЗИ РОПИ І ДОННИХ ВІДКЛАДЕНЬ КУЯЛЬНИЦЬКОГО ЛИМАНУ ТА ЇХ ГЕНЕТИЧНА СИСТЕМАТИКА

Є. А. Черкез, В. М. Кадурін, С. В. Світличний

Анотація


На підставі вивчення мінералогії ропи і донних відкладень Куяльницького лиману встановлені послідовність і генетична природа мінералоутворення, мінливість змісту мінералів в ропі і донних відкладах. Проведена комплексна генетична систематика мінералів ропи і донних відкладень Куяльницького лиману. Дана характеристика мінералоутворення і граничні умови генезису.


Ключові слова


Куяльницький лиман; донні відкладення; ропа; мінерал; генетична систематика

Повний текст:

PDF

Посилання


Adabovskiy, V. V., Bogatova, Yu. I. (2013), Osobennosti sovremennogo gidrologo-gidrohimicheskogo rezhima Kujalnitskogo limana i prognoznaja otsenka ego sostavljayuschih v uslovijah vozmozhnogo popolnenija vodoyoma morskimi i presnymi vodami. [Peculiarities of modern hydrological and hydrochemical regime of the Kuyalnik Estuary and predictive assessment of its constituents under condition of possible refilling of the water-body with marine and fresh water], Ukrainskiy gidrometeorologichniy zhurnal, № 3. pp. 127-137.

Burkser, Ye. S. (1928), Soloni ozera ta lymany Ukrayiny (gidrochimichniy narys). [Salt lakes and estuaries of Ukraine (hydrochemical outline)], Trudy fizyko-matematychnogo Vseukrayinskoi akademiyi nauk, Vol. 8, Issue 1, 314 p.

Valyashko, M. G. (1958), Nekotorie obschie zakonomernosti formirovanija himicheskogo sostava prirodnykh vod. [Some general regularities of natural waters chemical composition forming], Trudy Lab. gidrogeol. Problem, Vol. 16, pp. 128-140.

Loboda, N. S., Gopchenko, Ye. D. (2016), Vodniy rezhim ta gidroekologichni haracterystyky Kuyalnitskogo lymanu: Monografiya. [Water regime and hydroecological characteristics of the Kuyalnik Estuary: Monograph], Odesk. Derzh. Ekologichniy Universitet. Odesa: TEC, 332 p.

Kurnakov, N. S. (1924), Neprepyvnost himicheskih prevraschenij veschestva. [Continuity of chemical matter transformations], UFN, Vol. 4, Issue 6, pp. 339-356.

Shihaleeva, G. N., Ennan, A. A., Chursina, O. D., Shihaleev, I. I., Kiryushkina, A. N., Kuzmina, I. S. (2013), Mnogoletnyaya dinamika vodno-solevogo rezhima Kuyalnitskogo limana. [Perannial dynamics of water-salt regime of the Kuyalnik Estuary], Vestnik ONU. Serija himija, Vol. 18, Issue 3(47), pp. 67-78.

Ennan, A. A., Shihaleeva, G. N., Babinets, S. K., Marinyako, L. A., Chursina, O. D., Sizo, A. V., Gordeeva, L. V. (2006), Osobennosti ionno-solevogo sostava vody Kuyalnitskogo limana. [Peculiarities of ionic-salt composition of the Kuyalnik Estuary water], Vestnik ONU, Vol. 11, Issue 1/2, pp. 67-74.

Cherkez, E. A., Kadurin, V. N., Chepizhko, A, V., Medinets, S. V., Svetlichnyi, S. V. (2015), Osobennosti mineralogii donnyh otlozhenij Kuyalnitskogo limana posle popolneniya morskoj vodoj. [Peculiarities of mineralogy of the Kuyalnik Estuary bottom sediments after refilling with marine water], Materialy Vseukrainskoi naukovopraktychnoi konferentsyi «Pryrodno-resursnyi potentsyal Kuyalnytskogo ta Khadzhibeyskogo lymaniv, terytoriyi mizhlymannya: suchasnyi stan, perspektyvy rozvytku»; ODEKU; UKRMEPA, Odesa: TEC, pp. 125-129.

