DOI: https://doi.org/10.18524/2303-9914.2016.1(28).90341

РЕГІОН – ЦІЛІСНА ПРИРОДНО-СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА

Д. О. Світлична

Анотація


У статті проведено аналіз і систематизація існуючих підходів до розкриття змісту поняття «регіон» в суспільній географії та регіональній економіці. Найбільш комплексним і перспективним підходом до визначення даного поняття в сформованих соціально-економічних умовах та з урахуванням концепції сталого розвитку є системний підхід, а також уявлення регіону як цілісної природно-соціально-економічної системи, інтегруючи таким чином економіку, екологію та соціальні процеси суспільства.


Ключові слова


регіон; суспільна географія; системний підхід; сталий розвиток; природно-соціо-економічна система.

Повний текст:

PDF

Посилання


A laev, E. B. (1983), Sotsialno-ekonomicheskaya geografiya: ponyatiyno-terminologicheskiy slovar [Socioeconomic geography: conceptual and terminological dictionary], Moscow : Mysl, 348 p.

A rzhenovskiy, I. V. (1997), Regionalnyy rynok: vosproizvodstvennyy protsess [Regional market: the reproduction process], Nizhny Novgorod: Pub. house VVAGS, 160 p.

Bilchak, V. S., Zakharov, V. F. (1998), Regionalnaya ekonomika [Regional economy], Kaliningrad: Yantar. skaz, 314 p.

Biyakov, O. A. (2004), Teoriya ekonomicheskogo prostranstva: metodologicheskiy i regionalnyy aspekty [Theory of economic space: methodological and regional aspects], Tomsk : publ. of Tomsk univ., 152 p.

Vasy`lenko, V. M. (2010), Ocinka osvoyennya tery`toriyi yak etap ekonomichnoyi diagnosty`ky` yiyi rozvy`tku [Evaluation development of the territory as a stage of economic diagnostic of its development]. Economic Science. Series: «Regional economy», vol. 7, No 27, pp. 83-95.

Vasy`lenko, V. M. (2010), Sotsialno-ekonomicheskie problemy regionalnogo razvitiya [Social-economic problems of regional development]. Economics and Law, vol. 3, No 28, pp. 5-13.

Galuškìna, T. P., Granovsʹka, L. M. (2009), Ekologo-zbalansovanì prìoriteti rozvitku teritorìj: koneptualʹnì zasadi ta organìzacìjnij mehanìzm [Ecologicaly balanced development priorities of the areas: conceptual backgrounds and organizational mechanism], Kherson: pub. HDU, 372 p.

Granberg, A. G. (2004), Osnovy regionalnoy ekonomiki: uchebnik dlya vuzov [Fundamentals of regional economy: textbook for universities], Moscow: Pub. of state university «Vysshaya shkola ekonomiki», 495 p.

Darmogray, V. І. (2009), Doslіdzhennya і porіvnyannya pіdkhodіv do viznachennya ponyattya «Regіon» [Research and comparison of approaches to the definition of «Region»]. Herald of Economic Science of Ukraine, No 2, pp. 36-37.

Denisov, Yu. D, Savelєv, L. A., Shevchuk, L. T. (2003), Regіonalniy diskurs: sutnіst, evolyutsіya, perspektivi rozvitku [Regional discourse: nature, evolution, development prospects]. Regional Economy, No 1, pp. 179- 185.

Dergachev, V. A., Vardomskiy, L. B. (2010), Regionovedenie [Regional studies], Moscow: Pub. YuNITI-DANA, 519 p.

12. Zakon Ukraïni «Pro stimulûvannâ rozvitku regìonìv»: za stanom na 16.10.2012 r. (2012), [The Law of Ukraine «About stimulation of regional development» : as of 16.10.2012]. Bills of Supreme Council of Ukraine, No 4, art. 61. Available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2850-15 [Accessed 11 August 2016].

Ignatov, V. G., Butov, V. I. (1998), Regionovedenie: metodologiya, politika, ekonomika, pravo [Regional Studies: Methodology, politics, economics, law], Rostov-on-Don: Pub. center «MarT», 319 p.

Izard, U. (Ayzard. U.) (1966), Metody regionalnogo analiza [Methods of regional analysis], Moscow: Progress, 660 p.

