ҐРУНТОВО-РОСЛИННИЙ КОМПОНЕНТ ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА У ПРОБЛЕМІ УСИХАННЯ КУЯЛЬНИЦЬКОГО ЛИМАНУ

Автор(и)

  • Я. М. Біланчин Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Фізико-хімічний інститут захисту навколишнього середовища і людини МОН і НАН України, Ukraine
  • А. О. Буяновський Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Фізико-хімічний інститут захисту навколишнього середовища і людини МОН і НАН України, Ukraine
  • М. Й. Тортик Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Фізико-хімічний інститут захисту навколишнього середовища і людини МОН і НАН України, Ukraine
  • П. І. Жанталай Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Фізико-хімічний інститут захисту навколишнього середовища і людини МОН і НАН України, Ukraine
  • М. В. Адобовська Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Фізико-хімічний інститут захисту навколишнього середовища і людини МОН і НАН України, Ukraine
  • Г. М. Кірюшкіна Фізико-хімічний інститут захисту навколишнього середовища і людини МОН і НАН України, Ukraine
  • Г. М. Шихалєєва Фізико-хімічний інститут захисту навколишнього середовища і людини МОН і НАН України, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2303-9914.2016.1(28).90331

Ключові слова:

Куяльницький лиман, усихання, ґрунтово-рослинний покрив, ґрунтово-гідрологічний режим території басейну

Анотація

Oхарактеризовано природно-господарські умови і ґрунтово-рослинний покрив території лівобережжя Куяльницького лиману і Куяльницько-Хаджибейського міжлимання – сучасні і 200-100 років тому, вірогідні причини нинішнього катастрофічного усихання лиману. Наведено результати обстеження стану ґрунтів і ґрунтового покриву та земель території дослідження, вивчення показників генетико-виробничої характеристики та агроекологічного стану ґрунтів, прояву процесів їх деградації, оцінки ролі ґрунтово-рослинного компоненту у формуванні гідрологічного режиму території.

Біографії авторів

Я. М. Біланчин, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Фізико-хімічний інститут захисту навколишнього середовища і людини МОН і НАН України

Ya.M. Bilanchyn

А. О. Буяновський, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Фізико-хімічний інститут захисту навколишнього середовища і людини МОН і НАН України

A.O. Buyanovskyi

М. Й. Тортик, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Фізико-хімічний інститут захисту навколишнього середовища і людини МОН і НАН України

M.Yo. Tortyk

П. І. Жанталай, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Фізико-хімічний інститут захисту навколишнього середовища і людини МОН і НАН України

P.I. Zhantalay

М. В. Адобовська, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Фізико-хімічний інститут захисту навколишнього середовища і людини МОН і НАН України

M.V. Adobovska

Г. М. Кірюшкіна, Фізико-хімічний інститут захисту навколишнього середовища і людини МОН і НАН України

H.M. Kiriushkina

Г. М. Шихалєєва, Фізико-хімічний інститут захисту навколишнього середовища і людини МОН і НАН України

G.M. Shykhalyeyeva

Посилання

Bilanchin, Ya. M., Buianovskii, A. A., Zhantalai, P. I., Tortik, N. I., Shikhaleeva, G. N., Adobovskаya, М. V., Goshurenko, L. M., Kiriushkina, A. N., Kuzmina, I. S., Zadorozhniy, I. V., Reshetov, V. V. (2015), Sovremennoe sostoianie pochv i pochvennogo pokrova poberezhiia Kuialnitskogo limana, territorii Kuialnitsko-Khadzhibeiskoi peresypi i mezhlimaniia [Soils and soil cover modern condition in the coastal area of Kuialnitskii liman, territories of Kuialnik and Khadzhibei barrier spit and areas between limans], Proceedings of all-Ukrainian research and practice conference Kuialnitskii, Khadzhibeiskii and the territories between limans natural potential: modern condition and development perspectives [Materialy Vseukrainskoi naukovo-practychnoi konferentsii pryrodno-resursnyi potentsial Kuialnitskogo ta Khadzhibeiskogo limaniv, teritorii mezhlimannia: suchasnyi stan, perspektyvy rozvytku], TES, Odesa, pp. 16-18.

Bielozorov, S. T. (1934), Do pytannia pro raionuvannia dolyny Velykogo Kuialnyka [To the question about Velykyi Kuialnyk valley zoning], Proceedings of Odesa State University, Biology [Trudy Odeskogo derzhavnogo universytetu, biologiia], v. I, section ХVІ, pp. 1-11.

Buyanovskyi, A. O., Bilanchyn, Ya. M., Zhantalay, P. I., Tortyk, M. Yo., Adobovskа, М. V., Kiriushkina, H. M., Shykhalyeyeva, G. N. (2015), Pryrodni umovy i suchasnyi stan gruntiv baseinu Kuialnytskogo lymanu [Environmental and modern condition of the soils of Kuialnyk liman basin], General Geography and Geomorphology [Fizychna geografiia ta geomorfologiia], issue 4 (80), part I, pp. 96-102.

Gogolev, I. N., Bilanchin, Ya. M. (1988), «Ispolzovanie zemelnykh resursov», [«Soil resources usage»], Limanno-ustevye kompleksy Prichernomorya: geograficheskie osnovy khozyaystvennogo osvoeniya, pod red. Shvebs, H. I. [Lіmаn and estuarial complexes of Black Sea Coast: geographical bases of economic development, Shvebs, H. I. (Ed.)], L.: Nauka, pp. 87-94.

