ҐРУНТИ МІСТ: ОСОБЛИВОСТІ ГЕНЕЗИСУ, КЛАСИФІКАЦІЇ ТА ДІАГНОСТИКИ

А. І. Хохрякова

Анотація


На основі аналізу наукової літератури показано і обґрунтовано значущість, особливість ґрунтів міст і сучасний стан їх дослідження вітчизняними та зарубіжними вченими. Розглянуто класифікацію ґрунтів міста, екологічні функції та специфіку ґрунтоутворювального процесу. Виділено першочергові фактори деградації ґрунтів внаслідок антропогенної діяльності. Описано специфіку діагностики специфічних міських ґрунтів.


Ключові слова


міські ґрунти; урбанізовані території; класифікація; забруднення; запечатування; антропогенний вплив; екологія ґрунтів; функціональне зонування міст

Повний текст:

PDF

Посилання


Vovk, O. B. (2008), Substratno-funktsionalnyi pidkhid do klasyfikatsii antropohennykh gruntiv [Substratefunctional approach to classification of anthropogenic soils]. Ahrokhimiia i gruntoznavstvo: nauk. zb (electronic journal), vol. 69, pp. 10-14. Avialeble at: http://base.dnsgb.com.ua/files/journal/Agrohimia-i-gruntoznavstvo/Agr-i-grunt-2009_69/pdf/2009_69AiG_10-14.pdf [Accessed 15 January 2015].

H avriushova, O. Ie. (2013), Ekolohichni aspekty transformatsii miskykh gruntiv pid shtuchnym pokryttiam [Ecological aspects of the transformation of urban soils in an artificial surface]. Liudyna ta dovkillia. Problemy neoekolohii. No. 3-4, pp. 164-167.

Honcharenko, T.P. (2014) Doslidzhennia yakosti miskykh gruntiv (m. Cherkasy) [Research of urban soil quality (Cherkasy city)] Visnyk ChDTU, No. 4, pp. 89-94.

Hunko, S. A. Morfolohichni osoblyvosti gruntiv mista Dniprodzerzhynsk [Morphological peculiarities of soils in Dneprodzerzhinsk town] Proceedings of the II international scientific and practical conference «Social sciences in the modern world» (Ukraine, Kyiv, September 19, 2015), «Arkhivarius», рр. 5–11.

Hutsuliak V. M. (2004) Morfo-henetychni oznaky gruntiv mista Chernivtsi [Morphogenetic peculiarities of the Chernivtsi city soils] (electronic journal), Avialeble at: http://base.dnsgb.com.ua/files/journal/Agrohimia-igruntoznavstvo/ Agr-i-grunt2009_69/pdf/2009_69AiG_107-112.pdf [Accessed 15 January 2015].

Diadkova, K. L. (2012), Vazhki metaly v gruntakh zelenykh zon mista Melitopolia (Zaporizka oblast, Ukraina) [Heavy metals in soils of green areas Melitopol (Zaporozhye region, Ukraine)], Soil Science, vol. 13, No. 1-2, pp. 79-83.

Ivaniuk, H. (2013), Analiz «Systematyky gruntiv Polshchi» [Analysis of «Polish soil taxonomy»], Visnyk Lviv univ. Seriia heohrafichna, No. 44, pp. 122-132.

Kernychna, O. O. (2002), Landshaftnyi analiz industrialno-urbanizovanykh terytorii (na prykladi mista Dnipropetrovska) [Landscape analysis of industrial and urban areas (for example, the city of Dnipropetrovsk)], Extended abstract of candidate’s thesis, Kharkiv: Kharkivskyi natsionalnyi universytet im. V. N. Karazina,p. 22.

