DOI: https://doi.org/10.18524/2303-9914.2016.1(28).90338

ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ СУСПІЛЬСТВА РЕГІОНУ УКРАЇНСЬКОГО ПРИЧОРНОМОР’Я ДЛЯ ПОТРЕБ ПЛАНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ ТА АДМІНІСТРАТИВНОЇ РЕГІОНАЛІЗАЦІЇ

К. В. Коломієць

Анотація


У статті проаналізовано особливості територіальної організації суспільства (ТоС) регіону українського Причорномор´я. регіон українського Причорномор’я розгля- нуто як соціально-економічну систему, в межах якої виокремлюються таксономічні одиниці різного ієрархічного рівня. надано принципи, які виступають фундамен- том для розмежування регіонів та їх складових – мезорегіонів, мікрорегіонів та округів. В регіоні українського Причорномор’я за певними критеріями та ознаками виділено три мезорегіони, вісім мікрорегіонів та вісімнадцять округів та надана характеристика ТоС в межах кожного з них.


Ключові слова


територіальна організація суспільства; планування території; регіон українського Причорномор´я; мезорегіон; мікрорегіон; округ

Повний текст:

PDF

Посилання


Kolomiyets, K. V. (2016), Konceptual’ni polozhennja formuvannja taksonomichnyh odynyc’ terytorial’noi’organizacii’ suspil’stva na subregional’nomu rivni [Conceptual bases of formation of taxonomic units of territorial organization of society at the subregional level]. Geography and tourism. Scientific Journal of Taras Shevchenko National University of Kyiv, vol. 36, pp. 180-190.

Mal’chykova, D. S. (2015), Analiz terytorial’nykh resursiv u planuvanni terytoriy ta praktytsi adnministratyvnoyi rehionalizatsiyi [Analysis of local resources in the planning of territories and the practice of administrative regionalization]. The Journal of V. N. Karazin Kharkiv National University. Series: Geology. Geography. Ecology, vol. 43, pp. 129-134

Nyemets’, K. A. Nyemets’, L. M. (2014), Teoriya i metodolohiya heohrafichnoyi nauky: metody prostorovoho analizu / Navchal’no-metodychnyy posibnyk [Theory and Methodology of geography: methods of spatial analysis. Textbook], Kherson: KhNU imeni V. N. Karazina, 172 p.

4. Pro heneral’nu skhemu planuvannya terytoriyi Ukrayiny. Zakon Ukrai’ny vid 07 lyutoho 2002 r. No 3059-III (2002), [On the general scheme of planning the territory of Ukraine. The Law of Ukraine № 3059-III, February 7, 2002]. Available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3059-14 [Accessed 15 April 2015].

Sych, V. A., Kolomiyets’, K. V. (2015), Rekreatsiyni skladovi u planuvanni terytoriyi rehionu Ukrayins’koho Prychornomor’ya [Recreational components in territorial planning of the Ukrainian Black Sea region]. Odesa National University Herald. Geography and Geology, vol. 20, No. 2, pp. 121-132.

Topchijev, O. G., Mal’chykova, D. S. (2014), Planuvannja terytorij: navchal’nyj posibnyk [Planning of the territories. Textbook], Herson: Grin’ D. S., 268 p.

Topchiyev, O. G. (2005), Suspil’no-geografichni doslidzhennja: metodologija, metody, metodyky [Sociogeographical researches: methodology, methods, techniques], Odessa: Astroprint, 632 p.

Topchiyev, O. H., Mal’chykova, D. S., Yavors’ka, V. V. (2015), Rehionalistyka: heohrafichni osnovy rehional’noho rozvytku i rehional’noyi polityky. Navch. posib. [Regionalistics: geographical bases of regional development and regional policy], Kherson : OL DI-PLY uS, 372 p.

Topchiyev, O. G., Titenko, Z. V., Shashero, A. M. (2013), Problemy racional’nogo pryrodokorystuvannja ta ekologichnoi’ organizacii’ terytorii’ prymors’kyh regioniv Ukrai’ny [The problems of environmental management and ecological organization of territory of coastal regions of Ukraine]. Odesa National University Herald. Geography and Geology, vol. 18, No. 2 (18), pp. 101-110.

