DOI: https://doi.org/10.18524/2303-9914.2017.1(30).116820

АГРОФІЗИЧНИЙ СТАН ДЕРНОВИХ ҐРУНТІВ ЗАКАРПАТСЬКОЇ НИЗОВИНИ

В. Г. Гаськевич, Р. Б. Семащук

Анотація


Викладено результати дослідження дернових опідзолених глейових ґрунтів Закарпатської низовини. Проаналізовано сучасний агрофізичний стан ґрунтів, зокрема, гранулометричний, мікроагрегатний, структурно-агрегатний склад, загальні фізичні властивості. Встановлено, що інтенсивне сільськогосподарське використання ґрунтів спричинило розвиток процесів фізичної деградації, яка проявляється у переущільнені ґрунтів та погіршенні загальних фізичних властивостей, формуванні брилистої структури. Запропоновано заходи оптимізації агрофізичного стану дернових ґрунтів.


Ключові слова


Закарпатська низовина; дернові ґрунти; гранулометричний; мікроагрегатний; структурно-агрегатний склад; деградація; охорона ґрунтів

Повний текст:

PDF

Посилання


Vilyams, V. R. (1946), Pochvovedenie [Soil science], Moskow, Sel’khozgiz, 456 p.

Has’kevych, V. G., Poznyak, S. P. (2004), Osusheni mineralni grunty Malogo Polissya: Monografiya [Dried Mineral Soils of Small Polissya], Lviv: Publishing Centre of Ivan Franko National University of Lviv, 256 p.

Kachinskiy, N. A. (1965), Fizika pochv. Ch. 1. [Physics of soils. P. 1], Moskow, University of Moskow, 323 p.

Lucyshyn, O., Has’kevych, V. (2016), Grunty Nadsyanskoyi rivnyny: monografiya [Soils of Nadsiannya of plain : monograph], Lviv: Ivan Franko National University of Lviv, 368 p.

Medvedev, V. V., Lyindina, T. E., Laktionova, T. N. (2004), Plotnost slozheniya pochv (geneticheskiy, ekologicheskiy i agronomicheskiy aspekty) [Soils bulk density (genetic, ecological, and agronomical aspects)], Kharkiv, Publishing House “13 Press”, 244 p.

Medvedev, V. V. (2008), Struktura pochvy (metody, genezis, klassifikatsiya, evolyutsiya, geografiya, monitoring) [Soil structure (methods, genesis, classification, evolution, geography, monitoring, protection)], Kharkiv, Publishing House “13 Press”, 406 p.

Medvedev, V. V., Laktionova, T. N. (2011), Granulometricheskiy sostav pochv Ukrainy (geneticheskiy, ekologicheskiy i agronomicheskiy aspekty) [Texture of Ukrainian Soils (genetic, environmental and agronomical aspects)], Kharkiv, Apostrof, 292 p.

Medvedev, V. V. (2015), Agro – i ekofizika pochv [Soil agronomic and environmental physics], Kharkiv, Smuhasta typografiya, 312 p.

Medvedyev, V. V., Plisko, І. V. (2017), Kryteriyi i normatyvy fizychnoyi dehradatsiyi ornykh gruntiv (propozytsiyi do vdoskonalennya normatyvnoyi bazy) [Criteria and norms of physical degradation of arable soils (suggestions are to perfection of normative base)], Announcer of agrarian science, No. 3, рp. 11-17.

Metodyka monitoryngu zemel, shho perebuvayut u kryzovomu stani (1998) [Method of monitoring the land in a state of crisis], – Kharkiv, 88 p.

Herenchuk, K. I. (1981), Pryroda Zakarpats’koyi oblasti [The nature of Transkarpattya region], Lviv: High School, 156 p.

Pshevlocz’kyj, M. I., Has’kevych, V. G. (2002), Grunty Sokalskogo pasma i yix agrotexnogenna transformaciya [Agrotechnogenous transformation of Soils of Sokal Range], Lviv: Publishing Centre of Ivan Franko National University of Lviv, 180 p.