Kryshtop, Ye. A., Voloshchenko, V. V. (2013), Miski grunty yak nevidiemnyi element urbanizovanykh i tekhnohenno-zabrudnenykh terytorii [Urban soils as an integral part of urban and technologically-contaminated areas]. Visnyk KhNAU. Hruntoznavstvo, ahrokhimiia, zemlerobstvo, lisove hospodarstvo (electronic journal), No. 2, pp. 200-206. Avialeble at: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM =2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE _DOWNLOA D=1&Image_file_name=PDF/Vkhnau_grunt_2013_2_42.pdf [Accessed 28 January 2016].

Levytskyi, I. Iu., Rychak, N. L. (2008), Stan dovkillia mist: problemy, yoho otsinka ta kartohrafuvannia [The environment of cities: problems, its assessment and mapping ]. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu imeni V.N.Karazina (electronic journal), No. 801, pp. 27-36. Avialeble at: http://dspace.univer. kharkov.ua/handle/123456789/3442 [Accessed 12 January 2016].

Matsibora, O. V., Kuraieva, I. V. (2014), Zastosuvannia prostorovoi interpoliatsii dlia analizu rozpodilu vazhkykh metaliv u miskykh gruntakh [The use of spatial interpolation to analyze the distribution of heavy metals in urban soils]. Instytut heohrafii NAN Ukrainy. Teoriia i metodolohiia (electronic journal), pp. 25-31. Avialeble at: http://www.enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/7478/1/Matsibora.pdf [Accessed 8 January 2016].

Medvedieva, O.V. (2004), Dosvid klasyfikatsii miskykh gruntiv stepovoi zony Ukrainy [Classification of urban experience steppe zone of Ukraine], Soil Science, vol. 5, No. 1-2, pp. 34-39.

Mirzak, O. V. (2001), Ekolohichni osoblyvosti edafotopiv urbanizovanykh terytorii stepovoi zony Ukrainy (na prykladi m. Dnipropetrovska) [Environmental features edafotopiv urban areas steppe zone of Ukraine (for example, m. Dnipropetrovsk)], Extended abstract of candidate’s thesis, Dnipropetrovsk: Dnipropetrovskyi natsionalnyi universyteti Ministerstva osvity i nauky Ukrainy, p. 19.

P anas, R., Malanchuk, M. (2009), Klasyfikatsiia tekhnohennykh gruntiv: suchasni metodychni pidkhody [The classification of anthropogenic soils: modern methodological approaches]. Natsionalnyi universytet «Lvivska politekhnika». Heodeziia, kartohrafiia i aerofotoznimannia (electronic journal), No. 72, pp. 122-127. Avialeble at: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/7143/1/19.pdf [Accessed 17 December 2015].

Pylypenko, Yu. V., Skok, S. V. (2015), Otsinka rivnia zabrudnennia gruntu vazhkymy metalamy v mezhakh miskoi systemy (na prykladi m. Kherson) [Assessing the level of soil pollution with heavy metals within the urban system (for example, m. Kherson)], Biolohiia ta valeolohiia. Zbirnyk naukovykh prats Kharkivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni H.S. Skovorody, No. 17, pp. 138-145.

Piven, M. V. (2008), Antropolohichne peretvorennia gruntovoho pokryvu miskykh ta prymiskykh terytorii [Anthropological transformation of soil cover urban and suburban areas], Suchasni problemy ekolohii ta hidrotekhnolohii, pp.386-388.

P ozniak, S. P., Krasiekha, Ye. N. (2007), Chynnyky gruntoutvorennia : navch. posibnyk. [Factors of soil formation: tutorial], Lviv: Vydavnytstvo tsentr LNU imeni Ivana Franka, 400 p.

P olchyna, S. M. (2006), Rehuliatorna funktsiia lisoparkovykh nasadzhen v urboantropedohenezi [The regulatory function of forest park plantations in urboantropedohenezi], Ekolohiia ta noosferolohiia, vol. 17, No. 1-2, pp. 122-128.

R ychak, N. L., Podushko, M. O. (2009), Osoblyvosti ekolohichnoho stanu miskykh gruntiv [Features of the ecological state of urban soils], Liudyna i dovkillia. Problemy neokolohii (electronic journal), No. 2 (13), pp. 74-79. Avialeble at: http://ekhnuir.univer.kharkov.ua/bitstream/123456789/3855/2/Ruchak.pdf [Accessed 7 September 2015].