Karpov, V. Ì. (2000), Metodologìya êvropeyskoï regìonalnoï statistiki (osnovnì teoretichnì polozhennya ì praktichne znachennya dlya Ukraïni) [Methodology of European regional statistics (basic theoretical concepts and practical importance for Ukraine)]. Statistics of Ukraine, No 4, pp. 19-26.

P іdgrushniy, G. P. (2009), Promislovìstʹ ì regìonalʹnij rozvitok Ukraïni: monografìâ [Industry and Regional Development of Ukraine: monograph], Kiev: Institute of Geography of NAS of Ukraine, 300 p.

R eutov, V. Є. (2010), Regìonalʹnij vimìr transformacìjnih zrušenʹ ekonomìki Ukraïni: monografìâ [The regional dimension of transformational changes of economy of Ukraine: monograph], Simferopol: PP «Pìdpriêmstvo «Fênìks», 432 p.

Simonenko, V. K. (1997), Regiony Ukrainy. Problemy razvitiya [Regions of Ukraine. Problems of development], Kiev: Naukova dumka, 262 p.

Topchiyev, O. H., Mal’chykova, D. S., Yavors’ka, V. V. (2015), Rehionalistyka: heohrafichni osnovy rehional’noho rozvytku i rehional’noyi polityky. Navch. posib. [Regionalistics: geographical bases of regional development and regional policy], Kherson : OL DI-PLY uS, 372 p.

Topčìêv, O. G., Bezverhnûk, T. M., Tìtenko, Z. V. (2005), Regìonalʹnij rozvitok Ukraïni ì stanovlennâ deržavnoï regìonalʹnoï polìtiki: navč. posìbnik dlâ stud. viŝ. navč. zakl. [Regional development of Ukraine and establishment of state regional policy: textbook for universities], Odesa: OR ÌDU NANDU, 224 p.

Topchiyev, O. G. (2005), Suspil’no-geografichni doslidzhennja: metodologija, metody, metodyky [Sociogeographical researches: methodology, methods, techniques], Odessa: Astroprint, 632 p.

Topchiyev, O. G. (1997), Teoretičnì osnovi regìonalʹnoï ekonomìki: navč. posìbnik dlâ stud. viŝ. navč. zakl. [The theoretical basis of regional economics: textbook for universities], Kiev: «UADU», 140 p.

23. Tyaglov, S. G. (2001), Regionalnaya ekonomika [Regional economy], Rostov-on-Don: Fenix, 384 p.

Šablìj, O. Ì. (2000), Socìalʹno-ekonomìčna geografìâ Ukraïni: navč. posìbnik [Socio-economic geography of Ukraine: tutorial], Lviv: Svit.

Dobrynin, A. I., Tarasevich, L. S. (1997), Ekonomicheskaya teoriya: uchebnik dlya vuzov [Economic theory: tutorial], Sankt-Petersburg: Pub. SPbGUEF, pub. «Piter Pablishing», 480 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Алаев Э. Б. Социально-экономическая география: понятийно-терминологический словарь [Текст] / Э. Б. Алаев – М.: Мысль, 1983. – 348 с.

2. Арженовский И. В. Региональный рынок: воспроизводственный процесс [Текст] / И. В. Арженовский – Нижний Новгород: Изд-во ВВАГС, 1997. – 160 с.

3. Бильчак В. С. Региональная экономика [Текст] / В. С. Бильчак, В. Ф . Захаров. – Калининград: Янтар. сказ, 1998. -314 с.

4. Бияков О. А. Теория экономического пространства: методологический и региональный аспекты [Текст] / О. А . Бияков – Томск: Изд-во Том. ун-та, 2004. – 152 с.

5. Василенко В. М. Оцінка освоєння території як етап економічної діагностики її розвитку [Текст] / В. М. Василенко // Економічні науки. Серія «Регіональна економіка» : зб. наук. пр.— Випуск 7 (27). — 42 ; редкол. : відп. ред. З. В. Герасимчук.— Луцьк, 2010.— С. 83–95.

6. Василенко В. Н. Социально-экономические проблемы регионального развития / В. Н. Василенко [Текст] // Экономика и право. — 2010.— №3 (28).— С. 5–13.

