ҐРУНТИ МІСТ: ОСОБЛИВОСТІ ГЕНЕЗИСУ, КЛАСИФІКАЦІЇ ТА ДІАГНОСТИКИ

Автор(и)

  • А. І. Хохрякова Одеський державний аграрний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2303-9914.2016.1(28).90336

Ключові слова:

міські ґрунти, урбанізовані території, класифікація, забруднення, запечатування, антропогенний вплив, екологія ґрунтів, функціональне зонування міст

Анотація

На основі аналізу наукової літератури показано і обґрунтовано значущість, особливість ґрунтів міст і сучасний стан їх дослідження вітчизняними та зарубіжними вченими. Розглянуто класифікацію ґрунтів міста, екологічні функції та специфіку ґрунтоутворювального процесу. Виділено першочергові фактори деградації ґрунтів внаслідок антропогенної діяльності. Описано специфіку діагностики специфічних міських ґрунтів.

Біографія автора

А. І. Хохрякова, Одеський державний аграрний університет

A. I. Khokhryakova

Посилання

Vovk, O. B. (2008), Substratno-funktsionalnyi pidkhid do klasyfikatsii antropohennykh gruntiv [Substratefunctional approach to classification of anthropogenic soils]. Ahrokhimiia i gruntoznavstvo: nauk. zb (electronic journal), vol. 69, pp. 10-14. Avialeble at: http://base.dnsgb.com.ua/files/journal/Agrohimia-i-gruntoznavstvo/Agr-i-grunt-2009_69/pdf/2009_69AiG_10-14.pdf [Accessed 15 January 2015].

H avriushova, O. Ie. (2013), Ekolohichni aspekty transformatsii miskykh gruntiv pid shtuchnym pokryttiam [Ecological aspects of the transformation of urban soils in an artificial surface]. Liudyna ta dovkillia. Problemy neoekolohii. No. 3-4, pp. 164-167.

Honcharenko, T.P. (2014) Doslidzhennia yakosti miskykh gruntiv (m. Cherkasy) [Research of urban soil quality (Cherkasy city)] Visnyk ChDTU, No. 4, pp. 89-94.

Hunko, S. A. Morfolohichni osoblyvosti gruntiv mista Dniprodzerzhynsk [Morphological peculiarities of soils in Dneprodzerzhinsk town] Proceedings of the II international scientific and practical conference «Social sciences in the modern world» (Ukraine, Kyiv, September 19, 2015), «Arkhivarius», рр. 5–11.

Hutsuliak V. M. (2004) Morfo-henetychni oznaky gruntiv mista Chernivtsi [Morphogenetic peculiarities of the Chernivtsi city soils] (electronic journal), Avialeble at: http://base.dnsgb.com.ua/files/journal/Agrohimia-igruntoznavstvo/ Agr-i-grunt2009_69/pdf/2009_69AiG_107-112.pdf [Accessed 15 January 2015].

Diadkova, K. L. (2012), Vazhki metaly v gruntakh zelenykh zon mista Melitopolia (Zaporizka oblast, Ukraina) [Heavy metals in soils of green areas Melitopol (Zaporozhye region, Ukraine)], Soil Science, vol. 13, No. 1-2, pp. 79-83.

Ivaniuk, H. (2013), Analiz «Systematyky gruntiv Polshchi» [Analysis of «Polish soil taxonomy»], Visnyk Lviv univ. Seriia heohrafichna, No. 44, pp. 122-132.

Kernychna, O. O. (2002), Landshaftnyi analiz industrialno-urbanizovanykh terytorii (na prykladi mista Dnipropetrovska) [Landscape analysis of industrial and urban areas (for example, the city of Dnipropetrovsk)], Extended abstract of candidate’s thesis, Kharkiv: Kharkivskyi natsionalnyi universytet im. V. N. Karazina,p. 22.

Kryshtop, Ye. A., Voloshchenko, V. V. (2013), Miski grunty yak nevidiemnyi element urbanizovanykh i tekhnohenno-zabrudnenykh terytorii [Urban soils as an integral part of urban and technologically-contaminated areas]. Visnyk KhNAU. Hruntoznavstvo, ahrokhimiia, zemlerobstvo, lisove hospodarstvo (electronic journal), No. 2, pp. 200-206. Avialeble at: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM =2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE _DOWNLOA D=1&Image_file_name=PDF/Vkhnau_grunt_2013_2_42.pdf [Accessed 28 January 2016].