Y avors’ka, V.V. (2007), Heodemohrafichni protsesy i heodemohrafichni rayony Ukrayins’koho Prychornomor»ya: Metodolohichni i metodychni problemy. Odesa : Astroprynt. [Geodemographic processes and geodemographic areas of the Ukrainian Black Sea region: methodical and methodological problems], Odesa : Astroprynt, 208 p.

Y avors’ka, V. V., Sych, V. A., Kolomiyets’, K. V. (2015), Osoblyvosti formuvannya ekomerezhi rehionu Ukrayins’koho Prychornomor’ya [Features of formation of the Ukrainian Black Sea region econet]. Odesa National University Herald. Geography and Geology, vol. 20, No. 4, pp. 129-143.

E uropean Commission: European Regional and Urban Statistics Reference Guide (2010) Luxembourg: Publications Office of the European Union, 258 pp. Available at: http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/statmanuals/ files/KS-RA -10-008-EN.pdf. [Accessed 11 April 2016]


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Коломієць К. В. Концептуальні положення формування таксономічних одиниць територіальної організації суспільства на субрегіональному рівні [Текст] / К. В. Коломієць // Географія та туризм. Науковий збірник. – Київ – Київський національний університет ім. Т.Г.Шевченка, 2016 р. – Вип. 36. – C 180-190

2. Мальчикова Д. С. Аналіз територіальних ресурсів у плануванні територій та практиці аднміністративної регіоналізації [Текст] / Д. С. Мальчикова // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, Серія «Геологія. Географія. Екологія» – 2015. – Вип. 43. – С. 129-134

3. Нємець К. А. Теорія і методологія географічної науки: методи просторового аналізу [Текст] / Навчально-методичний посібник / К. А. Нємець, Л. М. Нємець // Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. – 172 с.

4. Про генеральну схему планування території України : Закон України від 07 лютого 2002 р. № 3059-III [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3059-14.

5. Сич В. А., Коломієць К. В. Рекреаційні складові у плануванні території регіону Українського Причорномор’я [Текст] / В. А. Сич, К. В. Коломієць // Вісник Одеського національного університету. Серія : Географічні та геологічні науки. – 2015. – Том 20. Вип. 2. – C. 121-132

6. Топчієв О. Г. Планування територій [Текст] : навч. посібник / О. Г. Топчієв, Д. С. Мальчикова. – Херсон : Грінь Д. С., 2014. – 268 с.

7. Топчієв О. Г. Суспільно-географічні дослідження: методологія, методи, методики [Текст] // О. Г. Топчієв – Одеса: Астропрінт, 2005. – 632 с.

8. Топчієв О. Г., Мальчикова Д. С., Яворська В. В. Регіоналістика: географічні основи регіонального розвитку і регіональної політики. Навч. посіб. [Текст] / О. Г. Топчієв, Д. С Мальчикова, В. В. Яворська. – Херсон : ОЛДІ -ПЛЮС, 2015. – 372 с.

9. Топчієв О. Г., Тітенко З. В., Шашеро А. М. Проблеми раціонального природокористування та екологічної організації території приморських регіонів України. [Текст] / О. Г. Топчієв., З. В. Тітенко, А. М. Шашеро // Вісник Одеського національного університету. Серія : Географічні та геологічні науки. – 2013- Том 18, Вип. 2 (18). – С. 101-110.

10. Яворська В. В. Геодемографічні процеси і геодемографічні райони Українського Причорномор’я: Методологічні і методичні проблеми: [Монографія] [Текст] / В. В. Яворська. – Одеса : Астропринт, 2007. – 208 с.

11. Яворська В. В., Сич В. А., Коломієць К. В. Особливості формування екомережі регіону Українського Причорномор’я [Текст] / В. В. Яворська, В. А. Сич, К. В. Коломієць // Вісник Одеського національного університету. Серія : Географічні та геологічні науки. – 2015. – Том 20. Вип. 4 – С. 129-143.

12. E uropean Commission: European Regional and Urban Statistics Reference Guide (2010) Luxembourg: Publications Office of the European Union, 258 pp. Available at: http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/statmanuals/ files/KS-RA -10-008-EN.pdf. [Accessed 11 April 2016]

Copyright (c) 2017 Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.