Medinets, V. I., Cherkez, E. A., Solovyov, V. G., Fetisov, L. P., Medinets, S. V., Svitlychnyi, S. V., Botnar, M. G. (2017), Otsinka intensyvnosti nakopychennya donnyh vidkladen v Kuyalnitskomu lymani. [Assessment of intensity of bottom sediments accumulation in the Kuyalnik Estuary], Zbirnyk tez dopovidey ХХ Mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi, prysvyachenoyi 10-richchu stvorennya ekologichnogo fakultetu (Kharkiv, 19-22 April 2017). – Kharkiv: KhNU named after V.N.Karazin, pp. 145-146.

Ennan, A. A., Shihaleev, I. I., Shihaleeva, G. N., Adobovskiy, V. V., Kiryushkina, A. N. (2014), Prichiny I posledstviya degradatcii Kuyalnitskogo limana (severo-zapadnoe Prichernomorye, Ukraina). [Reasons and consequences of the Kuyalnik Estuary degradation (north-western Black Sea, Ukraine], Vestnik ONU, Serija himija, Vol. 19, Issue 3, pp. 60-69.

Rudko, G. I. (2007), Gidrohimiya: Pidruchnyk [Hydrochemistry: Textbook], Vydavnycho-poligrafichnyi tsentr «Kyivskyi universytet», 255 p.

Svitlychnyi, S. V. (2016), Mineralni paragenezysy ropy si donnyh vidkladiv Kuyalnitskogo lymanu ta vplyv na nykh antropogennogo factory. [Mineral paragenesises of the Kuyalnik Estuary brine and bottom sediments and impact of anthropogenic factor on them], Materialy mizhnarodnoyi naukovo-tehnichnoyi konferentsiyi «Rozvytok promyslovosti ta suspilstva», KNU (25-27 May 2016), Kryvyi Rig, pp. 23-27.

Sidorenko, M. D. (1897), Petrograficheskie issledovanija nekotoryh obraztsov ilov Kuyalnitskogo limana. [Petrographic stydies of some silt samples from the Kuyalnik Estuary], Zapiski Novorossijskogo Obschesyva Estestvoznatelej, Vol. XXI, Issue 2, pp. 117-133

Sobolev, R. N. (1990), Metody opticheskogo issledovanija mineralov: Spravochnik. [Methods of optical study of minerals: Reference Book], Moskva: Nedra, 288 p.

Cherkez, E. A., Shmuratko, V. I., Vakhrushev, O. A. (2012), Istorija izuchenija i problem dinamiki urovnya Kuyalnitskogo limana. [History of studies and problems of level dynamics of the Kuyalnik Estuary], Materialy Vseukrayinskoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi ”Lymany pivnichno-zahidnogo Prychernomorya: aktualni gidroekologichni problem ta shlyakhy yih vyrishennya” 12-14 September 2012, Ukraine, Odesa, Odesa State Environmental University, pp. 39 –43.

Cherkez, E. A., Kadurin, V. M., Svitlychnyi, S. V. (2017), Istorychna rekonstruktsiya ekologichnogo stanu Kuyalnitskogo lymanu za rezultatamy mineralogichnyh doslidzhen donnyh vidkladen. [Historical reconstruction of the Kuyalnik Estuary ecological state on the results of bottom sediments mineralogical study], Zbirnyk tez dopovidey ХХ Mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi, prysvyachenoyi 10-richchu stvorennya ekologichnogo fakultetu (Kharkiv, 19-22 April 2017). – Kharkiv: KhNU named after V.N.Karazin, pp. 219-220.