Levytskyi, I. Iu., Rychak, N. L. (2008), Stan dovkillia mist: problemy, yoho otsinka ta kartohrafuvannia [The environment of cities: problems, its assessment and mapping ]. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu imeni V.N.Karazina (electronic journal), No. 801, pp. 27-36. Avialeble at: http://dspace.univer. kharkov.ua/handle/123456789/3442 [Accessed 12 January 2016].

Matsibora, O. V., Kuraieva, I. V. (2014), Zastosuvannia prostorovoi interpoliatsii dlia analizu rozpodilu vazhkykh metaliv u miskykh gruntakh [The use of spatial interpolation to analyze the distribution of heavy metals in urban soils]. Instytut heohrafii NAN Ukrainy. Teoriia i metodolohiia (electronic journal), pp. 25-31. Avialeble at: http://www.enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/7478/1/Matsibora.pdf [Accessed 8 January 2016].

Medvedieva, O.V. (2004), Dosvid klasyfikatsii miskykh gruntiv stepovoi zony Ukrainy [Classification of urban experience steppe zone of Ukraine], Soil Science, vol. 5, No. 1-2, pp. 34-39.

Mirzak, O. V. (2001), Ekolohichni osoblyvosti edafotopiv urbanizovanykh terytorii stepovoi zony Ukrainy (na prykladi m. Dnipropetrovska) [Environmental features edafotopiv urban areas steppe zone of Ukraine (for example, m. Dnipropetrovsk)], Extended abstract of candidate’s thesis, Dnipropetrovsk: Dnipropetrovskyi natsionalnyi universyteti Ministerstva osvity i nauky Ukrainy, p. 19.

P anas, R., Malanchuk, M. (2009), Klasyfikatsiia tekhnohennykh gruntiv: suchasni metodychni pidkhody [The classification of anthropogenic soils: modern methodological approaches]. Natsionalnyi universytet «Lvivska politekhnika». Heodeziia, kartohrafiia i aerofotoznimannia (electronic journal), No. 72, pp. 122-127. Avialeble at: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/7143/1/19.pdf [Accessed 17 December 2015].

Pylypenko, Yu. V., Skok, S. V. (2015), Otsinka rivnia zabrudnennia gruntu vazhkymy metalamy v mezhakh miskoi systemy (na prykladi m. Kherson) [Assessing the level of soil pollution with heavy metals within the urban system (for example, m. Kherson)], Biolohiia ta valeolohiia. Zbirnyk naukovykh prats Kharkivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni H.S. Skovorody, No. 17, pp. 138-145.

Piven, M. V. (2008), Antropolohichne peretvorennia gruntovoho pokryvu miskykh ta prymiskykh terytorii [Anthropological transformation of soil cover urban and suburban areas], Suchasni problemy ekolohii ta hidrotekhnolohii, pp.386-388.

P ozniak, S. P., Krasiekha, Ye. N. (2007), Chynnyky gruntoutvorennia : navch. posibnyk. [Factors of soil formation: tutorial], Lviv: Vydavnytstvo tsentr LNU imeni Ivana Franka, 400 p.

P olchyna, S. M. (2006), Rehuliatorna funktsiia lisoparkovykh nasadzhen v urboantropedohenezi [The regulatory function of forest park plantations in urboantropedohenezi], Ekolohiia ta noosferolohiia, vol. 17, No. 1-2, pp. 122-128.

R ychak, N. L., Podushko, M. O. (2009), Osoblyvosti ekolohichnoho stanu miskykh gruntiv [Features of the ecological state of urban soils], Liudyna i dovkillia. Problemy neokolohii (electronic journal), No. 2 (13), pp. 74-79. Avialeble at: http://ekhnuir.univer.kharkov.ua/bitstream/123456789/3855/2/Ruchak.pdf [Accessed 7 September 2015].

Saranenko, I. I. (2009), Doslidzhennia suchasnoho stanu gruntiv m. Kremenchuka [The study of the current state of the Kremenchug city soils]. (electronic journal). Avialeble at: http://base.dnsgb.com.ua/files/journal/Visnyk-Ddau/Visnyk-Ddau2009-1/Ecology/Ddau2009-1-Ekology-Saranenko.pdf [Accessed 15 January 2015].

Tykhonenko, D. H. (2001) Do pytannia pro klasyfikatsiiu gruntiv Ukrainy [On the classification of soils Ukraine] // Soil Science, vol. 1, No. 1-2, pp. 15-23.