Saranenko, I. I. (2009), Doslidzhennia suchasnoho stanu gruntiv m. Kremenchuka [The study of the current state of the Kremenchug city soils]. (electronic journal). Avialeble at: http://base.dnsgb.com.ua/files/journal/Visnyk-Ddau/Visnyk-Ddau2009-1/Ecology/Ddau2009-1-Ekology-Saranenko.pdf [Accessed 15 January 2015].

Tykhonenko, D. H. (2001) Do pytannia pro klasyfikatsiiu gruntiv Ukrainy [On the classification of soils Ukraine] // Soil Science, vol. 1, No. 1-2, pp. 15-23.

Titenko, H. V. Osoblyvosti funktsionuvannia ta heoekolohichna rol miskykh gruntiv (na prykladi m. Kharkova) [Peculiarities of functioning and ecological role of urban soils (for example, the city of Kharkiv)] Extended abstract of candidate’s thesis, Kharkiv: Kharkivskyi natsionalnyi universytet im. V. N. Karazina, p. 18. 23. Tiutiunnyk, Yu. H. (2014), Henezys, riznomanittia i ekolohiia miskykh gruntiv (na prykladi parku «Feofaniia») [Genesis, diversity and ecology of urban soils (for example park «Feofaniya»)], Soil Science, vol. 15, No. 3-4, pp. 64-73.

Yakovyshyna, T. F. (2015), Klasyfikatsiia antropohenno peretvorenykh gruntiv urboekosystemy m. Dnipropetrovsk [Classification of anthropogenically transformed soils urboecosystem Dnipropetrovsk city], Visnyk Prydniprovskoi derzhavnoi akademii budivnytstva ta arkhitektury (electronic journal), No. 12 (213), pp. 65-70. Avialeble at: http://visnyk.pgasa.dp.ua/article/viewFile/58993/54868 [Accessed 5 October 2015].

Bezuglova, O. S., Gorbov, S. N., Tagiverdiev S. S. (2011), Vliyanie goroda na svoystva pochv (na primere g. Batayska) [Influence of soil properties on the city (for example, Bataysk)], Nauchnyiy zhurnal Rossiyskogo NII problem melioratsii. (electronic journal), No. 3 (03), pp. 1-11. Avialeble at: http://elibrary.ru/item. asp?id=16995887 [Accessed 15 December 2015].

Dobrovolskiy, G. V. (1997),Pochva, gorod, ekologiya [The soil, the city, the environment], М. Fond za ekologicheskuyu gramotnost, 320 p.

Dubrovskaya, S. A., Myachina, K. V. (2010), Otsenka antropogennoy transformatsii pochv na osnove GIStehnologiy (na primere Orsko-Novotroitskogo promyishlennogo uzla) [Assessment of anthropogenic transformation of soils on the basis of GIS technologies (for example, Orsk, Novotroitsk industrial unit)], Institut stepi URO RA N, pp. 48-53.

Zabelina, O. N. (2014), Otsenka ekologicheskogo sostoyaniya pochvyi gorodskih rekreatsionnyih territoriy na osnovanii pokazateley biologicheskoy aktivnosti (na primere g. Vladimira) [Assessment of the ecological state of the soil of urban recreational areas on the basis of indicators of biological activity (for example, the city of Vladimir)], Candidate’s thesis, Vladimirskiy gosudarstvennyy universitet imeni Aleksandra Grigorevicha i Nikolaya Grigorevicha Stoletovykh, Vladimir, 147 p.

Ivanova, Yu. S. (2010), Ob osobennostyah terminologii pochvenno-ekologicheskih issledovaniy v sovremennom gorode [On peculiarities of the terminology of the soil and environmental studies in the modern city], Vestnik Volzhskogo universiteta im. V.N. Tatischeva, (electronic journal), No. 9, pp. 38-41. Avialeble at: http://elibrary. ru/item.asp?id=17096078 [Accessed 5 December 2015].