Revut, I. B. (1964), Fizika pochvyi [Physics of soil], Leningrad, Kolos, 320 p.

Shein, E. V., Karpachevskyi, L. O. (2007), Teorii i metodyi fiziki pochv [Theories and methods of physics of soils], Moskow, Grif and K, 616 p.

Marynych, O. M., Parkhomenko, H. O., Petrenko, O. M., Shyshchenko, P. H. (2003), Udoskonalena skhema fizyko-heohrafichnoho rayonuvannya Ukrayiny [Improved scheme of the physical and geographic zoning of Ukraine], Ukrainian geographic journal, No. 1, рp. 16-20.

Shein, E. V., Goncharov, V. M. (2006), Agrofizika [Agrophysics], Rostov n/Don, Feniks, 400 p.

Munsell soil color charts. 617 Little Britain Road (2000), New Windsor, NY, USA, 27 p


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Вильямс В. Р. Почвоведение [Текст] / В. Р. Вильямс. – М.: Сельхозгиз, 1946. – 456 с.

2. Гаськевич В. Г. Осушені мінеральні ґрунти Малого Полісся: монографія [Текст] / В. Г. Гаськевич, С. П. Позняк. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2004. – 256 с.

3. Качинский Н. А. Физика почв. Ч. 1. [Текст] / Н. А. Качинский. – М.: Изд-во МГУ, 1965. – 323 с.

4. Луцишин О. Ґрунти Надсянської рівнини: монографія [Текст] / О. Луцишин, В. Гаськевич. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 368 с.

5. Медведев В. В. Плотность сложения почв (генетический, экологический и агрономический аспекты) [Текст] / В. В. Медведев, Т. Е. Лындина, Т. Н. Лактионова. – Харьков: Изд-во “13 типография”, 2004. – 244 с.

6. Медведев В. В. Структура почвы (методы, генезис, , классификация, эволюция, география, мониторинг). [Текст] / В. В. Медведев – Харьков: Изд-во “13 типография”, 2008.– 406 с.

7. Медведев В. В. Гранулометрический состав почв Украины (генетический, экологический и агрономический аспекты) [Текст] / В. В. Медведев, Т. Н. Лактионова. – Харьков: Апостроф, 2011. – 292 с.

8. Медведев В. В. Агро – и экофизика почв [Текст] / В. В. Медведев. – Харьков: ООО “Полосатая типография”, 2015. – 312 с.

9. Медведєв В. В. Критерії і нормативи фізичної деградації орних ґрунтів (пропозиції до вдосконалення нормативної бази) [Текст] / В. В. Медведєв, І. В. Пліско // Вісник аграрної науки. – 2017. – №3. – С. 11-17

10. Методика моніторингу земель, що перебувають у кризовому стані [Текст] – Харків: Вид-во ІГіА ім. О. Н. Соколовського, 1998. – 88 с.

11. Природа Закарпатської області [Текст] / За ред. К. І. Геренчука. – Львів: Вища школа, 1981. – 156 с.

12. Пшевлоцький М. І. Ґрунти Сокальського пасма і їх агротехногенна трансформація [Текст] / М. І. Пшевлоцький, В. Г. Гаськевич. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2002. – 180 с.

13. Ревут И. Б. Физика почвы [Текст] / И. Б. Ревут. – Л. : Колос, 1964. – 320 с.

14. Теории и методы физики почв [Текст] / Под ред. Е. В. Шеина и Л. О. Карпачевского. – М.: “Гриф и К”, 2007. – 616 с.

15. Удосконалена схема фізико-географічного районування України [Текст] / [О. М. Маринич, Г.О. Пархоменко, О. М. Петренко, П. Г. Шищенко] // Український географічний журнал. – 2003 – № 1. – С. 16-20.

16. Шеин Е. В. Агрофизика [Текст] / Е. В. Шеин, В. М. Гончаров. – Ростов н/Д.: Феникс, 2006. – 400 с.

17. Munsell soil color charts. 617 Little Britain Road [Maps]. – New Windsor, NY, USA, 2000. – 27 p.__

Copyright (c) 2017 Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.