АКТУАЛЬНІ ТА ДИСКУСІЙНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО ҐРУНТОЗНАВСТВА І ГЕОГРАФІЇ ҐРУНТІВ

Автор(и)

  • С. П. Позняк Львівський національний університет імені Івана Франка, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2303-9914.2017.1(30).117011

Ключові слова:

ґрунтознавство, географія ґрунтів, фундаментальна наука, природокористування, деградація ґрунтів, ерозія ґрунтів, ґрунтотворення, екологічні проблеми

Анотація

Проаналізовано актуальні теоретичні проблеми ґрунтознавства як фундаментальної науки, а також погляди і думки щодо розвитку сучасного ґрунтознавства і географії ґрунтів. Вказано на важливе значення для економічного та екологічного благополуччя країни розвитку фундаментальної науки – ґрунтознавства та практичного впровадження його наукових розробок. Наголошено на важливій ролі ґрунту в біосфері та суспільному розвитку. Розкрито екологічну роль ґрунту та вказано на необхідність екологічного імперативу ґрунтокористування.

Біографія автора

С. П. Позняк, Львівський національний університет імені Івана Франка

S. P. Pozniak

Посилання

Bilanchyn, Ya. M. (2016), Chornozemy masyviv zroshennya Odeshchyny [Chornozems of Odessa region’s irrigation arrays], Odessa: Odes’kyy natsional’nyy universytet im. I.I. Mechnykova, 194 p.

Harbar, V. V. (2016), Rendzyny Podil’s’kykh Tovtr: heneza, poshyrennya, vykorystannya, okhorona [Rendzinas of the Podilski Tovtry: genesis, distribution, uses, protection], Extended abstract of candidate’s thesis, Lviv: Ivan Franko National University of Lviv, 20 p.

Has’kevych, V. H. (2010), Teoretychni osnovy i prykladni aspekty dehradatsiyi gruntiv Maloho Polissya [The theoretical basis and practical aspects of soil degradation of Male Polissia], Extended abstract of doctor’s thesis, Lviv: Ivan Franko National University of Lviv, 32 p.

Gerasimov, I. P. (1933), O pochvenno-klimaticheskikh fatsiyakh ravnin i prilegayushchikh stran [About soilclimatic facies of the plains and the surrounding countries], Trudy Pochvennogo institute, vol. 8. 6 p.

Kanivets, S. V. (2013), Chornozemy Polis’koho Opillya [ Chernozems of the Polissya’s Opillya], Kharkiv: Maydan, 124 p.

Kyryl’chuk, A. A. (2014), Suchasni pidkhody do problemy otsinky gruntotvorennya [Modern approaches to assessment of soil formation], Visnyk L’vivs’koho universytetu, vol. 45, pp. 159–165.

Medvedyev, V. V., Plisko, I. V. (2015), Tsinni, dehradovani i maloproduktyvni grunty Ukrayiny: zakhody z okhorony i pidvyshchennya rodyuchosti [Valuable, degraded and unproductive soils of Ukraine: protection measures and improve fertility], Kharkiv, 144 p.

Netsyk, M. V. (2015), Torfovi grunty Maloho Polissya [Peat soils of Male Polissya], Lviv: Vyd. tsentr LNU imeni Ivana Franka, 198 p.

Papysh, I. Ya., Chyzhykova, N. P., Poznyak S. P. (2016), Mineralogicheskiy sostav ilistykh fraktsiy agrochernozemov Zapadno-Ukrainskogo kraya [The mineralogical composition of the clay fraction agrochernozemov West Ukrainian Territory], Pochvovedenye, vol. 10, pp. 1230–1243.

Papish, I. Ya., Poznyak, S. P., Ivanyuk, H. S., Yamelynets’, T. S. (2016) Gruntovo-heohrafichne rayonuvannya Ukrayins’koho Polissya [Soil-geographical regionalization of the Ukrainian Polissya], Naukovi zapysky Ternopil’s’koho peduniversytetu im. V. Hnatyuka. Seriya heohrafichna, vol. 41, pp. 31–42.

Pozniak, S. P. Oroshaemye chernozemy yugo-zapada Ukrainy [Irrigated chernozems of thesouth-west Ukraine], Lviv: VNTL, 240 p.

Ivanova, P. A., Rozova N. N., Shashko D. M. (1962), Pochvenno-geohraficheskoe rayonirovanye [Soil-geographical regionalization], Moskow: Yzd-vo AN SSSR, 422 p.

Rudenko, M. D. (2008), Enerhiya prohresu [Energy of progress], Kyiv: Zhurnalist Ukrayiny, 716 p.

Semashchuk, R. B. Initsial’ne gruntotvorennya ta rendzynni grunty Zakhidnoho Podillya [Initial soil formation and rendzinas of Western Podolia], Extended abstract of candidate’s thesis, Lviv: Ivan Franko National University of Lviv, 20 p.

Yamelynets’, T. S. (2008), Zastosuvannya heohrafichnykh informatsiynykh system u gruntoznavstvi [Application of GIS in soil science], Lviv: vyd. tsentr LNU imeni Ivana Franka, 196 p.

Harbar, V. V., Pozniak, S. P. (2015), Genesis and Properties of rendzinas in the Podilski Tovtry, Polish Journal of Soil Science, vol. 48. No2, pp. 229–240.

Ruellan A., Dosso M., Goryachkin S. (1997) Spatial and time aspects of the soil covers. Extended abstracts of the international symposium on soil system behaviour in time and space. (Austria, Vien, 1997), Vien, pp. 17–19.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-12-01

Номер

Розділ

ҐРУНТОЗНАВСТВО ТА ГЕОГРАФІЯ ҐРУНТІВ