Kalmanova, V. B., Mattyushkina, L. A. (2013), Sistematika, diagnostika i kartografirovanie gorodskih pochv yuga Dalnego Vostoka (na primere g.Birobidzhan, Evreyskaya avtonomnaya oblast) [Taxonomy, diagnostics and mapping of urban soils of the south of the Far East (on the example of Birobidzhan, Jewish Autonomous Region)], Vestnik DVO RA N, No 5, pp. 97-104.

Kuharchuk, E. S., Bulmaga, K. P. (2011), Kartografirovanie gorodskih pochv v issledovaniyah okruzhayuschey sredyi [Mapping of urban soils in environmental research], ZbIrnik naukovih prats, No. 13, pp. 57-58.

Larionov, M. V. (2013), Osobennosti nakopleniya tehnogennyih tyazhelyih metallov v pochvah gorodov srednego i nizhnego Povolzhya [Features of technological accumulation of heavy metals in the soils of the middle and lower Volga region cities], Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta, No. 368, pp. 189-194.

Marfenina, O. E. (1991), Mikrobiologicheskie aspektyi ohranyi pochv [Microbiological aspects of soil protection], Moscow: MGU, 120 p.

Nikitenko, M. A. (2007), Vliyanie urbanizatsii na transformatsiyu pochvennogo pokrova i usloviya funktsionirovaniya drevesnyih rasteniy gorodov srednego Preduralya (na primere g. Sarapula i g. Kambarki) [The impact of urbanization on the transformation of the soil and conditions for the functioning of woody plants middle Preduralja cities (on an example of Sarapul and Kambarka)], Candidate’s thesis, GOUVPO «Udmurtskiy gosudarstvennyy universitet», Izhevsk, 193 p.

Poputnikov, V. O. (2011), Tendentsii antropogennoy transformatsii avtomorfnyih pochv territoriy gorodskih parkov i prilegayuschih zhilyih kvartalov [Trends anthropogenic transformation automorphic soil areas of city parks and adjacent residential neighborhoods], Extended abstract of candidate’s thesis, Moskva: Moskovskiy Gosudarstvennyy Universitet imeni M.V. Lomonosova, 22 p.

Prokofeva, T. V., Gerasimova, M. I., Bezuglova, O. S., Bahmatova, K. A., Goleva, A. A., Gorbov, S. N., Zharikova, E. A., Matinyan, N. N., Nakvasina, E. N., Sivtseva, N. E. (2012), Vvedenie pochv i pochvopodobnyih obrazovaniy gorodskih territoriy v klassifikatsiyu pochv Rossii [Possibilities of Including the Taxonomy of Soils and Parent Materials of Moscow City into the Classification System of the Soils of Russia], Eurasian soil science, No. 10, pp. 1 – 10.

P rokofeva, T. V., Martyinenko, I.A., Ivannikov, F.A. (2011), Sistematika pochv i pochvoobrazuyuschih porod goroda Moskvyi i vozmozhnost vklyucheniya ih v obschuyu klassifikatsiyu [Taxonomy of soils and soil-forming rocks of the city of Moscow and the possibility of including them in the general classification], Eurasian soil science, No. 5, pp. 611 – 623.

Samofalova, I.A. (2012), Sovremennyie problemyi klassifikatsii pochv: uchebnoe posobie [Modern problems of soil classification: a tutorial], Izd-vo FGBOU VPO Permskaya GSHA , 175 p.

Sintsov, A. V., Barmin, A. N., Valov, M. V. (2014), Dinamika tyazhelyih metallov v pochvah urboekosistem [Dynamics of heavy metals in soils urboecosystems], Geologiya, geografiya i globalnaya energiya. Geoekologiya (electronic journal), No. 4 (55), pp. 148-156. Avialeble at: http://elibrary.ru/item.asp?id=22774368 [Accessed 15 March 2015].