7. Галушкіна Т. П. Еколого-збалансовані пріоритети розвитку територій: конептуальні засади та організаційний механізм [Текст] / Т. П. Галушкіна, Л. М. Грановська . – Херсон: В-во ХДУ , 2009. – 372 с.

8. Гранберг А. Г. Основы региональной экономики [Текст]: учебник для вузов / А. Г. Гранберг – М.: Изд-во Гос. ун-т «Высшая школа экономики», 2004. –495 с.

9. Дармограй В. І. Дослідження і порівняння підходів до визначення поняття «Регіон» [Текст] / В. І. Дармограй // Вісник економічной науки України. – 2009. – №2. – С. 36-37.

10. Денисов Ю. Регіональний дискурс: сутність, еволюція, перспективи розвитку [Текст] / Ю. Денисов, Л. Савельєв, Л. Шевчук // Регіональна економіка. – 2003. – № 1. – С. 179 – 185.

11. Дергачёв В. А. Регионоведение [Текст] / В. А . Дергачёв, Л. Б. Вардомский — М.: Изд-во ЮНИ ТИ-ДАНА , 2010. – 519 с.

12. Закон України «Про стимулювання розвитку регіонів» [Електронний ресурс] : за станом на 16.10.2012 р. / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – Відомості Верховної Ради України. – 2012. – №4. – Ст. 61. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2850-15.

13. Игнатов В. Г. Регионоведение: Методология, политика, экономика, право [Текст] / В. Г. Игнатов, В. И . Бутов. – Ростов Н/Д: Изд. центр «МарТ», 1998. – 319 с.

14. Изард У. (Айзард У.) Методы регионального анализа [Текст] / У. Изард (У. Айзард). — М.: Прогресс, 1966. — 660 с.

15. Карпов В. І. Методологія європейської регіональної статистики (основні теоретичні положення і практичне значення для України) [Текст] / В. І. Карпов. – Статистика України. – 2000. – №4. – С. 19-26.

16. Підгрушний Г. П. Промисловість і регіональний розвиток України [Текст] : монографія / Г. П. Підгрушний. – К.: Інститут географії НАН України, 2009. – 300 с.

17. Реутов В. Є. Регіональний вимір трансформаційних зрушень економіки України [Текст] : монографія / В. Є. Реутов. – Сімферополь: ПП «Підприємство «Фєнікс»», 2010. – 432 с.

18. Симоненко В. К. Регионы Украины. Проблемы развития [Текст] / В. К. Симоненко – Киев, Наукова думка, 1997. – 262 с.

19. Топчієв О. Г. Регіоналістика: географічні основи регіонального розвитку і регіональної політики [Текст] : навч. посіб. / О. Г. Топчієв, Д. С. Мальчикова, В. В. Яворська. – Херсон: ОЛДІ -ПЛЮС, 2015. – 372 с.

20. Топчієв О. Г. Регіональний розвиток України і становлення державної регіональної політики [Текст] : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / О. Г. Топчієв, Т. М. Безверхнюк, З. В. Тітенко. – Одеса, ОРІДУ НАНДУ , 2005. – 224 с.

21. Топчієв О. Г. Суспільно-географічні дослідження: методолгія, методи, методики [Текст] : навч. Посібник для студ. вищ. навч. закл. / О. Г. Топчієв. – Одеса, Асропринт, 2005. – 632 с.

22. Топчієв О. Г. Теоретичні основи регіональної економіки [Текст] : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / О. Г. Топчієв. – К.: «УАДУ », 1997. – 140 с.

23. Тяглов С. Г. Региональная экономика [Текст] / С. Г. Тяглов. – Ростов Н/Д: Феникс, 2001. – 384 с.

24. Шаблій О. І. Соціально-економічна географія України [Текст] : навч. посібник / О. І. Шаблія. – Львів: Світ‚ 2000.

25. Экономическая теория [Текст] : учебник для вузов / под ред. А. И . Добрынина, Л. С. Тарасевича. – СПб : Изд. СПбГУЭФ, Изд. «Питер Паблишинг», 1997. – 480 с.

Copyright (c) 2017 Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.