Grunty Odeskoi oblasti, karta, masshtab 1: 200000, (1967) [Odesa county soils, map, scale 1: 200000, (1967)], Kyiv, 6 p.

Dzherrard, A. J. (1984), Pochvy i formy reliefa: perevod s angliiskogo [Soils and landscape forms: translated from English], L.: Nedra, 208 p.

DSTU 4362:2004. Yakist gruntu. Pokaznyky rodiuchosti gruntiv [State standards of Ukraine 4362:2004, soil quality. Indicators of soils` fertility], (2004), K.: Derzhstandart Ukrainy, 19 p.

Korsunov, V. M., Krasekha, E. N. (2010), Pedosfera zemli [Earth`s pedosphere], Ulan-Ude: BNTS SO RA N, 472 p.

Kudeiarov, V. N., Demkin, V. A., Gilichinskii, D. A., Goriachkin, S. V., Rozhkov, V. A. Globalnie izmeneniia klimata i pochvennii pokrov (2009), [Global climate changes and soil cover], Soil Science [Pochvovedenie], № 9, pp. 1027-1042.

Forestry in Odessa area (electronic resource) [Lesovodstvo v okrestnostiakh Odessi], http://library.ukr.ua/elib/ shmidt/zemorud_8_1.html»html.

Medvedev, V. V., Lyndina, T. E., Laktionova, T. N. (2004), Plotnost slozheniia pochv (geneticheskie, ekologicheskie i agronomicheskie aspecty) [Soil bulk density (genetic, ecological and agronomical aspects)], Kharkov: 13 tipographiia, p. 244.

Medvedev, V. V. (2013), Fizicheskaia degradaziia chernozemov. Diagnostika. Prichiny. Sledstviia. Preduprezhdenie [Chernozem physical degradation. Diagnosing. Causes. Consequences. Prevention], Kharkov: Gorodskaiia tipografiia, p. 324.

Moroz, G. B., Mikhailiuk, V. I. (2011), Grunty serednio-sukhostepovogo pedoekotonu Pivnichno-Zakhidnogo Prychornomoriia: monographiia [Medium – dry steppe pedoecoton soils of the Northwestern Prichernomorie: monograph], Lviv: ZUKTS, p. 184.

P alimpsestov, I. U. (1868), O kimate i pochve yuga Rossii [About climate and soil of the South of Russia], Collection of papers about agriculture in the South of Russia from 1830 till 1868 [Sbornik statei o selskom khoziaistve yuga Rossii s 1830 po 1868 godi], Odessa: Tipographiia Frantsova, part I, pp. 1-35.

Petrun, F. E. (1954), Fiziko-geograficheskiie osobennosti (zonalnye cherty prirody) primoriia Odesskoi oblasti [Physiographic features (areal features of the environment) of Odessa county coastal area], Proceedings of Odessa Mechnikov State University. Collection of papers of the Faculty of Geology and Geography [Trudy Odes. gos. universiteta im. Mechnikova. Sbornik geologo-geographicheskogo faculteta], v. 2, pp. 287-305.

P olupan, M.I., Solovei, V.B., Kysil, V.I., Velychko, V.A. (2005), Vyznachnyk ekologo-genetychnogo statusu ta rodiuchosti gruntiv Ukrainy: Navch. posibnyk [Determining factor of ecological genetic condition and fertility of Ukrainian soils: Student`s manual], K.: Koloobig, 304 p. with illustrations.

Nosko, B. S., et al., (Eds.) (1988), Pochvy Ukrainy i povysheniie ikh plodorodiia. Том 2 [Soils of Ukraine and enhancement of their fertility.Vol. 2], K.: Urozhai, p 176.

Fridland, V. M. et al., (Eds.) (1981), Chernozemy SSSR. Ukraina [Chernozemy USSR. Ukraine], M.: Kolos, 256 p.

Shvebs, H., Eliseeva, Ye., Antonova, S. (2000), Problemy zberezhennia pryrodnykh resursiv Kuialnytskogo lymanu [Problems of preservation of natural resources of Kuialnitskii liman], Ukraine and global processes: geographic scale [Ukraina ta globalni protsessy: geografichnyi vymir], Kyiv, Lutsk, v. 3, pp. 60-62.

Ennan, A .A., Shikhaleev, I. I., Shikhaleeva, G. N., Adobovskii, V. V., Kiriushkina, A. N. (2014), Prichiny i posledstviia degradatsii Kuialnitskogo limana (Severo-Zapadnoe Prichernomoriie) [Causes and consequences of Kuialnitskii liman degradation (Northwestern Prichernomoriie, Ukraine)], Herald of Odessa National University [Visnyk Odeskogo natsionalnogo universytetu], series: Chemistry, v. 19, issue 3 (51), pp. 60-69.

E nnan, A. A.-A., Shikhaleeva, G. N., Kiriushkina, A. N. (2015), Ekologicheskoe sostoianiie Kuialnitskogo limana [Ecological condition of Kuialnitskii liman], Proceedings of all-Ukrainian research and practice conference Kuialnitskii, Khadzhibeiskii and the territories between limans natural potential: modern condition and development perspectives [Materialy Vseukrainskoi naukovo-practychnoi konferentsii pryrodno-resursnyi potentsial Kuialnitskogo ta Khadzhibeiskogo limaniv, teritorii mezhlimannia: suchasnyi stan, perspektyvy rozvytku], Odesa: TES, pp. 142-144.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-01-17

Номер

Розділ

ҐРУНТОЗНАВСТВО ТА ГЕОГРАФІЯ ҐРУНТІВ