Sintsov, A. V. (2012), Pochvennyiy pokrov urbosistem : sostoyanie, osnovnyie protsessyi i istochniki degradatsii (na primere g. Astrahani) [The soil cover of urbosystems: the state, the main degradation processes and sources (for example, the city of Astrakhan)], Extended abstract of candidate’s thesis, Astrahan: Astrakhanskiy gosudarstvennyy universitet, 22 p.

Fedorets, N. G., Medvedeva, M. V. (2009), Metodika issledovaniya pochv urbanizirovannyih territoriy : uchebno-metodicheskoe posobie [dlya stud. i aspir. ekol-biologich. spets.] [Methods of study of soils in urban areas: a teaching aid [for the students of ecological and biological specialties], Petrozavodsk, 84 p.

Craul, P.J. (1999), Urban soils: applications and practices. New York: John Wiley & Sons, 384 p.

R ossiter, D. G., Burghardt, W. (2003), Classification of urban and industrial soils in the world reference base for soil resources: working document. Proceedings of the Second International Conference of the working group Soil of Urban, Industrial, Traffic and Mining Areas (SUITMA) of the International Union of Soil Science (IUSS) (Nancy (F), 09-11 July, 2003), Nancy, 21 p.

«Soil in the City. Urban Soil Management Strategy. City of Stuttgart. Department for Environmental Protection, Germany», Avialeble at: http://www.central2013.eu/fileadmin/ user_upload/Downloads/outputlib/Urban_SMS_final_brochure.pdf [Accessed 5 February 2015].

United States. Soil Conservation Service. Soil Taxonomy: A basic system of soil classification for making and interpreting soil surveys (1975), US Department of Agriculture, Soil Conservation Service, 436 p.

World reference base for soil resources 2014 (2014). International soil classification system for naming soils and creating legends for soil maps [Electronic resources] // Food and Agriculture Organization of the United Nations. – 2014. – 193 p. – Available at: http://www.fao.org/3/a-i3794e.pdf [Accessed 8 February 2015].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Вовк О. Б. Субстратно-функціональний підхід до класифікації антропогенних ґрунтів [Електронний ресурс] / О. Б. Вовк // Агрохімія і ґрунтознавство: наук. зб.–Харків: Вид-во ННЦ » ІГА ім. ОН Соколовського».–2008.– Т. 69. – С. 10–14. Режим доступу до журн.: http://base.dnsgb.com.ua/files/journal/Agrohimiaigruntoznavstvo/Agr-i-grunt-2009_69/pdf/2009_69AiG_10-14.pdf.

2. Гаврюшова О. Є. Екологічні аспекти трансформації міських ґрунтів під штучним покриттям [Текст] / О. Є. Гаврюшова // Людина та довкілля. Проблеми неоекології. – 2013. – № 3 – 4. С. – 164–167.

3. Гончаренко Т. П. Дослідження якості міських ґрунтів (м. Черкаси) [Текст] / Т. П. Гончаренко, Л. І. Жицька // Вісник ЧД ТУ. – 2014, № 4. – С. 89–94.

4. Гунько С. А. Морфологічні особливості ґрунтів міста Дніпродзержинськ [Текст] / Гунько С. А. // матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції [Общественные науки в современном мире], (19 вер. 2015 р., Київ) – Київ : «Архіваріус». – 2015. – С.5–11.

5. Гуцуляк В. М. Морфо-генетичні ознаки ґрунтів міста Чернівці [Електронний ресурс] / В. М. Гуцуляк, А. І. Дячук, М. В. Танасюк // Режим доступу до журн.: http://base.dnsgb.com.ua/files/journal/Agrohimia-igruntoznavstvo/ Agr-i-grunt2009_69/pdf/ 2009_69AiG_107-112.pdf.