Golub, M. A., Gulov, O. A., Kozentseva, Yu. A., Khokhlov, V. A. (2005), Eksperimentalnye raboty po izucheniyu protsessov sujfatreduktsii i antimikrobnykh svoistv lechebnoj gryazi Sakskogo ozea. [Experimantal works on studying of sulphate-reduction processes and anti-microbial properties of medicinal mud from the Saki Lake], Medychna gidrologiya ta reabilitatsiya, Vol. 3, No. 3, pp. 37-40.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Адабовский В. В. Особенности современного гидролого-гидрохимического режима Куяльницкого лимана и прогнозная оценка его составляющих в условиях возможного пополнения водоема морскими и пресными водами [Текст] / В. В. Адобовский, Ю. И. Богатова // Український гідрометеорологічний журнал – 2013. – № 3. С. 127-137.

2. Бурксер Є. С. Солоні озера та лимани України (гідрохімічний нарис) [Текст] / Є. С. Бурксер // Труди фізико-математичного Всеукраїнської академії наук. – 1928.– Т. 8. – Вип. 1. – 314 с.

3. Валяшко М. Г. Некоторые общие закономерности формирования химического состава природных вод [Текст] / М. Г. Валяшко // Труды. Лаб. гидрогеол. проблем.– 1958. – Т.16.– С. 128-140.

4. Водний режим та гідроекологічні характеристики Куяльницького лиману: Монографія [Текст] / За ред. Н. С. Лободи, Є. Д. Гопченка // Одеськ. Держ. Екол-ний ун-т. Одеса: ТЕС. – 2016. – 332 с.

5. Курнаков Н. С. Непрерывность химических превращений вещества [Текст] / Н. С. Курнаков // УФН. 1924. Т. 4. – Вып. 6. – С. 339-356.

6. Многолетняя динамика водно-солеваго режима Куяльницкого лимана [Текст] / Г. Н. Шихалеева, А. А. Эннан, О. Д. Чурсина, И. И. Шихалеев, А. Н. Кирюшкина, И. С. Кузьмина // Вестник ОНУ. – Серия химия. – Том 18. – Вып. 3(47). – 2013.– C. 67-78.

7. Особенности ионно-солевого состава воды Куяльницкого лимана [Текст] / А. А. Эннан, Г. Н. Шихалеева, С. К. Бабинец, Л. А. Мариняко, О. Д. Чурсина, А. В. Сизо, Л. В. Гордеева // Вісн. Одес. нац. ун-ту..– Том 11, вип. 1/2. – 2006. – С. 67-74.

8. Особенности минералогии донных отложений Куяльницкого лимана после пополнения морской водой [Текст] / Е. А. Черкез, В. Н. Кадурин, А. В. Чепижко, С. В. Мединец, С. В. Светличный // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Природно-ресурсний потенціал Куяльніцкого та Хаджибейського лиманів, території міжлимання: сучасний стан, перспективи розвитку»; ОДЕКУ; УКРМЕ-ПА. – Одеса: ТЕС. – 2015. – С. 125-129.

9. Оцінка інтенсивності накопичення донних відкладень в Куяльницькому лимані [Текст] / В. І. Медінець, Є. А. Черкез, В. Г. Солов’єв, Л. П. Фетісов, С. В. Медінець, С. В. Світличний, М. Г. Ботнар // Зб. Тез доповідей ХХ Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю створення екологічного факультету (Харків, 19-22 квітня 2017 року). – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна. – 2017. – С. 145-146.

10. Причины и последствия деградации Куяльницкого лимана (северо-западное Причерноморье, Украина) [Текст] / А. А. Эннан, И. И. Шихалеев, Г. Н. Шихалеева, В. В. Адобовский, А. Н. Кирюшкина // Вісн. Одес. нац. ун-ту.– Хімія. – Том 19. –Вип. 3. – 2014. – С. 60-69.

11. Рудько Г. І. Гідрогеохімія: UªÿøÿêÿªU_Підручник [Текст] / Рудько Г. І. // Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет». – 2007. – 255 с.

Copyright (c) 2017 Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.