Titenko, H. V. Osoblyvosti funktsionuvannia ta heoekolohichna rol miskykh gruntiv (na prykladi m. Kharkova) [Peculiarities of functioning and ecological role of urban soils (for example, the city of Kharkiv)] Extended abstract of candidate’s thesis, Kharkiv: Kharkivskyi natsionalnyi universytet im. V. N. Karazina, p. 18. 23. Tiutiunnyk, Yu. H. (2014), Henezys, riznomanittia i ekolohiia miskykh gruntiv (na prykladi parku «Feofaniia») [Genesis, diversity and ecology of urban soils (for example park «Feofaniya»)], Soil Science, vol. 15, No. 3-4, pp. 64-73.

Yakovyshyna, T. F. (2015), Klasyfikatsiia antropohenno peretvorenykh gruntiv urboekosystemy m. Dnipropetrovsk [Classification of anthropogenically transformed soils urboecosystem Dnipropetrovsk city], Visnyk Prydniprovskoi derzhavnoi akademii budivnytstva ta arkhitektury (electronic journal), No. 12 (213), pp. 65-70. Avialeble at: http://visnyk.pgasa.dp.ua/article/viewFile/58993/54868 [Accessed 5 October 2015].

Bezuglova, O. S., Gorbov, S. N., Tagiverdiev S. S. (2011), Vliyanie goroda na svoystva pochv (na primere g. Batayska) [Influence of soil properties on the city (for example, Bataysk)], Nauchnyiy zhurnal Rossiyskogo NII problem melioratsii. (electronic journal), No. 3 (03), pp. 1-11. Avialeble at: http://elibrary.ru/item. asp?id=16995887 [Accessed 15 December 2015].

Dobrovolskiy, G. V. (1997),Pochva, gorod, ekologiya [The soil, the city, the environment], М. Fond za ekologicheskuyu gramotnost, 320 p.

Dubrovskaya, S. A., Myachina, K. V. (2010), Otsenka antropogennoy transformatsii pochv na osnove GIStehnologiy (na primere Orsko-Novotroitskogo promyishlennogo uzla) [Assessment of anthropogenic transformation of soils on the basis of GIS technologies (for example, Orsk, Novotroitsk industrial unit)], Institut stepi URO RA N, pp. 48-53.

Zabelina, O. N. (2014), Otsenka ekologicheskogo sostoyaniya pochvyi gorodskih rekreatsionnyih territoriy na osnovanii pokazateley biologicheskoy aktivnosti (na primere g. Vladimira) [Assessment of the ecological state of the soil of urban recreational areas on the basis of indicators of biological activity (for example, the city of Vladimir)], Candidate’s thesis, Vladimirskiy gosudarstvennyy universitet imeni Aleksandra Grigorevicha i Nikolaya Grigorevicha Stoletovykh, Vladimir, 147 p.

Ivanova, Yu. S. (2010), Ob osobennostyah terminologii pochvenno-ekologicheskih issledovaniy v sovremennom gorode [On peculiarities of the terminology of the soil and environmental studies in the modern city], Vestnik Volzhskogo universiteta im. V.N. Tatischeva, (electronic journal), No. 9, pp. 38-41. Avialeble at: http://elibrary. ru/item.asp?id=17096078 [Accessed 5 December 2015].

Kalmanova, V. B., Mattyushkina, L. A. (2013), Sistematika, diagnostika i kartografirovanie gorodskih pochv yuga Dalnego Vostoka (na primere g.Birobidzhan, Evreyskaya avtonomnaya oblast) [Taxonomy, diagnostics and mapping of urban soils of the south of the Far East (on the example of Birobidzhan, Jewish Autonomous Region)], Vestnik DVO RA N, No 5, pp. 97-104.

Kuharchuk, E. S., Bulmaga, K. P. (2011), Kartografirovanie gorodskih pochv v issledovaniyah okruzhayuschey sredyi [Mapping of urban soils in environmental research], ZbIrnik naukovih prats, No. 13, pp. 57-58.

Larionov, M. V. (2013), Osobennosti nakopleniya tehnogennyih tyazhelyih metallov v pochvah gorodov srednego i nizhnego Povolzhya [Features of technological accumulation of heavy metals in the soils of the middle and lower Volga region cities], Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta, No. 368, pp. 189-194.

Marfenina, O. E. (1991), Mikrobiologicheskie aspektyi ohranyi pochv [Microbiological aspects of soil protection], Moscow: MGU, 120 p.