6. Дядькова К. Л. Важкі метали в ґрунтах зелених зон міста Мелітополя (Запорізька область, Україна) [Текст] / К. Л. Дядькова, В. І. Козловський // Ґрунтознавство. – 2012, Т.13, № 1 – 2. – С. 79–83.

7. Іванюк Г. Аналіз «Систематики ґрунтів Польщі» [Текст] / Іванюк Галина // Вісник Львівського університету. Серія географічна. – 2013. № 44. – С. 122–132.

8. Кернична О. О. Ландшафтний аналіз індустріально-урбанізованих територій (на прикладі міста Дніпропетровська) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. географ. наук : спец. 11.00.11 «Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів» / Кернична Олена Олександрівна. – Харків – 2002. – С. 22.

9. Криштоп Є. А. Міські ґрунти як невід’ємний елемент урбанізованих і техногенно-забруднених територій [Електронний ресурс] / Є. А. Криштоп, В. В. Волощенко // Вісник ХНАУ . Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство. – 2013. – № 2. – С. 200–206. Режим доступу до журн.: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMA GE_FILE _DOWNLOA D=1&Image_file_name=PDF/Vkhnau_grunt_2013_2_42.pdf.

10. Левицький І. Ю. Стан довкілля міст: проблеми, його оцінка та картографування [Електронний ресурс] / І. Ю.Левицький, Н. Л. Ричак // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – 2008, № 801. – С. 27–36. – Режим доступу до журн.: http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/3442.

11. Мацібора О. В. Застосування просторової інтерполяції для аналізу розподілу важких металів у міських ґрунтах [Електронний ресурс] / Міцабора О. В., Кураєва І. В., Войтюк Ю. Ю. // Інститут географії НАН України. Теорія і методологія. – 2014. – С. 25–31. Режим доступу до журн.: http://www.enpuir.npu.edu.ua/ bitstream/123456789/7478/1/Matsіbora.pdf.

12. Медведєва О.В. Досвід класифікації міських ґрунтів степової зони України [Текст] / Медведєва О.В. // Грунтознавство. – 2004. – Т. 5. – №. 1-2. – С. 34–39.

13. Мірзак О. В. Екологічні особливості едафотопів урбанізованих територій степової зони України (на прикладі м. Дніпропетровська) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наукового степеня канд. біол. наук: спец. 03.00.16. – «Екологія» / О. В. Мірзак. – Д., 2001. – 19 с.

14. Панас Р. Класифікація техногенних ґрунтів: сучасні методичні підходи [Електронний ресурс] / Панас Р., Маланчук М. // Національний університет «Львівська політехніка». Геодезія, картографія і аерофотознімання. – 2009. – № 72. – С. 122–127. Режим доступу до журн.: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/7143/1/19.pdf.

15. Пилипенко Ю. В. Оцінка рівня забруднення ґрунту важкими металами в межах міської системи (на прикладі м. Херсон) [Текст] / Ю. В. Пилипенко, С. В. Скок // Біологія та валеологія. Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. – 2015, № 17. – C. 138–145.

16. Півень М. В. Антропологічне перетворення ґрунтового покриву міських та приміських територій [Текст] / М. В. Півень // Сучасні проблеми екології та гідротехнологій. – 2008р. – С.386–388.

17. Позняк С. П. Чинники ґрунтоутворення : навч. посібник. [Текст] / С. П. Позняк., Є. Н. Красєха– Львів : Видавництво центр ЛНУ імені Івана Франка. – 2007. C. 400.

18. Польчина С. М. Регуляторна функція лісопаркових насаджень в урбоантропедогенезі [Текст] / С. М. Польчина // Екологія та ноосферологія. – 2006. – Т. 17. – № 1–2. – С. 122–128.

19. Ричак Н. Л. Особливості екологічного стану міських ґрунтів [Електронний ресурс] / Н. Л. Ричак, М. О. Подушко // Людина і довкілля. Проблеми неокології. – 2009, № 2 (13). – С. 74–79. – Режим доступу до журн.: http://ekhnuir.univer.kharkov.ua/bitstream/ 123456789/3855/2/Ruchak.pdf.

20. Сараненко І.І. Дослідження сучасного стану ґрунтів м. Кременчука [Електронний ресурс] / І. І. Сараненко // Режим доступу до журн.: http://base.dnsgb.com.ua/files/journal/ Visnyk-Ddau/Visnyk-Ddau2009-1/ Ecology/Ddau2009-1-Ekology-Saranenko.pdf.

21. Тихоненко Д. Г. До питання про класифікацію ґрунтів України [Текст] / Д. Г. Тихоненко // Ґрунтознавство. – 2001. – Т. 1. – №. 1-2. – С. 15–23.

22. Тітенко Г. В. Особливості функціонування та геоекологічна роль міських ґрунтів (на прикладі м. Харкова) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. географ. Наук : спец. 11.00.11 «Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів» / Тітенко Ганна Валеріївна. – Харків, 2002. – 18 с.

23. Тютюнник Ю. Г. Генезис, різноманіття і екологія міських ґрунтів (на прикладі парку «Феофанія») [Текст] / Ю. Г. Тютюнник // Gruntoznavstvo. – 2014. – vol. 15. – no. 3-4. – р. 64–73.

24. Яковишина Т. Ф. Класифікація антропогенно перетворених ґрунтів урбоекосистеми м. Дніпропетровськ [Електронний ресурс] / Яковишина Т. Ф. // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – 2015, № 12 (213). – С. 65–70. – Режим доступу до журн.: http://visnyk.pgasa.dp.ua/article/ viewFile/58993/54868.

25. Безуглова О.С. Влияние города на свойства почв (на примере г. Батайска) [Електронный ресурс] / О. С. Безуглова, С. Н. Горбов, С. С. Тагивердиев // Научный журнал Российского НИИ проблем мелиорации. – 2011, № 3(03). – С. 1–11. – Режим доступа к журн.: http://elibrary.ru/item.asp?id=16995887.

26. Добровольский Г. В. Почва, город, экология [Текст] / М. : Фонд за экологическую грамотность, 1997. – 320 с.

27. Дубровская С. А. Оценка антропогенной трансформации почв на основе ГИС-технологий (на примере Орско-Новотроицкого промышленного узла) [Текст] / С. А. Дубровская, К. В. Мячина // Институт степи УРО РАН . – 2010. – C. 48–53.

28. Забелина О. Н. Оценка экологического состояния почвы городских рекреационных территорий на основании показателей биологической активности (на примере г. Владимира) [Текст] : дис. … канд. биол. наук : 03.02.08 / Забелина Ольга Николаевна. – Владимир – 2014. – 147 c.

29. Иванова Ю. С. Об особенностях терминологии почвенно-экологических исследований в современном городе [Електронный ресурс] / Иванова Ю. С. // Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева – 2010, № 9. – С. 38–41. – Режим доступа к журн.: http://elibrary.ru/item.asp?id=17096078.

30. Калманова В. Б. Систематика, диагностика и картографирование городских почв юга Дальнего Востока (на примере г.Биробиджан, Еврейская автономная область) [Текст] / В.Б. Калманова, Л.А. Маттюшкина // Вестник ДВО РАН . – 2013. – №5. – С. 97–104.

31. Кухарчук Е.С. Картографирование городских почв в исследованиях окружающей среды [Текст] / Кухарчук Е. С., Бульмага К. П. // Збірник наукових праць. – Харків. – 2011. – Вип.13. – С. 57–58.

32. Ларионов М.В. Особенности накопления техногенных тяжелых металлов в почвах городов среднего и нижнего Поволжья [Текст] / М.В. Ларионов // Вестник Томского государственного университета. – 2013. – № 368. – С. 189–194.

33. Марфенина О. Е. Микробиологические аспекты охраны почв [Текст] / О. Е. Марфенина. – М. : МГУ, 1991. – 120 с.