Nikitenko, M. A. (2007), Vliyanie urbanizatsii na transformatsiyu pochvennogo pokrova i usloviya funktsionirovaniya drevesnyih rasteniy gorodov srednego Preduralya (na primere g. Sarapula i g. Kambarki) [The impact of urbanization on the transformation of the soil and conditions for the functioning of woody plants middle Preduralja cities (on an example of Sarapul and Kambarka)], Candidate’s thesis, GOUVPO «Udmurtskiy gosudarstvennyy universitet», Izhevsk, 193 p.

Poputnikov, V. O. (2011), Tendentsii antropogennoy transformatsii avtomorfnyih pochv territoriy gorodskih parkov i prilegayuschih zhilyih kvartalov [Trends anthropogenic transformation automorphic soil areas of city parks and adjacent residential neighborhoods], Extended abstract of candidate’s thesis, Moskva: Moskovskiy Gosudarstvennyy Universitet imeni M.V. Lomonosova, 22 p.

Prokofeva, T. V., Gerasimova, M. I., Bezuglova, O. S., Bahmatova, K. A., Goleva, A. A., Gorbov, S. N., Zharikova, E. A., Matinyan, N. N., Nakvasina, E. N., Sivtseva, N. E. (2012), Vvedenie pochv i pochvopodobnyih obrazovaniy gorodskih territoriy v klassifikatsiyu pochv Rossii [Possibilities of Including the Taxonomy of Soils and Parent Materials of Moscow City into the Classification System of the Soils of Russia], Eurasian soil science, No. 10, pp. 1 – 10.

P rokofeva, T. V., Martyinenko, I.A., Ivannikov, F.A. (2011), Sistematika pochv i pochvoobrazuyuschih porod goroda Moskvyi i vozmozhnost vklyucheniya ih v obschuyu klassifikatsiyu [Taxonomy of soils and soil-forming rocks of the city of Moscow and the possibility of including them in the general classification], Eurasian soil science, No. 5, pp. 611 – 623.

Samofalova, I.A. (2012), Sovremennyie problemyi klassifikatsii pochv: uchebnoe posobie [Modern problems of soil classification: a tutorial], Izd-vo FGBOU VPO Permskaya GSHA , 175 p.

Sintsov, A. V., Barmin, A. N., Valov, M. V. (2014), Dinamika tyazhelyih metallov v pochvah urboekosistem [Dynamics of heavy metals in soils urboecosystems], Geologiya, geografiya i globalnaya energiya. Geoekologiya (electronic journal), No. 4 (55), pp. 148-156. Avialeble at: http://elibrary.ru/item.asp?id=22774368 [Accessed 15 March 2015].

Sintsov, A. V. (2012), Pochvennyiy pokrov urbosistem : sostoyanie, osnovnyie protsessyi i istochniki degradatsii (na primere g. Astrahani) [The soil cover of urbosystems: the state, the main degradation processes and sources (for example, the city of Astrakhan)], Extended abstract of candidate’s thesis, Astrahan: Astrakhanskiy gosudarstvennyy universitet, 22 p.

Fedorets, N. G., Medvedeva, M. V. (2009), Metodika issledovaniya pochv urbanizirovannyih territoriy : uchebno-metodicheskoe posobie [dlya stud. i aspir. ekol-biologich. spets.] [Methods of study of soils in urban areas: a teaching aid [for the students of ecological and biological specialties], Petrozavodsk, 84 p.

Craul, P.J. (1999), Urban soils: applications and practices. New York: John Wiley & Sons, 384 p.

R ossiter, D. G., Burghardt, W. (2003), Classification of urban and industrial soils in the world reference base for soil resources: working document. Proceedings of the Second International Conference of the working group Soil of Urban, Industrial, Traffic and Mining Areas (SUITMA) of the International Union of Soil Science (IUSS) (Nancy (F), 09-11 July, 2003), Nancy, 21 p.

«Soil in the City. Urban Soil Management Strategy. City of Stuttgart. Department for Environmental Protection, Germany», Avialeble at: http://www.central2013.eu/fileadmin/ user_upload/Downloads/outputlib/Urban_SMS_final_brochure.pdf [Accessed 5 February 2015].

United States. Soil Conservation Service. Soil Taxonomy: A basic system of soil classification for making and interpreting soil surveys (1975), US Department of Agriculture, Soil Conservation Service, 436 p.

World reference base for soil resources 2014 (2014). International soil classification system for naming soils and creating legends for soil maps [Electronic resources] // Food and Agriculture Organization of the United Nations. – 2014. – 193 p. – Available at: http://www.fao.org/3/a-i3794e.pdf [Accessed 8 February 2015].

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-01-17

Номер

Розділ

ҐРУНТОЗНАВСТВО ТА ГЕОГРАФІЯ ҐРУНТІВ