34. Никитенко М. А. Влияние урбанизации на трансформацию почвенного покрова и условия функционирования древесных растений городов среднего Предуралья (на примере г. Сарапула и г. Камбарки) [Текст] : дис. … канд. биол. наук : 03.00.16 / Никитенко Мария Анатольевна. – Ижевск, 2007. – 193 с.

35. Попутников В. О. Тенденции антропогенной трансформации автоморфных почв территорий городских парков и прилегающих жилых кварталов [Текст] : автореф. дис. на соиск. уч. степ. канд. биолог. наук : спец. 03.02.13 «Почвоведение» / Попутников Вадим Олегович. – Москва, 2011. – 22 с.

36. Прокофьева Т. В. Введение почв и почвоподобных образований городских территорий в классификацию почв России [Текст] / Т. В. Прокофьева, М. И. Герасимова, О. С. Безуглова, К. А. Бахматова, А. А. Гольева, С. Н. Горбов, Е. А. Жарикова, Н. Н. Матинян, Е. Н. Наквасина, Н. Е. Сивцева // Почвоведение. Генезис и география почв. – 2012. – № 10. – С. 1–10.

37. Прокофьева Т. В. Систематика почв и почвообразующих пород города Москвы и возможность включения их в общую классификацию [Текст] / Т. В. Прокофьева, И.А. Мартыненко, Ф.А. Иванников // Почвоведение. – 2011. – № 5. – С. 611–623.

38. Самофалова, И.А. Современные проблемы классификации почв: учебное пособие [Текст] / И. А. Самофалова – Пермь: Изд-во ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА, 2012. – 175 с.

39. Синцов А. В. Динамика тяжелых металлов в почвах урбоэкосистем [Електронный ресурс] / Синцов Александр Владимирович, Бармин Александр Николаевич, Валов Михаил Викторович // Геология, география и глобальная энергия. Геоэкология. – 2014, № 4 (55). – С. 148–156. – Режим доступа к журн.: http://elibrary.ru/item.asp?id=22774368.

40. Синцов А. В. Почвенный покров урбосистем : состояние, основные процессы и источники деградации (на примере г. Астрахани) [Текст] : автореф. дис. на соиск уч. степени канд. географ. наук : спец. 25.00.26 «Землеустройство, кадастр и мониторинг земель» / Синцов Александр Владимирович. – Астрахань, 2012. – 22 с.

41. Федорец Н. Г. Методика исследования почв урбанизированных территорий : учебно-методическое пособие [для студ. и аспир. экол-биологич. спец.] [Текст]/ Федорец Н. Г., Медведева М.В. – Петрозаводск, 2009. – 84 с.

42. Craul P. Urban soils: applications and practices [Text] / Phillip Craul. – New York : John Wiley & Sons, 1999. – 384 p.

43. Rossiter D. G. Classification of urban and industrial soils in the world reference base for soil resources : working document [Electronic journal] / D. G. Rossiter, W. Burghardt // Second International Conference of the working group Soil of Urban, Industrial, Traffic and Mining Areas (SUITMA) of the International Union of Soil Science (IUSS), Nancy. – 2003. Available at: https://www.itc.nl/library/Papers_2003/non_peer_conf/rossiter.pdf.

44. Soil in the City. Urban Soil Management Strategy. City of Stuttgart [Electronic resources] // Germany. – 2012. – Available at: http://www.central2013.eu/fileadmin/user_upload/ Downloads/outputlib/Urban_SMS_final_brochure. pdf.

45. United States. Soil Conservation Service. Soil Taxonomy: A basic system of soil classification for making and interpreting soil surveys. – US Department of Agriculture, Soil Conservation Service, 1975. – 436 p.

46. World reference base for soil resources 2014. International soil classification system for naming soils and creating legends for soil maps [Electronic resources] // Food and Agriculture Organization of the United Nations. – Rome, 2014. – 193 p. – Available at: http://www.fao.org/3/a-i3794e.pdfПосилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2017 Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.